thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 9908
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.23 นาที | Online : 2012-04-25  
    บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
    โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้ใช้วิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียนได้ดี โดยมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกันระหว่างนักเรียนที่มีผลการเรียนดี-ปาน-อ่อน นอกจากนั้นยังใช้ระบบไอทีที่พัฒนาขึ้นมาใช้เองเข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนการสอน และการจัดการบริหารในโรงเรียน รวมไปถึงการจัดอาคารสถานที่ และห้องเรียนให้ตรงกับกลุ่มสาระฯ เพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและโดดเด่นด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

งานแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชมการแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา เพิ่มเติม

บ้านหลังที่ 2 ผอ. โกวิท บุญเฉลียว (ฉบับเต็ม)
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ ปัญหาของนักเรียน และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน เพิ่มเติม

เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด
จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิด เพิ่มเติม

การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รร.บ้านหนองฮีหนองแคน
ชมการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและนักเรียนน้อย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ป.1-2 เรียนร่วมกัน ป.3 เรียนแยก ป.4-6 เรียนร่วมกัน และ ป.6 เรียนแยก เพิ่มเติม

ครูไทยกับโรงเรียน 2 ภาษา ตอน 1 ผอ.สุรพงศ์ งามสม รร.สุนทรภู่พิทยา
จากโรงเรียนที่มีผลการเรียนรู้ต่ำ เกือบเป็นอันดับสุดท้ายของจังหวัดระยอง ผอ.สุรพงศ์จึงนำการจัดการเรียนการสอน รูปแบบสองภาษามาใช้แก้ปัญหา ปรากฎว่าผลการเรียนดีขึ้น เด็กสนใจเรียนมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
Good
โดย กฤชสพล อินทศร (2012-05-12 19:41:14) [แสดงความคิดเห็น]
Good
โดย กฤชสพล อินทศร (2012-05-12 19:41:29) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างความร่วมมือ หมายถึงกระบวนการทำงานที่สัมพันธ์กันทั้งระบบเช่นเดียวกับระบบสมองและหัวใจ เคารพในตัวบุคคลทุกคน เช่นเดียวกับเซลทุกเซล ไม่ให้เกิดเซลมะเร็งที่ทำให้เกิดการแตกแยกและเป็นอันตราย เคารพในความคิดเห็น ฟังเพื่อให้เข้าใจ และเคารพในการกระทำ อิสระในการปฏิบัติที่มีหลากหลายรูปแบบ จึงจะสร้างมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะตามทันทั้งกาลเวลาและสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถปรับตัวเองได้อย่างดียิ่ง และสร้างวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่นทางสายกลางตามธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ ที่อาศัยอำนาจภายในตนสู่เป้าหมายสูงสุดขอชีวิต :tv15: :tv18: :tv15: :tv15:
โดย รุจิรา แสนยศบุญเรือง (2012-05-28 10:47:07) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับ การสร้างความร่วมมือ หมายถึง กระบวนการทำงานที่สัมพันธ์กันทั้งระบบเช่นเดียวกับระบบสมองและหัวใจ เคารพในตัวบุคคลทุกคน 1.ความร่วมมือเป็นลักษณะของการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน 2.ความร่วมมือเป็นการช่วยเหลือบุคคลอื่น ๆ หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางสร้างเสริม 3.ความร่วมมือเป็นการยอมรับการกระทำของบุคคลอื่นและของตนเอง 4.ความร่วมมือเป็นการกระทำที่เห็นพ้องต้องกันและเพิ่มกำลังในทางปฏิบัติ
บทบาทของครูในการสร้างความร่วมมือกับชุมชน
1.มีส่วนร่วมในวิถีชีวิตชุมชน
2.ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน
3.ต้องมีความศรัทธาและภาคภูมิใจในวิชาชีพครู
4.ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
5.ต้องรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเสมอ
โดย วัลลภ พนัสขาว (2012-06-24 13:39:47) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างความร่วมมือ หมายถึงกระบวนการทำงานที่สัมพันธ์กันทั้งระบบเช่นเดียวกับระบบสมองและหัวใจ เคารพในตัวบุคคลทุกคน เช่นเดียวกับเซลทุกเซล ไม่ให้เกิดเซลมะเร็งที่ทำให้เกิดการแตกแยกและเป็นอันตราย เคารพในความคิดเห็น ฟังเพื่อให้เข้าใจ และเคารพในการกระทำ อิสระในการปฏิบัติที่มีหลากหลายรูปแบบ จึงจะสร้างมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะตามทันทั้งกาลเวลาและสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถปรับตัวเองได้อย่างดียิ่ง และสร้างวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่นทางสายกลางตามธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ ที่อาศัยอำนาจภายในตนสู่เป้าหมายสูงสุดขอชีวิต
โดย ศักดิ์ชัย ศิริวรรณ (2012-06-24 13:43:56) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก เป็นการร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเน้นคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานโดยที่มุ่งให้ได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีการนำเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมากมาย
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่การจัดการศึกษาจะต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology : IT) มาพัฒนาให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้จากในวงการศึกษาได้มีการนำไอทีเข้ามาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น e-Learning, e-School, e-Teacher, e-Student และ Learning Organization เป็นต้น
โดย วรนิพิฐ ปาลา (2012-06-24 13:55:57) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยครับ เป็นการร่วมมือในการจัดการเรียนการเรียนสอน เพื่อเน้นคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานโดยที่มุ่งให้ได้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีการนำเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมากมาย
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่การจัดการศึกษาจะต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้จากในวงการศึกษาได้มีการนำไอทีเข้ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น e-Learning, และ Learning Organization
โดย ศุภกิจ ทับแย้ม (2012-06-29 15:22:05) [แสดงความคิดเห็น]
ความร่วมมือนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
โดย พัชรี จิรจีรังชัย (2012-09-03 14:26:06) [แสดงความคิดเห็น]
บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น ผอ.วิชัน ศรีสัตย์รสนา เด็ก 5,300 คน
กระจายอำนาจ 4 ฝ่าย บริหารงานผ่านกระบวนการ //morning talk สรุปเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทุกวัน ทันทีทันการณ์
//ประชุมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ทางการทุกวันจันทร์
//ใช้ซอฟท์แวร์มาบริหารจัดการ โดยนักเรียนทุกคน มี Flash Drive ที่ได้ข้อมูลนักเรียนส่วนบุคคลทั้งหมด เมื่อนำมาเข้าโปรแกรม
//การพัฒนาซอฟท์แวร์มาบริหารจัดการวิชาการ
//การนำระบบ e-learning มาจัดการบทเรียนออนไลน์ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน และสามารถจัดการเวลาครูไปราชการได้
โดย สราวุธ ทนยิ้ม (2012-10-12 09:09:18) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ดีมาก :tv03: :tv09: :tv15: :tv17: :tv18:
โดย จุไรรัตน์ แอมนนท์ (2012-10-24 15:03:31) [แสดงความคิดเห็น]
ยากไปดูงานครับ พอจะอนุเคราะห์ ได้ไหมครับ
โดย อนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล (2013-01-21 19:53:23) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18:0
จะขอไปศึกษาดูงานได้ไหมครับ สุดยอดจริงๆ
โดย อนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล (2013-01-21 19:54:15) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากครับ สอนให้เขารู้จักค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม หรือหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง จะเป็นส่ิงที่ส่งต่อให้เขามีวิธีการค้นหาความรู้ต่างๆ เพื่อนำมาแก้ปัญหาในชีวิตของเขาเองได้
โดย ปราโมทย์ ศรีชมชื่น (2014-05-07 07:36:42) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv