thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 848
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.28 นาที | Online : 2012-04-19  
    สานสุ่มไก่ สิบตำรวจเอกอัครชัย ดาวหิรัญกร รร.ตำรวจตระเวนชายแดนรัปปาปอร์ต  
    สิบตำรวจเอกอัครชัย ดาวหิรัญกร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรัปปาปอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ต้องการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพราะด้วยบริเวณชุมชนในหมู่บ้านมีชาวบ้านจำนวนมากที่เลี้ยงไก่ และสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมี คือสุ่มไก่ เนื่องจากการสานสุ่มไก่นี้ ได้สืบทอดกันเป็นเวลาช้านานมันเป็นการสืบทอดทั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นการแปรรูปวัสถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นเครื่องจักรสาน จึงได้มีการสอนสานสุ่มไก่ให้กับนักเรียนสืบต่อมา  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

มาทำ E-BOOK กันเถอะ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำ E-BOOK ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้สำเร็จ เพิ่มเติม

กลไกง่าย ๆ ใช้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ คุณครูกฤษขจร ศรีถาวร รร.บ้านสำราญ
เพราะความใกล้ชิด ทำให้รู้ความสนใจเฉพาะด้านของนักเรียน จนเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือขึ้น เรื่องรอบตัวสู่การสร้างสรรค์ เพิ่มเติม

ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา
ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานกะเหรี่ยงยุคใหม่ คุณครูและชุมชนร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เพิ่มเติม

ตะกร้าพารวย คุณครูสมหวัง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องการสร้างอาชีพ เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในภาชนะที่นักเรียนสานเอง เป็นวัสดุสังเคราะห์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม

ห้องเรียนของพ่อ อ.เรียม สิงห์ทร และ จารุวรรณ ยิ้มหิ้น เจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง รร.บ้านขอบด้ง
เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ และแสดงให้เห็นวิธีการเรียนรู้จากโครงการหรือหลักปรัชญา อันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลิกผืนฝิ่น ให้กลายเป็นแหล่งการเกษตรขนาดใหญ่ เพิ่มเติม

 
 
เป็นรายการที่ดีมากๆคะ เทอมหน้าดิฉัน ออกฝึกสอน รู้สึกกังวล กับการสอน แต่ได้มาดูรายการ ทีวี ครู ทำให้ดิฉันมาเทคนิคการสอนมากมาย ดิฉันจะนำไปปรับใช้กับวิชาสอน เป็นที่จะให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน
โดย ดวงกมล บุญชู (2012-05-05 12:15:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสานสุ่มไก่นี้ ได้สืบทอดกันเป็นเวลาช้านานมันเป็นการสืบทอดทั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นการแปรรูปวัสถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นเครื่องจักรสาน แต่เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักกันแล้ว น่ายกย่องคุณครูท่านนี้มาก ที่ช่วยกันสืบทอด :tv15:
โดย ณัฐภาส์ ชัยดวง (2012-05-14 20:20:37) [แสดงความคิดเห็น]
สานสุ่มไก่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม:ป.5 - ป.6 รร.ตำรวจตระเวนชายแดนรัปปาปอร์ต โดยสิบตำรวจเอกอัครชัย ดาวหิรัญกร ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่นำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอน และให้วิทยากรมาสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง นำเข้าสูบทเรียนด้วยการแสดงให้เห็นคุณค่าของสิ่งประดิษฐพื้นบ้านที่มีการใช้งานในท้องถิ่น ครูแนะวิธีที่นำของในท้องถิ่นมาประดิษฐ์งานที่ใช้ประโยชน์ได้ เป้นการพึงพาตนเอง ไม่เสียเงิน
ขั้นสอน และต้องระมัดระวังความปลอดภัยมากที่สุด
โดย อดิศักดิ์ อินทนุ (2012-05-15 14:55:06) [แสดงความคิดเห็น]
สานสุ่มไก่ สานสุ่มไก่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม:ป.5 - ป.6 สอนโดย สิบตำรวจเอกอัครชัย ดาวหิรัญกร รร.ตำรวจตระเวนชายแดนรัปปาปอร์ต สอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เป็นสิ่งที่ดีมากที่นำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอน และให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง แสดงให้เห็นคุณค่าของสิ่งประดิษฐพื้นบ้านที่มีการใช้ งานในท้องถิ่น เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก นักเรียนสนุกกับการมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกวัตถุดิบที่ถูกต้อง
โดย อมรรัตน์ คันชั่ง (2012-05-15 15:33:34) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีการสอนที่ชัดเจน การนำเข้าสู่บทเรียนได้ดีมาก น่าสนใจ ชอบตรงนี้ การแนะนำการเลือกไม้ไผ่ ข้อควรระวัง ในการทำงาน มีการนำผู้รู้มาสอนด้วย เป็นการ เรียนรู้จากผู้รู้ในชุมชน ดีมากเลย เด็กๆชอบ ครูให้โอกาสสำหรับผู้เรียนในการเลือกทำงาน ครูอยู่ข้างๆนักเรียนเสมอ หลังจาก ทำงานเสร็จแล้ว ครู เสนอแนะ ผลงาน ของทุกกลุ่ม นักเรียนสนใจดี เป็นคุณครูที่น่ารักมาก สอนเพื่อให้นักเรียนได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตของเขาเอง เยี่ยมมากค่ะ .. :tv09:
โดย พิพัฒน์พร อุดมพันธ์ (2012-05-15 16:12:47) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูเป็นการเรียนการสอนที่เป็นขั้นตอนที่ดีมากมีการฝึกปฏิบัติสำหรับนักเรียนให้นักเรียนเกิดทักษะ ความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำำวัน นอกจากนี้คุณครูยังมีการสอดแทรกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในผลงานของนักเรียนเพื่อให้ผลงานนักเรียนเิกิดการพัฒนาในการทำครั้งต่อๆไป นักเรียนทุกคนถือว่าเก่งมากสามารถสร้างผลงานที่เกิดการฝีมือของตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์และทักษะที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวรวมถึงการนำไปเป็นอาชีพได้
โดย พงศกร บุญมา (2012-05-30 10:21:50) [แสดงความคิดเห็น]
สิบตำรวจเอกอัครชัย ดาวหิรัญกร สร้างผลงานที่เกิดการฝีมือของตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์และทักษะที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวรวมถึงการนำไปเป็นอาชีพได้ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-09-25 11:09:37) [แสดงความคิดเห็น]
สานสุ่มไก่ สานสุ่มไก่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีคุณครูมีการสอนที่ชัดเจน การนำเข้าสู่บทเรียนได้ดีมาก น่าสนใจ ชอบตรงนี้ การแนะนำการเลือกไม้ไผ่ ข้อควรระวัง ในการทำงาน มีการนำผู้รู้มาสอนด้วย เป็นการ เรียนรู้จากผู้รู้ในชุมชน
โดย พิษณุ ประกอบนา (2013-08-07 10:56:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียน สร้างให้นักเรียนเป็นคนที่รู้จักคิด มีความคิดที่สร้างสรรค์ เกิดความคิดที่ถูกต้อง และสร้างให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต โดยมองจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดความคิดเพิ่มขึ้น และทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญถึงความคิดของบรรพบุรุษที่มีการสืบทอดความคิดต่อกันมา และยังทำให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานโดยตนเอง ทำให้เกิดเป็นอาชีพ ได้ด้วย เป็นการสอนที่ดีมาก เห็นความสำคัญในทุกๆ ด้าน มาก
โดย ฐิติพร สุกงาม (2014-02-16 23:12:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียน สร้างให้นักเรียนเป็นคนที่รู้จักคิด มีความคิดที่สร้างสรรค์ เกิดความคิดที่ถูกต้อง และสร้างให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต โดยมองจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดความคิดเพิ่มขึ้น และทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญถึงความคิดของบรรพบุรุษที่มีการสืบทอดความคิดต่อกันมา และยังทำให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานโดยตนเอง ทำให้เกิดเป็นอาชีพ ได้ด้วย เป็นการสอนที่ดีมาก เห็นความสำคัญในทุกๆ ด้าน มาก
โดย ฐิติพร สุกงาม (2014-02-16 23:13:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียน สร้างให้นักเรียนเป็นคนที่รู้จักคิด มีความคิดที่สร้างสรรค์ เกิดความคิดที่ถูกต้อง และสร้างให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต โดยมองจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดความคิดเพิ่มขึ้น และทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญถึงความคิดของบรรพบุรุษที่มีการสืบทอดความคิดต่อกันมา และยังทำให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานโดยตนเอง ทำให้เกิดเป็นอาชีพ ได้ด้วย เป็นการสอนที่ดีมาก เห็นความสำคัญในทุกๆ ด้าน มาก
โดย ฐิติพร สุกงาม (2014-02-16 23:13:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียน สร้างให้นักเรียนเป็นคนที่รู้จักคิด มีความคิดที่สร้างสรรค์ เกิดความคิดที่ถูกต้อง และสร้างให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต โดยมองจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดความคิดเพิ่มขึ้น และทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญถึงความคิดของบรรพบุรุษที่มีการสืบทอดความคิดต่อกันมา และยังทำให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานโดยตนเอง ทำให้เกิดเป็นอาชีพ ได้ด้วย เป็นการสอนที่ดีมาก เห็นความสำคัญในทุกๆ ด้าน มาก
โดย ฐิติพร สุกงาม (2014-02-16 23:13:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียน สร้างให้นักเรียนเป็นคนที่รู้จักคิด มีความคิดที่สร้างสรรค์ เกิดความคิดที่ถูกต้อง และสร้างให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต โดยมองจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดความคิดเพิ่มขึ้น และทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญถึงความคิดของบรรพบุรุษที่มีการสืบทอดความคิดต่อกันมา และยังทำให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานโดยตนเอง ทำให้เกิดเป็นอาชีพ ได้ด้วย เป็นการสอนที่ดีมาก เห็นความสำคัญในทุกๆ ด้าน มาก
โดย ฐิติพร สุกงาม (2014-02-16 23:13:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียน สร้างให้นักเรียนเป็นคนที่รู้จักคิด มีความคิดที่สร้างสรรค์ เกิดความคิดที่ถูกต้อง และสร้างให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต โดยมองจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดความคิดเพิ่มขึ้น และทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญถึงความคิดของบรรพบุรุษที่มีการสืบทอดความคิดต่อกันมา และยังทำให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานโดยตนเอง ทำให้เกิดเป็นอาชีพ ได้ด้วย เป็นการสอนที่ดีมาก เห็นความสำคัญในทุกๆ ด้าน มาก
โดย ฐิติพร สุกงาม (2014-02-16 23:13:32) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครู ส.ต.อ.อัครชัย ดาวหิรัญกร ในการสอนเรื่องการทำสุ่มไก่ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและสามารถใช้ในวิถีชีวิตจริงได้ ถือว่าเป็นการสอนที่ดีมากสำหรับเด็กนักเรียน เป็นการประยุกต์ใช้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฎิบัติจริงซึ่งทำให้นักเรียนรู้สึกตื่นเต้น อยากเรียนเพื่อจะใด้แสดงความสามารถ จะได้เห็นผลงานของตนเอง สำหรับการเรียนในห้องเรียนนั้นคุณครูเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นเสมอซึ่งเราจะสังเกตุเห็นว่าเด็กๆจะยกมือตอบทุกครั้งที่มีการถาม สำหรับการเรียนในภาคปฎิบัตินั้นคุณครูได้เชิญคนในชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากร ร่วมสอนเด็กๆ ถือเป็นวิธีการของการสร้างชุมชนสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลดีให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นผู้เรียนเป็นหลัก
โดย วนิดา สมจิตรแก้ว (2014-07-06 03:34:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครู ส.ต.อ.อัครชัย ดาวหิรัญกร ในการสอนเรื่องการทำสุ่มไก่ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและสามารถใช้ในวิถีชีวิตจริงได้ ถือว่าเป็นการสอนที่ดีมากสำหรับเด็กนักเรียน เป็นการประยุกต์ใช้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฎิบัติจริงซึ่งทำให้นักเรียนรู้สึกตื่นเต้น อยากเรียนเพื่อจะใด้แสดงความสามารถ จะได้เห็นผลงานของตนเอง สำหรับการเรียนในห้องเรียนนั้นคุณครูเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นเสมอซึ่งเราจะสังเกตุเห็นว่าเด็กๆจะยกมือตอบทุกครั้งที่มีการถาม สำหรับการเรียนในภาคปฎิบัตินั้นคุณครูได้เชิญคนในชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากร ร่วมสอนเด็กๆ ถือเป็นวิธีการของการสร้างชุมชนสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลดีให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นผู้เรียนเป็นหลัก
โดย วนิดา สมจิตรแก้ว (2014-07-06 03:35:54) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv