thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4687
Rate :
 4
ความยาว : 14.16 นาที | Online : 2012-04-25  
    สอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 4 : นวัตกรรมมาทาลโปรแกรม คุณครูชลธิชา หงษ์ษา โรงเรียนสยามสามไตร  
    (ตอนต่อ) ไปติดตามการนำหลักวิถีธรรมชาติประสานวิถีพุทธนำลงสู่ห้องเรียนของคุณครูชลธิชา ผ่านนวัตกรรมการสอนที่ชื่อว่า "มาทาลโปรแกรม" ซึ่งเป็นนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์แบบธรรมชาติ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการสร้างชุมชนในฝัน กิจกรรมนี้เด็กจะได้ทั้งทักษะการสังเกต และการเชื่อมโยงความรู้กับสิ่งที่อยู่รอบตัว จนสามารถสังเคราะห์ความรู้สร้างสรรค์ออกมาเป็นชิ้นงานของตนเองได้ในที่สุด  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
ตอนนี้ เหมือนตอน ไม้แห่งการเดินทาง มากนะคะครูสุรางค์นำไปประยุกต์ใช้แล้วสนุกคะ สำหรับตอนนี้ก็น่าสนใจมากๆ เพราะเป็นเด็กอนุบาล ครูใช้คำถามได้ดีมากๆ สามารถทำให้นักเรียนคิด ดูได้จาก แววตา ของนักเรียน สื่อออกมา ว่าตั้งใจ และกำลังคิดอยู่ ตอนแรก คำว่า ชุมชน คืออะไรเด็กยังดู งง อยู่ พอครูสอนไปเรื่อยๆก็เริ่มเข้าใจ สังเกตได้จากแววตาและรอยยิ้มปรากฎให้เห็นแสดงให้เห็นว่านักเรียนเข้าใจ สนุกกับการเรียน การนำศีลธรรม วิถึพุทธบูรณาการโดยซึมซับสู่นักเรียนโดยที่นักเรียนไม่รู้ตัว แต่ความรู้ที่ได้จะติดตัวติดใจนักเรียนตลอดไป
โดย สุรางค์ สุวรรณหล่อ (2012-05-11 10:36:22) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนแบบมาทาลโปรแกรมเป็นการสอนี่ดีในระดับหนึ่งมีการแสดงบทบาทสมมติให้เด็กๆได้ปฏฺบัติจริงเด็กมีความสุขที่ได้ปฏิบัติเพราะเด็กได้ลงมืปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเหมือนใช้ชีวิตในสังคม เด็กรู้จักแบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถแก้ปัญหาได้ กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ฝึกเด็กปฏิบัตบ่อยๆด็กสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ช่วยให้เด็กไม่เห็นแก่ตัวคุณครูชี้แนะได้ตลอดเวลา
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-05-13 00:12:08) [แสดงความคิดเห็น]
สอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 4 : นวัตกรรมมาทาลโปรแกรม คุณครูชลธิชา หงษ์ษา โรงเรียนสยามสามไตรตอนต่อ) สำหรับตอนนี้ก็น่าสนใจมากๆ เพราะครูใช้คำถามถึงสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวนักเรียน ได้ดีมากๆ สามารถทำให้นักเรียนคิด ดูได้จาก แววตา ของนักเรียน สื่อออกมา และให้นักเรียนสร้างบ้านคนละ 1 หลัง แล้วนำมารวมกัน ก็เรียกว่า ชุมชน ทำให้นักเรียนเข้าใจ และปฏฺบัติจริงเด็กมีความสุขที่ได้ปฏิบัติเพราะเด็กได้ลงมืปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเหมือนใช้ชีวิตในสังคม เด็กรู้จักแบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถแก้ปัญหาได้ กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ฝึกเด็กปฏิบัตบ่อยๆด็กสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
โดย จินดา ศรีดา (2012-05-13 19:27:28) [แสดงความคิดเห็น]
:tv04: ตอนนี้สนุกและน่าสนใจมาก ตอนนี้มีหลานเล็กๆที่ยังไม่เข้าอนุบาลแต่ได้ดูกิจกรรมการเรียนการสอนนี้แล้วประทับใจและสนใจมากๆ อยากให้หลานได้มีโอกาสได้เรียนรู้ วิถีพุทธแบบนี้บ้างในอนาคต เด็กๆไม่ลงมือด้วยตนเอง เห็นความสุขของเด็กๆ มีครูที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด อีกอย่างประเทศไทยในฐานะที่เป็นเมืองพุทธ กลวิธีการเรียนการสอนแบบนี้ควรกลับนำมาใช้ เพราะเป็นวิธีการที่เหมาะสมอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ศีลธรรมในสังคมที่กำลังห่างหายไปจากสังคมไทยทุกวัน
โดย สุวรรณ แจ้งกระจ่าง (2012-05-18 21:50:46) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนน่าสนใจมากนะค่ะธรรมชาติผสานวิธีพุทธสามารถทำให้เด็กรู้จักการดำเนินชีวิตของประเทศเราศาสนาเรา การพึ้งพาอาศัยกันของธรรมชาติ แนะนำว่าน่าจะสอดแชก วิธีชีวิตพอเพียง การอยู่อยางพอเพียงดว้ยคงจะดีมาก การจัดกิจกรรมชอบนะค่ะทีให้เด็กสร้งชุมชนขึ้นมา ทำให้เด็กมีสังคมเกิดการแป่งปันเด็กมีความช่วยเหลือกันและกัน :tv15:สําหรับโรงเรียนในการกุศลของพระพุธรศาสนาเหรือโรงเรียนวัดเหมาะมากกับการเรียนการสอนแบบนี้รวมทั้งของที่อื่นดว้ย
โดย อัจฉรา พงษาปาน (2012-05-19 00:31:29) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะเด็กดั้ยประสบการณ์โดยตรง
:tv04:
โดย วิไลภรณ์ อุตริ (2012-06-30 09:48:02) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีธรรรมชาติ เป็นการสอนที่ดีสำหรับเด็กปฐมวัย เพราะเป็นการสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรมให้กับเด้กตั้งแต่เริ่มต้นชีวืต เด็กจะได้ซึมซับสิ่งทีดีงาม อันจะส่งผลไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคม เด็กจะเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม ไม่ทำตัวเองให้เป็นปัญหาของสังคม รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่น มีน้ำใจที่ดีงามต่อผู้ใกล้ชิด และวิถีธรรมชาติ ทำให้เด็กมีความรักธรรรมชาติ รู้จักใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีความรัก หวงแหน ตลอดจนอนุรักษ์ธรรมชาติที่ดีเพื่อทุกคน การเรียนการสอนแบบนี่ดีมากค่ะ ขอให้ครูไทยทุกคนได้ลองปรับใช้ สังคมไทยจะน่าอยู่อีกเยอะค่ะ
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-07-01 11:50:23) [แสดงความคิดเห็น]
สอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 4 : นวัตกรรมมาทาลโปรแกรม คุณครูชลธิชา หงษ์ษา โรงเรียนสยามสามไตรตอนต่อ) สำหรับตอนนี้ก็น่าสนใจมากๆ เพราะครูใช้คำถามถึงสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวนักเรียน ได้ดีมากๆ สามารถทำให้นักเรียนคิด ดูได้จาก แววตา ของนักเรียน สื่อออกมา และให้นักเรียนสร้างบ้านคนละ 1 หลัง แล้วนำมารวมกัน ก็เรียกว่า ชุมชน ทำให้นักเรียนเข้าใจ และปฏฺบัติจริงเด็กมีความสุขที่ได้ปฏิบัติเพราะเด็กได้ลงมืปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเหมือนใช้ชีวิตในสังคม เด็กรู้จักแบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถแก้ปัญหาได้ กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ฝึกเด็กปฏิบัตบ่อยๆด็กสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-21 15:44:10) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะสอนให้นักเรียนได้บอกถึงะรรมชาติบอกถึงคุณค่าของต้นไม้และแยกแยะรูปทรงจับคู่สิ่งของเด็กสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-07-28 19:05:03) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะสอนให้นักเรียนได้บอกถึงะรรมชาติบอกถึงคุณค่าของต้นไม้และแยกแยะรูปทรงจับคู่สิ่งของเด็กสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-07-28 19:05:03) [แสดงความคิดเห็น]
ในบทเรียน ครูได้ใช้คำถามปลายเปิดให้เด็กแสดงความคิดเห็นและตอบเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเด็ก ว่าเด็กๆ เห็นอะไรบ้าง
จากนั้นก็กำหนดหัวข้อให้เด็กได้ทำคือ 1 สร้างบ้านของตนเองคนละ 1 หลัง 2 นำบ้านของแต่ละคนมารวมกันเป็น 1 ชุมชนที่ประกอบด้วยบ้านมากมาย 3 ใช้เศษวัสดุที่หลากหลายในการประดิษฐ์ นำตะเกียบ บล๊อก มาทำเป็นทางเดิน ถนน กล่องนมแทนต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งครูก็ได้ยกตัวอย่างให้เด็กๆ ฟังก่อนเพื่อให้เด็กได้เกิดความคิดที่แตกต่าง
การที่เด็กได้ทำงานร่วมกัน การทำงานกลุ่ม การแบ่งบัน ให้เด็กๆ มีจิตใจที่อ่อนโยนมากขึ้น ทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องสังคม เด็กได้นำเสอนผลงานของตนเอง ฝึกเรื่องภาษา มิติสัมพันธ์ ครูได้ปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เด็กด้วย
การสอนเรื่องสิ่งของ โดยครูหยิบของออกมา 1 ชิ้นและให้เด็กบอกหน้าที่ของสิ่งของนั้น และให้เด็กไปหาของที่ใช้คู่กับสิ่งของนั้น และบอกความแตกต่างของสิ่งของที่ใช้คู่กัน ฝึกการสังเกต เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวของเด็ก ทำให้เด็กต่อยอดได้
จากที่ได้ดูเป็นกิจกรรมการสอนที่ดีมาก เด็กได้ลงมือทำ เรียนรู้จากของจริง ได้คิดตัดสินใจด้วยตนเอง
โดย จันทิมา ชาวเหนือ (2012-08-09 21:23:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากการติดตามชมการสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 4 ผลดีจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมมาทาลโปรแกรม คือ การนำวิทยาศาสตร์มาใช้ กับประสาทสัมผัส ทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทำให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวกับผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และได้รับรู้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เด็กๆ เกิดความสุขจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง โ€œชุมชนของเราโ€ โดยครูได้ให้เด็กร่วมกันสร้างชุมชนร่วมกัน ทำให้เด็กรู้จักกติกา ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น และรู้จักประโยชน์และโทษของธรรมชาติ และเป็นการปลูกฝังให้เด็กรักธรรมชาติมากขึ้นด้วยค่ะ :tv09: :tv17: :tv09:
โดย เยาวลักษณ์ บุญเรือง (2012-09-09 10:28:08) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17:ตอนนี้สนุกและน่าสนใจมาก ตอนนี้มีหลานเล็กๆที่ยังไม่เข้าอนุบาลแต่ได้ดูกิจกรรมการเรียนการสอนนี้แล้วประทับใจและสนใจมากๆ อยากให้หลานได้มีโอกาสได้เรียนรู้ วิถีพุทธแบบนี้บ้างในอนาคต เด็กๆไม่ลงมือด้วยตนเอง เห็นความสุขของเด็กๆ มีครูที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด อีกอย่างประเทศไทยในฐานะที่เป็นเมืองพุทธ กลวิธีการเรียนการสอนแบบนี้ควรกลับนำมาใช้ เพราะเป็นวิธีการที่เหมาะสมอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ศีลธรรมในสังคมที่กำลังห่างหายไปจากสังคมไทยทุกวัน :tv17: :tv15:
โดย ปาริฉัตร ฤทธิ์นรา (2012-10-05 15:28:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 4 : นวัฒกรรมมาทาลโปรแกรม ของคุณครูชลธิชา หงษ์ษา โรงเรียนสยามสามไตร ได้ความรู้ไปพัฒนาอย่างมากค่ะ เป็นการนำหลักวิถีธรรมชาติประสานวิถีพุทธนำมาสู่ห้องเรียนผ่านนวัฒกรรมการสอนที่ชื่อว่า "มาทาลโปรแกรม" การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ เรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภาษาด้วยการพูดโต้ตอบกับครู ได้เรียนรู้จินตนาการจากการสร้างบ้าน เรียนรู้อุปกรณ์ที่หลากหลาย ได้มีการพัฒนาการด้านสังคมผ่านการทำงานเป็นทีม รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันกัน เรียนรู้พัฒนาการด้านสังคม การแยกแยะสิ่งของและจับคู่กัน เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสิ่งของ และรู้จักประโยชน์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นนวั้ฒกรรมการสอนวิทยาศาสตร์แบบธรรมชาติ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการสร้างชุมชนในฝัน เด็กจะได้ทั้งทักษะการสังเกต และการเชื่อมโยงความรู้กับสิ่งที่อยู่รอบตัวจนสามารถสังเคราะห์ความรู้สร้างสรรค์ออกมาเป้นชิ้นงาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ
โดย จิตรลดา มะโนระ (2012-12-25 11:13:02) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวสุภาพร ซ้องวารินทร์ รหัสนักศึกษา564186638 ห้องเรียน5641-86/6 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การจัดกิจกรรมวีถีพุทธ วิถีธรรมชาติเป็นการสอนที่ดีสำหรับเด็กปฐมวัยเพราะเป็นการสร้างคุณธรรมให้กับเด็ก และทำให้เด็กรู้จักคุณและโทษของธรรมชาติได้ฝึกให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงและฝึกการทำงานกลุ่มให้กับเด็กๆทำให้เด็กได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้เด็กมีความสามัคคีในหมู่คณะ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข :tv04:
โดย สุภาพร ซ้องวารินทร์ (2014-03-04 23:33:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการติดตามชมการสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 4 ครูเขาได้นำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมมาทาลโปรแกรม คือ การนำวิทยาศาสตร์มาใช้โดยผ่านประสาทสัมผัส ทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทำให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวคือการเรียนรู้จากธรรมชาติ โดยการสังเกตธรรมชาติรอบตัว เด็กๆสามารถรู้จักรูปทรงต่างๆได้ดี การสอนวิธีพุทธทำให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการอยู่ด้วยกัน การช่วยเหลือกัน การรักธรรมชาติ และรู้จักประโยชน์ของธรรมชาติอีกด้วย :tv15:
โดย ชลธี เลาะสูงเนิน (2014-03-05 02:51:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการติดตามชมการสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 4 ครูเขาได้นำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมมาทาลโปรแกรม คือ การนำวิทยาศาสตร์มาใช้โดยผ่านประสาทสัมผัส ทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทำให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวคือการเรียนรู้จากธรรมชาติ โดยการสังเกตธรรมชาติรอบตัว เด็กๆสามารถรู้จักรูปทรงต่างๆได้ดี การสอนวิธีพุทธทำให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการอยู่ด้วยกัน การช่วยเหลือกัน การรักธรรมชาติ และรู้จักประโยชน์ของธรรมชาติอีกด้วย :tv15:
โดย ชลธี เลาะสูงเนิน (2014-03-05 02:52:50) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนแบบมาทาลโปรแกรมเป็นการสอนี่ดีในระดับหนึ่งมีการแสดงบทบาทสมมติให้เด็กๆได้ปฏฺบัติจริงเด็กมีความสุขที่ได้ปฏิบัติเพราะเด็กได้ลงมืปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเหมือนใช้ชีวิตในสังคม เด็กรู้จักแบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถแก้ปัญหาได้
โดย อังคณา สุดดี (2014-03-07 07:21:14) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนแบบมาทาลโปรแกรมเป็นการสอนี่ดีในระดับหนึ่งมีการแสดงบทบาทสมมติให้เด็กๆได้ปฏฺบัติจริงเด็กมีความสุขที่ได้ปฏิบัติเพราะเด็กได้ลงมืปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเหมือนใช้ชีวิตในสังคม เด็กรู้จักแบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถแก้ปัญหาได้
โดย อังคณา สุดดี (2014-03-07 07:21:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนให้เด็กได้รู้จักกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวได้อย่างสนุกสนานเพราะเด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำ โดยผ่านการแสดงบทบาทสมมุติการสร้างชุมชนเด็กๆได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม รู้จักการแบ่งปัน รุ้จัก การแยกแยะสิ่งของการสังเกต
โดย รุ่งนภา แบรดลีย์ (2014-04-20 06:20:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิกที่ดีมากเลยค่ะ สอน1เรื่องสอดความรู้อีกเรื่องเข้าไปด้วย วิธีการพูดการสอนกับเด็กดีมากเลย :tv15: :tv18: :tv18:
โดย หนึ่งคณิตา ภู่มาลัย (2014-08-15 19:40:24) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv