thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 430
Rate :
 4
ความยาว : 14.39 นาที | Online : 2012-04-24  
    นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : เรียนรู้ทักษะชีวิตที่บ้านหนองไผ่ ตอน 2 คุณครูพนม จันทร์ดิษฐ รร.บ้านหนองไผ่  
    (ตอนต่อ) การที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ พลิกฟื้นจากโรงเรียนที่มีสภาพไม่เอื้ออำนวยในการจัดการเรียนการสอน มีที่รกร้างระเกะระกะ ให้กลับกลายมาเป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้วยเพราะการได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาปรับกระบวนการเรียนการสอน รวมถึงปรับวิธีคิดของทุกคนในโรงเรียน ซึ่งผลสำเร็จก็คือโรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และไม่เพียงเท่านั้น ความสำเร็จต่างๆ ได้กระจายออกสู่ชุมชนรอบข้าง ได้มีอาชีพ ได้มีงานทำ ได้เรียนรู้เรื่องความพอเพียง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

งานแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชมการแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา เพิ่มเติม

บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชมวิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกัน เพิ่มเติม

บ้านหลังที่ 2 ผอ. โกวิท บุญเฉลียว (ฉบับเต็ม)
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ ปัญหาของนักเรียน และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน เพิ่มเติม

เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด
จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิด เพิ่มเติม

การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รร.บ้านหนองฮีหนองแคน
ชมการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและนักเรียนน้อย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ป.1-2 เรียนร่วมกัน ป.3 เรียนแยก ป.4-6 เรียนร่วมกัน และ ป.6 เรียนแยก เพิ่มเติม

 
 
นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : เรียนรู้ทักษะชีวิตที่บ้านหนองไผ่ ตอน 2 คุณครูพนม จันทร์ดิษฐ รร.บ้านหนองไผ่ ต่อจากตอนที่แล้วช่วยให้เรารู้ว่า นับ 7.ออกแบบใบประเมินแผนจัดการเรียนรู้ 8. สนบสนุนกิจกรรมโครงงาน 9.การประเมินผล 10. เผยแพร่ผลการดำเนินงานการที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ พลิกฟื้นจากโรงเรียนที่มีสภาพไม่เอื้ออำนวยในการจัดการเรียนการสอน มีที่รกร้างระเกะระกะ ให้กลับกลายมาเป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้วยเพราะการได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาปรับกระบวนการเรียนการสอน รวมถึงปรับวิธีคิดของทุกคนในโรงเรียน ซึ่งผลสำเร็จก็คือโรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และไม่เพียงเท่านั้น ความสำเร็จต่างๆ ได้กระจายออกสู่ชุมชนรอบข้าง ได้มีอาชีพ ได้มีงานทำ ได้เรียนรู้เรื่องความพอเพียง
โดย ศรายุช เชาว์ชาญ (2012-05-22 15:48:35) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีคุณภาพ ความสำเร็จได้ทั้งตนเองรวมถึงคนรอบข้าง รู้จักคำว่าพอเพียง
โดย วิมล ดีประดิษฐ์ (2012-06-13 18:49:44) [แสดงความคิดเห็น]
จากรายการ นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : เรียนรู้ทักษะชีวิตที่บ้านหนองไผ่ ทำให้ได้รับความรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้ และนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน และยึดตามหลักเศราฐกิจพอเพียงของในหลวงได้
โดย วัลลภ พนัสขาว (2012-06-24 13:22:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากรายการ นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : เรียนรู้ทักษะชีวิตที่บ้านหนองไผ่ ทำให้ได้รับความรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้ และนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมถึงความร่วมมือของทุกคนในโรงเรียน ทำให้เกิดผลสำเร็จทั้งโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงได้ดี เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง
โดย วัลลภ พนัสขาว (2012-06-24 13:27:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโรงเรียนที่สอนทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีคุณครูเอาใจใส่ผู้บริหารผลักดัน มีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับการดำเนินการนักเรียนได้ปฏิบัติจริง นำไปใช้ดำเนินชีวิตประจำวันได้
โดย ครรชิต เมืองซอง (2012-07-01 15:24:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมอย่างดี ขอบคุณ และต้องตามดูให้ครบทุกตอน รร. จะได้นำไปประยุกต์และปฏิบัติตามได้
น่าทึ่งที่การทำโครงการและการขยายความรู้จาก รร. สู่ นร สู่ผู้ปกครอง จนสามารถสร้างรายได้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในยุคปัจจุบัน
โดย อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ (2012-08-31 16:12:52) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวทิพวัลย์ กุลสอนนาม นักศึกษาปริญญาโท บริหารการศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 549191705 ได้ชมโทรทัศน์ครู เรื่อง นับ 1-10 เศรษฐกิจพอเพียง : เรียนรู้ทักษะชีวิตที่บ้านหนองไผ่ ตอน 2 คุณครูพนม จันทร์ดิษฐ รร.บ้านหนองไผ่ เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ทำให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง สอนให้นักเรียนมีทักษะการคิด วางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู้อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ ถ้าโรงเรียนที่มีผู้บริหารที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานในโรงเรียน หรือครูนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้จะเกิดประโยชน์มาก อย่างน้อยนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วสามารถนำทักษะจากการลงมือปฏิบัติ ไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้โรงเรียน ครู นักเรียนสามารถพึ่งตนเองได้
โดย ทิพวัลย์ กุลสอนนาม (2012-09-01 21:48:34) [แสดงความคิดเห็น]
It is an appropriate way of learning in the countryside as like this school. I really appreciate the administrator who can lead the organization into the right and modern time of educational learning and the students also are very happy and warm to stay and learn at here. So the administrator should keep this good tip for developing the organization respectively.

Asst. Prof. Suphawatthananon Banchuen, Ph.D.
โดย ผศ.ดร.ศุภวัฒนานนท์ บานชื่น (2014-08-09 21:57:15) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv