thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 308
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.07 นาที | Online : 2012-04-24  
    นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียน 24 ชั่วโมง ตอน 2 คุณครูกนกวลี กรเกศกมล รร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง  
    (ตอนต่อ) เนื่องจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองเป็นโรงเรียนประจำที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนด้อยโอกาส 10 ประการ ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ "โครงงานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ขึ้นมา เพื่อนักเรียนจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนกระทั่งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

งานแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชมการแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา เพิ่มเติม

บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชมวิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกัน เพิ่มเติม

บ้านหลังที่ 2 ผอ. โกวิท บุญเฉลียว (ฉบับเต็ม)
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ ปัญหาของนักเรียน และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน เพิ่มเติม

เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด
จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิด เพิ่มเติม

การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รร.บ้านหนองฮีหนองแคน
ชมการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและนักเรียนน้อย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ป.1-2 เรียนร่วมกัน ป.3 เรียนแยก ป.4-6 เรียนร่วมกัน และ ป.6 เรียนแยก เพิ่มเติม

 
 
นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียน 24 ชั่วโมง ตอน 2 คุณครูกนกวลี กรเกศกมล รร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง ต่อจากตอนที่ 1 ได้หลัก ลำดับที่7. นำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก้ไขการดำเนินชีวิต 8.การมีอาชีพเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน 9.ประเมินผลคุณภาพผู้เรียน 10.เผยแพร่ผลการดำเนินงานสู่โรงเรียนและชุมชนนับว่า"โครงงานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ขึ้นมา เพื่อนักเรียนจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนกระทั่งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้เป็นอย่างดี
โดย ศรายุช เชาว์ชาญ (2012-05-22 15:33:04) [แสดงความคิดเห็น]
ก็ดี ทำเพื่อเด็ก
โดย สาธิต ทองศรี (2012-06-24 13:37:22) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv