thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4743
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.04 นาที | Online : 2012-04-25  
    นิทาน...เล่มใหญ่ คุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร รร.แสงหิรัญวิทยา  
    การนำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ซึ่งการสอนให้เด็กค่อยๆรู้จักพยัญชนะทีละตัวจะช่วยให้เด็กจำแต่ละตัวได้ นอกจากนี้เด็กปฐมวัยจะสอนโดยการเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีความสุขในการเรียน สุดท้ายเด็กจะสามารถจดจำในสิ่งที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
คุณครูมีการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ การที่ให้เด็กๆช่วงปฐมวัยได้เรียนรู้ผ่านจินตนาการ เด็กๆได้วาดภาพ ระบายสี และฟังนิทานจากคุณครูถือว่าเป็นการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งกิจกรรมของคุณครูมีความน่าสนใจมากอีกด้วย :tv02:
โดย เสาวณีย์ ดังก้อง (2012-05-09 12:23:11) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมาก การสอนเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่สมองมีการพัฒนาสูงสุด ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก กิจกรรมที่คุณครูสายสุนีย์เป็นกิจกรรมที่ดีมาก สื่อการจัดประสบการณ์ที่จัดทำสามารถเร้าความสนใจของเด็กดีมาก
โดย ดาราวรรณ ยะเวียง (2012-05-09 13:00:40) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ที่โรงเรียนแสงหิรัญน่าสนใจและเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม เห็นได้จากพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก มีแววตาแห่งการเรียนรู้ อยากเรียนรู้ และผู้บริหารให้การสนับสนุน เห็นคุณค่าของการศึกษาปฐมวัย เป็นสิ่งที่ดีมาก ศึกษานิเทศก์ ให้ความสำคัญ ทำให้ครูมีกำลังใจในการทำงาน และกิจกรรมสร้าง Big Book น่ารักมาก เห็นเทคนิคการนำกิจกรรมของคุณครู ขอชื่นชมในความสามารถ และกิจกรรมพี่อ่านหนังสือ เป็นส่ิงที่น่ารัก ทำให้เด็กโต อ่านคล่อง ทำให้เด็กเล็กรักการอ่าน ทำให้เด็กรักในการอ่าน เป็นส่ิงที่ดีมากค่ะ
โดย น้ำผึ้ง สุสี (2012-05-09 14:26:08) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นแล้วชื่นใจจังค่ะ เด็กๆ ของคุณครูดูมีความสุขที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามความคิดและจินตนาการ การวาดภาพระบายสีถือเป็นการแสดงออกที่สื่อความหมายได้อย่างชัดเจนของเด็กๆ ปฐมวัย อีกทั้งนิทานก็ยังเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ เร้าความสนใจให้กับเด็กๆ ได้ดี ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใด ครูสายสุนียถือว่าเป้นคุณครูที่มีความรู้ความสามารถคนหนึ่งของวงการการศึกษาปบมวัย คุณครูสามารถจัดกิจกรรม เด็กๆ ของคุณครูมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย เทคนิคนี้จะนำไปปรับใช่กับเด็กๆ ที่โรงเรียนนะคะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-09 20:30:11) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจัดกิจกรรมได้ดีค่ะการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตัวพยัญชนะ ทำให้เด็กสามารถจดจำตัวพยัญชนะได้เร็ว และฝึกอ่านได้ถูกต้อง ครูเชื่อมโยงการเรียนรู้กับกิจกรรมสร้างสรรค์ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำขึ้น การจัดทำนิทานเล่มใหญ่ของเด็ก ๆ ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก ๆได้เป็นอย่างดี การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ทำให้เด็กมีจินตนาการได้เช่นเดียวกัน กิจกรรมที่คุณครูจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่คุณครูปฐมวัยจะนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะ ขอชื่นชมครูเก่งนะคะ :tv15: :tv15:
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-05-09 21:56:30) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีครับ การนำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ซึ่งการสอนให้เด็กค่อยๆรู้จักพยัญชนะทีละตัวจะช่วยให้เด็กจำแต่ละตัวได้ นอกจากนี้เด็กปฐมวัยจะสอนโดยการเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีความสุขในการเรียน สุดท้ายเด็กจะสามารถจดจำในสิ่งที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี คุณครูจัดกิจกรรมได้ดีค่ะการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตัวพยัญชนะ ทำให้เด็กสามารถจดจำตัวพยัญชนะได้เร็ว และฝึกอ่านได้ถูกต้อง ครูเชื่อมโยงการเรียนรู้กับกิจกรรมสร้างสรรค์ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำขึ้น การจัดทำนิทานเล่มใหญ่ของเด็ก ๆ ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก ๆได้เป็นอย่างดี

:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv17: :tv17:
โดย อดิเรก เสมามอญ (2012-05-09 22:22:38) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจัดกิจกรรมได้ดีค่ะการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตัวพยัญชนะ ทำให้เด็กสามารถจดจำตัวพยัญชนะได้เร็ว และฝึกอ่านได้ถูกต้อง ครูเชื่อมโยงการเรียนรู้กับกิจกรรมสร้างสรรค์ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำขึ้น การจัดทำนิทานเล่มใหญ่ของเด็ก ๆ ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก ๆได้เป็นอย่างดี การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ทำให้เด็กมีจินตนาการได้เช่นเดียวกัน กิจกรรมที่คุณครูจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่คุณครูปฐมวัยจะนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
โดย อุไร ตอนศรี (2012-05-09 22:35:12) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน...เล่มใหญ่ คุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร รร.แสงหิรัญวิทยา
การนำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดเป็นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี น้องจากนี้ยังสามารถกระตุ้นให้เด็กกล้าแสดงออกกล้าคิด กล้าที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆตามจินตนาการได้
โดย พิชญา มาณี (2012-05-10 08:41:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีและมีคุณค่า คุณครูได้บูรณาการกิจกรรมทุกอย่างมาหลอมรวมกันได้อย่างกลมกลืน สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ทุกด้าน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการด้านภาษา กิจกรรมกลุ่ม การสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน โดยใช้หนังสือเล่มใหญ่เป็นสื่อ สร้างนิสัยรักการอ่าน ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง ในการเรียนรู้ เชื่อว่าคุณครูจะสามารถปั้นดินเหล่านี้ได้สวยงามแน่นอน ขอขอบคุณคุณครูสายสุนีย์และรายการโทรทัศน์ครูที่นำรายการดีๆและมีคุณค่ามาเผยแพร่ ดิฉันจะนำไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่ดิฉันรับผิดชอบ ขอขอบคุณมากค่ะ
โดย สุพรรณี มีภูเวียง (2012-05-10 09:40:14) [แสดงความคิดเห็น]
น่ารักมากๆเลยกิจกรรมของคุณครู เด็กๆสนุกสนานกันมากๆ ขออนุญาตนำกิจกรรมการใชันิ้วจุ่มสีแล้วไปจุดที่พยัญชนะของคุณครูไปใช้นะคะ เพราะที่โรงเรียนมีปัญหาคือเด้กอนุบาล1-2ยังไม่ให้ใช้ดินสอ เลยต้องหากิจกรรมที่เป็นงานศิลปะเข้ามาช่วยเสมอ ได้ไอเีดียดีจัง
โดย พิมลพรรณ เชิดแสง (2012-05-10 11:34:51) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้อำนวยการพูดให้ข้อคิดดีมาก คุณครูผู้สอนก็เจ๋งคะศน.ก็สนับสนุนดีมากคะ นิทานเล่มใหญ่เป็นการนำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ซึ่งการสอนให้เด็กค่อยๆรู้จักพยัญชนะทีละตัวจะช่วยให้เด็กจำแต่ละตัวได้ นอกจากนี้เด็กปฐมวัยจะสอนโดยการเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีความสุขในการเรียน สุดท้ายเด็กจะสามารถจดจำในสิ่งที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี เด็กก็สนุกมากที่ได้เล่าเรื่องตามภาพที่วาด และยังมีการให้พี่สอนน้องอีกด้วยดีมากคะ สนใจ......ครูอ้อย
โดย นิตยา ทองหน้าศาล (2012-05-10 23:41:12) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร รร.แสงหิรัญวิทยาจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้น่าสนใจมากสามารถจดจำตัวพยัญชนะได้เร็ว และฝึกอ่านได้ถูกต้อง ครูเชื่อมโยงการเรียนรู้กับกิจกรรมสร้างสรรค์ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำขึ้น เป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะทางภาษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้สอนกับนักเรียนได้อย่างดี ขอชื่นชมและขอบอาจารย์ ผ่านtvครูที่กรุณามอบสิ่งดีๆใหเพื่อนครู :tv17: :tv17: :tv18:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-05-11 05:57:42) [แสดงความคิดเห็น]
ทุ่มเทต่อไปครับครู เป็นกำลังใจครับ
โดย สุนทร พริกจำรูญ (2012-05-11 10:23:54) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจัดกิจกรรมได้ดีค่ะการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตัวพยัญชนะ ทำให้เด็กสามารถจดจำตัวพยัญชนะได้เร็ว และฝึกอ่านได้ถูกต้อง ครูเชื่อมโยงการเรียนรู้กับกิจกรรมสร้างสรรค์ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำขึ้น การจัดทำนิทานเล่มใหญ่ของเด็ก ๆ ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โดย โสภิน ชุเมือง (2012-05-11 12:45:16) [แสดงความคิดเห็น]
เนื่องจากด้วยเนื้อหาวิชาที่ค่อนข้าง ยาก การยกตัวอย่างในหนังสือเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากกระบวนการที่สำคัญคือ กระบวนการลงมือทำ ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ยาก เทคนิคการสอนของ อาจารย์ มีทั้งให้ทำการคิด และ ลงมือทำน่าสนใจมากครับ ผลที่เกิดกับผู้เรียน น่าจะทำให้ เด็กนักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการคิด และ การสังเคราห์ ที่ ดี ขึ้น มีความเข้าใจกับเนื้อหาและ บทเรียน อย่างแท้จริง เกิดการ ฝังจำ เนื่องจาก ผ่านกระบวนการลงมือทำด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้ เป็น อย่างดี ขอสนับสนุน ครับ
โดย อายุทธ กมุททรง (2012-05-11 14:13:43) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ ให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้
โดย เมทินี กวีกิจประเสริฐ (2012-05-11 21:14:28) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ธนกานต์ พุ่มเงิน (2012-05-11 21:22:44) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมโดยใช้นิทานเล่มใหญ่เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป้นการนำเอากิจกรรมศิลปะสร้งสรรค์มาเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมให้เด้กได้เรียนพยัญชนะต่างที่ปฐมวัยควรรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อชั้นประถมศึกษาต่อไปเด้กจะได้จำพยัญชนะจากการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะที่มีความสุขเด้กได้เรียนรู้จากการเล่นปนรียนทำให้เด้กจำสิ่งที่ได้สัมผัสได้อย่างดีรวมทั้งยังเป้นการส่งเสริมจินตนาการเด้กสนุกสนานเพลิดเพลินเพราะเด้กได้ฝึกฝนจากการร่วมกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนมีทักษะทางภาษา
โดย โสภิณ ชูเมือง (2012-05-12 12:15:51) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยการเรียนปนเล่นเทคนิคการนำเอาศิลปะ การปะภาพการฉีกกระดาษเพื่อปะลงบนรูปพยัญชนะมาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยรู้จักพยัญชนะเป็นกิจกรรมที่ดีมากสามารถทำไดทุกตัวอักษรที่โรงเรียนได้ให้เด็กทำทุกปีชอบมากและเด็กๆก็ชอบเช่นกันส่วนนิทานของแต่ละเรื่องที่นำมาสอนเด็กปฐมวัยถ้าปฏิบัตสมำ่เสมอเด็กจะมีนิสัยรักการอ่านมากๆเพราะเด็กในวัยนี้มีพัฒนาการได้เร็วถ้าคุณครุปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัยกิจกรรมทุ่คุณครุปฏิบัติถือว่าเยี่ยมมาก
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-05-13 20:00:24) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนได้เป็นลำดับขั้นตอนดีมาก ตรงตามวัตถุประสงค็ มีกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องได้อย่างดี บูรณาการร่วมกันได้อย่างลงตัว นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสุข สนุกสนาน
โดย กมล แขกระโทก (2012-05-14 19:01:33) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน...เล่มใหญ่ คุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร รร.แสงหิรัญวิทยาการนำเอากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาเป็นสื่อการสอนทำให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว การสร้างสื่อการสอนที่เร้าความสนใจ และเด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทำให้เด็กจำได้ดีและรวดเร็วสามารถเชื่อมโยงและเล่าเป็นนิทานและทำเป็นหนังสือ และการให้พี่อ่านหนังสือให้ฟังก็ยังช่วยส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย จัดทำได้ดีและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็กอีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กมีความคิดจินตนาการและกล้าแสดงออก
โดย ดลนภัส ขจรวุฒิวรเดช (2012-05-14 20:50:05) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมของคุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกรแสดงให้เห็นว่าคุณครูเตรียมความพร้อมมาอย่างดีทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ การนำกิจกรรมศิลปะคือการฉีกปะกระดาษลงบนรูปพยัญชนะเป็นการสอนให้เด็กปฐมวัยรู้จักพยัญชนะแต่ละตัวเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากและนำไปเป็นเทคนิคในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ครูจัดกิจกรรมด้วยความเอาใจใส่ ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะการสร้างกิจกรรม Big Book เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ป,ุกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็กปฐมวัยทำให้เด็กรักการอ่านจากตัวเด็กเอง
โดย ศุลีพร ศรีอริยะกุล (2012-05-19 20:27:44) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการของคุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร รร.แสงหิรัญวิทยาการนำโดยการเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ซึ่งเป็นการสอนให้เด็กค่อยๆรู้จักพยัญชนะทีละตัวจะช่วยให้เด็กจำแต่ละตัวได้ นอกจากนี้เด็กปฐมวัยจะสอนโดยการเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีความสุขในการเรียน ได้นำมาใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนทำให้นักเรียนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันดีมากคะ
โดย รัชนี จันทบาล (2012-05-24 14:03:14) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน...เล่มใหญ่ คุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร รร.แสงหิรัญวิทยา
ดูแล้วให้ความคิดที่ว่า การเตรียมควมพร้อมเป็นสิ่งสำคัญในการสอนทุกระดับชั้น และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านควรเริ่มต้นตั้งแต่เด็ก ๆ ครูมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือใช้คำถามอะไรเอ่ย ซึ่งยังเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน ครูจัดการเรียนการสอนแบบประสบการณ์ตรง ทำให้จำง่ายไม่เบื่อ ให้ความสำคัญของการฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทย กิจกรรมน่าสนุกตรงที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการได้สัมผัสกับความจริง ขอชื่นชม
โดย มุกดา ลอนใหม่ (2012-05-28 11:06:55) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรม ของคุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร สำหรับเด็กปฐมวัยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนวัยนี้มีความกล้า มีความพร้อมทั้งทักษะทางร่ายกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ซึ่งข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นครูอนุบาลแต่เมื่อได้ดูกิจกรรมการสอนแล้ว ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาแนะนำคณะครูที่โรงเรียนหรือนำมาประยุกต์ใช้กับการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมตอนต้นได้เพราะเป็นการเรียนปนเล่น สนุกสนาน Play & Learn ค่อยๆ เรียนรู้ผ่านการฝึก ผ่านประสบการณ์ตรงให้เด็กจดจำได้นาน
โดย มลฑา บัวทอง (2012-05-28 14:57:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นธรรมชาติเหมาะสมแก่การเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนได้ฝึกกระบวนการกลุ่ม เป็นการสอนภาษาไทยโดยใช้การเล่านิทานและงานศิลปะเป็นฐาน นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การวาดรูประบายสี การจินตนาการในการสร้างภาพตัวละครในนิทาน และยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน โดยเริ่มจากการอ่านหนังสือนิทาน นักเรียนจะรู้คุณค่าของการอ่าน อันจะเป็นการปลูกฝังนิสัยให้นักเรียนรักการอ่านต่อไป
โดย จันทร์ทิพย์ จุนทการ (2012-05-28 20:45:20) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้รับชมแล้วต้องบอกว่าดีค่ะ เป็นการสอนที่เด็กๆสนุกเพราะเป็นการสอนแบบเรียนปนเล่นเพราะเด็กๆจะได้ความรู้ไปโดยไม่รู้ตัว แล้วยังได้พัฒนาการด้านต่างๆทั้งกล้ามเนื้อนิ้วมือ ความคิดสร้างสรรค์แล้วยังได้ฝึกการใช้ภาษาในการสื่อสารกับเพื่อนๆรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มเพราะเป็นการทำหนังสือเล่มใหญ่ต้องร่วมมือกันทำงานจึงเสร็จได้ ซึ่งกิจกกรมในการชมนี้เด็กๆยังได้ฝึกเรื่องการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านไปด้วยรวมถึงเรื่องการจำตัวพยัญชนะด้วย :tv15: :tv10:
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-05-28 21:12:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ คุณครูมีเทคนิคในการสอนที่ดึงดูดนักเรียนได้เป็นอย่างมาก ทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมาก และดูนักเรียนมีความสุขกับการเรียนเป็นอย่างมากเพราะนักเรียนทุกคนจะมีรอยยิ้มสื่อออกมา และมีการโต้ตอบกับคุณครูได้อย่างมีความสุข คุณครูใช้สื่อการสอนได้ดีมากทำให้นักเรียนสามารถจิตนาการได้อย่างมีความสุข และทำให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนมาก และกิจกรรมที่พี่สอนน้องอ่านก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมมาก เพราะจะทำให้เด็กได้อ่านหนังสือคล่องขึ้นค่ะ ชอบมากเลยค่ะ
โดย มารียัม มะปะสิทธิ์ (2012-05-28 22:06:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ คุณครูมีเทคนิคในการสอนที่ดึงดูดนักเรียนได้เป็นอย่างมาก ทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมาก และดูนักเรียนมีความสุขกับการเรียนเป็นอย่างมากเพราะนักเรียนทุกคนจะมีรอยยิ้มสื่อออกมา และมีการโต้ตอบกับคุณครูได้อย่างมีความสุข คุณครูใช้สื่อการสอนได้ดีมากทำให้นักเรียนสามารถจิตนาการได้อย่างมีความสุข และทำให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนมาก และกิจกรรมที่พี่สอนน้องอ่านก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมมาก เพราะจะทำให้เด็กได้อ่านหนังสือคล่องขึ้นค่ะ ชอบมากเลยค่ะ
โดย มารียัม มะปะสิทธิ์ (2012-05-28 22:07:09) [แสดงความคิดเห็น]
การนำสัตว์ในพยัญชนะไทยมาเป็นตัวให้เด็กได้คิดซึ่งครูบางท่านยังนึกไม่ถึงเลยว่าในพยัญชนะไทยมีจำนวนสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว การที่นำเรื่องนี้มาให้เด็กได้เรียนรู้ เด็กได้คิด ถ้าในพยัญชนะไทยมีสัตว์อะไรบ้างแล้วนำมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์และศิลปะสร้างสรรค์ ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ เด็กสนใจสนุกสนาน และสามารถบูรณาการการอ่านได้อย่างลงตัว โดยการให้เด็กเด็กประถมโตมาช่วยน้องอ่านหนังสือ หรืออ่านหนังสือให้น้องฟัง กิจกรรมนี้นอกจากจะสร้างความสัมพันธ์ของพี่และน้องแล้วยังเป็นการปลูกฝังความเชื่อมั่นให้กับเด็กทั้งเด็กเล็กและเด็กโด และสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่ ๆ ด้วย ได้ประโยชน์หลายทางที่เดียว กิจกรรมนี้น่านำไปใช้
โดย สมพร โอ่วเจริญ (2012-05-29 09:01:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำสาระทัศนศิลป์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนคำในภาษาไทยที่น่าสนใจซึ่งน่าจะนำไปใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้
โดย เที่ยงประทาน ถนอมวรสิน (2012-05-29 10:26:01) [แสดงความคิดเห็น]
ค่ะ สำหรับคลิปข้างต้นน่ะค่ะ บ่งบอกถึงการทำให้เด็กมีจินตนาการที่สร้างสรรค์มากเลยค่ะ เป็นวิธีที่ เด็กๆ ชอบและก็ เมื่อทำไปแล้วมีความสุข และรู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้น ฉันคิดว่าการเรียนการสอนแบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ได้ค่ะ โดยการที่เราสร้างจินตนาการให้เด็กค่ะ และขอชื่นชมท่านอาจารย์มากๆค่ะ ที่คิดวิธีสอนเด็กได้ดีมาก เด็กในอนาคตคงต้องเก่งกว่านี้มากๆ ค่ะ
โดย สิรีรัตน์ จ่าวัง (2012-05-29 21:49:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ โฮเวิรด์ การ์ดเนอร์ (Howard Gardner)ได้แสดงแนวคิดคนเราทุกคนล้วนมีความฉลาด แต่ความฉลาดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยสติปัญญาความสามารถที่หลากหลายของบุคคลที่มี ความสามารถที่มาจากการถูกควบคุมโดยสมองแต่ละส่วน และการพัฒนาสมองต้องได้รับการเลี้ยงดูจากสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม การส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีเป้าหมาย คิดอย่างมีเหตุผลและต้องจัดให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้พัฒนา ความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีลูกขอฝากไปเรียนด้วยคนนะคะคุณครูสายสุนีย์
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2012-05-29 23:14:42) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นธรรมชาติเหมาะสมแก่การเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนได้ฝึกกระบวนการกลุ่ม เป็นการสอนภาษาไทยโดยใช้การเล่านิทานและงานศิลปะเป็นฐาน นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การวาดรูประบายสี การจินตนาการในการสร้างภาพตัวละครในนิทาน และยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน โดยเริ่มจากการอ่านหนังสือนิทาน นักเรียนจะรู้คุณค่าของการอ่าน จากการเรียนรู้ที่ครูปลูกฝังให้จนเกิดนิสัยรักการอ่านผ่านประสบการณ์ตรง ขอบคุณท่านอาจารย์ที่เผยแพร่ความรู้ดีๆให้ :tv15: :tv17:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-05-30 12:10:46) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจและโดนใจมากค่ะกับการจัดกิจกรรมการสอนของคุณครูเด็กๆได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทำให้ดิฉันได้แนวคิดจากการจัดกิจกรรมหลายๆอย่าง ดิฉันมีความตั้งใจมากกับการที่จะส่งเสริมให้เด็กๆมีนิสัยรักการอ่าน พยายามคิดหารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆรักการอ่านจนเป็นนิสัยแต่ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องยากมาก โดนใจกับคำว่า ปลูกฝังลูกรักการอ่าน พี่อ่านให้น้องฟังเป็นแนวคิดที่ดีมากจะนำแนวคิดนี้ไปปฎิบัติเชื่อมั่นว่าต้องเกิดผลแน่ ชื่นชมคุณครูมากค่ะที่ท่านมีความตั้งใจสูงในการที่จะส่งเสริมให้เด็กเกิดประสบการณ์ตรง ขอบุณโทรทัศน์ครูที่จัดหาสิ่งดีดนี้มาให้ครูได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ขอบุณค่ะ
โดย สุดใจ สมสา (2012-05-30 22:55:48) [แสดงความคิดเห็น]
นิทานเล่มใหญ่ของคุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา การนำเอาศิลปะการปะภาพ การฉีกกระดาษ เพื่อแปะบนรูปพยัญชนะ นักเรียนปฐมวัย ได้ฝึกปฏิบัติจริงได้สัมผัสตัวพยัญชนะ และรูปภาพ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ สนุกสนานในการเรียน และเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นความทรงจำที่คงทน เมื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ขอชื่นชมคุณครูที่มีกิจกรรมดีๆให้แก่เพือนร่วมอาชีพ
โดย วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์ (2012-05-31 08:13:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่คุณครูตั้งใจปลูปฝังให้เด็กๆ มีนิสัยรักการอ่าน โดยประยุกต์ใช้ศิลปะการแต้มสีบนพยัญชนะไทยที่นักเรียนสนใจจากการนำเข้าสู่บทเรียน นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกกล้ามเนื้อมือ มองเห็นรูปภาพ ได้ประสบการณ์ตรง สนุกสนาน มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก จดจำที่คงทน ครูมีความรัก ใกล้ชิดนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว รักการอ่าน ชอบภาษาไทย ได้ผลงานที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของนักเรียนที่ร่วมกันภาคภูมิใจ
โดย นพวรรณ ไชยปันติ (2012-05-31 10:06:43) [แสดงความคิดเห็น]
นิทานเล่มใหญ่ เป็นสื่อและกิจกรรมที่ดีสามารถพัฒนาเด็กได้หลายด้าน เป็นต้นว่า ด้านภาษา ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านสติปัญญา การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นทำให้เด็กเกิดความคิดและมีการจินตนาการที่ดี เป็นการฝึกสมาธิที่ดีในการฟัง มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และกล้าแสดงออกมากขึ้น
โดย สุวรรณลักษณ์ อุดมศักดิ์ (2012-05-31 16:37:48) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ที่โรงเรียนแสงหิรัญน่าสนใจและเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม เห็นได้จากพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก มีแววตาแห่งการเรียนรู้ อยากเรียนรู้ และผู้บริหารให้การสนับสนุน เห็นคุณค่าของการศึกษาปฐมวัย เป็นสิ่งที่ดีมาก ศึกษานิเทศก์ ให้ความสำคัญ ทำให้ครูมีกำลังใจในการทำงาน และกิจกรรมสร้าง Big Book น่ารักมาก เห็นเทคนิคการนำกิจกรรมของคุณครู ขอชื่นชมในความสามารถ และกิจกรรมพี่อ่านหนังสือ เป็นส่ิงที่น่ารัก ทำให้เด็กโต อ่านคล่อง ทำให้เด็กเล็กรักการอ่าน ทำให้เด็กรักในการอ่าน
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-05-31 20:52:13) [แสดงความคิดเห็น]
คนเราทุกคนจะมีปัญญา (Intelligence) อยู่ในตัวทุกคนแต่ไม่เหมือนกัน แม้กระทั่งเด็กฝาแฝดแท้ซึ่งเกิดจากไข่ใบเดียวกันต่าง ก็มีปัญญาแตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะของการแสดงออกทางปัญญา ซึ่งปรากฏอยู่ในแต่ละคนในแต่ละด้าน ที่แสดงออกมาเป็นความสามารถที่แท้จริงของบุคคลนั้นๆ ที่เราเรียกว่า พหุปัญญา (multiple Intelligence : MI) ดังนั้น การใช้พหุปํญญาเป็นตัวตั้งในการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง จึงเน้นที่เราจะสอนอย่างไรมากกว่าการสอนอะไร
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2012-05-31 21:02:05) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดเป็นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
โดย ปาริชาติ เรือนวิน (2012-05-31 21:31:43) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดเป็นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
โดย ปาริชาติ เรือนวิน (2012-05-31 21:32:30) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน...เล่มใหญ่ คุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร รร.แสงหิรัญวิทยา
การนำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดเป็นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี น้องจากนี้ยังสามารถกระตุ้นให้เด็กกล้าแสดงออกกล้าคิด กล้าที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆตามจินตนาการได้ เป็นกระตุ้นกระบวนการทำงานของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาไปพร้อมๆ กัน
โดย นุชรินทร์ ชอนขุนทด (2012-06-02 19:54:06) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีความตั้งใจในการจัดการเรียนรู้ที่ดีค่ะ มีความพยายามและสนใจที่จะพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้สร้างนิสัยรักการอ่านให้เด็กสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กชั้นเล็กๆได้ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และได้ความรู้ไปด้วยเด็กก็ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเด็กมีการเรียนรู้อย่างมีความสุขเมื่อเด็กมีความสุขที่จะเรียนจะทำให้เด็กอยากจะพัฒนาตนเองในทุกๆด้านต่อไปและการที่ให้พี่มาช่วยอ่านนิทานให้น้องฟังยังช่วยให้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่พี่และน้องด้วย
โดย อำพร เทพวงศ์ (2012-06-02 23:23:48) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน...เล่มใหญ่ คุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร รร.แสงหิรัญวิทยา การทำกิจกรรมของคุณครู ขอชื่นชมในความสามารถ และการจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยโดยการเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีความสุขในการเรียน ทำให้เด็กเล็กรักการอ่าน
โดย ยุวดี ยะมะกะ (2012-06-03 09:39:18) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน...เล่มใหญ่ คุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร รร.แสงหิรัญวิทยา สามารถนำมาปรับใช้ได้การจัดกิจกรรมโดยใช้นิทานเล่มใหญ่เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นการนำเอากิจกรรมศิลปะสร้งสรรค์มาเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนพยัญชนะที่เด็กปฐมวัยควรรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อชั้นประถมศึกษาต่อไปเด็กจะได้จำพยัญชนะจากการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะที่มีความสุขเด็กได้เรียนรู้จากการเล่นปนรียนทำให้เด็กจำสิ่งที่ได้สัมผัสได้อย่างดีรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมจินตนาการเด็กสนุกสนานเพลิดเพลินและส่งผลให้นักเรียนมีทักษะทางภาษา
โดย ประนอม อติชาต (2012-06-03 17:12:20) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นแล้วชื่นใจจังค่ะ เด็กๆ ของคุณครูดูมีความสุขที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามความคิดและจินตนาการ การวาดภาพระบายสีถือเป็นการแสดงออกที่สื่อความหมายได้อย่างชัดเจนของเด็กๆ ปฐมวัย อีกทั้งนิทานก็ยังเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ เร้าความสนใจให้กับเด็กๆ ได้ดี ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใด ครูสายสุนียถือว่าเป้นคุณครูที่มีความรู้ความสามารถคนหนึ่งของวงการการศึกษาปบมวัย คุณครูสามารถจัดกิจกรรม เด็กๆ ของคุณครูมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย เทคนิคนี้จะนำไปปรับใช่กับเด็กๆ ที่โรงเรียนนะคะ
โดย นฤมล กิจสกุณี (2012-06-05 13:46:19) [แสดงความคิดเห็น]
ความเห็นทางการ: ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ความสนุกจากการใช้สี งานศิลป์ และจินตนาการของเด็กๆส่งผลให้ความจำเป็นสิ่งที่ง่าย ขอชื่นชมมากๆเลยครับ นิทานเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ เร้าความสนใจให้กับเด็กๆได้ดี ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใด ครูสายสุนียถือว่าเป้นคุณครูที่มีความรู้ความสามารถคนหนึ่งของวงการการศึกษาปฐมวัย สามารถจัดกิจกรรมซึ่งทำให้เด็กๆของคุณครูมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย

ความเห็นส่วนตัว: น่าสนุกนะครับ ทำไมตอนเด็กๆเท่านี้ผมยังต้องนวดครูอยู่เลย (ตอนนี้เป็นครูเลยไม่ชอบให้เด็กช่วยแม้แต่ยกของ...รู้สึกไม่ค่อยดี ><)
โดย ทวีศักดิ์ ภู่ชัย (2012-06-05 20:25:14) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีครับ การนำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ซึ่งการสอนให้เด็กค่อยๆรู้จักพยัญชนะทีละตัวจะช่วยให้เด็กจำแต่ละตัวได้ นอกจากนี้เด็กปฐมวัยจะสอนโดยการเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีความสุขในการเรียน สุดท้ายเด็กจะสามารถจดจำในสิ่งที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี คุณครูจัดกิจกรรมได้ดีค่ะการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตัวพยัญชนะ ทำให้เด็กสามารถจดจำตัวพยัญชนะได้เร็ว และฝึกอ่านได้ถูกต้อง ครูเชื่อมโยงการเรียนรู้กับกิจกรรมสร้างสรรค์ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำขึ้น การจัดทำนิทานเล่มใหญ่ของเด็ก ๆ ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก ๆได้เป็นอย่างดี
โดย อามีเนาะ หะยีดาโอ๊ะ (2012-06-06 19:49:52) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีครับ การนำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ซึ่งการสอนให้เด็กค่อยๆรู้จักพยัญชนะทีละตัวจะช่วยให้เด็กจำแต่ละตัวได้ นอกจากนี้เด็กปฐมวัยจะสอนโดยการเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีความสุขในการเรียน สุดท้ายเด็กจะสามารถจดจำในสิ่งที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี คุณครูจัดกิจกรรมได้ดีค่ะการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตัวพยัญชนะ ทำให้เด็กสามารถจดจำตัวพยัญชนะได้เร็ว และฝึกอ่านได้ถูกต้อง ครูเชื่อมโยงการเรียนรู้กับกิจกรรมสร้างสรรค์ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำขึ้น การจัดทำนิทานเล่มใหญ่ของเด็ก ๆ ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก ๆได้เป็นอย่างดี
โดย อามีเนาะ หะยีดาโอ๊ะ (2012-06-06 19:49:59) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีครับ การนำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ซึ่งการสอนให้เด็กค่อยๆรู้จักพยัญชนะทีละตัวจะช่วยให้เด็กจำแต่ละตัวได้ นอกจากนี้เด็กปฐมวัยจะสอนโดยการเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีความสุขในการเรียน สุดท้ายเด็กจะสามารถจดจำในสิ่งที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี คุณครูจัดกิจกรรมได้ดีค่ะการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตัวพยัญชนะ ทำให้เด็กสามารถจดจำตัวพยัญชนะได้เร็ว และฝึกอ่านได้ถูกต้อง ครูเชื่อมโยงการเรียนรู้กับกิจกรรมสร้างสรรค์ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำขึ้น การจัดทำนิทานเล่มใหญ่ของเด็ก ๆ ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก ๆได้เป็นอย่างดี
โดย อามีเนาะ หะยีดาโอ๊ะ (2012-06-06 19:50:14) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้โดยการเลือกนำเอากิจกรรมที่เด็กมักจะให้ความสนใจมาก เช่น กิจกรรมนิทาน กิจกรรมศิลป กิจกรรมการละเล่นต่างๆ มาสอดแทรกให้กับนักเรียน จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ ทั้งนี้ ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมต่างๆตามสภาพความเหมาะสม ต้องเลือกเวลาให้ถูกต้อง และต้องคำนึงถึงความพร้อมของเด็กที่จะรับกิจกรรมต่างๆ เพราะเด็กจะมีสมาธิที่จะรับกิจกรรมต่างๆโดยใช้เวลาที่สั้นมาก ครูควรเลือกกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่มากจยเกินไป หากใช้เวลามาก ก็จะทำให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องใก้เด็กมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรม และเด็กต้องได้ลงมือปฏิบัติกาจกรรมโดยทั่งถึง
กิจกรรมจากโทรทัศน์ครูเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ครูผู้สอนต้องนำไปปรับให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและเด็ก ขอขอบคูณรายการโทรทํสฯครู
โดย ปราโมทย์ นพธัญญะ (2012-06-07 09:05:22) [แสดงความคิดเห็น]
การถามของครูดีมากค่ะเป็นการกระตุ้นความคิดของตนเองได้ดี และมีการชมเชยให้กับเด็กดีมากเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กในการตอบ กิจกรรมสร้างสรรค์ทำให้เด็กเกิดความสนใจในการทำกิจกรรมมาขึ้น ครูมีการเตรียมพร้อมในการสอนโดยมีตัวอย่างให้ดูก่อนที่จะให้เด็กทำให้เด็กเห็นภาพของงานที่จำทำและกระตุ้นการอยากทำได้ดีและต่อยอดไปสู่การสร้างผลงานอื่น ๆ เช่นการสร้างนิทานเล่มใหญ่ของตนเอง ส่งผลต่อเนื่องไปสู่การรักการอ่านซึ่งถ้าทำกิจกรรมนี้อย่างสม่ำเสมอเด็กจะได้รับการปลูกฝังในเรื่องการอ่านที่ดีค่ะ :tv09:
โดย มัณฑนา ใช้ปัญญา (2012-06-23 15:40:26) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน...เล่มใหญ่ คุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร รร.แสงหิรัญวิทยาการนำเอากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาเป็นสื่อการสอนทำให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว การสร้างสื่อการสอนที่เร้าความสนใจ และเด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทำให้เด็กจำได้ดีและรวดเร็วสามารถเชื่อมโยงและเล่าเป็นนิทานและทำเป็นหนังสือ และการให้พี่อ่านหนังสือให้ฟังก็ยังช่วยส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย จัดทำได้ดีและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็กอีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กมีความคิดจินตนาการและกล้าแสดงออก เป็นการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมมาก
โดย พาวนา เอี่ยมสุวรรณ์ (2012-06-25 12:38:13) [แสดงความคิดเห็น]
ได้แนวคิดใหม่ง่ายสำหรับเด็กและพี่ๆก็ได้มาทำกิจกรรมกับน้องดีมากเลยค่ะขอขอบพระคุณที่นำแนวคิดมาแนะนำ :tv09: :tv15: :tv18: :tv02:
โดย จงกล จิรธรภักดี (2012-06-25 14:43:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันไม่ได้สอนในระดับปฐมวัย แต่รู้สึกประทับใจและสนใจในเทคนิคการสอนของคุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร มากค่ะ ดิฉันสอนประจำชั้น (ทุกกลุ่มสาระฯ) ชั้น ป.3-4 (คละชั้นเรียน) ได้ศึกษาเรียนรู้และทดลองใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ซึ่งมีอยู่ถึงร้อยละ 46.15 ของห้องเรียน โดยในปีการศึกษา 2554 ดิฉันได้นำเทคนิคการทำหนังสือเล่มเล็กมาใช้กับนักเรียน โดยให้นักเรียนฝึกทำหนังสือเล่มเล็กเป็นกลุ่ม คู่ และเดี่ยว ขั้นแรกให้นักเรียน LD เข้ากลุ่มทำกับเด็กปกติ โดยให้กลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำตามความถนัดของแต่ละคน เด็ก LD ส่วนใหญ่จะรับหน้าที่ในการวาดภาพและระบายสี จากนั้นให้เด็ก LD มีส่วนช่วยเขียนเล็ก ๆ น้อย ๆ และเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถทำงานร่วมกับเด็กปกติได้เป็นอย่างดี สังเกตเห็นว่าเด็ก ๆ ต่างให้ความสนใจและตั้งใจทำงาน จากที่เด็กบางคนเป็นเด็กสมาธิสั้น ๆ ก็หันมาสนใจในการทำหนังสือเล่มเล็กนานขึ้้น จากการสอบถามเด็ก ๆ ได้ให้เหตุผลว่าเป็นสิ่งที่เด็กๆชอบ (ศิลปะ) ทำได้ง่ายไม่น่าเบื่อ บางคนให้เหตุผลว่าต้องรับผิดชอบในส่วนของตนเอง ถ้าทำไม่เสร็จเพื่อนๆ ก็ทำต่อไม่ได้ งานก็ไม่เสร็จ และทุกคนภาคภูมิใจในผลงานของตน จากการชมโทรทัศน์ครูตอนนี้ ดิฉันจะได้นำเทคนิคการทำนิทานเล่มใหญ่ไปทดลองใช้กับนักเรียนบ้าง เพราะดิฉันเชื่อแน่ว่าจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีพัฒนาการทางด้านการอ่านและการเขียนเพิ่มมากขึ้น
โดย วิลัยพร หงุ่ยกระโทก (2012-06-25 23:21:25) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีครับ การนำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ซึ่งการสอนให้เด็กค่อยๆรู้จักพยัญชนะทีละตัวจะช่วยให้เด็กจำแต่ละตัวได้ นอกจากนี้เด็กปฐมวัยจะสอนโดยการเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีความสุขในการเรียน สุดท้ายเด็กจะสามารถจดจำในสิ่งที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี คุณครูจัดกิจกรรมได้ดีค่ะการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตัวพยัญชนะ ทำให้เด็กสามารถจดจำตัวพยัญชนะได้เร็ว และฝึกอ่านได้ถูกต้อง ครูเชื่อมโยงการเรียนรู้กับกิจกรรมสร้างสรรค์ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำขึ้น การจัดทำนิทานเล่มใหญ่ของเด็ก ๆ ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก ๆได้เป็นอย่างดี
โดย วันทนา แซ่ลิ่ม (2012-06-26 10:42:22) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนดีมาก มีเทคนิควิธีการที่เดยี่ยมมากๆๆค่ะ :tv18: :tv02: เด็กๆๆสนุกสนานกับงานศิลปะ มาทำเป็นของเล่นที่สนุกสนาน
โดย ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ (2012-06-27 14:39:25) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนได้ดีมากค่ะ มีเทคนิควิธีการสอนทียอดเยี่ยม ทำให้เด็กสนุสนาน
โดย อารีนา บูงอสายู (2012-06-27 23:12:58) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีครับ การนำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ซึ่งการสอนให้เด็กค่อยๆรู้จักพยัญชนะทีละตัวจะช่วยให้เด็กจำแต่ละตัวได้ นอกจากนี้เด็กปฐมวัยจะสอนโดยการเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีความสุขในการเรียน สุดท้ายเด็กจะสามารถจดจำในสิ่งที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี คุณครูจัดกิจกรรมได้ดีค่ะการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตัวพยัญชนะ ทำให้เด็กสามารถจดจำตัวพยัญชนะได้เร็ว และฝึกอ่านได้ถูกต้อง ครูเชื่อมโยงการเรียนรู้กับกิจกรรมสร้างสรรค์ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำขึ้น การจัดทำนิทานเล่มใหญ่ของเด็ก ๆ ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก ๆได้เป็นอย่างดี
และเทคนิคนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการอ่านการเขียน ตามการประยุกต์ของครูอย่างเหมาะสม ขอบคุโทรทัศน์ครูที่นำเสนอกลยุธดีๆให้ :tv15: :tv17: :tv18:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-06-28 22:03:58) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน...เล่มใหญ่ ของคุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร รร.แสงหิรัญวิทยา นับว่าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากที่มีการนำเอางานศิลปะมาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะสร้างสรรค์ เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้พยัญชนะจากการทำงานศิลปะเพื่อให้จดจำพยัญชนะได้แม่นยำยิ่งขึ้นและการที่เด็กได้ลงมือปฎิบัติด้วยตนเองจะทำให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงเด็กก็จะจำได้อย่างยั้งยืน นับว่ากิจกรรมสร้างสรรค์เป้นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้คอบคุมทั้ง 4 ด้านคือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ขอบขอบคุณคุณครูสายสุนีย์ ที่เผยแพร่กิจกรรมการเรียนการสอนให้คุณครูนำไปบูรณาการใช้ในโอกาสต่อไป
โดย นางจันทจร บุตรแก้ว (2012-06-28 22:15:53) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมคุณครูสายสุนีย์มากๆเลยค่ะ คุณครูเป็นคุณครูทั้งตัวและหัวใจทุ่มเทและเอาใจใส่อย่างจริงจัง และเห็นผล ดีใจกับท่านผู้อำนวยการที่มีครูสายผู้สอนที่ดีขอให้กำลังใจนะคะ และขอบคุณสำหรับแบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คุณครูจัดกิจกรรมได้ดีมากนักเรียนทุกคนสนใจโดยเฉพาะสื่อที่คุณครูนำมาใข้ได้รับความสนใจจากนักเรียนดีมากอยากให้มีคุณครูแบบนี้มากๆในประเทศไทยการจัดการศึกษาคงจะก้าวหน้า ขออนุญาตนำไปเป็นแบบอย่างและประยุกต์ใช้ในโรงเรียนนะคะ
โดย ลัดดา ธนะภูมิชัย (2012-06-29 21:22:59) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีคีค่ะ การนำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ซึ่งการสอนให้เด็กค่อยๆรู้จักพยัญชนะทีละตัวจะช่วยให้เด็กจำแต่ละตัวได้ นอกจากนี้เด็กปฐมวัยจะสอนโดยการเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีความสุขในการเรียน สุดท้ายเด็กจะสามารถจดจำในสิ่งที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี คุณครูจัดกิจกรรมได้ดีค่ะการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตัวพยัญชนะ ทำให้เด็กสามารถจดจำตัวพยัญชนะได้เร็ว และฝึกอ่านได้ถูกต้อง ครูเชื่อมโยงการเรียนรู้กับกิจกรรมสร้างสรรค์ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำขึ้น การจัดทำนิทานเล่มใหญ่ของเด็ก ๆ ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก ๆได้เป็นอย่างดี คุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร ได้นำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ยอดเยี่ยม
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-06-30 11:08:13) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีค่ะ การนำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ซึ่งการสอนให้เด็กค่อยๆรู้จักพยัญชนะทีละตัวจะช่วยให้เด็กจำแต่ละตัวได้ นอกจากนี้เด็กปฐมวัยจะสอนโดยการเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีความสุขในการเรียน สุดท้ายเด็กจะสามารถจดจำในสิ่งที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี คุณครูจัดกิจกรรมได้ดีค่ะการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตัวพยัญชนะ ทำให้เด็กสามารถจดจำตัวพยัญชนะได้เร็ว และฝึกอ่านได้ถูกต้อง ครูเชื่อมโยงการเรียนรู้กับกิจกรรมสร้างสรรค์ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำขึ้น การจัดทำนิทานเล่มใหญ่ของเด็ก ๆ ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก ๆได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-30 12:49:41) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นกิจกรรมการสอนที่คุณครูตั้งใจปลูปฝังให้เด็กๆ มีนิสัยรักการอ่าน โดยประยุกต์ใช้ศิลปะการแต้มสีบนพยัญชนะไทยที่นักเรียนสนใจจากการนำเข้าสู่บทเรียน นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกกล้ามเนื้อมือ มองเห็นรูปภาพ ได้ประสบการณ์ตรง สนุกสนาน มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก จดจำที่คงทน ครูมีความรัก ใกล้ชิดนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว รักการอ่าน ชอบภาษาไทย ได้ผลงานที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของนักเรียนที่ร่วมกันภาคภูมิใจ คุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร ได้นำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ยอดเยี่ยม
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-06-30 22:17:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมเทคนิคการสอนโดยการนำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ซึ่งการสอนให้เด็กค่อยๆรู้จักพยัญชนะทีละตัวจะช่วยให้เด็กจำแต่ละตัวได้ นอกจากนี้เด็กปฐมวัยจะสอนโดยการเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีความสุขในการเรียน สุดท้ายเด็กจะสามารถจดจำในสิ่งที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี ดิฉันจะนำเทคนิคการสอนนี้ไปบูรณาการกับการสอนของดิฉันในห้องเรียนต่อไปคะ

:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุวิมล ตั๋นโน (2012-06-30 22:41:41) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน...เล่มใหญ่ คุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร รร.แสงหิรัญวิทยา
การนำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ซึ่งการสอนให้เด็กค่อยๆรู้จักพยัญชนะทีละตัวจะช่วยให้เด็กจำแต่ละตัวได้ นอกจากนี้เด็กปฐมวัยจะสอนโดยการเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีความสุขในการเรียน สุดท้ายเด็กจะสามารถจดจำในสิ่งที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี
:tv17: :tv15:
โดย เกรียงไกร เรือนน้อย (2012-07-01 12:12:18) [แสดงความคิดเห็น]
ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีและมีคุณค่า คุณครูได้บูรณาการกิจกรรมทุกอย่างมาหลอมรวมกันได้อย่างกลมกลืน สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ทุกด้าน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการด้านภาษา กิจกรรมกลุ่ม การสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน โดยใช้หนังสือเล่มใหญ่เป็นสื่อ สร้างนิสัยรักการอ่าน ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง ในการเรียนรู้ เชื่อว่าคุณครูจะสามารถปั้นดินเหล่านี้ได้สวยงามแน่นอน ขอขอบคุณคุณครูสายสุนีย์และรายการโทรทัศน์ครูที่นำรายการดีๆและมีคุณค่ามาเผยแพร่ ดิฉันจะนำไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ ขอขอบคุณมากครับ
โดย ขจรศักดิ์ ธังดิน (2012-07-02 13:47:33) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนที่ สนุกสนาน เน้นที่การบูรณาการ (Integration) เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาและความสนุกสนาน เป็นการ โโ‚ฌœเรียนปนเล่นโโ‚ฌทำให้มีบรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียด มีความสนุกสนานเพลิดเพลินควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ตามหลักการ play + learn = plean ซึ่งส่งผลบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในการเรียนที่ต้องการส่งเสริมและเติมเต็ม โโ‚ฌœEQ และ IQ ไปพร้อมๆกันโโ‚ฌ ขอชมเชยคุณครูสายสุนีย์ค่ะ
โดย อภิญญา เจริญชนม์ (2012-07-03 11:45:48) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมรายการแล้ว นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี สามารถปฏิบัติได้จริง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนได้จริง มีกระบวนการคิดที่ดี มีกรอบชัดเจน เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้ที่ดี มีความสุขในการเรียน มีความคิด และเกิดจินตนาการที่ดี ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด และรักการอ่าน ค่ะ
โดย เยาวลักษณ์ บุญเรือง (2012-07-04 20:05:05) [แสดงความคิดเห็น]
ความเอาใจใส่นักเรียนด้วยความรัก เมตตา ปรารถนาดีต่อนักเรียนของคุณครูส่งผลดีต่อนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของคุณครูมีความเป็นกันเองกับนักเรียนมาก ๆ ส่งผลต่อความไว้วางใจในตัวคุณครู และกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนทำให้นักเรียนเป็นคนที่มีจินตนาการ มีนิสัยรักการอ่าน และที่สำคัญทำให้นักเรียนเป็นนักพูดที่ดีในอนาคตด้วย ผู้บริหารของคุณครูเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เห็นความสำคํญของการสร้างเด็กตั้งแต่เยาว์วัย เมื่อเติบใหญ่จะได้มีความรู้ คู่คุณธรรม เพราะครูเป็นแม่แบบที่ดี :tv15:
โดย บุญญาณี หอมสุคนธ์ (2012-07-04 22:08:30) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการจัดกิจกรรมการสอนแล้ว ครูมีความตั้งใจและสอนได้ดีฝึกให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง โดยเรียนปนเล่น
โดย ยุพิน หนุนนาค (2012-07-04 23:24:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมเทคนิคการสอนโดยการนำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ซึ่งการสอนให้เด็กค่อยๆรู้จักพยัญชนะทีละตัวจะช่วยให้เด็กจำแต่ละตัวได้ นอกจากนี้เด็กปฐมวัยจะสอนโดยการเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีความสุขในการเรียน สุดท้ายเด็กจะสามารถจดจำในสิ่งที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี ดิฉันจะนำเทคนิคการสอนนี้ไปบูรณาการกับการสอนของดิฉันในห้องเรียนต่อไป
โดย เรณู พัฒนศิริศักดิ์ (2012-07-06 12:40:49) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมกืจกรรมที่คุณครูสายสุนีย์จัดเป็นอย่างยื่ง ดิฉันสอนชั้นป. 1 ดิฉันจะนำไปปรับใช้กับการสอนในชั้นเรียนค่ะ
โดย สุพรรณี มีภูเวียง (2012-07-16 21:11:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะเริ่มจากสื่อที่เด้กเห็นอยู่ทุกวันสามารถนำมาบูรณาการได้ดีมากคะทำให้เด็กได้จดจำ ก - ฮ ได้ง่ายขึ้น และยังได้ทำศิลปะอีกด้วยสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการทำงานเป็นกลุ่มทำให้นักเรียบนได้เรียนด้านสังคมได้อีกด้วย
การทำเช่นนี้บ่อยจะทำให้เด็กปลูกฝังการเคารพความคิดคนอื่นและเด็กยังได้ชื่นชมผลงานตนเองอีกด้วยดูเด็กๆมีความสุขในการเรียนมากนะค่ะและตั้งใจทำงานกันทุกกลุ่มดิฉํนขอเสอนนิดหนึ่งก็คืออาจจะเล่าถึงเต๋าเป็นสัตว์ที่อายุยืนเต่าอาคัยอยูที่ไหนขอบคุณค่ะ :tv17:
โดย นางวรวลัญช์ แสงศร (2012-07-23 19:06:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมเทคนิคการสอนแล้วเป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน และไม่น่าเบื่อสำหรับเด็กอนุบาลเป็นการสอนที่เอาการ์ตูนมาเชื่อมโยงกับการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการสอนให้เด็กๆค่อยๆรุ้จักและจดจำคำศัพท์แต่ละตัวได้ นอกจากนี้เด็กๆยังได้ทักษะในการ อ่านออกเสียง และ การฟัง ที่ถูกต้องทำให้เด็กมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ :tv02: :tv03:
โดย สุพรรณา จันทร์แจ้ง (2012-08-05 17:37:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะเป็นการนำเอาศิลปะมาสอดแทรกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทย เพราะพยัญชนะไทยเป็นการสอนที่เด็กจะจำตัวอักษรไม่ค่อยจะได้ พอมีศิลปะเข้ามาทำให้เด็กสนุกจ และจดจำตัวอักษรได้ง่ายขึ้น และการทำนิทานเล่มใหญ่ยังเป็นการสร้างจินตนาการให้กับเด็กและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการทำงานเป็นกล่มเพื่อให้เด็กรู้จักการแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดย ยอดขวัญ ปาลามะ (2012-08-13 12:16:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนของครูผู้สอนที่ดีทำให้เด็กเกิดทักษะและกระบวนการคิดในตัวพยัญชนะที่ครูสอนและได้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดี เพราะเด็กชอบการสงสัยและเด็กก็จะได้ลงมือปฎิบัติได้โดยเฉพาะการออกเสียงพยัญชนะที่มาเชื่อมโยงกับการสอนภาษาอังกฤษถือว่าเป็นการสอนที่ดีแบบบูรนณาการได้ด้วย :tv18:
โดย วันทิพพย์ (2012-08-15 11:05:38) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยว่าเป็นกิจกรรที่เหมาะสมสำหรับเด็กในระดับปฐมวัยที่ควรได้รับการปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างเช่นการทำหนังสือนิทานเล่มใหญ่เพราะจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและเพื่อนๆ
โดย สุมาลี เริกม่วง (2012-09-10 22:40:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เด็กเกิดการเรียนรู้ สามารถจำตัวอัษร ก- ฮ ได้ง่ายขึ้น นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ ได้บูรณาการเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ นักเรียนวาดรูปเป็นเรื่องราวตามภาพตามตัวอักษรตามจินตนาการของตนเอง และปลูกฝังให้มีนิสัยในการรักการอ่านผ่านกิจกรรม โดยนำภาพที่นักเรียนวาดมาทำเป็นหนังสือนิทานเล่มใหญ่ เด็กจะได้มีความภูมิใจในผลงานของตนเองและเพื่อน ๆ
โดย ชมภู นวลลออง (2012-09-13 11:18:32) [แสดงความคิดเห็น]
นิทานเล่มใหญ่ อีกหนึ่งวิธีที่เราชาวปฐมวัยสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับเด็กได้อย่างไม่มีวันน่าเบื่อ การจัดกิจกรรมจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ฟ้องว่าคุณครูสายสุนีย์จัดกิจกรรมได้ประสบความสำเร็จหรือไม่ อยู่ที่สายตาเด็กที่มองมาที่คุณครู อยู่ที่เสียงใสๆ ของพวกเขาที่ร่วมกันตอบคำถามและสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครู คุณครู อยู่ที่ท่าทางที่แสดงออกมาอย่างไม่เสแสร้งว่าเขาสนใจที่คุณครูสายสุนีย์สอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามขั้นตอนที่น่าสนใจ อยากบอกคุณครูสายสุนีย์ว่า คุณครูเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวครูปฐมวัย
โดย พิศมัย ไตรคุ้มดัน (2012-12-27 21:32:56) [แสดงความคิดเห็น]
นิทานเล่มใหญ่ คุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา นำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเริ้องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ มาเป็นสื่อการสอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ซึ่งการสอนให้เด็กค่อย ๆ รู้จักพยัญชนะทีละตัว จะช่วยให้เด็กจำแต่ละตัวได้ นอกจากนี้จะสอนโดยการเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีความสุขในการเรียน สุดท้ายเด็กจะสามารถจดจำในสิ่งที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี เป็นกิจกรรมที่ดี เหมาะกับเด็กปฐมวัยค่ะ
โดย จิตรลดา มะโนระ (2013-03-02 19:33:39) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน...เล่มใหญ่ ของคุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร รร.แสงหิรัญวิทยา
นับว่าเป็นแบบอย่างในการสอนความคิดสร้างสรรค์ได้ดีเยี่ยม ขอขอบคุณ คุรครูที่เผยแพร่การคิดที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้กับเด็กปฐมวัยต่อไป
โดย นางจันทจร บุตรแก้ว (2013-03-03 16:05:24) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมในการจัดการรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทำให้เด็กสามารถท่องจำได้และไม่เบื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนได้ดี เด็กได้ฝึกฝนและได้ปฎิจริงทำให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน เกิดจินตนาการต่าง ๆ เด็กได้รู้จักพยัญชนะมากยิ่งขึ้น เกิดการเรียนรู้และการร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มเกิดความสามัคคี เด็กเกิดการภูมิใจที่ได้ลงมือปฎิบัติ โดยได้ดูหนังสือนิทานและเกิดมโนภาพในด้านต่างๆเป็นการฝืกพัฒนาการที่ทำให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน สามารถนำเทคนิคการสอนนี้ไปบูรณาการกับการสอนของดิฉันในห้องเรียนได้ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วาสนา บุญมาศ (2013-06-10 22:59:16) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: คุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร รร.แสงหิรัญวิทยาการนำเอากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาเป็นสื่อการสอน นำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นเริ้องของการปะภาพ การฉีกกระดาษเพื่อแปะลงบนรูปพยัญชนะ สอนให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักพยัญชนะแต่ละตัว ซึ่งการสอนให้เด็กค่อย ๆ รู้จักพยัญชนะทีละตัว จะช่วยให้เด็กจำแต่ละตัวได้ นอกจากนี้เด็กปฐมวัยจะสอนโดยการเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีความสุขในการเรียน สุดท้ายเด็กจะสามารถจดจำในสิ่งที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี ครูเชื่อมโยงการเรียนรู้กับกิจกรรมสร้างสรรค์ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำขึ้น การจัดทำนิทานเล่มใหญ่ของเด็ก ๆ ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก ๆได้เป็นอย่างดี การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก ๆได้เป็นอย่างดี
โดย สุทธาวาส ภุมรินทร์ (2014-02-22 03:15:18) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน เล่มใหญ่ ของคุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกร เป็นการนำเอาพยัญชนะของไทยมาทำเป็นนิทาน และนำมาอธิบายให้เด็กๆฟัง ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และช่วยพัฒนาทักษะของเด็กและนิทานยังปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านอีกด้วย
โดย ธัญญลักษณ์ แย้มพราย (2014-02-28 05:47:04) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน....เล่มใหญ่ ของคุณครูสายสุนียื เทียนภาสกร เป็นการนำเอาพยัญชนะของไทยมาทำเป็นนิทาน และนำมาอธิบายใหเด็กๆฟัง ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาการทางด้านทักษะทางภาษาของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี
โดย ธัญญลักษณ์ แย้มพราย 564186611 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสสตร (2014-03-02 03:11:08) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน....เล่มใหญ่ ของคุณครูสายสุนียื เทียนภาสกร เป็นการนำเอาพยัญชนะของไทยมาทำเป็นนิทาน และนำมาอธิบายใหเด็กๆฟัง ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาการทางด้านทักษะทางภาษาของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี
โดย ธัญญลักษณ์ แย้มพราย 564186611 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสสตร (2014-03-02 03:13:25) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน....เล่มใหญ่ ของคุณครูสายสุนียื เทียนภาสกร เป็นการนำเอาพยัญชนะของไทยมาทำเป็นนิทาน และนำมาอธิบายใหเด็กๆฟัง ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาการทางด้านทักษะทางภาษาของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15:
โดย ธัญญลักษณ์ แย้มพราย 564186611 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสสตร (2014-03-02 03:13:25) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน....เล่มใหญ่ ของคุณครูสายสุนียื เทียนภาสกร เป็นการนำเอาพยัญชนะของไทยมาทำเป็นนิทาน และนำมาอธิบายใหเด็กๆฟัง ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาการทางด้านทักษะทางภาษาของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15:
โดย ธัญญลักษณ์ แย้มพราย 564186611 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสสตร (2014-03-02 03:13:25) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน....เล่มใหญ่ ของคุณครูสายสุนียื เทียนภาสกร เป็นการนำเอาพยัญชนะของไทยมาทำเป็นนิทาน และนำมาอธิบายใหเด็กๆฟัง ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาการทางด้านทักษะทางภาษาของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15:
โดย ธัญญลักษณ์ แย้มพราย 564186611 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสสตร (2014-03-02 03:13:25) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน....เล่มใหญ่ ของคุณครูสายสุนียื เทียนภาสกร เป็นการนำเอาพยัญชนะของไทยมาทำเป็นนิทาน และนำมาอธิบายใหเด็กๆฟัง ทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การเล่านิทาน การดูหนังสือนิทาน เป็นการพัฒนาการทางด้านทักษะทางภาษาของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15:
โดย ธัญญลักษณ์ แย้มพราย 564186611 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสสตร (2014-03-02 03:13:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนแบบเรียนปนเล่น ทำให้เด็กสนุกไปกับการเรียนพยัญชนะไทย โดยการนำศิลปะมาใช้ในการทำกิจกรรมระบายสีและเล่านิทาน ทำให้เด็กจำพยัญชนะไทยแต่ละตัวได้อย่างแม่นยำ :tv15:
นางสาวนพรัตน์ ภูมิวัชรพล นักศึกษาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดย นพรัตน์ ภูมิวัชรพล (2014-03-27 17:35:33) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน....เล่มใหญ่ ของคุณครูสายสุนีย์ เทียนภาสกรเป็นการเรียนการสอนแบบเรียนปนเล่น ทำให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนและทำให้เด็กมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เด็กจะสามารถจดจำในสิ่งที่ครูสอนได้เป็นอย่างดีและทำให้เด็กอยากที่จะมาเรียน

:tv15: :tv15: :tv15: :tv17:
โดย อารีญา ศรีบุญเพ็ง (2014-08-08 20:50:11) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv