thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 7488
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.30 นาที | Online : 2012-04-19  
    มาทำ E-BOOK กันเถอะ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  
    ชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้สำเร็จ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กลไกง่าย ๆ ใช้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ คุณครูกฤษขจร ศรีถาวร รร.บ้านสำราญ
เพราะความใกล้ชิด ทำให้รู้ความสนใจเฉพาะด้านของนักเรียน จนเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือขึ้น เรื่องรอบตัวสู่การสร้างสรรค์ เพิ่มเติม

ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา
ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานกะเหรี่ยงยุคใหม่ คุณครูและชุมชนร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เพิ่มเติม

ตะกร้าพารวย คุณครูสมหวัง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องการสร้างอาชีพ เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในภาชนะที่นักเรียนสานเอง เป็นวัสดุสังเคราะห์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม

ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม
ชมกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วย เพิ่มเติม

ห้องเรียนของพ่อ อ.เรียม สิงห์ทร และ จารุวรรณ ยิ้มหิ้น เจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง รร.บ้านขอบด้ง
เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ และแสดงให้เห็นวิธีการเรียนรู้จากโครงการหรือหลักปรัชญา อันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลิกผืนฝิ่น ให้กลายเป็นแหล่งการเกษตรขนาดใหญ่ เพิ่มเติม

 
 
โรงเรียนอนุบาลลำปาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนก้าวทันโลกของสังคมข่าวสาร โดยครูอานนท์ สายคำฟู ผู้สอนในวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการให้นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติในการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีประเด็นที่น่าสนใจ การใช้ข้อมูลจากชุมชนของโรงเรียนในการสร้างกิจกรรมการเรียน เช่น การคิดประเด็นในการนำเสนอ การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน เป็นสิ่งที่ดีมาก
โดย อดิศักดิ์ อินทนุ (2012-05-04 13:16:19) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย จิตรกร คำธิมา (2012-05-04 17:01:17) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วราภรณ์ คำธิมา (2012-05-05 12:17:13) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เห็นถึงความสำคัญของขั้นตอนต่างๆในการดำเนินกิจกรรมภายในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนมีขั้นตอนกระบวนการ แก้ปัญหาที่ถูกต้องในการทำงาน และดำเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจนกระทั่งงานประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นในการทำงานและสามารถทำชิ้นงานด้วยตนเองได้ และเห็นผลงานของผู้อื่นซึ่งมีความแตกต่างกัน เป็นการเพิ่มพูนความรู้และมุมมองให้แก่นักเรียนพร้อมๆไปกับการลงมือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนประสบผลสำเร็จ
โดย วรชาติ รังษีธรรมปัญญา (2012-05-05 13:37:43) [แสดงความคิดเห็น]
e book เป็นสื่อการสอนที่ดี โดยในสมัยนี้การเรียนการสอนมีการประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยนำความรู้ต่างๆมาเก็บไว้ในสื่อที่เรียกว่า e book แล้วเปิดในคอมพิวเตอร์เพื่อดู ตัวกระผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำ e book ส่งแข่งขันและส่งประกวดมากมาย โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแบบหนึ่งของการเรียนการสอนครับ
โดย ณัฐวุฒิ ทองดอนเหมือน (2012-05-06 00:16:31) [แสดงความคิดเห็น]
e-book ก็เป็นวิธีการนำเสนอผลงานของนักเรียนวิธีหนึ่ง ที่สามารถทำให้นักเรียนได้หาข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะเป็นการนำเสนอผลงานที่ดี ทางโรงเรียนก็มีการจัดให้นักเรียนได้จัดทำ และนักเรียนก็ได้ตั้งใจทำเป็นอย่างดี
โดย นารี สุกใส (2012-05-06 16:03:46) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เยี่ยมมากเลยครับ
โดย ถวิล อินทร์นิมิตร (2012-05-07 10:40:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะครับ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี และน่าสนใจ น่าสนุกสำหรับเด็กนักเรียนนะครับ e book เป็นสื่อการสอนที่ดี โดยในสมัยนี้การเรียนการสอนมีการประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยนำความรู้ต่างๆมาเก็บไว้ในสื่อที่เรียกว่า e book แล้วเปิดในคอมพิวเตอร์เพื่อดู ตัวกระผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำ e book ส่งแข่งขันและส่งประกวดมากมาย โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแบบหนึ่งของการเรียนการสอนครับ
โดย นพดล มาจาก (2012-05-08 10:33:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างแนวทางการสอนที่ดี ซึ้งตรงกับตัวผมเอง ที่กำลังจะสอนนักเรียนในเทอมหน้า สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ของตนเองได้ ขอบคุณที่ให้คำแนะนำ รวมศึกษาสอดแทรกการอนุรักษ์ และรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยให้กับเด็กๆ ขอบคุณมากๆ อย่างน้อยสามารถช่วยให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ คงรักษาไว้ซึ้งเป็นแบบอย่างที่ดี น่าจะส่งผลงานของเด็กเข้าประกวด เพื่อเป็นแนวทางให้กับคนอืนๆ และเด็กก็จะมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
โดย วัชระ กรรณิกา (2012-05-08 12:11:48) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนำเสนอการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยครูอานนท์ สายคำฟู ผู้สอนในวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการให้นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติในการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book เป็นรายการที่น่าสนใจเพราะมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนประมาณ 4-5 คน เพื่อระดมความคิด และหาหัวข้อที่นักเรียนสนใจ นักเรียนค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และคิดประเด็นที่จะนำเสนอในหัวข้อจากหนังสือและเว็บไซต์ ซึ่งครูได้เน้นในการอ้างอิงแหล่งข้อมูล และจะเห็นได้ว่าการสร้าง E-book ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยครูได้จัดทำคู่มือเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาการใช้โปรแกรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และได้ปฏิบัติจริง มีการสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง
:tv18: :tv18:
โดย ดวงตา พิพุธวัฒน์ (2012-05-10 17:03:02) [แสดงความคิดเห็น]
จากการับชมแล้วมีการนำเอาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันมาประยุกต์ุและปรับใช้ได้อย่างลงตัวมากและมีประสิทธิภาพเป็นการสร้างเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับกับยุคปัจจุบันได้อย่าางดี น่านำเอาไปปรับใช้ในสถานศึกษาที่ทันสมัยมากๆเลยค่ะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเยี่ยมจริงค่ะกับแนวคิดที่ดีอย่างนี้น่าเอาอย่างมาก ๆๆๆค่ะ ขอบคุณมากค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วันเพ็ญ จินะอิ (2012-05-13 16:25:57) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนอนุบาลลำปางมีการพัฒนาการสอนดีนะค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้มีสื่อ it พวกแท๊ปเล็ตอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนให้ดีขึ้นค่ะ ซึ่ง ปัจจุบันดิฉันได้ใช้โปรแกรม FlipAlbum รู้สึกว่ามันง่ายดีสอนแล้วเด็กๆเข้าใจง่ายดีค่ะแต่พอได้มาชมตอนนี้ แล้วรู้สึกว่าสามารถที่จะนำไปสอนเด็กๆ ได้ง่ายมากเลยค่ะ และเด็กเข้าใจง่าย ค่ะ แต่โปรแกรม desktop author และ photshop ใช้ร่วมกับโปรแกรม นี้ ดิฉันว่ามันดีมากเลยค่ะ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดีขึ้นมากเลยค่ะ และดิฉันยังให้เด็ก ทำหนังสือเล่มเล็กในโปรแกรมนี้ แล้ว พิมพ์ออกมา ได้ด้วยค่ะ และยัง นำไปโชว์ บนเว็บไชต์ โรงเรียนด้วยค่ะ ซึ่งมันดีอีกอย่างหนึ่งคือ สามารถให้เด็กสร้าง e-book แล้ว นำไปโชว์ในห้องสมุด และ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มาดูมาศึกษาได้ ยังไง ดิฉันก็ขอขอบคุณ ตอนนี้มากค่ะ ที่ให้คำแนะนำต่างๆได้ดี อย่างมากเลย :tv02: :tv01:
ขอบคุณค่ะ นางสาว มลิวัลย์ ศรีวิชัย
โดย มลิวัลย์ (2012-05-14 14:20:34) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเลือกชมรายการโทรทัศน์ครู ตอน มาทำ E-BOOK กันเถอะ โดยคุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด้วยเหตุผลหลักๆ ๓ ประการ คือ ๑. เพราะเป็นตอนของคุณครูคนเก่งจากลำปาง จังหวัดบ้านเกิดดิฉันค่ะ อยากจะเรียนว่าทุกครั้งที่เห็นครูเก่งๆจากจังหวัดของเรา รู้สึกภูมิใจและชุ่มชื่นใจอย่างบอกไม่ถูก คล้ายกับว่าเราเห็นอนาคตของเด็กเยาวชนในจังหวัดของเราต่อไป ๒. เพราะเห็นชื่อโรงเรียนอนุบาลลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดิฉันตั้งใจว่าจะให้ลูกชายตัวน้อยศึกษาต่อที่นี่ เลยอยากเข้าไปแอบๆดูแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดูคุณภาพหรือดูปรัชญาทางการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งจากรายการตอนนี้เห็นได้ชัดว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดี มีมาตรฐานมากๆ นักเรียนเก่ง คุณครูก็มีทักษะการสอนที่เยี่ยม เป็นขั้นเป็นตอน และ ๓. ประการสุดท้าย ดิฉันกำลังสนใจเทคนิคการทำสื่อแบบอีบุ๊คพอดีค่ะ ได้ชมรายการตอนนี้แล้วต้องขอชื่นชมคุณครูอานนท์มากๆที่ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเข้าใจได้ง่าย เป็นแนวทางเบื้องต้นและเป็นวิทยาทานที่ดีมากๆค่ะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ดิฉันจะพยายามนำความรู้ที่ได้รับและแนวทางที่คุณครูกรุณาเผยแพร่ไปประยุกต์ใช้ต่อไปค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-05-14 23:16:40) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) พอได้มาชมตอนนี้ แล้วรู้สึกว่าสามารถที่จะนำไปสอนเด็กๆ ได้ง่ายมากเลยค่ะ และเด็กเข้าใจง่าย กิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนกล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญนักเรียนสามารถใช้ Internet เพื่อการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลาย ๆ ด้าน และได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด
โดย อมรรัตน์ คันชั่ง (2012-05-15 15:37:44) [แสดงความคิดเห็น]
e book เป็นสื่อการสอนที่ดี โดยในสมัยนี้การเรียนการสอนมีการประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยนำความรู้ต่างๆมาเก็บไว้ในสื่อที่เรียกว่า e book แล้วเปิดในคอมพิวเตอร์เพื่อดู ตัวกระผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำ e book ส่งแข่งขันและส่งประกวดมากมาย โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแบบหนึ่งของการเรียนการสอนครับ โดยสมัยนี้ตัวโปรแกรมต่างๆที่ใช้ทำ e book ก็มีมากมายหลายโปรแกรมมีทั้งสำเร็จรูปคือเราแค่นำข้อมูลต่างๆๆมาใส่และอีกตัวคือเป็นการที่ให้เราทำทุกอย่างแล้วนำมาประกอบเป็นเล่มครับ
:tv18:
โดย ณัฐวุฒิ ทองดอนเหมือน (2012-05-20 22:45:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชม รายการโทรทัศน์ครู ตอนมาทำ e-book เป็นวิธีการนำเสนอผลงานของนักเรียนวิธีหนึ่ง ที่สามารถทำให้นักเรียนได้หาข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นมา ซึ่งจะเป็นการนำเสนอผลงานที่ดี ทางโรงเรียนก็มีการจัดให้นักเรียนได้จัดทำ และนักเรียนก็ได้ตั้งใจทำเป็นอย่างดี ในฐานะที่เป็นครูสอนในวิชา คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ก็จะนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนสร้าง E-book เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่ที่ตนสังกัดอยู่
โดย สังวร จันทร (2012-05-23 10:06:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมแล้ว เกิดความคิดว่า สามารถนำการทำ หนังสือ E- book เป็นโครงงานก็ได้ โดยให้เด็กทำเพื่อเป็นชิ้นงานหลังจาก เรียนแล้วทำได้ ซึ่งเป็นความคิดที่เยี่ยมจริงๆ ค่ะ
โดย วรรณรัตน์ อ่อนสัมฤทธิ์ (2012-06-01 17:09:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะครับ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี และน่าสนใจ น่าสนุกสำหรับเด็กนักเรียนนะครับ e book เป็นสื่อการสอนที่ดี โดยในสมัยนี้การเรียนการสอนมีการประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยนำความรู้ต่างๆมาเก็บไว้ในสื่อที่เรียกว่า e book แล้วเปิดในคอมพิวเตอร์เพื่อดู ตัวกระผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำ e book ส่งแข่งขันและส่งประกวดมากมาย โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแบบหนึ่งของการเรียนการสอนครับ :tv15:
โดย สุธาทิพย์ เจียรสถิต (2012-06-08 13:00:49) [แสดงความคิดเห็น]
e book เป็นสื่อการสอนที่ดี โดยในสมัยนี้การเรียนการสอนมีการประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยนำความรู้ต่างๆมาเก็บไว้ในสื่อที่เรียกว่า e book แล้วเปิดในคอมพิวเตอร์เพื่อดู ตัวกระผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำ e book ส่งแข่งขันและส่งประกวดมากมาย โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแบบหนึ่งของการเรียนการสอนครับ โดยสมัยนี้ตัวโปรแกรมต่างๆที่ใช้ทำ e book ก็มีมากมายหลายโปรแกรมมีทั้งสำเร็จรูปคือเราแค่นำข้อมูลต่างๆๆมาใส่และอีกตัวคือเป็นการที่ให้เราทำทุกอย่างแล้วนำมาประกอบเป็นเล่ม
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-06-24 21:41:25) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ดูวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์นั้น ทำให้ได้แนวคิด และวิธีการสอนที่ดีเป็รอย่างมาก ไม่ใช่แค่เราค้นหาเพียงแต่ในอินเทอร์เน็คเท่านั้น เราต้องให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจาดสถานที่จริง เหตุการณืจริงด้วยเอง ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั้งยืน และถาวร
โดย โสมวรรณ ยอดสุวรรณ (2012-06-29 20:29:15) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ดูวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์นั้น ทำให้ได้แนวคิด และวิธีการสอนที่ดีเป็รอย่างมาก ไม่ใช่แค่เราค้นหาเพียงแต่ในอินเทอร์เน็คเท่านั้น เราต้องให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจาดสถานที่จริง เหตุการณืจริงด้วยเอง ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั้งยืน และถาวร
โดย โสมวรรณ ยอดสุวรรณ (2012-06-29 20:29:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันก็นำมาทำเป็นสื่อการเรียนการสอนเหมือนกันค่ะ
ผลสำเร็จนักเรียนมีชิ้นงาน ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ด้วย
โดย อโนรัตน์ หวานสนิท (2012-07-11 20:16:43) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีครับผมนายนพเชรษฐ์ สิริสุริยกมลชัย สอนอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตาลเจ็ดยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในรายวิชาการนิเทศการศึกษา ของ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน จากการชมก็เกิดแนวคิดจะสอนนักเรียนให้ทำ E book เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี และภาคภูมิใจในการทำ E Book ขึ้นมา และยังสามารถนำไปบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้อีกด้วยครับ
โดย นพเชรษฐ์ สิริสุริยกมลชัย (2012-09-01 20:58:51) [แสดงความคิดเห็น]
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูอานนท์ ถือว่าน่าสนใจมาก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น ความสามารถ การทำกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งถือว่าสำคัญ และสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมแบบนี้ ซึ่งผมเองกำลังมีแนวคิดที่จะให้ผู้เรียนพัฒนาโครงงานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยยึดทฤษฎี IMMCAI ทีนี้เมื่อเห็นแนวทางของคุณครูอานนท์แล้วทำให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถนำแนวทางแบบนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง ขอบคุณครูอานนท์มากนะครับ
โดย อิราวรรส พูนผล (2012-09-19 09:44:39) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ดี และเป็นวิธีการที่ทำให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น แต่ก้ต้องจัดสรรคอมพิวเตอรืให้เพียงต่อเพื่จะได้เป็นสื่อในการเรียนการสอนต่อไป
โดย สาวิตรี รัตนศรีหา (2012-10-08 15:04:21) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ ทำให้ได้ความรู้ที่จะนำมาสอนนักเรียนอนุบาลค่ะ :tv15:
โดย รุจิราภรณ์ บ่อม่วง (2012-10-12 09:31:03) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลยครับ ดูแล้วเป็นขั้นตอนที่ น่าเป็นแบบอย่างครับ
โดย ทวีชัย แม่มิ่ง (2012-10-13 21:49:23) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนำเสนอการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยครูอานนท์ สายคำฟู ผู้สอนในวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการให้นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติในการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book เป็นรายการที่น่าสนใจเพราะมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนประมาณ 4-5 คน เพื่อระดมความคิด และหาหัวข้อที่นักเรียนสนใจ นักเรียนค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และคิดประเด็นที่จะนำเสนอในหัวข้อจากหนังสือและเว็บไซต์ ซึ่งครูได้เน้นในการอ้างอิงแหล่งข้อมูล และจะเห็นได้ว่าการสร้าง E-book ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยครูได้จัดทำคู่มือเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาการใช้โปรแกรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และได้ปฏิบัติจริง มีการสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง
โดย นางสาวอัจฉราภรณ์ ภิรมย์รักภักดี (2012-10-16 12:55:36) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูผู้สอน สอน ดีมากเลยคะ ดูแล้วเข้าใจ นักเรียนก็สามารถเข้าใจได้ง่าย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะนำเสนอ ทำให้เด็กได้ประสบการณ์หลายๆอย่าง ถือเป็นการสอนเป็น บูรณาการ เลยคะ นักเรียนได้ความรู้เรื่องที่นักเรียนสนใจแล้ว นักเรียนยังได้ความรู้ เกี่ยวกับ ความพิวเตอร์ ดูจากวิดีโอ คุณครูสอนเป็นลำดับขั้นตอนดีมากๆเลยคะ โดยเฉพาะ การให้นักเรียนวาดลำดับ แผนผัง หน้าต่างๆ เป็นการรวมความคิดได้ดีทีเดียว ดูแล้วนักเรียน อยากเรียนและสนุกสนาน เวลาที่ครูสอน นักเรียนจะตั้งใจ อยากรู้อยากเรียนกันมากเลยคะ ที่โรงเรียนก็สอน E-book เหมือนกัน แต่เป็น โปรแกรม FlipAlbum ดูแล้ว โปรแกรม Desktop Auther น่าจะทำงานได้หลากหลายมากกว่า คิดว่าจะเปลี่ยนโปรแกรม และลองเอาวิธีของคุณครูไปใช้ดูคะ เป็นประโชยน์มากเลย
โดย นางสาวธันย์รดา เนติ (2012-11-14 16:12:44) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูผู้สอน สอน ดีมากเลยคะ ดูแล้วเข้าใจ นักเรียนก็สามารถเข้าใจได้ง่าย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะนำเสนอ ทำให้เด็กได้ประสบการณ์หลายๆอย่าง ถือเป็นการสอนเป็น บูรณาการ เลยคะ นักเรียนได้ความรู้เรื่องที่นักเรียนสนใจแล้ว นักเรียนยังได้ความรู้ เกี่ยวกับ ความพิวเตอร์ ดูจากวิดีโอ คุณครูสอนเป็นลำดับขั้นตอนดีมากๆเลยคะ โดยเฉพาะ การให้นักเรียนวาดลำดับ แผนผัง หน้าต่างๆ เป็นการรวมความคิดได้ดีทีเดียว ดูแล้วนักเรียน อยากเรียนและสนุกสนาน เวลาที่ครูสอน นักเรียนจะตั้งใจ อยากรู้อยากเรียนกันมากเลยคะ ที่โรงเรียนก็สอน E-book เหมือนกัน แต่เป็น โปรแกรม FlipAlbum ดูแล้ว โปรแกรม Desktop Auther น่าจะทำงานได้หลากหลายมากกว่า คิดว่าจะเปลี่ยนโปรแกรม และลองเอาวิธีของคุณครูไปใช้ดูคะ เป็นประโชยน์มากเลย
โดย นางสาวธันย์รดา เนติ (2012-11-14 16:12:53) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูผู้สอนสอนดีมากๆเลยคะ...เป็นแนวการจัดการเรียนการสอนอีกแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ แม้แต่คนที่เขาไม่มีโอกาสได้ศึกษา บางคนดูแล้วยังต้องนึกอยากเรียนอยากมีโอกาสเหมือนเด็กๆเหล่านี้บ้าง เช่น นศ.กศน. ซึ่งดิฉันได้เคยได้เล่าเรื่องวิธีการทำ E-book ของคุณครูอานนท์ สายคำฟู ให้ฟัง...ถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่ได้เป็นครูผู้สอนก็ตาม การสอนทำ E-book ในตอนนี้ดูแล้วเข้าใจง่าย สอนเป็นลำดับขั้นตอน ดิฉันดูแล้วยังต้องอยากเรียนเลยคะ เห็นเด็กเรียนสนุกสนาน เวลาคุณครูสอนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี ขอบคุณรายการดีๆแบบนี้จากใจจริง "โทรทัศน์ครู" ที่ทำให้ใครอีกหลายๆคนอยากเป็นครู ขอบคุณค่ะ
โดย สายฝน กองอุดม (2012-11-28 10:10:08) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูอานนท์ สายคำฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ได้น่าสนใจ สอนเรื่องยากให้ง่าย นักเรียนร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของเพื่อนและนักเรียนได้ใช้ Internet เพื่อการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลาย ๆ ด้าน ซึีึ่งเป็นการสอนที่ดีมาก ๆครับ
โดย สหพงศ์ ศรีรงค์ (2012-12-08 13:56:31) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูอานนท์ สายคำฟู ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มาจากประสบการณ์สอนของคุณครู ที่มี 10 ขั้นตอน ทำให้เห็นว่านักเรียนได้ฝึกคิด ได้ลงมือหาข้อมูล ปฏิบัติ ด้วยตัวเอง สุดท้ายแล้วนักเรียนก็สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวนักเรียนเองได้ เป็นตัวอย่างดีมากเลยค่ะ จะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ดีแบบคุณครูอานนท์ สายคำฟู อยากให้เด็กได้คิดเป็น คิดได้ สร้างองค์ความรู้ได้ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ไอรินทร์ หิรัญสิริพงษ์ (2012-12-17 15:16:39) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: ได้ชมขั้นตอนการทำ E-BOOK ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) แล้ว
อยากจะนำกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้สำเร็จ มาปรับใช้ที่โรงเรียนด้วยบ้าง แต่เสียดายไม่มีเทคโนโลยีการถ่ายทอดได้ทันสมัยเหมือนท่าน
โดย อนุชาญ สมบูรณ์ (2012-12-19 01:02:57) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูอานนท์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การทำหนังสืออเล็กทรอนิกส์(E-book) ได้ละเอียดเป็นขั้นตอน ทำให้เข้าใจง่าย ได้ลงมือปฏิบัติ เป็นลำดับขั้นตอนดีมากๆ ดิฉันก็สอนเด็กๆทำหนังสืออเล็กทรอนิกส์(E-book) เหมือนกันค่ะ จะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ :tv15:
โดย srinapa yodchalame (2012-12-21 10:38:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชม รายการโทรทัศน์ครู ตอนมาทำ e-book เป็นสื่อการสอนที่ดี :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: ครูอานนท์ จัดกิจกรรมการสอนได้ดีมาก
โดย กนกกร ศรีวรรณ (2013-01-23 16:01:28) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูอานนท์ สายคำฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ได้น่าสนใจ สอนเรื่องยากให้ง่าย นักเรียนร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของเพื่อนและนักเรียนได้ใช้ Internet เพื่อการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลาย ๆ ด้าน ซึีึ่งเป็นการสอนที่ดีมาก
โดย รอบียะ มงอาหลี (2013-01-25 03:42:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ครบขั้นตอนการใช้เหตุผลคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ตลอดจนให้นักเรียนได้เกิดการใช้ทักษะต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา และการปฏิบัติตนในการทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเด็กได้รับประโยชน์ทั้งความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ถือเป็นการเรียนการสอนที่ดีอย่างครูมืออาชีพจริง ๆ ค่ะ...
โดย ชัญญาภัค ดิเรกชนาสิน (2013-04-03 00:27:14) [แสดงความคิดเห็น]
การทำ e-book เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้สำเร็จ ซึ่งนักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
โดย ปริศนา หู้โลหะ (2013-10-04 10:50:11) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูท้นสมัยมากค่ะ ขอชื่นชม..
เป็นกิจกรรมที่เพิ่มพูมความรู้ให้กับเด็กและน่าสนุกมาก เด็กได้รวมกลุ่ม ประชุม แลกเปลี่ยนความคิด ลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่จะต้องทำได้ ไปหาความรู้เพิ่มเติมนอกสถานที่ ทำให้ได้พบกับผู้ที่มีความรู้ หมายถึง...ผู้ที่มีอายุมากกว่านอกจากครู ทำให้เด็กมีสังคมเพิ่มมากขึ้น การที่เด็กออกข้อสอบในแต่ละข้อ หมายถึงเด็กจะต้องรู้คำตอบของข้อสอบที่ตัวเองออกไปเเล้ว เป็นความรู้ที่นักเรียนอยากถ่ายทอด ซึ่งจะก่อนให้เกิดความคงทนทางความรู้ด้วย ฝึกความกล้าแสดงออกของเด็กด้วย สุดยอกค่ะ น่านะไปใช้...
โดย ปรียาพร บุตรโคษา (2013-11-12 16:34:58) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย ณัฐพล ทรัพย์สมจิตร (2013-11-28 14:39:44) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย ณัฐพล ทรัพย์สมจิตร (2013-11-28 14:41:56) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย ณัฐพล ทรัพย์สมจิตร (2013-11-28 14:41:56) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย ณัฐพล ทรัพย์สมจิตร (2013-11-28 14:41:56) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย ณัฐพล ทรัพย์สมจิตร (2013-11-28 14:41:56) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย ณัฐพล ทรัพย์สมจิตร (2013-11-28 14:41:56) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย ณัฐพล ทรัพย์สมจิตร (2013-11-28 14:41:56) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย ณัฐพล ทรัพย์สมจิตร (2013-11-28 14:41:56) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย ณัฐพล ทรัพย์สมจิตร (2013-11-28 14:41:56) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย ณัฐพล ทรัพย์สมจิตร (2013-11-28 14:41:56) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:03:19) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:32) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:32) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:32) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:32) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:32) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:32) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:32) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:33) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:33) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:33) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:33) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:33) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:33) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:33) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:33) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน นักเรียนจะได้กล้าคิด กล้าพูดในการนำเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ที่สำคัญมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน และได้ผลงานเป็นของตนเองนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย วุฒิศักดิ์ นาคหาญ (2014-02-23 20:04:34) [แสดงความคิดเห็น]
จะนำความรู้ที่ได้ดูไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
โดย จิรวุฒิ อริยวัฒน์วงศ์ (2014-05-07 00:32:04) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูผู้สอน สอน ดีมากเลยค่ะ ดูแล้วเข้าใจ นักเรียนก็สามารถเข้าใจได้ง่าย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะนำเสนอ ทำให้นักเรียนได้ประสบการณ์หลายๆอย่าง ถือเป็นการสอนเป็น และบูรณาการ นักเรียนได้ความรู้เรื่องที่นักเรียนสนใจแล้ว นักเรียนยังได้ความรู้ เกี่ยวกับ ความพิวเตอร์ ดูจากวิดีโอ คุณครูสอนเป็นลำดับขั้นตอนดีมากๆเลยคะ โดยเฉพาะ การให้นักเรียนวาดลำดับ แผนผัง หน้าต่างๆ เป็นการรวมความคิดได้ดีทีเดียว ดูแล้วนักเรียน อยากเรียนและสนุกสนาน เวลาที่ครูสอน นักเรียนจะตั้งใจ อยากรู้อยากเรียนกันมากเลยค่ะ ได้รับชมแล้วจะนำเอาวิธีของคุณครูไปใช้ดูค่ะ เป็นประโชยน์มากเลย
โดย สำเนียง คำแก้ว (2014-05-21 06:33:33) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) และ โครงการโทรทัศน์ครู ที่นำเสนอแนวคิดและเทคนิคการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book ค่ะ

กระบวนการสอน เรื่อง การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book มีจุดเด่นหลายอย่าง เช่น
:tv15: การแบ่งกลุ่ม เพื่อฝึกกระบวนการทางสังคม
:tv15: การดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดตามใบงาน
:tv15: การบูรณาเนื้อหากับท้องถิ่น ทำให้เด็กรักและผูกพันกับท้องถิ่นตนเอง
:tv15: การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล จากหนังสือและเว็บไซต์ และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ซึ่งครูได้เน้นในการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
:tv15: การปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีการตรวจสอบและทดลองใช้
:tv15: การจดบันทึกการทำงาน ถึงข้อบกพร่อง และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร เพื่อนำมาสู่การปรับปรุงและพัฒนา
:tv15: การนำเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อฝึกความกล้าแสดงออกของนักเรียน

:tv02: ข้าพเจ้าจะนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักเรียนค่ะ
โดย สิริกานดา พงษ์รอด (2014-07-16 23:38:43) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวีดีโอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ คุณครูอานนท์ สายคำฟู นั้นจะเห็นได้ว่ามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งได้แก่ มีการจัดกิจการรมการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยและธรรมชาติของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าสังเกต รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ คิดอย่างหลากหลาย สร้างสรรค์และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม
โดย พรรณิภา ปานนก (2014-07-18 21:05:10) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยการทำE-Book ทำให้นักเรียนมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน กล้าคิด กล้าพูด กล้าเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของคนอื่นด้วย ทำให้นักเรียนเกิดทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง
โดย วรรณา อ่ำศรี (2014-07-18 21:16:56) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณครับ น่าสนใจมากครับ :tv02:
โดย โกสินทร์ รุ่มจิตร (2015-10-28 08:33:57) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณครับ น่าสนใจมากครับ :tv02:
โดย โกสินทร์ รุ่มจิตร (2015-10-28 08:33:58) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv