thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2138
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.18 นาที | Online : 2012-04-20  
    Guess, What is it? คุณครูมาลินี เกิดสมบูรณ์ รร.วัดเกาะแดง (สุวรรณวิทยกิจ)  
    ชมการจัดกระบวนการเรียนภาษาอังกฤษ จากการเรียนรู้คำศัพท์ ของ คุณครูมาลินี เกิดสมบูรณ์ รร.วัดเกาะแดง (สุวรรณวิทยกิจ) จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีการบรรยาย และแบ่งคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ การแต่งประโยค ทำ big book , small book และปริศนาคำทาย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การออกเสียงภาษาอังกฤษ อ.ปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์ (ฉบับเต็ม)
การออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังพื้นฐานให้ถูกต้องในระดับประถม ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง เพิ่มเติม

สนุกกับเสียงในภาษาอังกฤษ อ. สาลี่ ศิลปะสธรรม
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว และ จดจำได้ตลอด ด้วยเทคนิคการใช้ระดับของเสียง และเกม เพิ่มเติม

Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม

Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม

มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
สนุกสนานกับการเรียนการสอนไปกับเด็กๆที่มีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ และพยามที่จะให้ตัวเองได้มีส่วนร่วมและเด็กจะชอบในการวาดภาพเราก็นำมาใช้ในการสอนควบคู่กันไปทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ใช้ Mind mapping เพื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอนอย่างง่ายๆ ทำให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้คำแนะนำเพื่อให้เด็กเกิดความมั่นใจในสิ่งที่ตนเองกำลังเรียนว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเพื่อการจดจำที่ดีเด็กต้องทำ small book เป็นผลงานของตนเองที่นักเรียนได้รู้สึกภาคภูมิใจว่านี่คือผลงานของเขาเอง
โดย สไบทิพย์ สุริยะวงศ์ (2012-05-05 11:45:19) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ ให้นักเรียนมีความชำนาญทางทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน นั้นเป็นเรื่องหนัก เป็นปัญหาหลักของครู ในการหาเทคนิค วิธีการ แนวการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การได้เรียนรู้แลกเปลี่ยน แนวทางการสอน เทคนิคการสอนของครูในโทรทัศน์ครูนับว่าเป็นสื่อที่มีประโยชน์ในการที่ครูนำไปปรับใช้ หรือเลือกแนวทางไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนหรือเป้าหมายที่เราต้องการจะฝึก และพัฒนา การจัดการเรียนการสอนของคุณครูมาลินี เกิดสมบูรณ์ รร.วัดเกาะแดง (สุวรรณวิทยกิจ)
การเรียนรู้คำศัพท์ ของ คุณครูมาลินี เกิดสมบูรณ์ รร.วัดเกาะแดง (สุวรรณวิทยกิจ) จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีการบรรยาย และแบ่งคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ การแต่งประโยค ทำ big book , small book และปริศนาคำทาย นับเป็นแนวทางหนึ่งที่ไม่ยาก และสามารถทำได้จริงในโรงเรียน ที่ให้เด็กได้ฝึกฝน และ มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอบคุณสำหรับสิ่งดีดีจากโทรทัศน์ครูคะ
โดย มลฑา บัวทอง (2012-05-16 14:42:53) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนฝึการสื่อสารภาษาอังกฤษง่าย ๆ ใช้คำศัพท์ใกล้ตัวเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์ให้กับนักเรียน ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน นักเรียนสามารถบรรยายภาษาออกมาในรูปของ Mind mapping เพื่อสื่อสารทางด้านความคิด และการจัดหมวดหมู่ทางด้านภาษาเพื่อให้ง่ายต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-08-12 13:20:17) [แสดงความคิดเห็น]
รูปแบบการสอนของคุณครูมาลินีทำให้เด็กสนใจในการเรียนรู้กระตือรือร้นในการเรียนและเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยและทำให้เด็กสามารถจดจำคำศัพท์ได้อย่างง่ายดายและเข้าใจมากขึ้นด้วยค่ะ :tv15:
โดย ธนัญญา พิมพ์งาม (2012-08-13 13:03:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการครูมืออาชีพ ตอน Guess, What is it?ของ คุณครูมาลินี เกิดสมบูรณ์ รร.วัดเกาะแดง (สุวรรณวิทยกิจ) ได้เรียนรู้วิธีการการจัดกระบวนการเรียนภาษาอังกฤษ จากการเรียนรู้คำศัพท์ ของ คุณครูมาลินี เกิดสมบูรณ์ รร.วัดเกาะแดง (สุวรรณวิทยกิจ) จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีการบรรยาย และแบ่งคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ การแต่งประโยค ทำ big book , small book และปริศนาคำทาย เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากค่ะ นักเรียนได้ฝึกทำเป็นขั้นเป็นตอน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้ใช้ภาษาอังกฤษ เยีย่มจริง ๆ ค่ะ
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-08-19 19:07:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้น เพราะนักเรียนจะไม่ใช่ผู้รับอย่างเดียวยังสามารถมีส่วนร่วมอีกด้วยค่ะ :tv15:
โดย เปรมศิริ สุนทรินคะ (2012-08-21 22:07:30) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ ให้นักเรียนมีความชำนาญทางทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน นั้นเป็นเรื่องหนัก เป็นปัญหาหลักของครู ในการหาเทคนิค วิธีการ แนวการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การได้เรียนรู้แลกเปลี่ยน แนวทางการสอน เทคนิคการสอนของครูในโทรทัศน์ครูนับว่าเป็นสื่อที่มีประโยชน์ในการที่ครูนำไปปรับใช้ หรือเลือกแนวทางไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนหรือเป้าหมายที่เราต้องการจะฝึก และพัฒนา การจัดการเรียนการสอนของคุณครูมาลินี เกิดสมบูรณ์ รร.วัดเกาะแดง (สุวรรณวิทยกิจ) จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีการบรรยาย และแบ่งคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ การแต่งประโยค ทำ big book , small book และปริศนาคำทาย นับเป็นแนวทางหนึ่งที่ไม่ยาก และสามารถทำได้จริงในโรงเรียน ที่ให้เด็กได้ฝึกฝน และ มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอบคุณสำหรับสิ่งดีดีจากโทรทัศน์ครูคะ
โดย เพ็ญจันทร์ บุญหนุน (2012-08-22 10:00:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเพราะมีการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนและมีการเรียนการฝึกฝนซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการเรียนเช่นการทำmind mapping ,หนังสือทำมืิอ ปริศนาคำทาย,small book,Big bookเป็นต้นซึ่งการสอนในรูปแบบนี้จะทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นและยังสามารถพัฒนาคำคัพท์ได้มากขึ้นอีกด้วย
โดย ณัฐสุดา ต้อยปาน (2012-08-23 22:24:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการทำกิจกรรม นักเรียนได้วาดภาพคำศัพท์ แต่งประโยคประกอบภาพ ทำ mind mapping ทำหนังสือทำมือและเขียนปริศนาคำทาย นักเรียนได้ฝึกการทำงานกลุ่ม ฝึกทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน นักเรียนได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและประสบความสำเร็จ เห็นความสำคัญของภาษา ได้ฝึกซ้ำๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-08-27 20:17:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสนุกสนานอย่างแท้จริง นักเรียนสามารถทำสื่อจากคำศัพท์ที่นักเรียนเข้าใจ เป็นแนวการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการทำกิจกรรม นักเรียนฝึการสื่อสารภาษาอังกฤษง่าย ๆ ใช้คำศัพท์ใกล้ตัวเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์ให้กับนักเรียน ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนนักเรียนได้วาดภาพคำศัพท์ แต่งประโยคประกอบภาพ ทำ mind mapping ทำหนังสือทำมือและเขียนปริศนาคำทาย นักเรียนได้ฝึกทำเป็นขั้นเป็นตอน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการจัดหมวดหมู่ทางด้านภาษาเพื่อให้ง่ายต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน :tv15:
โดย ภัสนันท์ จิระพงศ์ศิริ (2012-08-30 10:03:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสนุกสนานอย่างแท้จริง นักเรียนสามารถทำสื่อจากคำศัพท์ที่นักเรียนเข้าใจ เป็นแนวการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการทำกิจกรรม นักเรียนฝึการสื่อสารภาษาอังกฤษง่าย ๆ ใช้คำศัพท์ใกล้ตัวเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์ให้กับนักเรียน ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนนักเรียนได้วาดภาพคำศัพท์ แต่งประโยคประกอบภาพ ทำ mind mapping ทำหนังสือทำมือและเขียนปริศนาคำทาย นักเรียนได้ฝึกทำเป็นขั้นเป็นตอน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการจัดหมวดหมู่ทางด้านภาษาเพื่อให้ง่ายต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน :tv15:
โดย ภัสนันท์ จิระพงศ์ศิริ (2012-08-30 10:04:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสนุกสนานอย่างแท้จริง นักเรียนสามารถทำสื่อจากคำศัพท์ที่นักเรียนเข้าใจ เป็นแนวการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการทำกิจกรรม นักเรียนฝึการสื่อสารภาษาอังกฤษง่าย ๆ ใช้คำศัพท์ใกล้ตัวเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์ให้กับนักเรียน ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนนักเรียนได้วาดภาพคำศัพท์ แต่งประโยคประกอบภาพ ทำ mind mapping ทำหนังสือทำมือและเขียนปริศนาคำทาย นักเรียนได้ฝึกทำเป็นขั้นเป็นตอน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการจัดหมวดหมู่ทางด้านภาษาเพื่อให้ง่ายต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน :tv15:
โดย ภัสนันท์ จิระพงศ์ศิริ (2012-08-30 10:04:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสนุกสนานอย่างแท้จริง นักเรียนสามารถทำสื่อจากคำศัพท์ที่นักเรียนเข้าใจ เป็นแนวการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการทำกิจกรรม นักเรียนฝึการสื่อสารภาษาอังกฤษง่าย ๆ ใช้คำศัพท์ใกล้ตัวเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์ให้กับนักเรียน ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนนักเรียนได้วาดภาพคำศัพท์ แต่งประโยคประกอบภาพ ทำ mind mapping ทำหนังสือทำมือและเขียนปริศนาคำทาย นักเรียนได้ฝึกทำเป็นขั้นเป็นตอน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการจัดหมวดหมู่ทางด้านภาษาเพื่อให้ง่ายต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน :tv15:
โดย ภัสนันท์ จิระพงศ์ศิริ (2012-08-30 10:04:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสนุกสนานอย่างแท้จริง นักเรียนสามารถทำสื่อจากคำศัพท์ที่นักเรียนเข้าใจ เป็นแนวการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการทำกิจกรรม นักเรียนฝึการสื่อสารภาษาอังกฤษง่าย ๆ ใช้คำศัพท์ใกล้ตัวเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์ให้กับนักเรียน ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนนักเรียนได้วาดภาพคำศัพท์ แต่งประโยคประกอบภาพ ทำ mind mapping ทำหนังสือทำมือและเขียนปริศนาคำทาย นักเรียนได้ฝึกทำเป็นขั้นเป็นตอน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการจัดหมวดหมู่ทางด้านภาษาเพื่อให้ง่ายต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน :tv15:
โดย ภัสนันท์ จิระพงศ์ศิริ (2012-08-30 10:04:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสนุกสนานอย่างแท้จริง นักเรียนสามารถทำสื่อจากคำศัพท์ที่นักเรียนเข้าใจ เป็นแนวการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการทำกิจกรรม นักเรียนฝึการสื่อสารภาษาอังกฤษง่าย ๆ ใช้คำศัพท์ใกล้ตัวเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์ให้กับนักเรียน ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนนักเรียนได้วาดภาพคำศัพท์ แต่งประโยคประกอบภาพ ทำ mind mapping ทำหนังสือทำมือและเขียนปริศนาคำทาย นักเรียนได้ฝึกทำเป็นขั้นเป็นตอน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการจัดหมวดหมู่ทางด้านภาษาเพื่อให้ง่ายต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน :tv15:
โดย ภัสนันท์ จิระพงศ์ศิริ (2012-08-30 10:04:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสนุกสนานอย่างแท้จริง นักเรียนสามารถทำสื่อจากคำศัพท์ที่นักเรียนเข้าใจ เป็นแนวการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการทำกิจกรรม นักเรียนฝึการสื่อสารภาษาอังกฤษง่าย ๆ ใช้คำศัพท์ใกล้ตัวเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์ให้กับนักเรียน ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนนักเรียนได้วาดภาพคำศัพท์ แต่งประโยคประกอบภาพ ทำ mind mapping ทำหนังสือทำมือและเขียนปริศนาคำทาย นักเรียนได้ฝึกทำเป็นขั้นเป็นตอน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการจัดหมวดหมู่ทางด้านภาษาเพื่อให้ง่ายต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน :tv15:
โดย ภัสนันท์ จิระพงศ์ศิริ (2012-08-30 10:04:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสนุกสนานอย่างแท้จริง นักเรียนสามารถทำสื่อจากคำศัพท์ที่นักเรียนเข้าใจ เป็นแนวการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการทำกิจกรรม นักเรียนฝึการสื่อสารภาษาอังกฤษง่าย ๆ ใช้คำศัพท์ใกล้ตัวเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์ให้กับนักเรียน ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนนักเรียนได้วาดภาพคำศัพท์ แต่งประโยคประกอบภาพ ทำ mind mapping ทำหนังสือทำมือและเขียนปริศนาคำทาย นักเรียนได้ฝึกทำเป็นขั้นเป็นตอน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการจัดหมวดหมู่ทางด้านภาษาเพื่อให้ง่ายต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน :tv15:
โดย ภัสนันท์ จิระพงศ์ศิริ (2012-08-30 10:04:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสนุกสนานอย่างแท้จริง นักเรียนสามารถทำสื่อจากคำศัพท์ที่นักเรียนเข้าใจ เป็นแนวการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการทำกิจกรรม นักเรียนฝึการสื่อสารภาษาอังกฤษง่าย ๆ ใช้คำศัพท์ใกล้ตัวเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์ให้กับนักเรียน ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนนักเรียนได้วาดภาพคำศัพท์ แต่งประโยคประกอบภาพ ทำ mind mapping ทำหนังสือทำมือและเขียนปริศนาคำทาย นักเรียนได้ฝึกทำเป็นขั้นเป็นตอน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการจัดหมวดหมู่ทางด้านภาษาเพื่อให้ง่ายต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน :tv15:
โดย ภัสนันท์ จิระพงศ์ศิริ (2012-08-30 10:04:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสนุกสนานอย่างแท้จริง นักเรียนสามารถทำสื่อจากคำศัพท์ที่นักเรียนเข้าใจ เป็นแนวการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการทำกิจกรรม นักเรียนฝึการสื่อสารภาษาอังกฤษง่าย ๆ ใช้คำศัพท์ใกล้ตัวเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์ให้กับนักเรียน ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนนักเรียนได้วาดภาพคำศัพท์ แต่งประโยคประกอบภาพ ทำ mind mapping ทำหนังสือทำมือและเขียนปริศนาคำทาย นักเรียนได้ฝึกทำเป็นขั้นเป็นตอน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการจัดหมวดหมู่ทางด้านภาษาเพื่อให้ง่ายต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน :tv15:
โดย ภัสนันท์ จิระพงศ์ศิริ (2012-08-30 10:04:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสนุกสนานอย่างแท้จริง นักเรียนสามารถทำสื่อจากคำศัพท์ที่นักเรียนเข้าใจ เป็นแนวการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการทำกิจกรรม นักเรียนฝึการสื่อสารภาษาอังกฤษง่าย ๆ ใช้คำศัพท์ใกล้ตัวเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์ให้กับนักเรียน ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนนักเรียนได้วาดภาพคำศัพท์ แต่งประโยคประกอบภาพ ทำ mind mapping ทำหนังสือทำมือและเขียนปริศนาคำทาย นักเรียนได้ฝึกทำเป็นขั้นเป็นตอน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการจัดหมวดหมู่ทางด้านภาษาเพื่อให้ง่ายต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน :tv15:
โดย ภัสนันท์ จิระพงศ์ศิริ (2012-08-30 10:04:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสนุกสนานอย่างแท้จริง นักเรียนสามารถทำสื่อจากคำศัพท์ที่นักเรียนเข้าใจ เป็นแนวการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการทำกิจกรรม นักเรียนฝึการสื่อสารภาษาอังกฤษง่าย ๆ ใช้คำศัพท์ใกล้ตัวเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์ให้กับนักเรียน ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนนักเรียนได้วาดภาพคำศัพท์ แต่งประโยคประกอบภาพ ทำ mind mapping ทำหนังสือทำมือและเขียนปริศนาคำทาย นักเรียนได้ฝึกทำเป็นขั้นเป็นตอน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการจัดหมวดหมู่ทางด้านภาษาเพื่อให้ง่ายต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน :tv15:
โดย ภัสนันท์ จิระพงศ์ศิริ (2012-08-30 10:04:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เด็กนักเรียน สนใจที่จะเรียน :tv15:
โดย กมลพร วิมลอักษร (2012-09-09 14:51:26) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กมีการพัฒนามากขึ้น ทำให้เด็กๆไม่เบื่อในการเรียนด้วยค่ะ
โดย วรินธร อวัยวานนท์ (2012-09-09 18:09:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้จากคำศัพท์เเละนำมาเเต่งประโยค
โดย ภาวรรณ เเจ้งตามธรรม (2012-09-10 19:26:03) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายวิชาเลยค่ะ :tv15:
โดย อังศุมาลิน อินวันนา (2012-09-25 04:12:24) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการเรียนการสอนของคุณครูมาลินี ในเรื่องของการบรรยายคำศัพท์ กสนทำหนังสือเล่มใหญ่หรือ big book น่ารักมาก และการทำสมุดเล่มเล็ก ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ของสัตว์ สามารถฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ยังมีการตั้งคำถามเพื่อให้เพื่อนได้ทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับคำศัพท์เรื่องสัตว์ ทำให้นักเรียนไม่เบื่อแล้วยังสนุกสนานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ
โดย รัตนาภา วงค์เณร (2012-09-29 14:39:18) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนฝึการสื่อสารภาษาอังกฤษง่าย ๆ ใช้คำศัพท์ใกล้ตัวเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์ให้กับนักเรียน ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน นักเรียนสามารถบรรยายภาษาออกมาในรูปของ Mind mapping เพื่อสื่อสารทางด้านความคิด และการจัดหมวดหมู่ทางด้านภาษาเพื่อให้ง่ายต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
:tv17: :tv18: :tv17: :tv18:
โดย สมปอง พรวญหาญ (2012-10-16 13:49:48) [แสดงความคิดเห็น]
รุ้สึกรักอาจารยืมากๆ ตอนคำพูดที่ว่า "สอนภาษาอังกฤษเพราะใจรัก" ผมครุเอกภาษาอังกฤา รู้สึกรักอาจารย์ และเทคนิค ที่ดีคับ
โดย เหมันต์ ยะอุทัย (2012-10-18 22:17:46) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ช่วยให้เด็กเข้าใจในศัพท์ในภาษาอังกฤษ คุณครูค่อยๆๆอธิบายตั้งแต่ภาษาไทย ให้เป็นภาษาอังกฤษ ได้อย่างเข้าใจ และสร้างโอกาสให้กับเด็กที่ไม่กล้าพูดได้เปิดโอกาสให้เพื่อนๆๆช่วยกันจนเด็กมีความกล้าที่จะแสดงความเข้าใจของตัวเองออกมาให้ทุกคนเห็น ซึ่งจากการดูวีดีโอนี้เป็นประโยชนืมาก ที่จะนำไปปรับใช้ในการเรียนของดิฉันที่ใช้ในการนำเสนอการสอนได้ และใช้ในเวลาการไปฝึกสอนอีกเป็นส่วนหนึ่งได้มากทีเดียว
โดย ชุติมณฑน์ นาควัน (2012-11-07 14:30:23) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวปิยมาศ จิตกูล นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนีรู้กับ อาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการบรรยาย และแบ่งคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ การแต่งประโยค ทำ big book , small book และปริศนาคำทายเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสนุกสนาน นักเรียนสามารถสื่อคำศัพท์ได้อย่างเข้าใจและรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เป็นการเรียนการสอนที่ครบทั้ง 4 ทักษะ คือทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ข้าพเจ้าชื่นชอบหลักวิธีการสอนนี้มากและจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย ปิยมาศ จิตกูล (2012-12-03 13:04:54) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวปิยมาศ จิตกูล นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนีรู้กับ อาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการบรรยาย และแบ่งคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ การแต่งประโยค ทำ big book , small book และปริศนาคำทายเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสนุกสนาน นักเรียนสามารถสื่อคำศัพท์ได้อย่างเข้าใจและรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เป็นการเรียนการสอนที่ครบทั้ง 4 ทักษะ คือทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ข้าพเจ้าชื่นชอบหลักวิธีการสอนนี้มากและจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย ปิยมาศ จิตกูล (2012-12-03 13:05:18) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวปิยมาศ จิตกูล นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนีรู้กับ อาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการบรรยาย และแบ่งคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ การแต่งประโยค ทำ big book , small book และปริศนาคำทายเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสนุกสนาน นักเรียนสามารถสื่อคำศัพท์ได้อย่างเข้าใจและรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เป็นการเรียนการสอนที่ครบทั้ง 4 ทักษะ คือทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ข้าพเจ้าชื่นชอบหลักวิธีการสอนนี้มากและจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย ปิยมาศ จิตกูล (2012-12-03 13:05:18) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านายอุดม ดีล้อม นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ม.จ.ร.สุรินทร์
โดย อุดม ดีล้อม (2012-12-07 14:04:33) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านายอุดม ดีล้อม นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ม.จ.ร.สุรินทร์
โดย อุดม ดีล้อม (2012-12-07 14:05:00) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านายอุดม ดีล้อม นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ม.จ.ร.สุรินทร์
โดย อุดม ดีล้อม (2012-12-07 14:05:10) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านายอุดม ดีล้อม นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ม.จ.ร.สุรินทร์
โดย อุดม ดีล้อม (2012-12-07 14:05:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนตามลำดับขั้นตอนเป้นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ใช้ความคิดและจินตนาการนักเรียนเกิดการเรียนรุ้สร้างสรรค์งานอย่างสร้างสรรค์ เกิดผลงานจากการเรียนรู้นักเรียนได้สรุปความคิดเป็นmind mapping ทำ big book ทำ small book เป็นการเรียนการสอนที่สามารถนำไปปรับใช้ไก้ทุกระดับ คุรครูสอนเข้าใจง่าย ม่สื่อการสอนประกอบให้นักเรียนได้ฝึกทั้ง4ทักาะคือทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้นักเรียนได้ตอบอย่างไม่เขินอาย เยี่ยมมากค่ะ
โดย ฐิตินันท์ ทันพรม (2013-03-20 00:06:18) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมาลินีทำให้เด็กสนใจในการเรียนรู้กระตือรือร้นในการเรียนเป็นการสอนที่ดีมากเพราะนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการฝึกฝนซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการเรียนเช่นการทำmind mapping นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ :tv15: :tv15:
โดย อุษณีย์ พารีศรี (2013-04-01 21:29:14) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv