thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1105
Rate :
 4
ความยาว : 14.59 นาที | Online : 2012-04-24  
    นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียน 24 ชั่วโมง ตอน 1 คุณครูกนกวลี กรเกศกมล รร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง  
    เนื่องจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองเป็นโรงเรียนประจำที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนด้อยโอกาส 10 ประการ ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ "โครงงานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ขึ้นมา เพื่อนักเรียนจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนกระทั่งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

งานแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชมการแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา เพิ่มเติม

บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชมวิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกัน เพิ่มเติม

บ้านหลังที่ 2 ผอ. โกวิท บุญเฉลียว (ฉบับเต็ม)
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ ปัญหาของนักเรียน และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน เพิ่มเติม

เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด
จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิด เพิ่มเติม

การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รร.บ้านหนองฮีหนองแคน
ชมการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและนักเรียนน้อย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ป.1-2 เรียนร่วมกัน ป.3 เรียนแยก ป.4-6 เรียนร่วมกัน และ ป.6 เรียนแยก เพิ่มเติม

 
 
นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียน 24 ชั่วโมง ตอน 1 คุณครูกนกวลี กรเกศกมล รร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง 1.วิเคราะห์บริบทภายในและภายนอก(รู้เขารู้เรา) 2.กำหนดแผนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม(คนไม่ต้องการการสั่ง/ร่วมคิดร่วมทำ)3.พัฒนาบุคลากร(ตนเองต้องรู้จริง)4.พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 5.ปรับปรุงพัฒนาบรรยากาศในโรงเรียน 6.จัดกิจกรรมบูรณาการ 7.ศูนย์การเรียนรู้17 ศูนย์ นับเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการภายใต้ความขาดแคลนได้เป็นอย่าดีครับ
โดย ศรายุช เชาว์ชาญ (2012-05-22 15:01:14) [แสดงความคิดเห็น]
นับ 1-10 เศษฐกิจพอเพียง : โรงเรียน 24 ชั่วโมง ตอน 1 คุณครูกนกวลี กรเกศกมล รร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง เป็นการบริหารงานที่มีการวางแผนการดำเนินงานที่ให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการพัฒนาบุคลากรจนมีความสามารถในงานที่รับผิดชอบและการจัดการความรู้ที่เน้นสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กได้อย่างดีเยี่ยม มีการจัดกิจกรรมและศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ถือเป็นแบบอย่างและแนวคิดที่เหมาะสมสำหรับการบริหารการศึกษาต่อไป
โดย วิภาวณีย์ เพ็ชรครุฑ (2012-06-28 17:55:03) [แสดงความคิดเห็น]
การบริหารจัดการโรงเรียนพอเพียง ร.ศึกษาสงเคราะห์นางรองอันได้แก่ 1.วิเคราะห์บริบทภายในและภายนอก 2.กำหนดแผนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม3.พัฒนาบุคลากรให้ทุกคนรู้จริง 4.พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 5.ปรับปรุงพัฒนาบรรยากาศในโรงเรียน 6.จัดกิจกรรมบูรณาการ 7.มีศูนย์การเรียนรู้หลากหลายซึ่งถือเป็นโรงเรียนแบบอย่างได้ แต่สิ่งสำคัญสำหรับโรงเรียนพอเพียงคิดว่าคงต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งอีกมาก และดำเนินการอย่างต่อเนื่องบูรณาการให้ลงตัวพอเหมาะ จึงจะถือเป็นโรงเรียนพอเพียงอย่างแท้จริง
โดย ครรชิตภณ โพธิพันธ์ (2012-07-07 12:18:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบริหารงานที่มีการวางแผนการดำเนินงานที่ให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการพัฒนาบุคลากรจนมีความสามารถในงานที่รับผิดชอบและการจัดการความรู้ที่เน้นสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กได้อย่างดีเยี่ยม ถือเป็นแบบอย่างและแนวคิดที่เหมาะสมสำหรับการบริหารการศึกษาต่อไป
โดย มงคล อคฺคธมฺโม (2012-07-16 20:22:42) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนาการศึกษาโดยยึดหลักแนวคิดปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงจึงมีการสนับสนุนอย่างยิ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้ เข้าใจจากพื้นฐานตนเอง สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนของครอบครัว เป็นการศึกษาเพื่อชีวิตที่แท้จริง ไม่ใช่เรียนเพื่อคนอื่น ตามกระแส ตามยุค แน่นอนเราก็ต้องมีการปรับตนเองให้อยู่ได้กับสังคมโดยไม่เดือนร้อน ตัวจักรสำคัญก็คือตัวผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการแนวคิดปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง :tv12:
โดย รังสรรค์ สุทารัมย์ (2012-08-02 13:21:08) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสให้แก่นักเรียนที่ได้ชื่อว่าด้อยโอกาสและเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการมองปัญหาแบบองค์รวมมีการพัฒนาผู้เรียนชัดเจน
สามารถเป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาเป็นระบบสามารถปฏิบัติได้โดยเฉพาะเป็นการนำวิถีชีวิตหรือทักษะชีวิตสู่ชั้นเรียนโดยครู ผู้บริหารให้โอกาสการเรียนรู้แก่ผู้เรียนนับว่าเป็นแบบอย่างและแนวคิดที่เหมาะสมสำหรับการบริหารการศึกษาค่ะ
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-09-08 10:32:44) [แสดงความคิดเห็น]
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนไทยรู้จักรู้จักและเคยได้ยินมาเกือบจะสิบปี ที่ในการนำไปใช้ดำรงชีวิตประจำวันยังไม่มากเท่าที่ควร ทั้งที่ควรจะนำไปใช้และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทยเราเป็นอย่างยิ่ง การที่โรงเรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปบริหารจัดการ จึงถือเป็นวิธีที่ดีที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เยาวชน รู้จักและนำหลักไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงถือว่าโรงเรียน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แผร่หลายจ
โดย สุชดา แซ่ตั้ง (2012-09-13 11:21:47) [แสดงความคิดเห็น]
การบริหารจัดการโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองซึ่งได้แก่ 1.วิเคราะห์บริบทภายในและภายนอก 2.กำหนดแผนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม3.พัฒนาบุคลากรให้ทุกคนรู้จริง 4.พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 5.ปรับปรุงพัฒนาบรรยากาศในโรงเรียน 6.จัดกิจกรรมบูรณาการ 7.มีศูนย์การเรียนรู้หลากหลายซึ่งถือเป็นโรงเรียนแบบอย่างได้ แต่สิ่งสำคัญสำหรับโรงเรียนพอเพียงคิดว่าคงต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งอีกมาก และดำเนินการอย่างต่อเนื่องบูรณาการให้ลงตัวพอเหมาะ จึงจะถือเป็นโรงเรียนพอเพียงอย่างแท้จริง
สามารถเป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาเป็นระบบสามารถปฏิบัติได้โดยเฉพาะเป็นการนำวิถีชีวิตหรือทักษะชีวิตสู่ชั้นเรียนโดยครู ผู้บริหารให้โอกาสการเรียนรู้แก่ผู้เรียนนับว่าเป็นแบบอย่างและแนวคิดที่เหมาะสมสำหรับการบริหารการศึกษาอย่างยื่งค่ะ
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-09-15 20:31:55) [แสดงความคิดเห็น]
การบริหารจัดการโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นการเดินตามรอยเท้าพ่ออยู่แล้ว จากการบริหารจัดการของโรงเรียนแห่งนี้ นับ 1-10 ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตั้งแต่ผู้ปกครอง ชุมชน ครูผู้สอน จนถึงตัวนักเรียน ทำให้สามารถแก้ปัญหาในการบริหารโรงเรียนให้เป็นระบบได้ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้เริ่มต้นที่จะทำให้บุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายได้เห็น แล้วเกิดความศรัทธา ความตระหนักที่จะปฏิบัติตาม ถือเป็นการบริหารจัดการที่เกิดความสำเร็จในสถานศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งค่ะ
โดย กนกกร ทองน้อย (2012-09-16 13:49:03) [แสดงความคิดเห็น]
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลายคนรู้จักอาจมองเพียงว่าเป็นการทำการเกษตรเท่านั้น แต่ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง อำเภอนางรอง จ.บุุรีรัมย์ ได้ดำเนินการ นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียน 24 ชั่วโมง ตอน 1 คุณครูกนกวลี กรเกศกมล เป็นการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม โดยเริ่มต้นที่ผู้บริหารและคณะครูได้ตระหนักเห็นความสำคัญ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ความพอเพียงต้องเริ่มต้นที่ตัวตนของตนเองเสียก่อน การที่โรงเรียนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่ต้องการให้นักเรียนรู้จักทักษะการดำเนินชีวิต รู้จักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รู้จักการนำสิ่งของที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะผู้บริหารและคณะครูได้ดำเนินการให้เป็นแบบอย่างที่ดี ถือเป็นแบบอย่างและแนวคิดที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาหารบริหารการศึกษาต่อไปในอนาคต
โดย สนชัย ทวีอินทร์ (2012-09-19 10:58:12) [แสดงความคิดเห็น]
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลายคนรู้จักอาจมองเพียงว่าเป็นการทำการเกษตรเท่านั้น แต่ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง อำเภอนางรอง จ.บุุรีรัมย์ ได้ดำเนินการ นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียน 24 ชั่วโมง ตอน 1 คุณครูกนกวลี กรเกศกมล เป็นการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม โดยเริ่มต้นที่ผู้บริหารและคณะครูได้ตระหนักเห็นความสำคัญ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ความพอเพียงต้องเริ่มต้นที่ตัวตนของตนเองเสียก่อน การที่โรงเรียนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่ต้องการให้นักเรียนรู้จักทักษะการดำเนินชีวิต รู้จักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รู้จักการนำสิ่งของที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะผู้บริหารและคณะครูได้ดำเนินการให้เป็นแบบอย่างที่ดี ถือเป็นแบบอย่างและแนวคิดที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาหารบริหารการศึกษาต่อไปในอนาคต
โดย สนชัย ทวีอินทร์ (2012-09-19 10:58:35) [แสดงความคิดเห็น]
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลายคนรู้จักอาจมองเพียงว่าเป็นการทำการเกษตรเท่านั้น แต่ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง อำเภอนางรอง จ.บุุรีรัมย์ ได้ดำเนินการ นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียน 24 ชั่วโมง ตอน 1 คุณครูกนกวลี กรเกศกมล เป็นการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม โดยเริ่มต้นที่ผู้บริหารและคณะครูได้ตระหนักเห็นความสำคัญ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ความพอเพียงต้องเริ่มต้นที่ตัวตนของตนเองเสียก่อน การที่โรงเรียนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่ต้องการให้นักเรียนรู้จักทักษะการดำเนินชีวิต รู้จักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รู้จักการนำสิ่งของที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะผู้บริหารและคณะครูได้ดำเนินการให้เป็นแบบอย่างที่ดี ถือเป็นแบบอย่างและแนวคิดที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาหารบริหารการศึกษาต่อไปในอนาคตjavascript:;
โดย สนชัย ทวีอินทร์ (2012-09-19 10:58:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสให้แก่นักเรียนที่ได้ชื่อว่าด้อยโอกาส
ที่เป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการมองปัญหาแบบองค์รวมมีเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนชัดเจนและยังรูปแบบการแก้ปัญหาเป็นระบบสามารถปฏิบัติได้เป็นการนำวิถีชีวิตหรือทักษะชีวิตสู่ชั้นเรียนโดยครู ผู้บริหารให้โอกาสการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเป็นการนำหลักการบริหารมาดำเนินการที่ยอดเยี่ยม
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-10-11 13:53:37) [แสดงความคิดเห็น]
เศรษฐกิจพอเพียง : รร.ศึกษาสงเคราะห์นางรองอ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีนักเรียตั้งแต่ประถม -มัธยม 6
จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส 10 ประการ ที่กระทรวงศึกษากำหนด ผอ.กนกวลี กรเกศกมล เป็นผู้นำโรงเรียน
//เด็กเข้ามาอยู่ฟรี กินฟรี
//ส่งเสริมให้มีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
// ปัญหาเด็กที่เข้ามา ยา ขมัย ทะเลา ไม่รักษาของส่วนรวม ไม่ช่วยเหลือตนเอง ยากจน ถูกทอดทิ้ง ผลกระทบจากโรคติดต่อร้ายแรง ถูกทำร้ายทารุณ อยู่ในธุรกิจทางเพศ ถูกบังคตับให้ขายแรงงาน เร่ร่อน
//การนำเหลักปรัชญามาใช้ ผู้นำ ต้องเชื่อก่อนว่าหลักปรัชญาสามารถนำมาใช้ได้จริง ทุกคนต้องทำ ทำอย่างต่อเนื่อง
//กระบวนการ 1 วิเคระห์บริบท ใน นอก swot 2 กำหนดแผนการดำเนินการ การมีส่วนร่วม ธรรมชาติของคนไม่ชอบถูกสั่งการ แต่ถ้าได้ร่วมกันจะดีกว่า ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนวิพากษ์แผน 3 พัฒนาบุคลากร //จาก ผอ. //ครูแกนนำ //ครูสืบค้นเพิ่มเติม และเปลี่ยนเรียนรู้ 4 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงชีวิตจริงในโรงเรียนประจำ 5 ปรับปรุง พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน นักเรียนต้องร่วมกันดูและรักษาเรือนนอนของตนเองให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นของของเขา บ้านเขา 6 จัดกิจกรรมบูรณาการกับศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยวถีพอเพียง
โดย สราวุธ ทนยิ้ม (2012-10-12 10:16:25) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กำลังเข้าสู่โรงเรียนดิฉัน และก็กำลังลำบากใจในการพัฒนาในมิติต่างๆ ทั้งผู้เรียน ผูสอน เอกสาร แผน กระบวนการ นโบยและอีกมากมาย ขอบคุณที่แนะนำค่ะ
โดย รุ่งพิรุณ มูลสาร (2013-01-08 19:47:37) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv