thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1220
Rate :
 5
ความยาว : 14.13 นาที | Online : 2012-04-22  
    มัคคุเทศก์น้อย คุณครูสุวาสนา พรหมชีหมุน รร.เกาะปันหยี  
    เพราะเห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว คุณครูสุวาสนา พรหมชีหมุน โรงเรียนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา ครูสอนภาษาอังกฤษ จึงฝึก ภาษาอังกฤษให้นักเรียนเพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และยังเป็นการบูรณาการกับคณิตศาสตร์เพื่อเรียนรู้การบวกลบคูณหารเป็นภาษาอังกฤษในการจำหน่ายสินค้า  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอน การอ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก การบูรณาการคณิตศาสตร์ กับวิชาภาษาไทย เพิ่มเติม

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
ยังคงเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ภาคต่อ เพิ่มเติม

ICT ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ชมการนำสื่อ ICT ที่หลากหลายทั้งเรื่องของ Animation, Simulation, Multimedia มาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 1 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
นำเสนอแนวคิด และ การบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน ตอน 1 เพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอน วัดความสูงเจดีย์ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศสตร์ ม.เชียงใหม่
ไปชมห้องเรียนทดลองของ อ.อติชาต เกตตะพันธ์ ได้เรียนรู้ และพบคำตอบว่า ประวัติศาสตร์กับคณิตศาสตร์ สามารถผสมผสานกัน จนเกิดการเรียนการสอนที่สนุกสนานได้อย่างไร เพิ่มเติม

 
 
ชื่นชมคุณครูสุวาสนา พรหมชีหมุน โรงเรียนเกาะปันหยี จ.พังงา ค่ะ ที่ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้คุ้มค่าก่อประโยชน์มากมายลงสู่ตัวนักเรียน นักเรียนได้รับความรู้ สื่อสารภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเกาะปันหยี และเยือนโรงเรียนได้ คุณครูนำบทเรียนคณิตศาสตร์มาบูรณาการกับภาษาอังกฤษสอนให้นักเรียนนำไปใช้เป็นทักษะการดำรงชีวิตประจำวันได้ ช่วยผู้ปกครองขายของกับชาวต่างชาติได้ เป็นมัคุเทศก์น้อยนำชมสถานที่บนเกาะปันหยีได้ ทำให้นักเรียนภูมิใจและรักบ้านเกิด นับว่ามีประโยชน์มากมายที่นักเรียนนำความรู้จากห้องเรียนสู่ชีวิตประจำวัน
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-09 10:43:49) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับการเรียนการสอนของคุณครูวาสนา พรหมชีหมุนแรงเรียนเกะปันหยีจังหวัดพังงาได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป้นเรื่องที่มีประโยชน์มากสำหรับตัวนักเรียนนับว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรี่องการเรียนภาษาอังกฤษการท่องเที่ยวซึ่งได้มีการไปเยือนเกาะปันหยีและได้มีการเยือนโรงเรียนครูได้มีการนำบทเรียนในวิชาคณิตศาสตร์มาใช้บูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษทำให้นักเรียนได้มีโอกาสมาใช้ในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ปกครองที่เป็นชาวต่างชาติได้เป้นมัคคุเทศก์ชมสถานที่เกาะปันหยีทำให้นักเรียนรักบ้านเกิดมีประโยชน์ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัติ
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-10 08:50:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนที่มีประโยชน์มากต่อผู้เรียน เพราะเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ๆ โรงเรียนตั้งอยู่ที่เกาะปันหยี และผู้เรียนส่วนใหญ่ก็เป็นเด็ก ๆ ที่เรียนอยู่ที่เกาะปันหยีด้วย การที่ครูผู้สอนนำประเด็นเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ สอนประโยคที่เด็ก ๆ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนั้น เป็นการพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก เกาะปันหยีเป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก การที่ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และเป็ฯประโยชน์อย่างมากต่อผู้เรียน และต่อชุมชนที่ผู้เรียนอาศัยอยู่
โดย กวิน (2012-05-10 15:36:08) [แสดงความคิดเห็น]
มัคคุเทศก์น้อย ของครูสุวาสนา พรหมชีหมุน จาก ร.ร.เกาะปันหยี จ.พังงา เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้จริง ๆ โรงเรียนตั้งอยู่ที่เกาะปันหยี และผู้เรียนส่วนใหญ่ก็เป็นเด็ก ๆ ที่เรียนอยู่ที่เกาะปันหยีด้วย การที่ครูผู้สอนนำประเด็นเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ สอนประโยคที่เด็ก ๆ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนั้น เป็นการพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมาก เพราะเกาะปันหยีเป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เรียนและชุมชนอาศัยอยู่
โดย อาภรรัตน์ สมรัก (2012-05-17 16:00:34) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับการจัดการเรียนการสอนของคุณครูสุวาสนาในการใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์เป็นการสอนที่ดีและมีประโยชน์เหมาะสำหรับที่จะนำมาใช้ประโยชน์กับนักเรียนและคุณครูในทุกๆโรงเรียนเพราะเป็นเตรียมการสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี 2558 นี้ขอขอบพระคุณคุณครูวาสนามาก ๆนะคะที่เป็นต้นแบบที่ดีและจะนำไปใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนเพราะภาษาอังกฤาเป็นภาษาที่จำเป็นรองจากภาษาไทยของเรานักเรียนที่โรงเรียนของคุณครูสุวาสนาก็เป็นเด็กเก่งกล้าแสดงออก และที่สำคัญเขาได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
โดย เหรียญทอง พัดฐาน (2012-05-21 13:53:35) [แสดงความคิดเห็น]
เคยไปเที่ยวเกาะปันหยี ประทับใจมาก กิจกรรมการเรียนการสอนที่คุณครูวาสนา พรหมชีหมุน โรงเรียนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา ฝึกภาษาอังกฤษให้นักเรียนเพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว และบูรณาการภาษาอังกฤษกับคณิตศาสาตร์เพื่อเรียนรู้การบวก ลบ คูณ และหาร เป็นภาษาอังกฤษในการจำหน่ายสินค้า พูดได้คำเดียวว่า ครูคิดดี คิดถูกต้องแล้ว นอกจากนักเรียนจะได้รับประโยชน์โดยตรง ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับประโยชน์เต็ม ๆ เพราะทุกคนสามารถเรียนรู้ร่วมกันและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง สุดยอด ขอชื่นชมจากใจค่ะ
โดย รุ่งทิวา จารุจิตร (2012-05-31 14:09:49) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv