thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2294
Rate :
 5
ความยาว : 14.26 นาที | Online : 2012-04-22  
    ICT ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
    การนำสื่อ ICT ที่หลากหลายทั้งเรื่องของ Animation, Simulation, Multimedia มาใช้ในการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ เพิื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เพราะนอกจากจะได้ทดลองของจริงแล้ว ก็สามารถ ทำการทดลองโดยใช้สื่อ ICT ที่คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดหามาได้ ซึ่งการเรียนด้วย สื่อแบบนี้จะช่วยเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอน การอ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก การบูรณาการคณิตศาสตร์ กับวิชาภาษาไทย เพิ่มเติม

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
ยังคงเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ภาคต่อ เพิ่มเติม

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 1 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
นำเสนอแนวคิด และ การบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน ตอน 1 เพิ่มเติม

มัคคุเทศก์น้อย คุณครูสุวาสนา พรหมชีหมุน รร.เกาะปันหยี
เพราะเห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ชมเทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษให้นักเรียน เพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การบูรณาการกับคณิตศาสตร์เพื่อเรียนรู้การบวกลบคูณหารเป็นภาษาอังกฤษในการจำหน่ายสินค้า เพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอน วัดความสูงเจดีย์ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศสตร์ ม.เชียงใหม่
ไปชมห้องเรียนทดลองของ อ.อติชาต เกตตะพันธ์ ได้เรียนรู้ และพบคำตอบว่า ประวัติศาสตร์กับคณิตศาสตร์ สามารถผสมผสานกัน จนเกิดการเรียนการสอนที่สนุกสนานได้อย่างไร เพิ่มเติม

 
 
สื่อชุดนี้เป็นแนวทางในการนำไอซีทีในรูปแบบต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะในด้านต่างๆเช่น การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางไอซีทึ เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เรียนรู้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะในยุคปัจจุบันวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีจะพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด. ถ้าการจัดการเรียนการสอนของครูไม่รู้จักการนำเทคโโลยีเข้ามาใช้แล้วผลกระทบก็จะตกอยู่กับผู้เรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ ฉนั้นครูควรให้ความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อไอซีทีต่างๆจากตัวอย่างชุดการสอนนี้ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ดวงตา พิพุธวัฒน์ (2012-05-09 14:06:10) [แสดงความคิดเห็น]
การประยุกต์ใช้สื่อไอซีทีกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น เข้าใจในเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมได้ดียิ่งขึ้น ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้สะดวกและง่ายมากกว่าเดิม และยังทันสมัย ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกสนานและผู้เรียนอยากเรียนมากขึ้น ครูก็จะต้องก้าวใหัทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป :tv15: :tv15: :tv15:
โดย กาญจนา เจียรติ้ว (2012-05-09 14:46:55) [แสดงความคิดเห็น]
ครูควรหาเวลาในการเตรียมการสอนและเลือกใช้ ICT ที่เหมาะสมทั้งขั้นนำ ขั้นสอนและการประเมิน ซึ่งควรใช้ให้เหมาะสม แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือ นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากการลงมือปฏิบัติ ควบคู่กับการใช้ ICTในห้องเรียน ขอบคุณโททัศน์ครู ที่นำเรื่องดี ๆ มากระตุ้นให้ครูไม่หยุดนิ่งกับการเรียนรู้ของตนเอง :tv07:
โดย สุรเดช ศรีทา (2012-05-09 16:00:43) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องของการประยุกต์ของการใช้สื่อไอซีทีด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทำให้ผุ้เรียนมีการพัฒนาการด้านการเรียนรู้ในระดับที่ดีขึ้นสำหรับการเข้าใจในเนื้อหาสาระเป้นเรื่องที่เป็นนามธรรมสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้มีความสะดวกและทันสมัยมากยิ่งขึ้นทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมในการช่วยสร้างความเร้าใจโดยเฉพาะการเรียนด้านวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ทำให้การเรียนมีความสนุกสนาน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-10 08:39:58) [แสดงความคิดเห็น]
ICT ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เป็นการสอนการนำสื่อ ICT ที่หลากหลายทั้งเรื่องของ Animation, Simulation, Multimedia มาใช้ในการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ เพิื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ถ้าการจัดการเรียนการสอนของครูไม่รู้จักการนำเทคโโลยีเข้ามาใช้แล้วผลกระทบก็จะตกอยู่กับผู้เรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ ฉนั้นครูควรให้ความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อไอซีทีต่างๆจากตัวอย่างชุดการสอนนี้
โดย สุกัญญา สีปูน (2012-05-10 18:16:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูคนหนึ่งที่ใช้สื่อ ICT เหมือนกันค่ะ ในรายวิชาโลกดาราศาสตร์ เพราะว่าเป็นเรื่องที่ไหลตัวนักเรียน ต้องใช้สื่อประกอบช่วย ก็ไปดาวน์โหลดมาจากเวบไซต์อย่างเช่น Youtube เหมือนกัน ค่ะ มีทั้งppt และ คลิปวีดีโอ ใช้สอนได้ดีมาก บางครั้งก็ใช้ภาพยตร์แนววิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดวงดาว การสำรวจโลก มาให้นักเรียนดู ทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าครูรู้จักนำสื่อ ICT มาใช้ก็จะช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น
โดย เรวดี เพ็ญศรี (2012-05-11 14:25:09) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก เป็นตัวอย่างที่ดีของครูยุคใหม่ที่นำ ICT มาใช้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเป็นลักษณการใช้ทั้งห้องคือใช้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนทั้งชั้นเรียนผ่านหน้าจอโดยใช้ วิดีโอ หรือ amination โดยครูมีบทบาทสำคัญ ลักษณะที่สองคือมีคอมพิวเตอร์ในแต่ละกลุ่มทำให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลได้ เมื่อสงสัยนร.สามารถค้นหาเพิมเติมได้ด้วยตนเอง และลักษณะคือการใช้ไอซีทีเป็นรายบุคคลเพื่อสร้างผลงาน สรุปว่าครูใช้ไอซีทีในห้องเรียนอย่างเป็นกระบวนการและมุ่งให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตนเองและสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าฟังคำบอกเล่าของครู
โดย รุจิดา สุขใส (2012-05-11 17:22:50) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆ เลยครับ วิทยาศาสตร์กับ ICT เป็นของคู่กัน ครูควรพยายามบูรณาการสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเข้าใช้ใช้ในบทเรียนให้ได้มากที่สุด
โดย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย (2012-05-13 10:26:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการับชมแล้วมีการนำเอาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันมาประยุกต์ุและปรับใช้ได้อย่างลงตัวมากและมีประสิทธิภาพทำให้การเรียนการสอนในห้องเรียนไม่น่าเบื่เพราะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มากระตุ้นความอยากรุ้อยากลองของนักเรียนได้อย่างดีสร้างความสนใจให้กับนักเรียนและที่สำคัญยังเป็นการสร้างเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับกับยุคปัจจุบันได้อย่าางดี น่านำเอาไปปรับใช้ในสถานศึกษาที่ทันสมัยมากๆเลยค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วันเพ็ญ จินะอิ (2012-05-13 15:02:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการสอนโดยใช้สื่อ ICT ของคุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก แล้ว ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ขึ้นอีกมากเลยที่เดียว การเรียนรูิ้ในวิชาวิทยาศาสตร์บางเรื่อง สอนให้นักเรียนเข้าใจได้ยาก เช่นเรื่อง ของแสง คุณครูใช้ สื่อ ICT เข้ามาช่วย ทำให้นักเรียนเห้นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น และยังให้นักเรียนได้ทดลองด้วยตนเอง สรุปผลการทดลองเอง และมีการค้นคว้าเพิ่มเติมอีก ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าการสอนของคุณครู เยี่ยมมาก คิดว่าตนเองจะต้องพยายามหาสื่อ มาช่วยในการสอนวิทยาศาสตร์แบบคุณครูบ้าง ถึงแม้ว่าโรงเรียนของข้าพเจ้าจะเป็นโรงเรียนประถมในชนบท งบประมาณน้อย แต่ก็จะพยายามหาผู้สนับสนุนให้ได้ :tv15: :tv15:
โดย สุนทร สุขเกษม (2012-05-14 22:02:07) [แสดงความคิดเห็น]
ายการได้นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา ของครูชัยณรงค์ แก้วสุก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ การใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อเตรียมการเรียนการสอน และการเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งครูได้ใช้ในลักษณะการนำเสนอด้วยภาพจำลองทางวิทยาศาสตร์ โดยครูได้นำเสนอแนวคิดของการใช้ ICT ในชั้นเรียน การบูรณาการเนื้อหาของการเรียนการสอนกับสื่อประกอบการเรียนเพื่อสร้างความสนใจและเป็นประเด็นของการอภิปรายในชั้นเรียนทำให้เกิดความส่วนร่วมในชั้นเรียนทั้งครูและนักเรียน การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อหาคำตอบมาสู่การอภิปรายในชั้นเรียน การแสดงบทบาทของครูในการกำหนดประเด็นในการสร้างการเรียนรู้แก่นักเรียนให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา เป็นสิ่งที่ดีมาก :tv15: :tv15:
โดย อดิศักดิ์ อินทนุ (2012-05-15 15:08:34) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv09:คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก เป็นตัวอย่างที่ดีของครูยุคใหม่ที่นำ ICT มาใช้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทำให้การเรียนการสอนในห้องเรียนไม่น่าเบื่เพราะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มากระตุ้นความอยากรุ้อยากลองของนักเรียนได้อย่างดีสร้างความสนใจให้กับนักเรียนเพราะในยุคปัจจุบันวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีจะพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนักเรียนได้เรียนรู้แบบเห็นภาพและมีส่วนร่วมในการเรียนนักเรียนเกิดการเรียนรู้แน่นอน
โดย ปราณี แก้วพวง (2012-05-15 16:22:20) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องของการประยุกต์ของการใช้สื่อไอซีทีด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทำให้ผุ้เรียนมีการพัฒนาการด้านการเรียนรู้ในระดับที่ดีขึ้นสำหรับการเข้าใจในเนื้อหาสาระเป้นเรื่องที่เป็นนามธรรมสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้มีความสะดวกและทันสมัยมากยิ่งขึ้นทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมในการช่วยสร้างความเร้าใจโดยเฉพาะการเรียนด้านวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ทำให้การเรียนมีความสนุกสนาน
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-05-27 20:08:52) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อไอซีทีกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น เข้าใจในเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมได้ดียิ่งขึ้น ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้สะดวกและง่ายมากกว่าเดิม และยังทันสมัย ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกสนานและผู้เรียนอยากเรียนมากขึ้น ครูก็จะต้องก้าวใหัทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-06-16 19:33:50) [แสดงความคิดเห็น]
การนำ ICT มาใช้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั้นครูต้องมีความรู้ความชำนาญทางด้านนี้โดยใช้เป็นสื่อพร้อมกับการจัดกิจกรรมของครูซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้นโดยใช้ วิดีโอ หรือ animation มีคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ เมื่อสงสัยผู้เรียนสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง และลักษณะคือการใช้ไอซีทีเป็นรายบุคคลเพื่อสร้างผลงาน สรุปว่าครูใช้ไอซีทีในห้องเรียนอย่างเป็นกระบวนการและมุ่งให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตนเองและสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสืบค้นข้อมูล
โดย สมร บุญวัฒน์ (2012-06-16 21:23:39) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก เป็นตัวอย่างที่ดีของครูยุคใหม่ที่นำ ICT มาใช้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเป็นลักษณการใช้ทั้งห้องคือใช้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนทั้งชั้นเรียนผ่านหน้าจอโดยใช้ วิดีโอ หรือ amination โดยครูมีบทบาทสำคัญครูก็จะต้องก้าวใหัทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป การใช้สื่อไอซีทีกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น เข้าใจในเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมได้ดียิ่งขึ้น ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้สะดวกและง่ายมากกว่าเดิม และยังทันสมัย ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกสนานและผู้เรียนอยากเรียนมากขึ้น
โดย สุปราณี ขจรวงศ์ศรี (2012-08-05 23:50:11) [แสดงความคิดเห็น]
การนำ ICT มาใช้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั้นครูต้องมีความรู้ความชำนาญทางด้านนี้โดยใช้เป็นสื่อพร้อมกับการจัดกิจกรรมของครูซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้นโดยใช้ วิดีโอ หรือ animation มีคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ แต่ในบางโรงเรียนปริมาณคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนซึ่งก็ต้องจัดตารางการใช้ห้องคอมกันสุดชีวิตกว่าจะได้ใช้ วิธีการที่ 1 จึงเป้นวิธีการที่ง่ายสำหรับคุณครู แต่วิธีการที่ 2 และ 3 ต้องรอทั้งคอม ทั้งอินเตอร์เน็ตค่ะ คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก เป็นตัวอย่างที่ดีของครูยุคใหม่ที่นำ ICT มาใช้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย ครูเมืองเกินร้อย (2012-08-22 11:43:14) [แสดงความคิดเห็น]
:tv03: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ครูกฤษขจร ศรีถาวร (2012-08-29 12:40:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งครูทุกคนสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจที่จะทำการเรียนรู้ และเกิดทักษะการเรียนรู้ที่ดี เป็นการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เข้ากับวิชาคอมพิวเตอร์ได้ แต่อาจจะเป็นอุปสรรคบ้างสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนในชนบทที่อาจจะยังไม่มีสื่อ ICT แบบนี้อย่างเพียงพอ จากการจัดการเรียนการสอนของคุณครูชัยณรงค์นี้ คงจะไปสะท้อนให้ทางกระทรวงจัดหาสื่ออุปกรณ์ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กหรือตามชนบทเพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่ดีแบบนี้ได้
โดย กนกกร ทองน้อย (2012-09-16 13:28:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อ ICT ที่ดีมากเลยค่ะ ทามให้นักเรียนมีความหลากหลายในการเรียน และนักเรียนก็จะสนใจในการเรียนมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับนักเรียนได้ดีทีเดียว
โดย ปัทมา ดีชัย (2012-12-14 11:07:34) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv