thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1622
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.27 นาที | Online : 2012-04-20  
    My Fruit Drink Recipe คุณครูสิริรัตน์ สังวาลย์ รร.รุ่งอรุณ  
    ชมตัวอย่างการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมทำอาหาร ของคุณครูสิริรัตน์ สังวาลย์ โรงเรียนรุ่งอรุณ นอกเหนือจากคำศัพท์หมวดอาหาร เครื่องใช้ในครัวนักเรียนได้ฝึกฝนการใช้คำเรียงลำดับขั้นตอน (Sequence) และใช้ทักษะ ชั่ง ตวง จากวิชาคณิตศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์การทำงานกลุ่มอีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การออกเสียงภาษาอังกฤษ อ.ปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์ (ฉบับเต็ม)
การออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังพื้นฐานให้ถูกต้องในระดับประถม ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง เพิ่มเติม

สนุกกับเสียงในภาษาอังกฤษ อ. สาลี่ ศิลปะสธรรม
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว และ จดจำได้ตลอด ด้วยเทคนิคการใช้ระดับของเสียง และเกม เพิ่มเติม

Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม

Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม

มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
การสอนในตอนนี้เป็นการใช้ theme "the simple life" (ใช้ชีวิตอย่างเพียงพอ) โดยเป็นการบอกขั้นตอนในการปรุงเครื่องดื่ม ครูมีอุปกรณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนวางไว้บนโต๊ะ แล้วครูให้นักเรียนอ่านบัตรคำ และติดบัตรคำที่สิ่งของที่วางอยู่บนโต๊ะ เช่น apple juice honey lime juice limes เป็นต้น เป็นเกมจับคู่บัตรคำกับคำศัพท์ แล้วให้นักเรียนฝึกเขียนประโยคโดยมีคำบอกลำดับ First,....................... Then,.................... Next,......................... Finally,....................... ครูให้นักเรียนทำงานกลุ่ม ช่วยกันเขียนประโยคบอกลำดับขั้นตอน แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมารายงาน ครูให้คำแนะนำแก่่นักเรียน
โดย Khanittha Phutthong (2012-05-13 22:39:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีการบอกขั้นตอนในการปรุงเครื่องดื่ม ครูมีอุปกรณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนวางไว้บนโต๊ะ แล้วครูให้นักเรียนอ่านบัตรคำ และติดบัตรคำที่สิ่งของที่วางอยู่บนโต๊ะ เช่น apple juice honey lime juice limes เป็นต้น เป็นเกมจับคู่บัตรคำกับคำศัพท์ แล้วให้นักเรียนฝึกเขียนประโยคโดยมีคำบอกลำดับ First,.......Then,......Next,.....Finally,.............นักเรียนได้ทำงานกลุ่ม ช่วยกันเขียนประโยคบอกลำดับขั้นตอน แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมารายงาน ครูให้คำแนะนำแก่่นักเรียน เป็นการเรียนที่สนุกและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์การทำงานกลุ่มอีกด้วย ดีกว่าการสอนโดยใช้ Talk and Chalk การที่ครูใช้ Classroom Language ในการชม ให้กำลังใจนักเรียน ช่วยให้นักเรียนสนุก เพลิดเพลินกับการเรียน
โดย บุญประเสริฐ เชื้อพุทธ (2012-05-27 09:22:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการพูด การปฏิบัติ ทำให้ผูเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน อีกทั้งยังได้บูรณาการการสอนเข้ากับวิชาการงานอาชีพ และวิชาคณิตศาสตร์อย่างมีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ภาษาได้เป็นอย่างดี
โดย ภานุพงศ์ สมบัล (2012-05-31 23:00:01) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของคุณครูสิริรัตน์ สังวาลย์ นั้นเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ และน่าสนใจมากเลยค่ะ การที่ให้นักเรียนทำงานกลุ่มร่วมกันนั้นเป็นการทำให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักทำงานกันเป็นทีม
โดย ชญานิศพ์ เจียรสกุลไชย (2012-06-29 21:35:50) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเป็นครูคนหนึ่งที่เคยให้นักเรียนได้ร่วมำกิจกรรมในรูปแบบเช่นเดียวกับคุณครูสิริรัตน์ สังวาลย์ แต่หลังจากที่ได้ดูวิธีการสอนรูปแบบของคุณครูสิริรัตน์ ดิฉันกลับพบว่าตนเองได้เห็นจุดบกพร่องที่ตัวดิฉันเองมองข้ามไป วิธีการสอนของที่ได้รับชมได้เก็บรายละเอียดทุกขั้นตอนในการสอน อาทิเช่น การกระตุ้นผู้เรียนให้พูดและใช้ภาษาต่างประเทศอยู่เสมอตลอดการทำกิจกรรม ฝึกการสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียงลำดับขั้นตอน ความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดวิเคาระห์ในการผสม ตวง ปริมาณส่วนประกอบต่างๆ มองเห็นภาพความเชื่อมโยงคำศัพท์กับอุปกรณ์จริงที่ไม่ใช่เพียงรูปภาพแล้วนำมาจับคู่ และที่ประทับใจมาก ในสิ่งที่ดิฉันได้มองข้ามไป คือคุณครูสิริรัตน์ นำหลักอยู่อย่างพอเพียง ตามแบบพ่อหลวงของเรา ซึ่งสิ่งเล็กๆเหล่านี้ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนให้เป็นผู้ที่สำนึกในพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา นักเรียนจะเป็นบุคคลที่มีความกตัญูญู และเถิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย น่าชื่นชมจริงๆๆ สุดท้ายนี้ ดิฉันจะอุดช่องโหว่งของกิจกรรมที่เคยทำ โดยนำวิธีการสอนของคุณครูสิริรัตน์มาเป็นกาวชั้นดีให้แก่ดิฉัน ขอบคุณมากๆๆคะ
โดย สุกัญญา สุดารารัตน์ (2012-06-30 00:09:21) [แสดงความคิดเห็น]
มีกิจกรรมที่ทำให้เด็กคุ้นเคยกับคำศัพท์ เป็นการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ
โดย เปรมศิริ สุนทรินคะ (2012-08-21 20:44:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากคะเพราะว่าคุณครูได้ใช้เทคนิคการทำอาหารไปพร้อมกับการเรียนรู้จึงทำให้นักเรีนรมัความตื่นตัว สนุกและพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับบทเรียนคะ
โดย ณัฐสุดา ต้อยปาน (2012-09-03 18:42:31) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ดูวิธีการสอนรูปแบบของคุณครูสิริรัตน์ สังวาลย์ เป็นการสอนที่บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น วิธีการสอนของที่ได้รับชมได้เก็บรายละเอียดทุกขั้นตอนในการสอน อาทิเช่น การกระตุ้นผู้เรียนให้พูดและใช้ภาษาต่างประเทศอยู่เสมอตลอดการทำกิจกรรม ฝึกการสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียงลำดับขั้นตอน ความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ มองเห็นภาพความเชื่อมโยงคำศัพท์กับอุปกรณ์จริงที่ไม่ใช่เพียงรูปภาพแล้วนำมาจับคู่ และที่ประทับใจมากๆ ค่ะ ขอบคุณสำหรับแบบการสอนดีๆ
โดย จารุวรรณ เพ็ชรโรจน์ (2012-10-05 12:25:09) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมวิธีการสอนของ คุณครูสิริรัตน์ สังวาลย์ ในกิจกรรม My Fruit Drink Recipe เป็นการสอนที่บูรณาการหลายๆวิชา เช่น การตวง วิชาคณิตศาสตร์ อุปกรณ์และการผสมเคื่องดื่ม เป็นวิชาคหกรรม ทำให้ผู้เรียนได้คำศัพท์ที่หลากหลาย นอกจากคำศัพที่จำเป็นต้องรู้แล้ว ผู้เรียนยังสามารถสร้างประโยค ในการผสมน้ำตามจินตนาการได้อีกด้วย บรรยากาศในห้องเรียนมีทั้งเด็กที่สนใจและไม่สนใจปนอยู่บ้าง แต่ผู้สอนก็ยังสามารถดึงดูดความสนใจเด็กเหล่านั้นกลับมาได้ รวมถึงการสนทนา ผู้เรียนและผู้สอนจะสนทนาเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสอนที่ดี และการบ้านของผู้สอน คือ การให้ผู้เรียน นำความรู้ที่ได้นี้ไปปฏิบัติต่อยอดที่บ้าน ทั้งการเขียนบันทึก ทั้งหัดผสมน้ำสูตรใหม่ ซึ่งต้องทำเป็นรายบุคคล และให้ผู้ปกครองชิม ซึ่งเป็นการวัดผลที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน เพราะการทำงานเป็นกลุ่มที่โรงเรียนยังเห็นผลไม่ชัดเจน สักเท่าไหร่ เป็นการเรียนการสอนที่บูรณาการที่ดีมากเลยทีเดียว
โดย กาญจนา ประพันธ์พจน์ และ นริสรา อิ่มทั่ว (2012-12-04 22:01:25) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวกาญจนา ประพันธ์พจน์ 534102003
นางสาวนริศรา อิ่มทั่ว 534102018
เอกภาษาอังกฤษ ห้อง 5341-02/5
หลังจากที่ได้ชมวิธีการสอนของ คุณครูสิริรัตน์ สังวาลย์ ในกิจกรรม My Fruit Drink Recipe เป็นการสอนที่บูรณาการหลายๆวิชา เช่น การตวง วิชาคณิตศาสตร์ อุปกรณ์และการผสมเคื่องดื่ม เป็นวิชาคหกรรม ทำให้ผู้เรียนได้คำศัพท์ที่หลากหลาย นอกจากคำศัพที่จำเป็นต้องรู้แล้ว ผู้เรียนยังสามารถสร้างประโยค ในการผสมน้ำตามจินตนาการได้อีกด้วย บรรยากาศในห้องเรียนมีทั้งเด็กที่สนใจและไม่สนใจปนอยู่บ้าง แต่ผู้สอนก็ยังสามารถดึงดูดความสนใจเด็กเหล่านั้นกลับมาได้ รวมถึงการสนทนา ผู้เรียนและผู้สอนจะสนทนาเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสอนที่ดี และการบ้านของผู้สอน คือ การให้ผู้เรียน นำความรู้ที่ได้นี้ไปปฏิบัติต่อยอดที่บ้าน ทั้งการเขียนบันทึก ทั้งหัดผสมน้ำสูตรใหม่ ซึ่งต้องทำเป็นรายบุคคล และให้ผู้ปกครองชิม ซึ่งเป็นการวัดผลที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน เพราะการทำงานเป็นกลุ่มที่โรงเรียนยังเห็นผลไม่ชัดเจน สักเท่าไหร่ เป็นการเรียนการสอนที่บูรณาการที่ดีมากเลยทีเดียว
โดย กาญจนา ประพันธ์พจน์ และ นริศรา อิ่มทั่ว (2012-12-04 22:21:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ไม่น้อย เป็นการทำให้บรรยาการในห้องเรียนไม่น่าเบื่อ :tv15:
โดย เสาวลักษณ์ คงเมือง (2013-03-03 00:04:24) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv