thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 861
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.28 นาที | Online : 2012-04-19  
    สานสุ่มไก่ สิบตำรวจเอกอัครชัย ดาวหิรัญกร รร.ตำรวจตระเวนชายแดนรัปปาปอร์ต  
    สิบตำรวจเอกอัครชัย ดาวหิรัญกร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรัปปาปอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ต้องการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพราะด้วยบริเวณชุมชนในหมู่บ้านมีชาวบ้านจำนวนมากที่เลี้ยงไก่ และสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมี คือสุ่มไก่ เนื่องจากการสานสุ่มไก่นี้ ได้สืบทอดกันเป็นเวลาช้านานมันเป็นการสืบทอดทั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นการแปรรูปวัสถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นเครื่องจักรสาน จึงได้มีการสอนสานสุ่มไก่ให้กับนักเรียนสืบต่อมา  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

มาทำ E-BOOK กันเถอะ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำ E-BOOK ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้สำเร็จ เพิ่มเติม

กลไกง่าย ๆ ใช้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ คุณครูกฤษขจร ศรีถาวร รร.บ้านสำราญ
เพราะความใกล้ชิด ทำให้รู้ความสนใจเฉพาะด้านของนักเรียน จนเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือขึ้น เรื่องรอบตัวสู่การสร้างสรรค์ เพิ่มเติม

ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา
ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานกะเหรี่ยงยุคใหม่ คุณครูและชุมชนร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เพิ่มเติม

ตะกร้าพารวย คุณครูสมหวัง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องการสร้างอาชีพ เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในภาชนะที่นักเรียนสานเอง เป็นวัสดุสังเคราะห์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม

ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม
ชมกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วย เพิ่มเติม

 
 
เป็นรายการที่ดีมากๆคะ เทอมหน้าดิฉัน ออกฝึกสอน รู้สึกกังวล กับการสอน แต่ได้มาดูรายการ ทีวี ครู ทำให้ดิฉันมาเทคนิคการสอนมากมาย ดิฉันจะนำไปปรับใช้กับวิชาสอน เป็นที่จะให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน
โดย ดวงกมล บุญชู (2012-05-05 12:15:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสานสุ่มไก่นี้ ได้สืบทอดกันเป็นเวลาช้านานมันเป็นการสืบทอดทั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นการแปรรูปวัสถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นเครื่องจักรสาน แต่เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักกันแล้ว น่ายกย่องคุณครูท่านนี้มาก ที่ช่วยกันสืบทอด :tv15:
โดย ณัฐภาส์ ชัยดวง (2012-05-14 20:20:37) [แสดงความคิดเห็น]
สานสุ่มไก่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม:ป.5 - ป.6 รร.ตำรวจตระเวนชายแดนรัปปาปอร์ต โดยสิบตำรวจเอกอัครชัย ดาวหิรัญกร ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่นำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอน และให้วิทยากรมาสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง นำเข้าสูบทเรียนด้วยการแสดงให้เห็นคุณค่าของสิ่งประดิษฐพื้นบ้านที่มีการใช้งานในท้องถิ่น ครูแนะวิธีที่นำของในท้องถิ่นมาประดิษฐ์งานที่ใช้ประโยชน์ได้ เป้นการพึงพาตนเอง ไม่เสียเงิน
ขั้นสอน และต้องระมัดระวังความปลอดภัยมากที่สุด
โดย อดิศักดิ์ อินทนุ (2012-05-15 14:55:06) [แสดงความคิดเห็น]
สานสุ่มไก่ สานสุ่มไก่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม:ป.5 - ป.6 สอนโดย สิบตำรวจเอกอัครชัย ดาวหิรัญกร รร.ตำรวจตระเวนชายแดนรัปปาปอร์ต สอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เป็นสิ่งที่ดีมากที่นำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอน และให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง แสดงให้เห็นคุณค่าของสิ่งประดิษฐพื้นบ้านที่มีการใช้ งานในท้องถิ่น เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก นักเรียนสนุกกับการมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกวัตถุดิบที่ถูกต้อง
โดย อมรรัตน์ คันชั่ง (2012-05-15 15:33:34) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีการสอนที่ชัดเจน การนำเข้าสู่บทเรียนได้ดีมาก น่าสนใจ ชอบตรงนี้ การแนะนำการเลือกไม้ไผ่ ข้อควรระวัง ในการทำงาน มีการนำผู้รู้มาสอนด้วย เป็นการ เรียนรู้จากผู้รู้ในชุมชน ดีมากเลย เด็กๆชอบ ครูให้โอกาสสำหรับผู้เรียนในการเลือกทำงาน ครูอยู่ข้างๆนักเรียนเสมอ หลังจาก ทำงานเสร็จแล้ว ครู เสนอแนะ ผลงาน ของทุกกลุ่ม นักเรียนสนใจดี เป็นคุณครูที่น่ารักมาก สอนเพื่อให้นักเรียนได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตของเขาเอง เยี่ยมมากค่ะ .. :tv09:
โดย พิพัฒน์พร อุดมพันธ์ (2012-05-15 16:12:47) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูเป็นการเรียนการสอนที่เป็นขั้นตอนที่ดีมากมีการฝึกปฏิบัติสำหรับนักเรียนให้นักเรียนเกิดทักษะ ความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำำวัน นอกจากนี้คุณครูยังมีการสอดแทรกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในผลงานของนักเรียนเพื่อให้ผลงานนักเรียนเิกิดการพัฒนาในการทำครั้งต่อๆไป นักเรียนทุกคนถือว่าเก่งมากสามารถสร้างผลงานที่เกิดการฝีมือของตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์และทักษะที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวรวมถึงการนำไปเป็นอาชีพได้
โดย พงศกร บุญมา (2012-05-30 10:21:50) [แสดงความคิดเห็น]
สิบตำรวจเอกอัครชัย ดาวหิรัญกร สร้างผลงานที่เกิดการฝีมือของตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์และทักษะที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวรวมถึงการนำไปเป็นอาชีพได้ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-09-25 11:09:37) [แสดงความคิดเห็น]
สานสุ่มไก่ สานสุ่มไก่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีคุณครูมีการสอนที่ชัดเจน การนำเข้าสู่บทเรียนได้ดีมาก น่าสนใจ ชอบตรงนี้ การแนะนำการเลือกไม้ไผ่ ข้อควรระวัง ในการทำงาน มีการนำผู้รู้มาสอนด้วย เป็นการ เรียนรู้จากผู้รู้ในชุมชน
โดย พิษณุ ประกอบนา (2013-08-07 10:56:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียน สร้างให้นักเรียนเป็นคนที่รู้จักคิด มีความคิดที่สร้างสรรค์ เกิดความคิดที่ถูกต้อง และสร้างให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต โดยมองจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดความคิดเพิ่มขึ้น และทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญถึงความคิดของบรรพบุรุษที่มีการสืบทอดความคิดต่อกันมา และยังทำให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานโดยตนเอง ทำให้เกิดเป็นอาชีพ ได้ด้วย เป็นการสอนที่ดีมาก เห็นความสำคัญในทุกๆ ด้าน มาก
โดย ฐิติพร สุกงาม (2014-02-16 23:12:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียน สร้างให้นักเรียนเป็นคนที่รู้จักคิด มีความคิดที่สร้างสรรค์ เกิดความคิดที่ถูกต้อง และสร้างให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต โดยมองจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดความคิดเพิ่มขึ้น และทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญถึงความคิดของบรรพบุรุษที่มีการสืบทอดความคิดต่อกันมา และยังทำให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานโดยตนเอง ทำให้เกิดเป็นอาชีพ ได้ด้วย เป็นการสอนที่ดีมาก เห็นความสำคัญในทุกๆ ด้าน มาก
โดย ฐิติพร สุกงาม (2014-02-16 23:13:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียน สร้างให้นักเรียนเป็นคนที่รู้จักคิด มีความคิดที่สร้างสรรค์ เกิดความคิดที่ถูกต้อง และสร้างให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต โดยมองจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดความคิดเพิ่มขึ้น และทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญถึงความคิดของบรรพบุรุษที่มีการสืบทอดความคิดต่อกันมา และยังทำให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานโดยตนเอง ทำให้เกิดเป็นอาชีพ ได้ด้วย เป็นการสอนที่ดีมาก เห็นความสำคัญในทุกๆ ด้าน มาก
โดย ฐิติพร สุกงาม (2014-02-16 23:13:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียน สร้างให้นักเรียนเป็นคนที่รู้จักคิด มีความคิดที่สร้างสรรค์ เกิดความคิดที่ถูกต้อง และสร้างให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต โดยมองจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดความคิดเพิ่มขึ้น และทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญถึงความคิดของบรรพบุรุษที่มีการสืบทอดความคิดต่อกันมา และยังทำให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานโดยตนเอง ทำให้เกิดเป็นอาชีพ ได้ด้วย เป็นการสอนที่ดีมาก เห็นความสำคัญในทุกๆ ด้าน มาก
โดย ฐิติพร สุกงาม (2014-02-16 23:13:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียน สร้างให้นักเรียนเป็นคนที่รู้จักคิด มีความคิดที่สร้างสรรค์ เกิดความคิดที่ถูกต้อง และสร้างให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต โดยมองจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดความคิดเพิ่มขึ้น และทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญถึงความคิดของบรรพบุรุษที่มีการสืบทอดความคิดต่อกันมา และยังทำให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานโดยตนเอง ทำให้เกิดเป็นอาชีพ ได้ด้วย เป็นการสอนที่ดีมาก เห็นความสำคัญในทุกๆ ด้าน มาก
โดย ฐิติพร สุกงาม (2014-02-16 23:13:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียน สร้างให้นักเรียนเป็นคนที่รู้จักคิด มีความคิดที่สร้างสรรค์ เกิดความคิดที่ถูกต้อง และสร้างให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต โดยมองจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดความคิดเพิ่มขึ้น และทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญถึงความคิดของบรรพบุรุษที่มีการสืบทอดความคิดต่อกันมา และยังทำให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานโดยตนเอง ทำให้เกิดเป็นอาชีพ ได้ด้วย เป็นการสอนที่ดีมาก เห็นความสำคัญในทุกๆ ด้าน มาก
โดย ฐิติพร สุกงาม (2014-02-16 23:13:32) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครู ส.ต.อ.อัครชัย ดาวหิรัญกร ในการสอนเรื่องการทำสุ่มไก่ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและสามารถใช้ในวิถีชีวิตจริงได้ ถือว่าเป็นการสอนที่ดีมากสำหรับเด็กนักเรียน เป็นการประยุกต์ใช้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฎิบัติจริงซึ่งทำให้นักเรียนรู้สึกตื่นเต้น อยากเรียนเพื่อจะใด้แสดงความสามารถ จะได้เห็นผลงานของตนเอง สำหรับการเรียนในห้องเรียนนั้นคุณครูเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นเสมอซึ่งเราจะสังเกตุเห็นว่าเด็กๆจะยกมือตอบทุกครั้งที่มีการถาม สำหรับการเรียนในภาคปฎิบัตินั้นคุณครูได้เชิญคนในชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากร ร่วมสอนเด็กๆ ถือเป็นวิธีการของการสร้างชุมชนสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลดีให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นผู้เรียนเป็นหลัก
โดย วนิดา สมจิตรแก้ว (2014-07-06 03:34:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครู ส.ต.อ.อัครชัย ดาวหิรัญกร ในการสอนเรื่องการทำสุ่มไก่ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและสามารถใช้ในวิถีชีวิตจริงได้ ถือว่าเป็นการสอนที่ดีมากสำหรับเด็กนักเรียน เป็นการประยุกต์ใช้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฎิบัติจริงซึ่งทำให้นักเรียนรู้สึกตื่นเต้น อยากเรียนเพื่อจะใด้แสดงความสามารถ จะได้เห็นผลงานของตนเอง สำหรับการเรียนในห้องเรียนนั้นคุณครูเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นเสมอซึ่งเราจะสังเกตุเห็นว่าเด็กๆจะยกมือตอบทุกครั้งที่มีการถาม สำหรับการเรียนในภาคปฎิบัตินั้นคุณครูได้เชิญคนในชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากร ร่วมสอนเด็กๆ ถือเป็นวิธีการของการสร้างชุมชนสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลดีให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นผู้เรียนเป็นหลัก
โดย วนิดา สมจิตรแก้ว (2014-07-06 03:35:54) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv