thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2224
Rate :
 5
ความยาว : 14.16 นาที | Online : 2012-04-20  
    ภาษาท่า ภา(ษา)สนุก คุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย รร.บ้านซำภู  
    เพื่อเป็นการพัฒนา และส่งเสริมทักษะของผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษให้ง่าย ถูกต้อง และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย โรงเรียนบ้านซำภู จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงนำภาษาอังกฤษประกอบท่าทางมาเป็นสื่อในการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจการสื่อสารได้ง่ายขึ้น รวมถึงมีการนำแบบฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน มาให้นักเรียนได้ฝึกทำ เพื่อให้นักเรียนจำได้แม่นยำยิ่งขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การออกเสียงภาษาอังกฤษ อ.ปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์ (ฉบับเต็ม)
การออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังพื้นฐานให้ถูกต้องในระดับประถม ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง เพิ่มเติม

สนุกกับเสียงในภาษาอังกฤษ อ. สาลี่ ศิลปะสธรรม
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว และ จดจำได้ตลอด ด้วยเทคนิคการใช้ระดับของเสียง และเกม เพิ่มเติม

Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม

Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม

มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
จากการชมรายการครูมืออาชีพ ในตอน ภาษาท่า ภา(ษา)สนุก ของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย รร.บ้านซำภู เพื่อเป็นการพัฒนา และส่งเสริมทักษะของผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษให้ง่าย ถูกต้อง และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการสอนที่สนุกสนาน และสร้างสรรค์มาก การทำภาษาอังกฤษประกอบท่าทางมาเป็นสื่อในการสอนนั้นทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการสื่อสารมากขึ้น ได้ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ เพราะการทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษนั้นสำคัญมาก เพราะถ้านักเรียนไม่ชอบ ก็จะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป้นเรื่องยากจนไม่อยากเรียนในที่สุด แต่เทคนิคนี้ทำให้พฤติกรรมแง่ลบต่าง ๆ เหล่านั้นหายไป สุดยอดจริง ๆ ค่ะ :tv15:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-05-04 19:47:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการครูมืออาชีพ ในตอน ภาษาท่าทาง (Body Language) คุณครูได้พัฒนาและการจัดกระบวนการเรียนการสอนและแก้ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ และเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยนำภาษาท่าทางมาใช้สอนคำศัพท์ต่าง ๆ เช่น ภาษามือ ภาษาท่าทางในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้ฝึกภาษาจาการปฏิบัติทำให้การเรียนภาษาไม่น่าเบื่อและได้ความรู้โดยไม่รู้ตัว เช่นนักเรียนสามารถสื่อสารได้ ในการแสดงบทบาทสมมุติ ทำให้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและนำภาษามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำให้เกิดเจตคติที่ดีในการเรียน
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-05-04 22:56:48) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้ร่างกายให้เกิดประโยชน์เป็นการออกกำลังกายไปในตัวและมีส่วนที่จะทำให้เด็กกล้าแสดงออก ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเพราะการแสดงออกเราจะเห็นความตั้งใจที่จะทำ และที่น่าสนใจคือนักเรียนใช้ภาษาท่าของนาฎศิลป์มาประยุกต์ใช้ในการพูดภาษาอังกฤษอีกด้วย เป็นการบูรณาการของครูผู้สอนได้อีกรูปแบบหนึ่ง และนักเรียนได้เข้าใจว่าตัวเองกำลังพูดคำศัพทืนั้นว่าอย่างไร และเด้กได้แสดงความคิดเห็นว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรต่อวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งครูและนักเรียนน่ารักมาก ข้าพเจ้าคิดว่าสามารถนำสิ่งที่ได้ชมไปใช้ในห้องเรียนในโอกาสต่อไปคะ
โดย สไบทิพย์ สุริยะวงศ์ (2012-05-05 12:02:49) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากครับ เด็กเรียนอย่างมีความสุข บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพ :tv15:
โดย ครูกฤษขจร ศรีถาวร (2012-05-07 10:29:06) [แสดงความคิดเห็น]
เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส่งเสริมทักษะของผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษให้ง่าย ถูกต้อง และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยการสอนที่สนุกสนาน และสร้างสรรค์การสอนภาษาอังกฤษประกอบท่าทางมาเป็นสื่อในการสอนนั้นทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการสื่อสารมากขึ้น ได้ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมาก การใช้ร่างกายให้เกิดประโยชน์เป็นการออกกำลังกายไปในตัวและมีส่วนที่จะทำให้เด็กกล้าแสดงออก สามารถสื่อสารได้เพื่อให้นักเรียนจำได้แม่นยำยิ่งขึ้น
โดย รุ่งทิวา อุ่นเจริญ (2012-05-08 11:26:45) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องของการเรียนภาษอังกฤษผู้เรียนจะมีเจตคติต่การเรียนในรายวิชาไม่ค่อยดีนักเพราะอาจเนื่องมาจากการเรียนแล้วไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยก็อาจจะเป็นไปได้ในด้านการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีกระบวนการที่สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เรียนในการสอนภาษอังกฤษในบางครั้งต้องใช้กระบวนการในการประกอบท่าทางไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านและการเขียนตลอดจนได้ลงมือปฏิบัติซึ่งจาการที่ได้รับชมเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยการใช้ร่างกายให้เกิดประโยชน์กระทำแล้วทำให้เด็กมีความกล้าในการแสดงออก
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 17:13:14) [แสดงความคิดเห็น]
เนื่องจากด้วยเนื้อหาวิชาที่ค่อนข้าง ยาก เช่นวิชาภาษาอังกฤษ นี้ การยกตัวอย่างในหนังสือเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากกระบวนการที่สำคัญคือ กระบวนการลงมือทำ ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ยาก เทคนิคการสอนของ อาจารย์ มีทั้งให้ทำการคิด และ ลงมือทำน่าสนใจมากครับได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้ เป็น อย่างดี ขอสนับสนุน ครับ การใช้ร่างกายให้เกิดประโยชน์เป็นการออกกำลังกายไปในตัวและมีส่วนที่จะทำให้เด็กกล้าแสดงออก เป็นเทคนิคที่นา่สนใจครับ
โดย อายุทธ กมุททรง (2012-05-11 14:28:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการครูมืออาชีพของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย รร.บ้านซำภู เป็นการสอนที่ดีมากเลยค่ะเด็กให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน สนุกสนานกับการสอน ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษพร้อมใช้ท่าทางไปด้วย เด็กสามารถพูดและจำคำศัพท์ได้ เด็กๆกล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ แล้วยังเป็นการเรียนที่นำพี่มาสอนน้อง เด็กสามารถนำไปใช้ในอนาคตของตัวเองได้เลย ถ้าฝึกและใช้เป็นประจำทุกๆวัน บรรยากาศในห้องเรียนก็น่าเรียนเป็นกันเองดี ทำให้เด็กกล้ามากๆ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีและน่านำไปใช้เป็นตัวอย่าง สุดยอดจริงๆ
โดย นุชรีวรรณ นิลจันทร์ (2012-05-12 18:29:44) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่องภาษาท่า ภาษาสนุก ทำให้ได้รับความรู้ขึ้นมากค่ะ อันดับแรกเราซึ่งเป็นครูต้องไม่อายที่จะทำท่าท่างประกอบกับคำศัพท์ต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ ดู เชื่อว่าเด็กยังไงก็มีความสนุกสนานในการที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา การแสดงออกจากภาษาท่าทางเป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย นักเรียนจะได้ฝึกในหลายทักษะไม่ว่าจะเป็น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การได้รับชมในครั้งนี้สามารถให้เรานำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของเราได้ เด็ก ๆ ของอาจารย์เก่งมาก ๆ ค่ะ
โดย รัตนาภา วงค์เณร (2012-06-18 13:22:44) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมมากค่ะสำหรับนวัตกรรมของคุณครู ทำให้เด็ก ๆ มีความสุขมากในการเรียน และเด็ก ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี คุณครูสามารถทำเรื่องยากของเด็ก ๆ ให้เป็นเรื่องง่าย ทำให้เด็ก ๆ จำได้ง่ายขึ้น คุณครูมีการวางแผนจัดการเรียนรู้ได้ดี รวมทั้งมีการประเมินผลได้ครบทุกทักษะ เป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อนครูได้นำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-06-20 10:04:38) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูณัฐนันท์ ทำให้หนูมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน
เพิ่มมากขึ้นและวิธีการสอนของคุณครูนั้นน่าสนุกและเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ
โดย ชญานิศพ์ เจียรสกุลไชย (2012-06-29 21:22:32) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีแบบวิะีการสอนที่ดีมากค่ะ ทำให้นักเรียนที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษอย่างหนูรู้สึกที่จะอยากเรียนเป็นการสอนที่ประสบความสำเร็จมากเลยค่ะ
:tv15:
โดย อรวรรณ พรรณขาม (2012-06-30 11:41:29) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากเลยค่ะ คุณครูณัฐนันท์ เป็นแรงบันดาลใจ ให้ดิฉันมีแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษ เด็กๆ จะได้สนุกกับการเรียน สอนดีมากเลยค่ะ
โดย นางสาวปูลิต์ฎาร์ อ่อนสิงห์ (2012-07-08 21:13:02) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยครับผม แนวการสอนสนุกมากครับ :tv15:
โดย นพดล ฉัตรสุวรรณ (2012-08-08 15:56:22) [แสดงความคิดเห็น]
มีท่าทางในการสอนที่ทำให้เด็กสนุกสนใจในสิ่งที่เรียน
โดย เปรมศิริ สุนทรินคะ (2012-08-21 21:42:16) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv03: ภาษาท่า หรือ body language เป็นการสอนทักษะการจำคำศัพท์ได้น่าเรียนที่สุดเพราะนักเรียนจะมีการออกท่าทางตามที่เข้าใจ จากการชมเรื่องภาษาท่า ภาษาสนุก ทำให้ได้รู้ว่ามันสามารถใช้ได้จริงและทำให้นักเรียนสนใจและชอบที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน เป็นนวัตกรรมที่เป็นนามธรรมและให้ผลสะท้อนกลับมาในรูปของการเรียนรู้ความเข้าใจ นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ในการทำแบบฝึกหัดก็เป็นแบบให้ความร่วมมือ ช่วยกัน หรือเรียกว่า peer teaching
โดย ชนิดา สุทาวัน (2012-08-27 16:13:30) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv03: ภาษาท่า หรือ body language เป็นการสอนทักษะการจำคำศัพท์ได้น่าเรียนที่สุดเพราะนักเรียนจะมีการออกท่าทางตามที่เข้าใจ จากการชมเรื่องภาษาท่า ภาษาสนุก ทำให้ได้รู้ว่ามันสามารถใช้ได้จริงและทำให้นักเรียนสนใจและชอบที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน เป็นนวัตกรรมที่เป็นนามธรรมและให้ผลสะท้อนกลับมาในรูปของการเรียนรู้ความเข้าใจ นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ในการทำแบบฝึกหัดก็เป็นแบบให้ความร่วมมือ ช่วยกัน หรือเรียกว่า peer teaching
โดย ชนิดา สุทาวัน (2012-08-27 16:13:51) [แสดงความคิดเห็น]
ภาษาท่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่นักเรียนออกถึงความรู้สึกของคำพูด และการกระทำที่แสดงออกมา ทำให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำศัพท์หรือภาษามากขึ้น แทนที่จะให้นักเรียนท่องจำอย่างเดียว แต่ไม่สามารถมีความรู้ที่คงทนในอนาคตได้ ส่วนผลประโยชน์อันมหาศาลที่จะติดตามตัวนักเรียนทุกคนไปตลอดชีวิต คือ การรักภาษาอังกฤษ ภาษาที่สองที่ตัวเองคิดว่ายาก และคิดว่าไม่สามารถเรียนได้ดี แต่กลับเป็นภาษาที่น่าเรียนที่สุด ขอบคุณเทคนิคการสอนดีๆ ที่ท่านแบ่งปันให้เราเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนให้ดียิ่งขึ้น :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วัชรพงษ์ หวันสมาน (2012-08-27 16:47:37) [แสดงความคิดเห็น]
มีความสนุกสนานในการสอน และมีทักษะง่ายๆในการจำคำศัพท์ ท่าทางสื่อการเรียนรู้ที่ดี :tv15:
โดย เปรมศิริ สุนทรินคะ (2012-09-02 21:34:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากคะเพราะว่าถ้าจะทำให้นักเรียนจำได้ว่าคำนี้คืออะไรและกล้าแสดงออกในการออกเสียงโดยในนี้ใช้เทคนิคการสอนโดยให้อ่านออกเสียงแล้วทำท่าทางนั้นไปด้วยทำให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียนมากขึ้นคะ
โดย ณัฐสุดา ต้อยปาน (2012-09-03 18:22:19) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนทุกคนสนุกที่ได้เรียน ไม่เบื่อ :tv15:
โดย กมลพร วิมลอักษร (2012-09-09 15:02:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการที่ดีน่าสนใจทำให้จำคำต่างๆได้มากขึ้น
โดย วิรดา แหลมสัก (2012-09-09 19:30:08) [แสดงความคิดเห็น]
น.ส.กรุณา ติธาดา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(คบ.) ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
- ภาษาท่าทางเป็นภาษาที่สำคัญต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมาก แต่ดิฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นต่อคุณครูทุกๆท่านเพราะว่าการเป็นครูต้องมีจิตวิญญาณอะไรหลายๆอย่าง ถ้าครูมาสอนโดยการพูดๆอย่างเดียว มีบุคลิกภาพที่สะท้อนออกมาทำให้เด็กรู้สึกไม่อยากเรียน มายืนนิ่งไม่มีชีวิตชีวาก็จะทำให้นักเรียนเบื่อหน่ายต่อการเรียนวิชานั้นๆไป โทรทัศน์ครูภาษาท่าทาง เป็นแนวการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้ปฎิบัติ การปฎิบัติทำให้จดจำได้ดีกว่าการท่องจำ และทำให้นักเรียนได้ความรู้ที่คงทนในอนาคต เป็นการสอนที่ทำให้เด็กไม่เบื่อหน่าย ได้เคลื่อนไหว ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆและคุณครู เป็นการสร้างความสามัคคีภายในห้อง ไม่ใช่แค่ได้ความรู้จากการเรียนปฎิบัติแต่ยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยังได้สิ่งต่างๆมากมายจากการจัดกิจกรรมการสอนครั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย โทรทัศน์ครู ภา(ษา)สนุก ที่ให้แนวคิดการที่ดีเยี่ยม เป็นการสอนที่ไม่ต้องมีทฤษฎีอะไรมากมายแต่ได้ผลลัพธ์ที่มหาศาลและเป็นผลที่ดีที่สุด
โดย กรุณา ติธาดา (2012-12-01 13:42:51) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาว นุจรี บุญมา สาขาภาษาอังกฤษ ค.บ. ชั้นปี่ที่3 ห้อง 6 เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ กับดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากการที่ดิฉันได้ดูการจัดการเรียนการสอนภาษาท่าภาษาสนุกดิฉันคิดว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ได้ดีมากใช้ท่าทางในการประกอบการเรียนการสอนทำให้เด็กสามารถจดจำได้ดีทั้งยังสนุกไปกับการได้ใช้ภาษากับท่าทางได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อีกทั้งยังไดฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ทุกกระบวนการ ทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเพราะให้เด็กได้ปฏิบัติจริง และเด็กก็ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย นุจรี บุญมา (2012-12-03 14:45:07) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีครับ ผมชื่อ...นายธนภัทร เอี่ยมสอาด เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชั้นปีที่1 ได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ กับ ท่านอาจาร์ยดร.ชนสิทธิ์ สิทธิเนินสูง จากที่ผมได้ดูคลิปสอนภาษาท่านั้นทำให้ผมได้แง่คิดหลายๆอย่าง เช่น ทำให้ให้มีการจดจำได้ง่ายขึ้น และทำให้มีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาท่า อีกทั้งยังทำให้เด็กๆรู้สึกสนุกกับการเรียนไม่เบื่อหน่าย
โดย ธนภัทร เอี่ยมสอาด (2012-12-03 19:37:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องง่ายๆๆที่มองข้ามไป แต่เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก จำคำศัพทืได้เร็วขึ้น
โดย ทวีชัย แม่มิ่ง (2012-12-08 21:26:09) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำไปใช้ได้จิงๆค่ะ
โดย ปรียานุช เพชรคงทอง (2012-12-11 21:13:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมวีดิโอ ภาษาท่า ภา(ษา)สนุก ของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย รร.บ้านซำภู นั้นทำให้ดิฉันได้เห็นแง่มุมดีๆหลายๆอย่าง โดยเฉพาะแง่มุมของนักเรียนที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนดูมีความสุข สนุกสนานและกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการลบทิ้งทัศนคติที่ว่านักเรียนไทยไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และจากการเรียนการสอนด้วยท่าทางทำให้ครูไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณกับสื่อการสอนแต่นักเรียนได้ความรู้ที่เกินคาด อีกทั้งเทคนิคการสอนแบบนี้ยังเป็นกระบวนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งจะช่วยในด้านการจำคำศัพท์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และดิฉันคิดว่าจากการสอนของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย รร.บ้านซำภูนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการสอนของดิฉันเป็นอย่างมาก :tv15:
โดย รอพีอ๊ะ กะลูแป (2012-12-15 11:04:19) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนโดยใช้ Body Language ของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย รร.บ้านซำภู แล้วนะคะ ดิฉันรู้สึกปรำทับใจมากๆ เพราะเป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ครบทุกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนพร้อมทั้งยังได้ความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนด้วย คุณครูใช้วิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อเลย ซึ่งดิฉันเชื่อว่าการสอนวิธีนี้จะสามารถทำให้นักเรียนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษอาจจะยากไปหรือภาษาอังกฤษน่าเบื่อ ถ้าลองได้เรียนรู้แบบนี้จะทำให้นักเรียนเปลี่ยนความคิดใหม่ และรักในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
และเมื่อดิฉันเรียนจบ ดิฉันจะนำวิธีการสอนแบบนี้ไปเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนอย่างแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณเทคนิคดีๆของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย มากๆค่ะ :tv15:
โดย ศิริพร สำราญทอง (2013-09-30 15:27:11) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนโดยใช้ Body Language ของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย รร.บ้านซำภู แล้วนะคะ ดิฉันรู้สึกปรำทับใจมากๆ เพราะเป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ครบทุกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนพร้อมทั้งยังได้ความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนด้วย คุณครูใช้วิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อเลย ซึ่งดิฉันเชื่อว่าการสอนวิธีนี้จะสามารถทำให้นักเรียนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษอาจจะยากไปหรือภาษาอังกฤษน่าเบื่อ ถ้าลองได้เรียนรู้แบบนี้จะทำให้นักเรียนเปลี่ยนความคิดใหม่ และรักในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
และเมื่อดิฉันเรียนจบ ดิฉันจะนำวิธีการสอนแบบนี้ไปเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนอย่างแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณเทคนิคดีๆของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย มากๆค่ะ :tv15:
โดย ศิริพร สำราญทอง (2013-09-30 15:28:20) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนโดยใช้ Body Language ของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย รร.บ้านซำภู แล้วนะคะ ดิฉันรู้สึกปรำทับใจมากๆ เพราะเป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ครบทุกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนพร้อมทั้งยังได้ความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนด้วย คุณครูใช้วิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อเลย ซึ่งดิฉันเชื่อว่าการสอนวิธีนี้จะสามารถทำให้นักเรียนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษอาจจะยากไปหรือภาษาอังกฤษน่าเบื่อ ถ้าลองได้เรียนรู้แบบนี้จะทำให้นักเรียนเปลี่ยนความคิดใหม่ และรักในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
และเมื่อดิฉันเรียนจบ ดิฉันจะนำวิธีการสอนแบบนี้ไปเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนอย่างแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณเทคนิคดีๆของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย มากๆค่ะ :tv15:
โดย ศิริพร สำราญทอง (2013-09-30 15:28:20) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนโดยใช้ Body Language ของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย รร.บ้านซำภู แล้วนะคะ ดิฉันรู้สึกปรำทับใจมากๆ เพราะเป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ครบทุกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนพร้อมทั้งยังได้ความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนด้วย คุณครูใช้วิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อเลย ซึ่งดิฉันเชื่อว่าการสอนวิธีนี้จะสามารถทำให้นักเรียนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษอาจจะยากไปหรือภาษาอังกฤษน่าเบื่อ ถ้าลองได้เรียนรู้แบบนี้จะทำให้นักเรียนเปลี่ยนความคิดใหม่ และรักในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
และเมื่อดิฉันเรียนจบ ดิฉันจะนำวิธีการสอนแบบนี้ไปเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนอย่างแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณเทคนิคดีๆของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย มากๆค่ะ :tv15:
โดย ศิริพร สำราญทอง (2013-09-30 15:28:21) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนโดยใช้ Body Language ของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย รร.บ้านซำภู แล้วนะคะ ดิฉันรู้สึกปรำทับใจมากๆ เพราะเป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ครบทุกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนพร้อมทั้งยังได้ความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนด้วย คุณครูใช้วิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อเลย ซึ่งดิฉันเชื่อว่าการสอนวิธีนี้จะสามารถทำให้นักเรียนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษอาจจะยากไปหรือภาษาอังกฤษน่าเบื่อ ถ้าลองได้เรียนรู้แบบนี้จะทำให้นักเรียนเปลี่ยนความคิดใหม่ และรักในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
และเมื่อดิฉันเรียนจบ ดิฉันจะนำวิธีการสอนแบบนี้ไปเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนอย่างแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณเทคนิคดีๆของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย มากๆค่ะ :tv15:
โดย ศิริพร สำราญทอง (2013-09-30 15:28:21) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนโดยใช้ Body Language ของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย รร.บ้านซำภู แล้วนะคะ ดิฉันรู้สึกปรำทับใจมากๆ เพราะเป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ครบทุกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนพร้อมทั้งยังได้ความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนด้วย คุณครูใช้วิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อเลย ซึ่งดิฉันเชื่อว่าการสอนวิธีนี้จะสามารถทำให้นักเรียนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษอาจจะยากไปหรือภาษาอังกฤษน่าเบื่อ ถ้าลองได้เรียนรู้แบบนี้จะทำให้นักเรียนเปลี่ยนความคิดใหม่ และรักในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
และเมื่อดิฉันเรียนจบ ดิฉันจะนำวิธีการสอนแบบนี้ไปเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนอย่างแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณเทคนิคดีๆของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย มากๆค่ะ :tv15:
โดย ศิริพร สำราญทอง (2013-09-30 15:28:21) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนโดยใช้ Body Language ของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย รร.บ้านซำภู แล้วนะคะ ดิฉันรู้สึกปรำทับใจมากๆ เพราะเป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ครบทุกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนพร้อมทั้งยังได้ความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนด้วย คุณครูใช้วิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อเลย ซึ่งดิฉันเชื่อว่าการสอนวิธีนี้จะสามารถทำให้นักเรียนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษอาจจะยากไปหรือภาษาอังกฤษน่าเบื่อ ถ้าลองได้เรียนรู้แบบนี้จะทำให้นักเรียนเปลี่ยนความคิดใหม่ และรักในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
และเมื่อดิฉันเรียนจบ ดิฉันจะนำวิธีการสอนแบบนี้ไปเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนอย่างแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณเทคนิคดีๆของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย มากๆค่ะ :tv15:
โดย ศิริพร สำราญทอง (2013-09-30 15:28:21) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนโดยใช้ Body Language ของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย รร.บ้านซำภู แล้วนะคะ ดิฉันรู้สึกปรำทับใจมากๆ เพราะเป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ครบทุกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนพร้อมทั้งยังได้ความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนด้วย คุณครูใช้วิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อเลย ซึ่งดิฉันเชื่อว่าการสอนวิธีนี้จะสามารถทำให้นักเรียนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษอาจจะยากไปหรือภาษาอังกฤษน่าเบื่อ ถ้าลองได้เรียนรู้แบบนี้จะทำให้นักเรียนเปลี่ยนความคิดใหม่ และรักในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
และเมื่อดิฉันเรียนจบ ดิฉันจะนำวิธีการสอนแบบนี้ไปเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนอย่างแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณเทคนิคดีๆของคุณครูณัฐนันท์ อั้งน้อย มากๆค่ะ :tv15:
โดย ศิริพร สำราญทอง (2013-09-30 15:28:21) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv