thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 689
Rate :
 2
ความยาว : 14.13 นาที | Online : 2012-04-24  
    ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ตอน 2 : การจัดการเรียนรู้ ผอ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ รร.มัธยมมีชัยพัฒนา  
    (ตอนต่อ) โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เน้นการบริหารจัดการด้วยแนวคิดของ "การศึกษาต้องเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชีวิต" เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และพัฒนาที่ขยายไปสู่ครอบครัว และชุมชนที่อยู่รอบตัวเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การทำเกษตรรูปแบบใหม่ๆ การสอนเรื่องธุรกิจ เพื่อขจัดปัญหาความยากจน และพัฒนาชีวิต โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ ให้นักเรียนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

งานแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชมการแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา เพิ่มเติม

บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชมวิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกัน เพิ่มเติม

บ้านหลังที่ 2 ผอ. โกวิท บุญเฉลียว (ฉบับเต็ม)
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ ปัญหาของนักเรียน และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน เพิ่มเติม

เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด
จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิด เพิ่มเติม

การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รร.บ้านหนองฮีหนองแคน
ชมการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและนักเรียนน้อย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ป.1-2 เรียนร่วมกัน ป.3 เรียนแยก ป.4-6 เรียนร่วมกัน และ ป.6 เรียนแยก เพิ่มเติม

 
 
รบกวนทีมงาน โทรทัศน์ครูช่วยแก้ไขชื่อครูผู้สอนวิชาธุรกิจมะนาวนอกฤดู กับ การเลี้ยงจิ้งหรีด จากคุณครู รณภูมิ หนองพร้าว เป็น คุณครู พงศกร จะโรจน์รัมย์ด้วยครับ ขอบคุณ
โดย พงศกร จะโรจน์รัมย์ (2012-05-09 21:46:51) [แสดงความคิดเห็น]
-เป็นรูปแบบการจัดการการศึกษาที่ดีมีคุณค่าอีกวิธีหนึ่ง
-เน้นไปที่คุณค่าของต้นไม้ /ธรรมชาติ
-ทันสมัยแต่ไม่ทิ้งธรรมชาติ สิ่งดีงามของสิ่งแวดล้อม
-เรียนรู้ด้วยการค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ หาช่องทางประกอบอาชีพ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2012-06-10 09:15:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ดีมาก เช่น การให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยเอง ในอินเทอร์เน็ต จากหนังสือ หรือผู้รู้ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถจำความรู้ได้โดยไม่ต้องใช้วิธีการท่องจำเพียงอย่างเดียว :tv02:
โดย โสมวรรณ ยอดสุวรรณ (2012-06-29 19:33:05) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นแนวคิด และการนำไปปฏิบัติแล้ว นึกถึงเงินงบประมาณโครงการ ส.อ.ร (โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระของนักเรียน) ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรโรงเรียนมัธยมโรงเรียนละ 70,000 บาท ในช่วงปี 2535 จำได้ในสมัยนั้นนักเรียนกับครูทำโครงการต่างๆร่วมกันอย่างสนุกสนาน แต่ส่วนใหญ่จะขาดทุนเนื่องจากครูและนักเรียนขาดทักษะความรู้ประสบการณ์ ขาดการนำปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอนช่วยแนะนำ และสุดท้ายงบประมาณก้อนนี้ก็หายไปกับการบริหารงบประมาณของผู้บริหาร จะพยายามนำโครงการดีๆอย่างนี้มารีฟอร์ม รีเอนจิเนียริ่งอีกครับ
โดย สมชาติ (2012-07-20 13:43:10) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการบูรณาการกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ มาเป็นฐานความรู้ในการทำโครงงานซึ่งเป็นโครงงานที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้จากผู้เรียนเองทำให้เห็นว่าโครงงานที่เกิดจากนักเรียนเป็นกระบวนการสำคัญที่สอนให้นักเรียน เรียนรู้ตลอดชีวิต ไปในอนาคต
โดย สารัตน์ พวงเงิน (2012-09-12 14:00:58) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv