thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4181
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.21 นาที | Online : 2012-04-25  
    สอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 3 : นวัตกรรมเกมนำปัญญา คุณครูกุลธิดา สีทองคำ โรงเรียนสยามสามไตร  
    (ตอนต่อ) ตามไปดูคุณครูนำวิถีพุทธนำลงสู่การเรียนการสอนในห้องเรียนผ่านวิถีชีวิตประจำวัน และนวัตกรรมการสอนกิจกรรม "เกมนำปัญญา" โดยคุณครูจะนำเด็กๆ ออกสำรวจของเล่น และสนามทรายในโรงเรียน ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการสัมผัส การคิด และการสร้างชิ้นงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรม เด็กๆ จะได้ทั้งความสนุก และได้ฝึกทักษะการคิด การสังเกต การมีสมาธิจดจ่อ และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นจนสามารถประยุกต์เกิดการสร้างชิ้นงานใหม่ขึ้นมาได้ในที่สุด  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
เป็นบรรยากาศที่แท้จริงในโรงเรียนนะคะ นักเรียนน่ารักมากมาย ครูสุรางค์ชอบที่จะสอนเด็กเล็กเพราะปลูกฝังความรู้ง่ายมากๆ เชื่อครูมาก แม้ความสนใจจะสั้น หากเรานำเกมดังตัวอย่างเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนจากการที่ครูไปศึกษา พัฒนาตนเอง แล้วนำความรู้สู่นักเรียน และคุณครูได้นำความรู้จาก วิชาจิตวิทยามาใช้ได้อย่างดีสามารถเป็นตัวอย่างได้ดีมากๆ สื่อการสอนหาไม่ยากเลย นะคะ สิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียน เป็นสื่อที่ดีคะครูบางท่านอาจคิดว่าจะหาสื่อนวัตกรรมอย่างไร มองดูรอบๆตัวเรา ก็จะหาได้คะง่ายมาก หากโรงเรียนไหนมีต้นไม้เยอะๆ ก็จะสอนเรื่องนี้ง่ายขึ้น ดีใจที่มีครูที่มีอุดมการณ์เพื่อวิชีพครู เกมนำปัญญา ชั้นประถมหรือมัธยมก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ การดึงเอา ความคิดวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียนออกมา มีอยู่ในทุกระดับชั้น ขอบคุณครูกุลธิดานะคะ
โดย สุรางค์ สุวรรณหล่อ (2012-05-11 10:19:14) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธตอนที่ 3 จัดได้ดีเป็นการสอนอย่างใกล้ชิดระหว่างคุณครูและเด็ก เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก คุณครูได้ฝึกมารยาทต่างๆที่ดีให้กับเด็ก เด็กซึมซับได้เป็นอย่างดีเพราะได้ทำซำ้ๆบ่อยๆจนเกิดความเคยชินในทุกเรื่องเป็นสิ่งดีเด็กเปรียบเหมือนผ้าขาวนั่นเอง กิจกรรมต่างๆที่คุณครูปลูกฝังเด็กจะแสดงออกมาดีเพราะคุณครูเป็นต้นแบบที่ให้เด็กได้ปฏิบัติตาม คุณครูมีส่วนที่ทำให้เด็กได้ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีการยอมรับซึีงกันและกัน
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-05-12 01:12:40) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนปฐมวัยด้วยวิธีธรรมชาติผสานวิถีพุทธตอนที่ 3 เป็นการสอนโดยให้เด็กได้เล่นเกมผ่านของจริงรอบตัว เพื่อเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว เด็กได้เคลื่อนไหวใช้พลังงาน ได้เรียนรู้ผ่านการสัมผัส ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์รอบ
ตัว และสร้างชิ้นงานออกมาเป็นรูปธรรมเด็กได้ทั้งความสนุก ได้ฝึกทักษะการคิด การสังเกต การมีสมาธิจดจ่อ และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นจนสามารถประยุกต์เกิดการสร้างชิ้นงานเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งสะท้อนความคิดชื่อมโยงจากของจริงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ศุลีพร ศรีอริยะกุล (2012-05-18 21:42:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดบรรยากาศที่ทำให้เด็กๆรู้สึกผ่อนคลาย พร้อมทั้งมีการสอดแทรกความรู้โดยที่เด็กๆได้รับความเพลิดเพลินนับว่าเป็นวิธีที่ดีอีกอย่างหนึ่งค่ะ :tv15: :tv17:
โดย นิสารัตน์ สุดใจ (2012-05-28 14:03:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการปลูกฝังสิ่งที่นักเรียนต้องปฎิบัติทุกๆวันเช่น การทักทาย ขอบคุณ การทำกิจกรรมต่างๆคือการเล่นเกม การสัมผัส การเรียกชื่อสิ่งของ วิธีการเล่นในสนามเด็กเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายและบอกวิธีการเล่นอย่างระมัดระวัง
โดย พัชราภรณ์ ดาราวี (2012-07-14 14:58:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก ฝึกให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองการนั่งสมาธิทำให้เด็กสงบทำให้การเรียนรู้ได้ดี การเล่นเกมฝึกให้เด็กได้ใช้ความคิดและการเล่นร่วมกับผู้อื่นได้ดี
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-12 20:28:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนได้สอดแทรกความรู้ให้แก่เด็กๆโดยผ่านกิจกรรมการเล่นเกม ซึ่งเด็กๆในวัยนี้จะชอบกิจกรรมการเล่นเป็นที่สุดโดยเฉพาะกิจกรรมการเล่นแบบกลุ่ม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูกุลธิดา สีทองคำ ทำให้เด็กมีความรู้สึกสนุกสนานกับการเรียน เด็กๆเกิดการซึมซับผ่านการยำคิด ยำทำ และนำมาปฏิบัติจนเกิดองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากการเล่นเกม การสัมผัส การเคลื่อนไหวร่างกาย ขอชื่นชมในความตั้งใจของคุณครูค่ะ
โดย อมรา มหามิตร (2012-09-01 17:29:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจฝึกให้เด็กได้ช่วยเหลือตัวเอง โดยให้เด็กได้เล่นเกมผ่านของจริง ทำให้เด็กได้สร้างความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ มีการยอมรับซึ่งกันและกัน
โดย สุพรรณา จันทร์แจ้ง (2012-09-04 05:53:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการติดตามชมการสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 3 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง ใช้กระบวนการเรียนการสอนจากบทเรียน กิจกรรมประจำวัน เช่น ใช้กิจกรรมกลางแจ้งเข้ามามีส่วนร่วม คือให้เด็กได้เล่นเกมนำปัญญา ได้รู้จักใช้ทักษะชีวิตเข้ามาตอบคำถามและแก้ปัญหาจากเกมที่เล่น และการสอนด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ที่สำคัญ คือ การที่เด็ก ๆ ได้รับความสุข จากกิจกรรมที่ได้ทำค่ะ :tv02: :tv15: :tv18: :tv02:
โดย เยาวลักษณ์ บุญเรือง (2012-09-09 10:27:15) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่ผสมผสานวิถีพุทธทำให้เด็กๆในว้ยอนุบาลได้มีสติ สมาธิและรู้จักธรรมชาติรอบตัวได้ดีมากกว่าที่จะอยู่แต่น่าจอคอมพิวเตอร์ มีความหลากหลายในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีเหตุมีผลตามวัยได้ดี :tv09:
โดย บงกช วุฒิเกษตรสกุล (2012-10-22 11:11:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการติดตามชมการสอนปฐวัยด้วยธรรมชาติวิถีพุทธ ตอนที่ 3 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนได้สอดแทรกความรู้ให้แก่เด็กๆโดยผ่านกิจกรรมการเล่นเกม ซึ่งเด็กๆในวัยนี้จะชอบกิจกรรมการเล่นเป็นที่สุดโดยเฉพาะกิจกรรมการเล่นแบบกลุ่ม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูกุลธิดา สีทองคำ ทำให้เด็กมีความรู้สึกสนุกสนานกับการเรียน เด็กๆเกิดการซึมซับผ่านการยำคิด ยำทำ และนำมาปฏิบัติจนเกิดองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากการเล่นเกม การสัมผัส การเคลื่อนไหวร่างกาย ขอชื่นชมในความตั้งใจของคุณครูค่ะ :tv18: :tv18: :tv14: :tv15:ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีมาก พัฒนาการได้ทั้ง 4 ด้านเลย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม ต้องน้ำไปปฏิบัติค่ะ อยากอบรมบ้างจริงๆ ค่ะ มีเปิดไหมค่ะ
โดย พิณญาดา จาบจินดา (2012-10-28 20:13:52) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชม การสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 3 : นวัฒกรรมเกมนำปัญญา ของคุณครูกุลธิดา สีทองคำ โรงเรียนสยามสามไตร เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ การนำวิถีพุทธนำลงสู่การเรียนการสอนในห้องเรียนผ่านวิถีชีวิตประจำวันและนวัฒกรรมการสอนกิจกรรม "เกมนำปัญญา" โดยครูนำเด็ก ๆ ออกสำรวจของเล่นและสนามทรายในโรงเรียน ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการสัมผัส การคิดและการสร้างชิ้นงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรม เด็ก ๆ ได้ทั้งความสนุก และได้ฝึกทักษะการคิด การสังเกต การมีสมาธิจดจ่อ และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น จนสามารถประยุกต์เกิดการสร้างชิ้นงานใหม่ขึ้นมาได้
โดย จิตรลดา มะโนระ (2012-12-25 10:12:19) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาววันเพ็ญ พู่มเสมอเมือง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูวิดีโอเรื่องการสอนปฐมวัยด้วยวิธีธรรมชาติผสานวิถีพุทธตอนที่ 3 เป็นการสอนโดยให้เด็กได้รู้จักการใช้ชีวิตประจำวันของตนเองได้ และปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านธรรมะให้เป็นคนดี และยังให้เด็กเล่นเกมผ่านของจริงรอบตัวจริงนำปัญญา และให้เด็กนั้นใช้ประสาทสัมผัสเกี่ยวกับไม้ว่าเป็นอย่างไร และยังสอนให้เด็กได้โต้ตอบเวลาครูถาม และสอนให้เด็กระมัดระวังอันตรายรอบตัว
โดย วันเพ็ญ พุ่มเสมอเมือง (2014-02-28 19:32:05) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวภัณฑิรา มนไธสง คณะครุศาสตร์ สาขาวิขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จากการที่ได้รับชมวิดีโอ การสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 3 : นวัฒกรรมเกมนำปัญญา ของคุณครูกุลธิดา สีทองคำ โรงเรียนสยามสามไตรได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและเด็กๆควรมีธรรมประจำใจ และการที่ส่งเสริมตั่งแต่เด็กดิฉันเชื่อว่าเด็กๆทุกคนจะโตมาเป็นเด็กที่ดีได้ค่ะ
โดย ภัณฑิรา มนไธสง (2014-08-08 20:39:02) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv