thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1681
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.38 นาที | Online : 2012-04-19  
    หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21  
    ชมการสอนของคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์
ชมวิธีการของอ.สมปอง ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่นทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มเติม

ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม

ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม

เสน่ห์ไม้ อ.เสกสรรค์ กาวินชัย
เทคนิคการสอนให้นักเรียนทำชิ้นงาน ฝึกทักษะต่างๆจากเศษไม้ ทั้งกระบวนการคิด ออกแบบ แก้ปัญหา จนกระทั่งได้ชิ้นงาน เพิ่มเติม

 
 
ได้ชมโทรทัศน์ครู ตอน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 ทำให้นักเรียนรู้จักคิดรู้จักทำ คิดในสิ่งที่แปลกใหม่ มีการจำลองอาชีพในสิ่งที่ตนอยากทำในอนาคต เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน จบมาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง มีการปฏิบัติจริงรู้จักกระบวนการต่างๆ ในการทำงาน เช่นการวางแผน กำหนดงานให้ออกมาในรูปแบบต้องการ ที่สำคัญนักเรียนรู้จักอาชีพอิสระมากมาย แล้วไปสอบถามคนที่ประสบความสำเร็จในชุมชนเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมครับ
โดย จิตรกร คำธิมา (2012-05-04 18:12:02) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรศัน์ครู เรื่อง หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ของคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล โรงเรียนราชประชานุกคราะห์ 21 สิ่งที่ได้รับมาก ๆคือความมุ่งมั่น ตั้งใจของครูผู้สอนที่พยายามคิด เลือกวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เก่งมาก สามารถนำกิจกรรมตาง ๆที่หลากหลายมาใช้กับนักเรียน มัธยมปลายได้อย่างสนุกและสร้างสรรค์ ชอบมากในกิจกรรมเป่าลูกโป่งที่แฝงข้อคิดให้กับนักเรียน ครูเก่งมากคะ เสียงดังฟังชัด กืจกรรมตาง ๆที่นำมาจัดให้กับผู้เรียนนับว่ามีประโยชน์มาก ทำให้นักเรียนได้รู้จักตนเองมากขึ้น เข้าใจลักษณะอาชีพอืสระมากขึ้น และที่น่าสนใจอีกก็คือกิจกรรมสถานนีอาชีพ เป็นกิจกรรมที่น่ารักแฝงไปด้วยความรู้ ความเข้าใจสมาชิกกลุ่มต่อแถวรถไฟร่วมกันแสดงความคิดเห็น สนุกมากไม่น่าเบื่อเลย และสุดท้ายคุณครูได้ให้นักเรียนได้ศึกษา/สอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบอาชีพอิสระในอาชีพต่างๆ นับว่ามีประโยชน์มากที่นักเรียนได้มีโอกาสพูดคุยและได้ข้อมูลจากผู้ประกอบอาชีพอืสระโดยตรง เป็นการเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการในชุมชน นับว่ามีประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก ขอชื่นชมคะ
โดย มัณฑนา บัวประเสริฐ (2012-05-06 20:48:22) [แสดงความคิดเห็น]
หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 จากการได้รับชมโทรทัศน์ครูชุดนี้ สิ่งที่ได้รับมาก ๆคือความมุ่งมั่น ตั้งใจของครูผู้สอนที่พยายามคิด เลือกวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เก่งมาก สามารถนำกิจกรรมตาง ๆที่หลากหลายมาใช้กับนักเรียน มัธยมปลายได้อย่างสนุกและสร้างสรรค์ ชอบมากในกิจกรรมเป่าลูกโป่งที่แฝงข้อคิดให้กับนักเรียน ครูเก่งมากคะ สิ่งหนึ่งที่ขอชื่นชมคือ ครูมีความตั้งใจจริง และประโยชน์ได้รับมากมาย เป็นประสบการณ์ตรงจริง ๆ
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-07 11:51:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมนี้ สามารถนำไปปรับสอนในด้านต่างๆได้ การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตในการงานอาชีพของนักเรียนในอนาคต การควบคุมในการดำเนินกิจกรรมกับนักเรียน ควรมีผู้ช่วยในการจัดกิจกรรมเพื่อให้มีนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอย่างแท้จริง การส่งเสริมในด้านการอาชีพ การสร้างทัศนคติในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน มีประโยชน์มากในการนำไปปรับใช้
โดย อดิศักดิ์ อินทนุ (2012-05-09 21:32:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมกา
รจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูกนกลักษณ์ตอนหนึ่งคนหนึ่งอาชีพนั้นต้องขอชื่นชมการคิดสร้างสรรค์ของครูในการคิดค้นกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่รู้จักตนเองจึ่งแปลกกว่าที่เคยพบเห็นมา หรือขั้นการวางแผนซึ่งนักเรียนไม่ทราบว่าแต่ละกิจกรรมครูมีจุดมุ่งหมายอย่างไรแต่เมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็ทำให้ทราบว่าทุกกิจกรรมครูมีจุดมุ่งหมายทั้งนั้นและเมื่อรู้การวางแผนแล้วก็มาเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจและจบด้วยการไปศึกษาจากผู้ประกอบอาชีพจริงและตนเองไปมาฝึกปฏิบัติจริงที่โรงเรียน จึงขอชื่นชมอาจารย์อย่างจริงใจ
โดย พรอนงค์ ลิ้มนราภิรมย์ (2012-05-11 22:24:54) [แสดงความคิดเห็น]
รายวิชา หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ เป็นที่เน้นให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเองการส่งเสริมในด้านการอาชีพ การสร้างทัศนคติในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน มีประโยชน์โดยมีวิทยากรที่มีภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเองเป็นปัจจัยเกื้อหนุน ในทางกลับกันควรที่จะหันกลับมาดูชุมชนของเราเองว่ามีแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว หรือคล้ายคลึงกันแล้วนำมาใช้ให้ได้มากที่สุด ขอบพระคุณค่ะ
โดย คนึงนิจ ชัยมี (2012-05-13 15:29:28) [แสดงความคิดเห็น]
หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ
เป็นที่เน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง กืจกรรมตาง ๆที่นำมาจัดให้กับผู้เรียนนับว่ามีประโยชน์มาก ทำให้นักเรียนได้รู้จักตนเองมากขึ้น เข้าใจลักษณะอาชีพอืสระมากขึ้น และที่น่าสนใจอีกก็คือกิจกรรมสถานนีอาชีพ เป็นกิจกรรมที่น่ารักแฝงไปด้วยความรู้ ความเข้าใจสมาชิกกลุ่มต่อแถวรถไฟร่วมกันแสดงความคิดเห็น สนุกมากไม่น่าเบื่อเลย และสุดท้ายคุณครูได้ให้นักเรียนได้ศึกษา และ สอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบอาชีพอิสระในอาชีพต่างๆ นับว่ามีประโยชน์มากที่นักเรียนได้มีโอกาสพูดคุยและได้ข้อมูลจากผู้ประกอบอาชีพอืสระโดยตรง เป็นการเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการในชุมชน นับว่ามีประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก ขอขอบพระคุณคะ
โดย คนึงนิจ ชัยมี (2012-05-13 15:32:29) [แสดงความคิดเห็น]
หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ โดยคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีการวางแผน รู้จักคิด มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อฝึกให้นักเรียนมีจิตสำนึกในตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคต มีการแสดงความคิดเห็น นำเสนออาชีพต่าง ๆ ส่งเสริมการสร้างทัศนคติในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนสามารถปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีการแบ่งกลุ่มและปฏิบัติกิจกรรมได้สนุกสนานไม่น่าเบื่อทำให้การเรียนการสอนสนุก และได้ออกไปปฏิบัติอาชีพจริงในชุมชน ให้นักเรียนได้รู้จากประสบการณ์จริงมีประโยชน์มาก :tv16: :tv17: :tv18:
โดย ชไมพร วุฒิกมลปรีดา (2012-05-23 14:26:04) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการ หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ โดยคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากเลยคะ่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดเป็น ทำเป็น มีการแบ่งความสำคัญออกเป็น 3 ส่วน คือมีการตั้งคำถาม ตั้งอาชีพ ตั้งส่วนตัวและสังคม มีกระบวนการตั้งแต่การรู้จักตนเอง มีความถนัดอย่างไร เยี่ยมมากเลยคะ
โดย ดาวใจ ศรีสองเมือง (2012-05-30 09:48:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรศัน์ครู เรื่อง หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ของคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล โรงเรียนราชประชานุกคราะห์ 21 สิ่งที่ได้รับมาก ๆคือความมุ่งมั่น ตั้งใจของครูผู้สอนที่พยายามคิด เลือกวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เก่งมาก สามารถนำกิจกรรมตาง ๆที่หลากหลายมาใช้กับนักเรียน มัธยมปลายได้อย่างสนุกและสร้างสรรค์ ชอบมากในกิจกรรมเป่าลูกโป่งที่แฝงข้อคิดให้กับนักเรียน ครูเก่งมากคะ เสียงดังฟังชัด กืจกรรมตาง ๆที่นำมาจัดให้กับผู้เรียนนับว่ามีประโยชน์มาก ทำให้นักเรียนได้รู้จักตนเองมากขึ้น เข้าใจลักษณะอาชีพอืสระมากขึ้น และที่น่าสนใจอีกก็คือกิจกรรมสถานนีอาชีพ เป็นกิจกรรมที่น่ารักแฝงไปด้วยความรู้ ความเข้าใจสมาชิกกลุ่มต่อแถวรถไฟร่วมกันแสดงความคิดเห็น สนุกมากไม่น่าเบื่อเลย และสุดท้ายคุณครูได้ให้นักเรียนได้ศึกษา/สอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบอาชีพอิสระในอาชีพต่างๆ นับว่ามีประโยชน์มากที่นักเรียนได้มีโอกาสพูดคุยและได้ข้อมูลจากผู้ประกอบอาชีพอืสระโดยตรง เป็นการเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการในชุมชน นับว่ามีประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก ขอชื่นชมคะ
โดย กรรณิกา ใจอินทร์ (2012-05-31 20:07:46) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมกระบวนการสอนของคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล ได้ใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย ทำให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และให้เรียนรู้การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาเป็นแนวทางในการทำงาน
โดย บุษบา ชูแสง (2012-09-25 14:29:23) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเสนอกิจกรรมของ รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป้นชาวไทยภูเขา จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง ค้นหาอาชีพ และการปฏิบัติจริงเพื่อให้สามารถไปสร้างอาชีพของตนเองได้ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นในด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านสังคม โดยโรงเรียนได้เน้นในด้านอาชีพ ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้
การรู้จักตนเองว่าเป้นใคร มีลักษณะพิเศษอย่างไร โดยทำกิจกรรมเป่าลูกโป่งตามที่ตนเองพอใจ ซึ่งให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลูกโป่ง ได้แก่ เรื่องสี ขนาด เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ว่าการทำงานต้องมีเป้าหมาย และมีการกำหนดมาตรฐาน การวางแผนในการทำงาน การรวมกลุ่มในการดำเนินงานเพื่อประสบความสำเร็จ การปลูกฝังในเรื่องของจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การทำแบบสำรวจตนเอง เพื่อค้นหาว่าอยากประกอบอาชีพอะไรในอนาคต
โดย มณเฑียร พันธุมาศ (2012-09-29 22:53:57) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมโทรทัศน์ครู ตอน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง โดยให้นักเรียนได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง กิจกรรมต่าง ๆที่นำมาจัดทำให้นักเรียนรู้จักคิดรู้จักทำ คิดในสิ่งที่แปลกใหม่ มีการจำลองอาชีพในสิ่งที่ตนอยากทำในอนาคต และสร้างทัศนคติในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน มีประโยชน์มากในการนำมาปรับใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน
โดย อานีตา มะยา (2012-09-30 22:56:54) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมโทรทัศน์ครู ตอน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง โดยให้นักเรียนได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง กิจกรรมต่าง ๆที่นำมาจัดทำให้นักเรียนรู้จักคิดรู้จักทำ คิดในสิ่งที่แปลกใหม่ มีการจำลองอาชีพในสิ่งที่ตนอยากทำในอนาคต และสร้างทัศนคติในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน มีประโยชน์มากในการนำมาปรับใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน
โดย อานีตา มะยา (2012-09-30 22:58:02) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมโทรทัศน์ครู ตอน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง โดยให้นักเรียนได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง กิจกรรมต่าง ๆที่นำมาจัดทำให้นักเรียนรู้จักคิดรู้จักทำ คิดในสิ่งที่แปลกใหม่ มีการจำลองอาชีพในสิ่งที่ตนอยากทำในอนาคต และสร้างทัศนคติในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน มีประโยชน์มากในการนำมาปรับใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน
โดย อานีตา มะยา (2012-09-30 22:58:13) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมโทรทัศน์ครู ตอน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง โดยให้นักเรียนได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง กิจกรรมต่าง ๆที่นำมาจัดทำให้นักเรียนรู้จักคิดรู้จักทำ คิดในสิ่งที่แปลกใหม่ มีการจำลองอาชีพในสิ่งที่ตนอยากทำในอนาคต และสร้างทัศนคติในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน มีประโยชน์มากในการนำมาปรับใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน
โดย อานีตา มะยา (2012-09-30 22:58:13) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมโทรทัศน์ครู ตอน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง โดยให้นักเรียนได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง กิจกรรมต่าง ๆที่นำมาจัดทำให้นักเรียนรู้จักคิดรู้จักทำ คิดในสิ่งที่แปลกใหม่ มีการจำลองอาชีพในสิ่งที่ตนอยากทำในอนาคต และสร้างทัศนคติในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน มีประโยชน์มากในการนำมาปรับใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน
โดย อานีตา มะยา (2012-09-30 22:58:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในวิชาชีพต่างๆ และเมื่อจบออกไปนักเรียนก็สามารถนำวิชานี้ไปประกอบอาชีพได้
โดย ปัทมา ดีชัย (2012-12-28 07:35:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรศัน์ครู เรื่อง หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ของคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล โรงเรียนราชประชานุกคราะห์ 21 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากในกิจกรรมเป่าลูกโป่งที่แฝงข้อคิดให้กับนักเรียน และมีประโยชน์มากในการนำมาปรับใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ ได้ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย กนกกร ศรีวรรณ (2013-01-23 17:16:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย ปรียาภัทร ปะโปตินัง (2013-10-15 11:20:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย ปรียาภัทร ปะโปตินัง (2013-10-15 11:20:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวิดีโอ เรื่อง หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 อาจารน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง ย์ให้นักเรียนทำกิจกรรมเป่าขนาดต่างๆ ให้นักเรียนเลือกเป่าแล้วแต่ตามต้องการของนักเรียน พอเป่าเสร็จคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล ให้นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับลูกโป่ง แล้วสอนว่ากิจกรรมที่ทำสอนเราเรื่องอะไร ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนซื่อสัตว์
โดย พัชรินทร์ สะอาดศรี (2014-02-11 04:55:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวิดีโอ เรื่อง หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 อาจารน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง ย์ให้นักเรียนทำกิจกรรมเป่าขนาดต่างๆ ให้นักเรียนเลือกเป่าแล้วแต่ตามต้องการของนักเรียน พอเป่าเสร็จคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล ให้นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับลูกโป่ง แล้วสอนว่ากิจกรรมที่ทำสอนเราเรื่องอะไร ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนซื่อสัตว์
โดย พัชรินทร์ สะอาดศรี (2014-02-11 04:56:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวิดีโอ เรื่อง หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 อาจารน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง ย์ให้นักเรียนทำกิจกรรมเป่าขนาดต่างๆ ให้นักเรียนเลือกเป่าแล้วแต่ตามต้องการของนักเรียน พอเป่าเสร็จคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล ให้นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับลูกโป่ง แล้วสอนว่ากิจกรรมที่ทำสอนเราเรื่องอะไร ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนซื่อสัตว์
โดย พัชรินทร์ สะอาดศรี (2014-02-11 04:56:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวิดีโอ เรื่อง หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 อาจารน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง ย์ให้นักเรียนทำกิจกรรมเป่าขนาดต่างๆ ให้นักเรียนเลือกเป่าแล้วแต่ตามต้องการของนักเรียน พอเป่าเสร็จคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล ให้นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับลูกโป่ง แล้วสอนว่ากิจกรรมที่ทำสอนเราเรื่องอะไร ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนซื่อสัตว์
โดย พัชรินทร์ สะอาดศรี (2014-02-11 04:56:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวิดีโอ เรื่อง หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 อาจารน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง ย์ให้นักเรียนทำกิจกรรมเป่าขนาดต่างๆ ให้นักเรียนเลือกเป่าแล้วแต่ตามต้องการของนักเรียน พอเป่าเสร็จคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล ให้นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับลูกโป่ง แล้วสอนว่ากิจกรรมที่ทำสอนเราเรื่องอะไร ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนซื่อสัตว์
โดย พัชรินทร์ สะอาดศรี (2014-02-11 04:56:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวิดีโอ เรื่อง หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 อาจารน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง ย์ให้นักเรียนทำกิจกรรมเป่าขนาดต่างๆ ให้นักเรียนเลือกเป่าแล้วแต่ตามต้องการของนักเรียน พอเป่าเสร็จคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล ให้นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับลูกโป่ง แล้วสอนว่ากิจกรรมที่ทำสอนเราเรื่องอะไร ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนซื่อสัตว์
โดย พัชรินทร์ สะอาดศรี (2014-02-11 04:56:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวิดีโอ เรื่อง หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 อาจารน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง ย์ให้นักเรียนทำกิจกรรมเป่าขนาดต่างๆ ให้นักเรียนเลือกเป่าแล้วแต่ตามต้องการของนักเรียน พอเป่าเสร็จคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล ให้นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับลูกโป่ง แล้วสอนว่ากิจกรรมที่ทำสอนเราเรื่องอะไร ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนซื่อสัตว์
โดย พัชรินทร์ สะอาดศรี (2014-02-11 04:56:14) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวิดีโอ เรื่อง หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 อาจารน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง ย์ให้นักเรียนทำกิจกรรมเป่าขนาดต่างๆ ให้นักเรียนเลือกเป่าแล้วแต่ตามต้องการของนักเรียน พอเป่าเสร็จคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล ให้นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับลูกโป่ง แล้วสอนว่ากิจกรรมที่ทำสอนเราเรื่องอะไร ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนซื่อสัตว์
โดย พัชรินทร์ สะอาดศรี (2014-02-11 04:56:14) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวิดีโอ เรื่อง หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 อาจารน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง ย์ให้นักเรียนทำกิจกรรมเป่าขนาดต่างๆ ให้นักเรียนเลือกเป่าแล้วแต่ตามต้องการของนักเรียน พอเป่าเสร็จคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล ให้นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับลูกโป่ง แล้วสอนว่ากิจกรรมที่ทำสอนเราเรื่องอะไร ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนซื่อสัตว์
โดย พัชรินทร์ สะอาดศรี (2014-02-11 04:56:14) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวิดีโอ เรื่อง หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 อาจารน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง ย์ให้นักเรียนทำกิจกรรมเป่าขนาดต่างๆ ให้นักเรียนเลือกเป่าแล้วแต่ตามต้องการของนักเรียน พอเป่าเสร็จคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล ให้นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับลูกโป่ง แล้วสอนว่ากิจกรรมที่ทำสอนเราเรื่องอะไร ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนซื่อสัตว์
โดย พัชรินทร์ สะอาดศรี (2014-02-11 04:56:14) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวิดีโอ เรื่อง หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 อาจารน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง ย์ให้นักเรียนทำกิจกรรมเป่าขนาดต่างๆ ให้นักเรียนเลือกเป่าแล้วแต่ตามต้องการของนักเรียน พอเป่าเสร็จคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล ให้นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับลูกโป่ง แล้วสอนว่ากิจกรรมที่ทำสอนเราเรื่องอะไร ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนซื่อสัตว์
โดย พัชรินทร์ สะอาดศรี (2014-02-11 04:56:14) [แสดงความคิดเห็น]
จากวีดีโอ เรื่อง หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ของคุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21 รู้สึกประทับใจมากๆครับ เป็นการสอนในลักษณะที่ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง อีกทั้งปัจจุบันอาชีพเป็นสิ่งสำคัญมาก ทำให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง ได้เรียนรู้วิชาอิสระอีกมากมายที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคต และสุดท้ายคุณครูได้ให้นักเรียนได้ศึกษา/สอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบอาชีพอิสระในอาชีพต่างๆ นับว่ามีประโยชน์มากที่นักเรียนได้มีโอกาสพูดคุยและได้ข้อมูลจากผู้ประกอบอาชีพอืสระโดยตรง เป็นการเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการในชุมชน นับว่ามีประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก ขอชื่นชมครับ จะนำแนวคิดจากสอนนี้ไปปลูกฝังเด็กที่ผมจะไปสอนคงช่วยได้เยอะมากๆ
โดย ชลธี พูลสวน (2014-07-06 20:06:58) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv