thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1220
Rate :
 5
ความยาว : 15.17 นาที | Online : 2012-04-19  
    เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย  
    จากพฤติกรรมของเด็กไทยการดื่มน้ำที่ดื่มน้ำอัดลม และน้ำหวานมากเกินไป คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จึงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเกษตร ในบทเรียนเรื่อง "แปรรูปผลผลิตเกษตร" ซึ่งจะสอนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปร่าง และรสชาติของผลผลิตการเกษตร เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่า และคุณภาพ เพื่อให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้เป็นเวลานานขึ้น และยังเป็นการให้นักเรียนช่วยกันรณรงค์ให้ครูอาจารย์ และเพื่อนนักเรียนหันมาดื่มน้ำเพื่อสุขภาพอีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์
ชมวิธีการของอ.สมปอง ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่นทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มเติม

ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม

หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
การสอนเน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง เพิ่มเติม

ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม

 
 
การใช้กิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็น เครื่องดื่มสมุนไพร โดยใช้กิจกรรมโครงงานนี้ สามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมนี้กับการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ สาระเกษตร ซึ่งโดยส่วนใหญ่นักเรียนมักเข้าใจว่าการเรียนสาระเกษตรคือการลงแปลงปลูกต้นไม้ปลูกผัก แต่ในที่นี่นี้คือการเรียนผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งไม่จำเป็นต้องลงแปลงปลูกผักปลูกต้น แต่เป็นกิจกรรมกลุ่มที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำเครื่องดื่มสมุนไพรซึ่งแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร และการประยุกต์ใช้ที่น่าสนใจมากขึ้นคือ กิจกรรมการต่อยอดหลังทำเครื่องดื่มสมุนไพร 1 ชนิดได้แล้ว ครูยังให้นักเรียนคิดค้นเครื่องดื่มสมุนไพรที่แปลกและแตกต่างจากที่มีขายในท้องตลาด ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์มากยิ่งขึ้น :tv15: ผมว่าน่าจะเหมาะกับการสอนในปัจจุบัน มีประโยชน์มากครับ
โดย อดิศักดิ์ อินทนุ (2012-05-04 13:18:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการเข้าชมรายการดทรทัศน์ครู กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ 6 สาระเกษตร นับว่าเป็นกืจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง นำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ ฝึกคิด วิเคราะห์เหตผลร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน เชื่อมโยงสู่กิจกรรมกลุ่มอย่างเหมาะสมและนำสู่การลงมือปฏิบัติจริงในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ขอบเขตเครื่องดื่มสมุนไพร ท่ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักการว่างแผน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ทักษะในการทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา และการสรุปผลจากการดำเนินกืจกรรมผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างสร้างารรค์ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนรุ้สำหรับโรงเรียนต่าง ๆได้เป็นอย่างดี เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับว่ามีประโยชน์มากในกิจกรรมนี้ และจะนำความรู้ท่ได้รับจากโทรทัศน์ครูเรื่องนี้ไปปรับใช้ที่โรงเรียนของตนเองคะ
โดย มัณฑนา บัวประเสริฐ (2012-05-06 20:14:13) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกสนาน ครับ นี่แหละครับ แบบอย่างที่น่าสนใจ บอกได้คำเดียว อาจารย์ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย เทคนิคการสอนของ อาจารย์ มีทั้งให้ทำการคิด และ ลงมือทำน่าสนใจมากครับ ผลที่เกิดกับผู้เรียน น่าจะทำให้ เด็กนักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการคิด และ การสังเคราห์ ที่ ดี ขึ้น มีความเข้าใจกับเนื้อหาและ บทเรียน อย่างแท้จริง เกิดการ ฝังจำ เนื่องจาก ผ่านกระบวนการลงมือทำด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้ เป็น อย่างดี ขอสนับสนุน ครับ
โดย อายุทธ กมุททรง (2012-05-11 14:17:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ศึกษาเนื้อหาเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย
จากพฤติกรรมของเด็กไทยการดื่มน้ำที่ดื่มน้ำอัดลม และน้ำหวานมากเกินไป คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จึงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเกษตร ในบทเรียนเรื่อง "แปรรูปผลผลิตเกษตร" ซึ่งจะสอนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปร่าง และรสชาติของผลผลิตการเกษตร เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่า และคุณภาพ เพื่อให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้เป็นเวลานานขึ้น และยังเป็นการให้นักเรียนช่วยกันรณรงค์ให้ครูอาจารย์ และเพื่อนนักเรียนหันมาดื่มน้ำเพื่อสุขภาพอีกด้วย คุณครูจรรยานำวิธีการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้มีโอกาสในการศึกษาสู่การดำรงชีวิตอย่างแท้จริง
โดย คนึงนิจ ชัยมี (2012-05-13 12:07:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการเข้าชมรายการโทรทัศน์ครู กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระเกษตร เน้นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นับว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง นำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ โดยการนำตัวอย่างจริงมากให้ ฝึกคิด วิเคราะห์เหตผลร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน เชื่อมโยงสู่กิจกรรมกลุ่มอย่างเหมาะสมและนำสู่การลงมือปฏิบัติจริงในการแปร รูปผลผลิตทางการเกษตร ขอบเขตเครื่องดื่มสมุนไพร ที่ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักการว่างแผน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ทักษะในการทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา และการสรุปผลจากการดำเนินกิจกรรมผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างสร้างารรค์ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนรุ้สำหรับโรงเรียน ต่าง ๆได้เป็นอย่างดี
โดย อมรรัตน์ คันชั่ง (2012-05-15 15:42:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการเข้าชมรายการดทรทัศน์ครู กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ 6 สาระเกษตร นับว่าเป็นกืจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง นำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ ฝึกคิด วิเคราะห์เหตผลร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน เชื่อมโยงสู่กิจกรรมกลุ่มอย่างเหมาะสมและนำสู่การลงมือปฏิบัติจริงในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ขอบเขตเครื่องดื่มสมุนไพร ท่ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักการว่างแผน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ทักษะในการทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา และการสรุปผลจากการดำเนินกืจกรรมผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างสร้างารรค์ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนรุ้สำหรับโรงเรียนต่าง ๆได้เป็นอย่างดี เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับว่ามีประโยชน์มากในกิจกรรมนี้ และจะนำความรู้ท่ได้รับจากโทรทัศน์ครูเรื่องนี้ไปปรับใช้ที่โรงเรียนของตนเองคะ
โดย กรรณิกา ใจอินทร์ (2012-05-31 20:10:05) [แสดงความคิดเห็น]
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ 6 สาระเกษตร นับว่าเป็นกืจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง นำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ ฝึกคิด วิเคราะห์เหตผลร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน เชื่อมโยงสู่กิจกรรมกลุ่มอย่างเหมาะสมและนำสู่การลงมือปฏิบัติจริงในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ขอบเขตเครื่องดื่มสมุนไพร ท่ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักการว่างแผน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ทักษะในการทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา และการสรุปผลจากการดำเนินกืจกรรมผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างสร้างารรค์ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนรุ้สำหรับโรงเรียนต่าง ๆได้เป็นอย่างดี เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับว่ามีประโยชน์มากในกิจกรรมนี้
โดย ขวัญเรือน แก้วสวัสดิ์ (2012-05-31 23:59:09) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมใกล้ตัวมีประโยชน์มากสามารถนำไปใช้ได้จริง
โดย อโนรัตน์ หวานสนิท (2012-08-13 20:42:14) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นการช่วยให้ผลิตผลทางการเกษตรได้เพิ่มมูลค่าขึ้นและเด็กที่ได้ฝึกทำก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในระหว่างเรียนได้อีกทางและถ้าสมารถพัฒนาก็นทำเป็นอาชีพหลักได้และสมารถส่งเสริมสุขภาพดีกว่าที่จะไปดื่มนำ้อัดลมแต่กว่าที่จะรณรงค์ให้เด็กไทยเลิกดื่มนำ้อัดลมแล้วหันมาดื่มนำ้เพื่อสุขภาพอาจารย์ทำอย่างไรคะเพราะค่านิยม 1 และนำ้เพื่อสุขภาพมันไม่ซ่าส์ไม่เป้นที่ถูกอกถูกใรของวัยรุ่น อ. น่าจะพัฒนาต่อยอดให้น้ำดื่มสมุนไพรมีความซ่าส์ได้นะคะ :tv15:
โดย นางสาวกาญจนา กรอดสุย (2012-08-15 13:46:54) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง นำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ โดยการนำตัวอย่างจริงมากให้ ฝึกคิด วิเคราะห์เหตผลร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน เชื่อมโยงสู่กิจกรรมกลุ่มอย่างเหมาะสมและนำสู่การลงมือปฏิบัติจริงในการแปร รูปผลผลิตทางการเกษตร ขอบเขตเครื่องดื่มสมุนไพร ที่ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักการว่างแผน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ทักษะในการทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา และการสรุปผลจากการดำเนินกิจกรรมผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างสร้างารรค์ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนรุ้สำหรับโรงเรียน ต่าง ๆได้เป็นอย่างดี
โดย บังอร พิมพ์โยวงษ์ (2012-09-03 21:55:12) [แสดงความคิดเห็น]
รายการเริ่มต้นด้วยการให้ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการแจกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตเกษตรกลุ่มละ 1 อย่าง ได้แก่ มะขามจี๊ดจ๊าด น้ำถั่วเหลือง ซอสมะเขือเทศ สปาเก็ตตี จากนั้นครูซักถามถึงที่มาของสินค้าเหล่านั้น จากนั้นครูให้นักเรียนวิเคราะห์เหตุผลในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อทำโครงงานการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร
โดยมีขอบเขต คือ เครื่องดื่มสมุนไพร นักเรียนระดมความคิดเห็นในกลุ่ม เลือกเครื่องดื่มสมุนไพร กลุ่มละ 1 ชนิด จากนั้นลงมือทำเครื่องดื่มสมุนไพรที่เลือก
โดย มณเฑียร พันธุมาศ (2012-09-29 23:17:31) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง "แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร" เป็นเครื่องดื่มสมุนไพร นี้ คุณครูผู้สอนสอนเข้าใจง่าย ครูฝึกให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติ ทั้งครูและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นักเรียนมีการทำงานเป็นกลุ่ม แบ่งเวลา แบ่งหน้าที่ ของแต่ละคนรับผิดชอบ การนำเอาพืชผลทางการเกษตรมาแปรรูปนั้นทำให้ผลผลิตทางการเกษตร มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เครื่องดื่มสมุนไพรที่คัดสรรจากวัตถุดิบทางการเกษตร ทำให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าที่ดีเพื่อสุขภาพ ลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ช่วยเกษตกรไทย เสริมรายได้ให้กับเด็กนักเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนไทยและสังคม กิจกรรมดีๆแบบนี้ รายการดีๆเช่นนี้ ขอให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปค่ะ
โดย สายฝน กองอุดม (2012-11-29 13:55:55) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นการช่วยให้ผลิตผลทางการเกษตรได้เพิ่มมูลค่าขึ้นและเด็กที่ได้ฝึกทำก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในระหว่างเรียนได้อีกทางและการสรุปผลจากการดำเนินกิจกรรมผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างสร้างารรค์ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนรุ้สำหรับโรงเรียน ต่าง ๆได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อนุชิต ดวงดาว (2013-04-22 13:46:55) [แสดงความคิดเห็น]
ยอมเยี่ยมเลยความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร" เป็นเครื่องดื่มสมุนไพร นี้เรียนด้วยการปฏิบัติของนักเรียน สามารถสรุปวิชาที่เรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมนำไปประกอบอาชีพได้
โดย วิรัตน์ ค้ำมา (2013-10-13 02:50:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 06:56:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 06:59:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 06:59:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 06:59:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 06:59:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 06:59:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 06:59:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 06:59:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 06:59:43) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 06:59:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 06:59:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 06:59:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 06:59:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 06:59:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 07:00:02) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 07:00:06) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 07:00:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 07:00:19) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 07:00:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 07:00:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 07:00:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 07:00:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 07:00:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 07:00:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 07:00:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู คุณครูจรรยา ธนะนิมิตร รร.สันติราษฎร์วิทยาลัยเรื่อง เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ดีในการนำหลักการเรียนการสอนมาผสมเข้ากับการเกษตร ทำให้มีความรู้ในการนำธัญพืชที่ไม่มีใครค่อยมองเห็นคุณค่าทางด้านสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สามารถแปรรูปผลผลิตให้มีราคาเพิ่มขึ้นและรู้จักวิธีการทำน้ำสุขภาพได้ทดลองทำจริง มีสูตรในการทำและได้ประโยช์จากธัญพืช ที่ครูได้มีการสอนให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ตนเองได้ทำและเข้าสู่การลงมือปฎิบัติงานจริงๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนหันมาดื่มน้ำธัญพืชและมองเห็นคุณค่าที่ช่วยในการรักษาโรคต่าางๆมากกว่าหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีคุณค่ามีแต่น้ำตาลและแก๊ส น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น :tv15:
โดย จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ (2014-02-12 07:00:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากการเข้าชมรายการโทรทัศน์ครู กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระเกษตร เน้นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นับว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง นำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ โดยการนำตัวอย่างจริงมากให้ ฝึกคิด วิเคราะห์เหตผลร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน เชื่อมโยงสู่กิจกรรมกลุ่มอย่างเหมาะสมและนำสู่การลงมือปฏิบัติจริงในการแปร รูปผลผลิตทางการเกษตร ขอบเขตเครื่องดื่มสมุนไพร ที่ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักการว่างแผน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ทักษะในการทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา และการสรุปผลจากการดำเนินกิจกรรมผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างสร้างารรค์ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนรุ้สำหรับโรงเรียน ต่าง ๆได้เป็นอย่างดี :tv07: :tv01: :tv02: :tv09:
โดย อนุชิต ดวงดาว (2014-05-01 04:36:52) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv