thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 535
Rate :
 4
ความยาว : 14.29 นาที | Online : 2012-04-24  
    นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : เรียนรู้ทักษะชีวิตที่บ้านหนองไผ่ ตอน 1 คุณครูพนม จันทร์ดิษฐ รร.บ้านหนองไผ่  
    การที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ พลิกฟื้นจากโรงเรียนที่มีสภาพไม่เอื้ออำนวยในการจัดการเรียนการสอน มีที่รกร้างระเกะระกะ ให้กลับกลายมาเป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้วยเพราะการได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาปรับกระบวนการเรียนการสอน รวมถึงปรับวิธีคิดของทุกคนในโรงเรียน ซึ่งผลสำเร็จก็คือโรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และไม่เพียงเท่านั้น ความสำเร็จต่างๆ ได้กระจายออกสู่ชุมชนรอบข้าง ได้มีอาชีพ ได้มีงานทำ ได้เรียนรู้เรื่องความพอเพียง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

งานแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชมการแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา เพิ่มเติม

บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชมวิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกัน เพิ่มเติม

บ้านหลังที่ 2 ผอ. โกวิท บุญเฉลียว (ฉบับเต็ม)
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ ปัญหาของนักเรียน และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน เพิ่มเติม

เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด
จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิด เพิ่มเติม

การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รร.บ้านหนองฮีหนองแคน
ชมการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและนักเรียนน้อย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ป.1-2 เรียนร่วมกัน ป.3 เรียนแยก ป.4-6 เรียนร่วมกัน และ ป.6 เรียนแยก เพิ่มเติม

 
 
นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : เรียนรู้ทักษะชีวิตที่บ้านหนองไผ่ ตอน 1 คุณครูพนม จันทร์ดิษฐ รร.บ้านหนองไผ่ ทำให้กระผมทราบว่า 1.การระเบิดออกจาข้างใน 2.วิเคราะห์บริบทตนเองและชุมชน 3.ประชุมหารือสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต) 4.จัดทำแหล่งเรียนรู้(ออกแบบกิจกรรม) 5.สร้าความเข้าใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง6.การจัดการเรียนการสอน(เน้นทักษะชีวิตกับวิชาการ)พลิกฟื้นจากโรงเรียนที่มีสภาพไม่เอื้ออำนวยในการจัดการเรียนการสอน มีที่รกร้างระเกะระกะ ให้กลับกลายมาเป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้วยเพราะการได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาปรับกระบวนการเรียนการสอน รวมถึงปรับวิธีคิดของทุกคนในโรงเรียน ซึ่งผลสำเร็จก็คือโรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสมอย่างยิ่งครับ
โดย ศรายุช เชาว์ชาญ (2012-05-22 15:19:40) [แสดงความคิดเห็น]
การบริหารโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จมีประสิทธิผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อน เป็นผู้ริเริ่มจุดประกายความรู้ เจตคติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะครูในโรงเรียน การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักแนวคิดตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียงนับว่าสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องสภาพสังคมไทยเป็นการบริหารจัดการที่เริ่มจากการรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ผลความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองไผ่นับว่าเป็นแบบอย่างดีมาก :tv17:
โดย รังสรรค์ สุทารัมย์ (2012-05-27 11:28:51) [แสดงความคิดเห็น]
การที่จะบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเป็นโรงเรียนต้นแบบได้ต้องมีการขับเคลื่อนซึ่งจะต้องจุดประกายความรู้ เจตคติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะครูในโรงเรียน การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักแนวคิดตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียงนับว่าสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องสภาพสังคมไทยเป็นการบริหารจัดการที่เริ่มจากการรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ผลความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองไผ่เพราะการได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาปรับกระบวนการเรียนการสอน รวมถึงปรับวิธีคิดของทุกคนในโรงเรียนนับว่าเป็นแบบอย่างดีมาก จนทำให้ดรงเรียนบ้านหนองไผ่เป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
โดย รุ่งฤดี ทองแซม (2012-06-24 13:54:55) [แสดงความคิดเห็น]
นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : เรียนรู้ทักษะชีวิตที่บ้านหนองไผ่ ตอน 1 คุณครูพนม จันทร์ดิษฐ รร.บ้านหนองไผ่
เพื่อให้เราได้เรียนรู้ขั้นตอนที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จดังนี้
1. การระเบิดจากภายในหรือการสร้างศรัทธาภายในสถานศึกษา
2.การวิเคราะห์บริบทตนเองและชุมชน
3.การประชุมหารือเพื่อสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
4.การจัดทำแหล่งเรียนรู้
5.การสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองกับนักเรียน
6.การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
โดย เยาวลักษณ์ กัทชลี (2012-06-24 14:03:35) [แสดงความคิดเห็น]
คือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะที่สามารถขับเคลื่อนจุดประกายและให้เด็ก ครู และบุคลากร สามารถบรูณาการเรื่องปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการเรียนการสอน โดยใช้หลักสามห่วง สองเงื่อนไขมาใช้สอนนักเรียน สามารถทำให้เด็กมีทักษะทางด้านการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนที่สำคัญเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จคือ1. การระเบิดจากภายในหรือการสร้างศรัทธาภายในสถานศึกษา
2.การวิเคราะห์บริบทตนเองและชุมชน
3.การประชุมหารือเพื่อสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
4.การจัดทำแหล่งเรียนรู้
5.การสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง
6.การจัดการเรียนการสอนที่บรูณาการทักษะวิชาการ อาชีพ ชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
โดย จรัญญา ถมทองคำ (2014-02-17 07:39:02) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv