thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1198
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2012-04-24  
    บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง คุณครูเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน, คุณครูศักรินทร์ แสงเมือง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป, คุณครูเสกสรรค์ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ, คุณครูสุริยะ ศรีสุข รองผู้อำนวยการ  
    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ประสบปัญหาเด็กล้นโรงเรียน ครู และสถานที่เรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มีมาก ซึ่งจริงๆ แล้วครูไม่น่าที่จะเข้าถึงนักเรียนได้ทั่วทุกคน แต่ทางโรงเรียนก็ยังสามารถรับทราบถึงความถนัดหรือปัญหาของนักเรียน รวมทั้งผลการเรียนของนักเรียนยังอยู่ในระดับดีมากติดต่อกัน 3-4 ปี (จากการประเมินของ สมศ.) โดยปัญหานี้ นอกจากทางโรงเรียนจะมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ก็ได้ใช้วิธีขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งครู, นักเรียน โดยเฉพาะสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่สามารถให้ข้อมูลของนักเรียนได้ละเอียดมากที่สุด เป็นประโยชน์ในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

งานแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชมการแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา เพิ่มเติม

บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชมวิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกัน เพิ่มเติม

บ้านหลังที่ 2 ผอ. โกวิท บุญเฉลียว (ฉบับเต็ม)
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ ปัญหาของนักเรียน และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน เพิ่มเติม

เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด
จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิด เพิ่มเติม

การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รร.บ้านหนองฮีหนองแคน
ชมการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและนักเรียนน้อย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ป.1-2 เรียนร่วมกัน ป.3 เรียนแยก ป.4-6 เรียนร่วมกัน และ ป.6 เรียนแยก เพิ่มเติม

 
 
เอาให้อยู่นะครับท่านผู้บริหาร ทีมแข็งโรงเรียนก็แข็งครับ
โดย สุนทร พริกจำรูญ (2012-05-11 12:14:18) [แสดงความคิดเห็น]
ทีมบริหารมีความเข้มแข็งเอาใจใส่ดูแลนักเรียน/โรงเรียน/ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นการทำงานเป็นทีมที่เป็นระบบ เข็มแข็งในแต่ละสายงาน ความเอาใจใส่ของฝ่ายบริหารส่งผลให้การบริหารจัดการในโรงเรียนประสบผลสำเร็จ มีการกระจายอำนาจสู่บุคลากรในโรงเรียนในแต่ละสายงาน / ในกลุ่มสาระ มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด โดยถือว่าโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน และอาศัยความร่วมมือจากชุมชน , ผู้ปกครอง เพื่อเป็นพิ้นฐานในการสร้างสังคมที่ดีให้แก่ประเทศชาติ อยากให้ฝ่ายบริหารโรงเรียนหลาย ๆ โรงได้ดู เพื่อที่จะได้นำแนวคิดและวิธีการมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน/บุคลากร โรงเรียนของเราคงน่าอยู่เหมื่อนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง :tv02: :tv18: :tv15:
โดย สุธีรา สุกใส (2012-05-11 12:40:46) [แสดงความคิดเห็น]
ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้ดูแลเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากมีความใกล้ชิดนักเรียนทุนมากที่สุด มีความคุ้นเคยกับนักเรียนจะทราบข้อมูลนักเรียนเป็นอย่างดีแต่ความคุ้นเคยเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรู้จักและเข้าใจนักเรียนได้อย่างแท้จริง อาจส่งผลให้การวินิฉัยนักเรียนไม่ตรงกับสภาพที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนานักเรียนได้ไม่เหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือหรือพัฒนานักเรียนเป็นไปอย่างเหมาะสม ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
โดย วฤทธิ สอนใจทิ (2012-05-12 15:25:01) [แสดงความคิดเห็น]
การบริหารโรงเรียนถือว่าเป็น map ที่สำคัญของการพัฒนานักเรียนซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด โดยกระวนการในการบริหารจัดการโรงเรียนนั่นที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้รับความรู้ อย่างทั่วถึงย่อมเป็นที่ลำบาก ซึ่งจำนวนนักเรียนมากก็จะยิ่งยากที่จะเข้าถึงนักเรียนได้ทุกคน แต่ด้วยการวางแผนงาน และทีมงานที่เข้าใจการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างดี ซึ่งจะพัฒนาโรงเรียนได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งวิธีการบริหารนั่นก็ต้องบริหารให้ทุกฝ่ายงานมีความสัมพันธ์กัน ภายในกระบวนการและวิธีการอันหนึ่งอันเดียวกัน ผมเชื่อว่า ถ้าทุกโรงเรียนไม่ว่าจะโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ ถ้ามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องการให้นักเรียนมีคุณภาพ กระบวนการต่างๆย่อมมีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดย นพดล บุญภา (2012-05-20 23:06:56) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: :tv18:การบริหารโรงเรียนถือว่าเป็น map ที่สำคัญของการพัฒนานักเรียนซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด โดยกระวนการในการบริหารจัดการโรงเรียนนั่นที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้รับความรู้ อย่างทั่วถึงย่อมเป็นที่ลำบาก ซึ่งจำนวนนักเรียนมากก็จะยิ่งยากที่จะเข้าถึงนักเรียนได้ทุกคน แต่ด้วยการวางแผนงาน และทีมงานที่เข้าใจการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างดี ซึ่งจะพัฒนาโรงเรียนได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งวิธีการบริหารนั่นก็ต้องบริหารให้ทุกฝ่ายงานมีความสัมพันธ์กัน ภายในกระบวนการและวิธีการอันหนึ่งอันเดียวกัน ผมเชื่อว่า ถ้าทุกโรงเรียนไม่ว่าจะโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ ถ้ามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องการให้นักเรียนมีคุณภาพ กระบวนการต่างๆย่อมมีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะ :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย รุจิรา แสนยศบุญเรือง (2012-05-28 13:11:55) [แสดงความคิดเห็น]
การได้รับฟังและชมรายการโทรทัศน์ครูก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน ก่อประโยชน์ให้กับนักเรียนอย่างมาก
โดย ดำรง ธิสุกะ (2012-05-28 13:31:48) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง คุณครูเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน, คุณครูศักรินทร์ แสงเมือง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป, คุณครูเสกสรรค์ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการ เด็ก 4,655 คน ครู 300 คนโดยประมาณ
//การบริหารเหมือนบันได
บันใดต่ำ จะเห็นเหรียญได้ชัด
บันไดยิ่งสูง ยิ่งมองเหรียญไม่ชัด จะวิ่งมาดูอยู่ก็เหนื่อย
//การกระจายอำนาจจึงเป็นสิ่งจำเป็น
// ต้องเป้าหมาย วางแผน จะทำอย่างไรให้ได้เป้า และผล ซึ่งจะต้องนำมาวิเคราะห์ แม้ว่าจะสำเร็จ ไม่สำเร็จ เอามาทบทวน
//ทุกสัปดาห์ ประชุมรองผู้อำนวยการ
//แบ่งรองผู้อำนวยการ เดินตรวจโรงเรียน ทุกวัน ถือเป็นการเยี่ยมเยียน ให้ขวัญกำลังใจ ดูภาพรวม พบอะไรก็จะได้แก้ปัญหา
//การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการทำงาน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือใกนารให้ข้อมูล ซึ่งการสื่อสาร ผู้ปกครองจะมีประธานเครือข่าย ทุกเครือข่ายมีเบอร์โทร email การที่ผู้ปกครองสื่อสารกันก็สามารถแก้ปัญหาได้
โดย สราวุธ ทนยิ้ม (2012-10-12 09:50:40) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv