thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1855
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2012-04-25  
    บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณาจารย์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  
    การบริหารจัดการของโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา เน้นการมีส่วนร่วมด้วยหุ้นส่วนการศึกษา ซึ่งหุ้นส่วนก็คือ โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอก โดยแต่ละส่วนร่วมลงทุนด้วยทุนในแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งใช้หลัก "สร้างโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่" โดยแบ่งคณะๆ ให้ครูและนักเรียนปกครองกันเองเป็นแบบประชาคม ให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง ซึ่งเป็นการสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

งานแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชมการแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา เพิ่มเติม

บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชมวิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกัน เพิ่มเติม

บ้านหลังที่ 2 ผอ. โกวิท บุญเฉลียว (ฉบับเต็ม)
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ ปัญหาของนักเรียน และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน เพิ่มเติม

เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด
จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิด เพิ่มเติม

การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รร.บ้านหนองฮีหนองแคน
ชมการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและนักเรียนน้อย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ป.1-2 เรียนร่วมกัน ป.3 เรียนแยก ป.4-6 เรียนร่วมกัน และ ป.6 เรียนแยก เพิ่มเติม

 
 
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้ทีมงาน เป็นการหาคนมาทำงานร่วมทีมกัน แล้วครูที่เหลือละ ที่ไม่ได้อยู่ในทีมงาน ท่านจะปล่อยให้เป็นพวกไม่รู้ไม่ชี้หรือเปล่า หรือจะปล่อยให้เป็นอีกก๊ก อีกเหล่า อีกพวก หรือพวกเธอพวกฉัน ถ้าปล่อยเป็นหลายพวกหลายก๊กหลายเหล่า มันก็ไม่ใช่การบริหารแบบทีมงานแล้ว มันเป็นการบริหารแบบแบ่งแยกแล้วปกครอง ซึ่งการบริหารแบบแบ่งแยกแล้วปกครองระยะแรกจะดีเห็นความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม แต่บั้นปลายคือเอื้อมไม่ถึง เพราะสุภาษิตคนไทยพูดไว้ว่า การยุให้รำตำให้รั้ว จะทำให้สังคมนั้นหาความสุขไม่ได้ ก็ในรั้วสถานศึกษาเดียวกัน ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ บุคลากรควรจะเป็นพวกเดียวกัน คือเป็นครูด้วยกัน เคารพซึ่งกันและกัน ใหเเกยรติซึ่งกันและกัน ความศรัทธา ความร่วมมือร่วมใจ การประสานความร่วมมือก็จะเกิด เพราะทุกคนมีหน้าท่เป็นครู และมีเป้าหมายในการดำเนินงานคือคุณภาพของผู้เรียน
โดย ทิพวรรณ มังคลาภรณ์ (2012-05-14 17:31:35) [แสดงความคิดเห็น]
บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณาจารย์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
การบริหารจัดการของโรงเรียนนี้ เน้นการมีส่วนร่วมด้วยหุ้นส่วนการศึกษา ซึ่งหุ้นส่วนก็คือ โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอก โดยแต่ละส่วนร่วมลงทุนด้วยทุนในแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแบ่งการทำงานออกเป็นหลายๆ ชุด ก็จะทำงานได้คล่องตัวขึ้น แต่ว่าต้องป้องกันการแข่งขันระหว่างกลุ่มเล็ก ๆ เพราะจะทำให้แตกความสามัคคีได้ แต่ถ้าแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน แล้วเชื่อว่า จะเกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเพราะทุกคนจะมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน จะส่งผลดีกับคุณภาพของนักเรียนต่อไป :tv07:
โดย รักชนก คำวัจนัง (2012-05-15 12:09:16) [แสดงความคิดเห็น]
I think this administration way is very popular and useful for the large school or institution only because there are many types of employees. And the employees must be controlled of the director of each sections only. But there are many small schools in Thailand so all administrators ought to use the main management in a school because the employees can know and follow the policies of the school in the right way and they can understand themselves in the correct ways of working, too.
โดย ผศ. ศุภวัฒนานนท์ บานชื่น (2012-05-17 22:24:51) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างความร่วมมือ หมายถึงกระบวนการทำงานที่สัมพันธ์กันทั้งระบบเช่นเดียวกับระบบสมองและหัวใจ เคารพในตัวบุคคลทุกคน เช่นเดียวกับเซลทุกเซล ไม่ให้เกิดเซลมะเร็งที่ทำให้เกิดการแตกแยกและเป็นอันตราย เคารพในความคิดเห็น ฟังเพื่อให้เข้าใจ และเคารพในการกระทำ อิสระในการปฏิบัติที่มีหลากหลายรูปแบบ จึงจะสร้างมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะตามทันทั้งกาลเวลาและสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถปรับตัวเองได้อย่างดียิ่ง และสร้างวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่นทางสายกลางตามธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ ที่อาศัยอำนาจภายในตนสู่เป้าหมายสูงสุดของีวิต
โดย อุษา รัตนโอฬาร (2012-05-20 08:53:49) [แสดงความคิดเห็น]
การบริหารจัดการของโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา เน้นการมีส่วนร่วมด้วยหุ้นส่วนการศึกษา ซึ่งหุ้นส่วนก็คือ โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอก ถือว่าเป็นหลักการบริหารโรงเรียนที่ดี เพราะจะทำให้ทุกฝ่ายมีความหวงแหนและผูกพันกับโรงเรียนมากขึ้น เมื่อจะทำสิ่งใดก็ย่อมต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้สมาชิกทุกคนต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ให้ความสำคัญ เคารพและให้เกียรติทุกฝ่าย เชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
โดย อรวรรณ เฮี้ยนชาศรี (2012-05-22 20:52:41) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15:จากการรับชมรายการ...ได้ข้อคิดเห็น...การสร้างความร่วมมือ หมายถึงกระบวนการทำงานที่สัมพันธ์กันทั้งระบบเช่นเดียวกับระบบสมองและหัวใจ เคารพในตัวบุคคลทุกคน เช่นเดียวกับเซลทุกเซล ไม่ให้เกิดเซลมะเร็งที่ทำให้เกิดการแตกแยกและเป็นอันตราย เคารพในความคิดเห็น ฟังเพื่อให้เข้าใจ และเคารพในการกระทำ อิสระในการปฏิบัติที่มีหลากหลายรูปแบบ จึงจะสร้างมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะตามทันทั้งกาลเวลาและสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถปรับตัวเองได้อย่างดียิ่ง และสร้างวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่นทางสายกลางตามธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ ที่อาศัยอำนาจภายในตนสู่เป้าหมายสูงของชีวิต... :tv18: :tv15:
โดย รุจิรา แสนยศบุญเรือง (2012-05-28 10:45:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมรายการบริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ได้แนวคิดที่ใช้แนวทางการทำงานแบบเครือข่ายหุ้นส่วนการศึกษา โดยโรงเรียน ทีมแกนนำโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและจัดให้มีการจัดการเรียนรู้ มีการสร้างข้อตกลงร่วมกัน ถือเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดีค่ะ คือทุกฝ่ายสามารถหารือทบทวน และช่วยกันหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาค่ะ
:tv03: :tv03:
โดย มลชยา หวานชะเอม (2012-06-24 13:37:53) [แสดงความคิดเห็น]
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้ทีมงาน เป็นการหาคนมาทำงานร่วมทีมกัน แล้วครูที่เหลือละ ที่ไม่ได้อยู่ในทีมงาน ท่านจะปล่อยให้เป็นพวกไม่รู้ไม่ชี้หรือเปล่า หรือจะปล่อยให้เป็นอีกก๊ก อีกเหล่า อีกพวก หรือพวกเธอพวกฉัน ถ้าปล่อยเป็นหลายพวกหลายก๊กหลายเหล่า มันก็ไม่ใช่การบริหารแบบทีมงานแล้ว มันเป็นการบริหารแบบแบ่งแยกแล้วปกครอง ซึ่งการบริหารแบบแบ่งแยกแล้วปกครองระยะแรกจะดีเห็นความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม แต่บั้นปลายคือเอื้อมไม่ถึง เพราะสุภาษิตคนไทยพูดไว้ว่า การยุให้รำตำให้รั้ว จะทำให้สังคมนั้นหาความสุขไม่ได้ ก็ในรั้วสถานศึกษาเดียวกัน ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ บุคลากรควรจะเป็นพวกเดียวกัน คือเป็นครูด้วยกัน เคารพซึ่งกันและกัน ใหเเกยรติซึ่งกันและกัน ความศรัทธา ความร่วมมือร่วมใจ การประสานความร่วมมือก็จะเกิด เพราะทุกคนมีหน้าท่เป็นครู และมีเป้าหมายในการดำเนินงานคือคุณภาพของผู้เรียน
โดย ศักดิ์ชัย ศิริวรรณ (2012-06-24 13:40:14) [แสดงความคิดเห็น]
บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณาจารย์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
เป็นการบริหารคนที่ดีมากครับ เน้นการมีส่วน เคารพในความคิดเห็น ฟังเพื่อให้เข้าใจ และเคารพในการกระทำ อิสระในการปฏิบัติที่มีหลากหลายรูปแบบ จึงจะสร้างมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมแห่งการแลกเปลี่ร่วม เคารพในความคิดเห็น ฟังเพื่อให้เข้าใจ และเคารพในการกระทำ อิสระในการปฏิบัติที่มีหลากหลายรูปแบบ จึงจะสร้างมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยหุ้นส่วนการศึกษา ซึ่งหุ้นส่วนก็คือ โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอก โดยแต่ละส่วนร่วมลงทุนด้วยทุนในแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดย ศุภกิจ ทับแย้ม (2012-07-01 13:56:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างของการนำนักเรียน ครู ชุมชน ผู้ปกครอง องค์การต่าง ๆ มามีส่วนร่วมด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงผู้มีส่วนร่วมมีความเต็มใจและภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน
โดย วิไล แสงเหมือนขวัญ (2012-07-05 21:54:03) [แสดงความคิดเห็น]
After following the director 's roles, I am very happy and glad to see that this administrator can develop the school into the correct and appropriate ways and he can support their students, employees, and all of the relations very well. Especially, he can compose the best structure and way of walking in Educational Administration in Thailand. I hope he can be this position forever.
โดย ผศ. ศุภวัฒนานนท์ บานชื่น (2012-09-07 17:14:24) [แสดงความคิดเห็น]
บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เน้ากระบวนการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความรักและหวงแหนโรงเรียน การระดมทุนด้วยการนำจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นตัวชี้วัดทีดีว่า โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นหลักการบริหารที่สำคัญในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความเป็นสากล ซึ่งทางโรงเรียนก็ให้ความสำคัญกับการฝึกภาษา เพื่อก้าวสู่อาเซียนในปี 58
โดย สราวุธ ทนยิ้ม (2012-10-12 07:36:39) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv