thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 501
Rate :
 3
ความยาว : 14.34 นาที | Online : 2012-04-21  
    เตรียมสอบ ONET ภาษาอังกฤษ ข้อสอบวิเคราะห์ Error Identification แบบ 16 ตัวเลือก กรณี Word Formation คุณครูโชคศรัณย์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ  
    การปรับข้อสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ เปลี่ยนแนวการสอบ Grammar โดยให้น้ำหนักกับการระบุจุดที่ใช้ผิด และแก้ไขให้ถูกต้อง (Error Identification& Correction) ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้ติดตามรูปแบบของข้อสอบ และนำมาสร้างบทเรียนเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ซึ่งในชุดนี้จะยกบทเรียนเรื่อง Word Formation โดยกระบวนการสอนแบบ 4 ขั้นตอนนี้ มุ่งให้ผู้เรียนซึมซับเข้าใจเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์งานเขียนของตนได้จริง ไม่ใช่การท่องจำเพื่อไปสอบเท่านั้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
วิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

แบ่งกลุ่มไม่จำเจ เรียนอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร (ฉบับเต็ม)
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม

สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา (ฉบับเต็ม)
พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ของ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา เพิ่มเติม

English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์
ชมการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ โดยนำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เพิ่มเติม

การเขียน ESSAY ตอนที่ 1 : การเขียน Intro ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)
การเขียน Essay ของเด็กนักเรียน ตามความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง การสอนเขียน Essay อย่างง่ายและถูกต้อง เริ่มต้นที่ การเขียน Intro เพิ่มเติม

 
 
ใช่เลยคะ เยี่ยมจริงๆ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วิภา ใสยอด (2012-05-10 20:26:59) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการนำเสนอการสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้ข้อสอบ O-NET โดยการให้ระบุจุดที่ใช้ผิด และแก้ไขให้ถูกต้อง (Error Identification& Correction) ของดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ เป็นการนำเสนอการสอนภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มากสำหรับนักเรียนชั้นม.6 เพราะการใช้กระบวนการสอนแบบ 4 ขั้นตอนที่นำเสนอมุ่งให้ผู้เรียนซึมซับเข้าใจเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์งานของตนได้จริง ไม่ใช่การท่องจำเพื่อไปสอบเท่านั้นและยังทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องไวยากรณ์อย่างดี
โดย เพ็ญนภา คำดำ (2012-05-13 20:44:33) [แสดงความคิดเห็น]
Error Identification& Correction เป็นข้อสอบวัดความสามารถการเขียน ไม่ใช่เพียงรู้ว่าผิดตรงคำไหน แต่ต้องรู้ว่าต้องแก้ไขอย่างไร นักเรียนต้องสามารถ apply ไปใช้ได้ นักเรียนต้องรู้จักหน้าที่ของคำ นักเรียนต้องรู้โครงสร้างประโยค แนวการสอนใหม่ที่จะนำไปใช้ได้คือเรียนเื่พื่อนำไปใช้ได้ การเริ่มต้นสอน Explicit teaching - Word Form ควรทำเป็น Mind- mapping เช่นการดูหน้าที่ของคำให้ดูที่ suffix (ท้ายคำ) ขั้นที่ 2 เติมคำให้ถูกต้องตามหน้าที่ของคำ สุดยอกค่ะ ขั้ืนที่ 3 Sentence Analisiis ขั้นที่ 4 Error Identification and Correction คือการแก้ไขให้ถูกต้องตามหน้าที่ของคำ เช่น Subject , Verb, Noun, Adjective ยอดเยี่ยมแห่งการสอนค่ะ
โดย อุบล ศุภบวรรัตน์ (2012-05-26 15:31:34) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv