thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 972
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.23 นาที | Online : 2012-04-24  
    บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คณาจารย์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  
    โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจำหญิงที่มีอายุยาวนานถึง 136 ปี แต่คุณภาพของนักเรียนที่จบการศึกษาออกมา ไม่เคยอ่อนด้อยลงไปเลย ซึ่งการที่ครู และนักเรียนอยู่ที่นี่ก็รู้สึกผูกพันเหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 และที่สำคัญสร้างระบบให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง เพื่อเป็นการสร้างภาวะผู้นำ และช่วยแบ่งเบาภาระของครูให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงโดยมีรุ่นพี่เป็นคนช่วยดูแล  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

งานแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชมการแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา เพิ่มเติม

บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชมวิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกัน เพิ่มเติม

บ้านหลังที่ 2 ผอ. โกวิท บุญเฉลียว (ฉบับเต็ม)
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ ปัญหาของนักเรียน และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน เพิ่มเติม

เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด
จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิด เพิ่มเติม

การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รร.บ้านหนองฮีหนองแคน
ชมการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและนักเรียนน้อย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ป.1-2 เรียนร่วมกัน ป.3 เรียนแยก ป.4-6 เรียนร่วมกัน และ ป.6 เรียนแยก เพิ่มเติม

 
 
ขอชื่นชมวัฒนธรรมการสร้างคนของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยที่สามารถสืบทอดมาชั่วชีวิตคน กิจกรรมฝึกการเป็นผู้นำให้หับนักเรียนโดยผ่านการรับผิดชอบกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายถือว่าเป็นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการตรง กิจกรรมพี่อาสาจราจรก็เยี่ยม ทุกกิจกรรมที่จัดให้เด็กยอดเยี่ยมทั้งนั้น ทำให้เกิดแนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กโดยเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เล็กลง แต่กิจกรรมพี่อาสาจราจรน่าจะใช้ได้โดยให้ควบคุมการจอดรถ จัดรถจักรยานยนต์ในโรงเรียน ขอชื่นชมจริง ๆจะนำไปใช้ในโรงเรียนคะ :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย มาลี แก้วละเอียด (2012-05-22 03:11:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นหลักการบริหารโรงเรียนที่ดีมากค่ะ โดยการนำหลักคำสอนของศาสนาคริสต์คือ Bible Base Management ที่ดีมากเลยค่ะ เนื่อจากว่าโรงเรียนที่ท่านบริหารเป็นโรงเรียนประจำ การปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและสามัคคีกันจึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก เพราะว่านักเรียนทั้งหมดจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ อาจจะทำนักเรียนมีความรู้สึกเหงาในบ้างครั้ง โดยเฉพาะช่วงแรกที่นักเรียนมาเรียน แต่หากนักเรียนได้รับความรักจากเพื่อน ๆ พี่ ๆ ก็จะทำให้นักเรียนมีความสุขในใช้ชีวิตและในการเรียน จึงขอชื่นชมการบริหารจัดการโรงเรียนของท่านเป็นอย่างมากค่ะ
โดย วิริยาภรณ์ มาเนีม (2012-06-24 14:50:27) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยซึ่งเป็นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดใหญ่โดยใช้พระคัมภีร์เป็นฐาน (Bible-based) ซึ่งมีค่านิยมในด้านความรัก ความสัตย์ซื่อและการให้ โดยให้ความสำคัญกับการมีระเบียบวินัย ความเป็นกุลสตรี และการมีภาวะผู้นำ จึงมุงเน้นทักษะชีวิตให้แก้ผู้เรียนเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่โลกกว้าง มีกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนทุกคนและ เป็นเครื่องมือในการฝึกทักษะชีวิตต่างๆ โดยให้นักเรียนรุ่นพี่คอยดูแลน้องๆ และน้องๆดูรุ่นพี่เป็นตัวอย่าง เรียนรู้จากรุ่นพี่ในการทำงาน บริหารจัดการการทำกิจกรรม เป็นต้นความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนในการฝึกภาวะผู้นำให้แก่นักเรียนโดยผ่านรุ่นพี่ ซึ่งรุ่นพี่จะถูกคาดหวังให้เป็นต้นแบบที่ดี น้องๆในทุกรุ่นอยากทำตามแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวรุ่นพี่ ดังนั้นการวางตัวของรุ่นพี่จึงต้องมีความเหมาะสม โดยครูควรคอยดูแลและชี้แนะ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในโรงเรียนของตนเอง
โดย รุ่งฤดี ทองแซม (2012-06-25 11:22:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบริหารงานในโรงเรียนได้ยอดเยี่ยมมาก ซึ่งเปิดทำการสอนมาเป็นระยะเวลาที่นานมาก และยังมีการนำหลักคำสอนของBible Base Managementมาปรับใช้กับนักเรียนโดยนำความรัก ความสัตย์ซื่อ การให้ มาปลูกฝังค่านิยมให้เด็ก และมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยโดยการมีพี่ประถมเป็นแบบอย่างในการทำกิจกรรม ( กิจกรรมพี่ช่วยน้อง) และมีการเน้นการเป็นผู้นำของนักเรียน เช่น การจัดกิจกรรมของนักเรียน ป.๕ และให้พี่ป.๖เป็นที่ปรึกษา นับเป็นการบริหารงานในโรงเรียนที่เยี่ยมากๆ เหมาะสมที่จะนำเป็นแบบอย่าง
โดย วิภาวณีย์ เพ็ชรครุฑ (2012-06-28 18:14:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างภาวะผู้นำให้แก่นักเรียนที่เป็นระบบต่อเนื่อง
และสร้างความผูกพันนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหารทุกระดับมีความเข้าใจอย่างชัด พร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดี
โดย วิไล แสงเหมือนขวัญ (2012-07-05 21:28:13) [แสดงความคิดเห็น]
First of all, I am very applauding to the directrice of this school that she can lead her institute very well during the globalization. She has the overall ideas to administrate the school and her employees especially, she focuses into the students who can learn with freedom and happiness in a classroom and outside, too. She lets them to learn how to get knowledge and to live on each in the society which is very changed and been proved suddenly and quickly with the few style of living. This school has ever gotten the best ideas for controlling and leading the activities and academic affairs to the students and the teachers that these people must walk together in the right and correct ways. Then, they can use the knowledge to apply in their lives after class. I really hope that this smart directrice can control this school until the eternity.
โดย ผศ. ศุภวัฒนานนท์ บานชื่น (2012-09-07 17:10:37) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กทม. หญิงล้วน ก่อตั้งมา136 ปี

เด็ก 3074 ครู 371 มีทั้งประจำและไปกลับ

ผอ.วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์

//บริหารโดยใช้พระคัมภีร์เป็นฐาน

รัก สัตย์ซื้อ ให้

//จงฝึกเด็กในทางที่เขาจะเดินไป และเมื่อเป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่พรากจากทางนั้น

ระเบียบวินัย ภาวะผู้นำ

//ส่งเสริมให้เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี

//ปฐมวัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

//ปฐมศึกษา ป.1-2 เป็นผู้ตามที่ดี เรียนรู้การกระทำของพี่ ๆ เพื่อเป็นผู้นำในอนาคต ป.3 เป็นผู้นำ ป.4 เป็นพี่อาสา คอยดูแลสนับสนุนเพิ่มเติม ป.4-6 เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

//มัธยมต้น เรียนรู้ ม.ปลาย กิจกรรมงานฉายภาพยนต์ประจำปี โดยเป็นภาพยนต์ของเขาเอง กิจกรรมค่ายทักษะผู้นำนักเรียนชั้น ม.4 ทำงานเป็นทีมเป็นอย่างไร ม.5 นักเรียนเป็นพี่เวรดูแลน้อง งานจิตอาสา และประเมินเวรจากครูเวรแต่ละวัน พี่มีอิทธิพลกับรุ่นน้อง ในทางที่ดี มีวัฒนธรรมที่ดี ปีถัด ๆ ไป ก็จะเปลี่ยนพี่ดูแลน้องไปเรื่อย ๆ กิจกรรมพี่อาสา ชั้น ม.4 พี่อาสาจราจร เพราะโรงเรียนรถติด จึงให้พี่เป็นผู้รับน้อง ๆ จากรถ เพื่อลดปัญหารถติด กิจกรรมผู้ปกครองอาสา เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เช่นเล่านิทาน เห็นภาพการอยากมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง แสดงว่าโรงเรียนบริหารจัดการด้วยวิธีการมีส่วนร่วม
โดย สราวุธ ทนยิ้ม (2012-10-12 09:30:38) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv