thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1746
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.30 นาที | Online : 2012-04-19  
    ตะกร้าพารวย คุณครูสมหวัง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก  
    คุณครูสมหวัง สุขพ่วง โรงเรียนบ้านหนองขนาก จังหวัดราชบุรี สอนนักเรียนโดยเน้นเรื่องการสร้างอาชีพ เริ่มให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป นักเรียนจะได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในภาชนะที่นักเรียนสานเอง เป็นวัสดุสังเคราะห์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ นักเรียนต้องหมักดิน ใส่จุลินทรีย์ ทำปุ๋ยหมักเอง แล้วนำพืชผักนั้นมาแปรรูปผลิตเป็นอาหารเพื่อจำหน่าย ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

มาทำ E-BOOK กันเถอะ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำ E-BOOK ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้สำเร็จ เพิ่มเติม

กลไกง่าย ๆ ใช้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ คุณครูกฤษขจร ศรีถาวร รร.บ้านสำราญ
เพราะความใกล้ชิด ทำให้รู้ความสนใจเฉพาะด้านของนักเรียน จนเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือขึ้น เรื่องรอบตัวสู่การสร้างสรรค์ เพิ่มเติม

ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา
ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานกะเหรี่ยงยุคใหม่ คุณครูและชุมชนร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เพิ่มเติม

ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม
ชมกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วย เพิ่มเติม

ห้องเรียนของพ่อ อ.เรียม สิงห์ทร และ จารุวรรณ ยิ้มหิ้น เจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง รร.บ้านขอบด้ง
เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ และแสดงให้เห็นวิธีการเรียนรู้จากโครงการหรือหลักปรัชญา อันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลิกผืนฝิ่น ให้กลายเป็นแหล่งการเกษตรขนาดใหญ่ เพิ่มเติม

 
 
ตะกร้าพารวยของคุณครูสมหวังในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นการสร้างอาชีพที่ดีมากโดยเริ่มตั้งแต่สาเหตุของปัญหาที่ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกไม่งามครูและนักเรียนแก้ปัญหาด้วยการปลูกในตะกร้าซึ่งผลิตขึ้นเองจากสายรัดพลาสติกจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนักเรียนสานตะกร้าได้จากนั้นไปเอาดินที่มีปลูกเกิดจากการหมักใบไม้ใส่ตะกร้าและนำต้นไม้มาปลูกนับว่าเป็นการเรียนการสอนที่มีประโยชน์โดยใช้วัสดุง่ายๆที่มีอยู่และได้ผลการผลิตที่ดีสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารทำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์โดยมีครูเป็นผู้ช่วยแนะนำอีกทั้งมีการทำงานร่วมกันสร้างสัมพันธ์กับชุมชน นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน ดีมากค่ะ
โดย ศิวิลัย อ่วมอ่ำ (2012-05-03 14:46:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่ดีมาก ในการเรียนการสอน ครูให้เด็กได้คิดวิธีการปลูกพื้นผักที่ไม่ใช่การปลูกพืชบนดิน เป็นการปลูกในตระกร้า เพื่อการดูแลที่ง่าย พรวนดินง่ายทำได้เอง
ระดมสมองพืชที่ต้องการนำมาปลูกเป็นผักกระถาม เช่น ผักชี กุยช่าย หอมใหญ่ ครูต้องสนับสนุนให้เด็กคิดทำโครงการที่หลากหลาย ไม่ยึดติดความคิดครู
ต้องให้เด้กนักเรียน มีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม ให้เด็กนักเรียนทำผลงาน และประยุกต์โครงการ ตามหลักการ PDCA ให้เด็กได้มีอิสระในการคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ ภายใต้การช่วยชีแนะจากครู
โดย อดิศักดิ์ อินทนุ (2012-05-04 13:14:17) [แสดงความคิดเห็น]
ตะกร้าพารวยของคุณครูสมหวังในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นการสร้างอาชีพที่ดีมากให้แก่เด็กนักเรียน โดยครูให้เด็กได้คิดวิธีการปลูกพื้นผักที่ไม่ใช่การปลูกพืชบนดิน เป็นการปลูกในตระกร้า ซึ่งเป็นการดูแลรักษาที่ง่าย สามารถทำได้เอง เช่น ปลูกผักชี กุยช่าย หอมใหญ่ ฯลฯ ซึ่งครูสอนนักเรียนโดยเน้นเรื่องการสร้างอาชีพ เริ่มให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป นักเรียนจะได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในภาชนะที่นักเรียนสานเอง เป็นวัสดุสังเคราะห์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ นักเรียนต้องหมักดิน ใส่จุลินทรีย์ ทำปุ๋ยหมักเอง แล้วนำพืชผักนั้นมาแปรรูปผลิตเป็นอาหารเพื่อจำหน่าย ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ นับว่าเป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะที่สนับสนุนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง :tv17: :tv18:
โดย จิรภา บุญชูวงศ์ (2012-05-07 18:00:11) [แสดงความคิดเห็น]
ตะกร้าพารวย ทำได้จริง เกิดการเรียนรู้ สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ เกิดรายได้ นักเรียนสามารถทำได้จริง เป็นของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างคว์ามสัมพันธ์อันดี ตะกร้าพารวยของคุณครูสมหวังในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นการสร้างอาชีพที่ดีมากโดยเริ่มตั้งแต่สาเหตุของปัญหาที่ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกไม่งามครูและนักเรียนแก้ปัญหาด้วยการปลูกในตะกร้าซึ่งผลิตขึ้นเองจากสายรัดพลาสติกจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนักเรียนสานตะกร้าได้จากนั้นไปเอาดินที่มีปลูกเกิดจากการหมักใบไม้ใส่ตะกร้าและนำต้นไม้มาปลูกนับว่าเป็นการเรียนการสอนที่มีประโยชน์โดยใช้วัสดุง่ายๆที่มีอยู่และได้ผลการผลิตที่ดีสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารทำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์โดยมีครูเป็นผู้ช่วยแนะนำอีกทั้งมีการทำงานร่วมกันสร้างสัมพันธ์กับชุมชน นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน ดีมากครับ วิทยาลัยผมก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอาชีพ
โดย นพดล มาจาก (2012-05-08 10:38:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี โดยคุณครูได้เล่งเห็นถึงปัญหาในพื้นดินในบริเวณที่อยู่อาศัย และได้มีการนำมาคิดวิเคราธห์หาวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้อุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่าย เหมาะแก่การใช้งาน ดูแลได้ง่าย ประหยัดเนื้อที่ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้เรียนรู้ถึงการขั้นตอนวิธีการสานตะกร้า และได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปลูกผักต่างๆได้ ทำให้นักเรียนได้มีการฝึกสมาธิในการประดิษฐ์ ให้รู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และคิดหาวิธีการแก้ปัญหา
โดย ละม้าย หอมภู่ (2012-05-08 22:03:30) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอน ตะกร้าพารวย ของคุณครูสมหวัง สุขพ่วง โรงเรียนบ้านหนองขนาก จังหวัดราชบุรี สอนนักเรียนโดยเน้นเรื่องการสร้างอาชีพ เริ่มให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการผลิต ไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป นักเรียนจะได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ในภาชนะที่นักเรียนสานเอง เป็นวัสดุสังเคราะห์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ นักเรียนต้องหมักดิน ใส่จุลินทรีย์ ทำปุ๋ยหมักเอง แล้วนำพืชผักนั้นมาแปรรูป ผลิตเป็นอาหารเพื่อจำหน่าย ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ขอชมเชยว่าเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพมากๆ สมเป็นครูมืออาชีพจริงๆๆค่ะ
โดย ลัดดา วงษ์แหวน (2012-05-11 20:06:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชม : ตะกร้าพารวย คุณครูสมหวัง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก อันดับแรกที่ผมชอบที่สุดก็คือ การจัดห้องเรียน ที่ให้ครูผู้สอนอยู่ตรงกลาง และนักเรียนนั่งรอบข้าง ทำให้ครูและผู้เรียนสามารถคุยและปรึกษากันได้ง่ายกว่าการจัดห้องเรียนทั่วไป อีกอย่างที่คุือเทคนิคการสอน ที่สอนให้ผู้เรียนหาวัสดุุง่ายๆ มาทำเป็นภาชนะ ที่เอาไว้ปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนอย่างมาก เพราะผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ จากการขาย ได้รายได้ระหว่างเรียน การประยุกต์ใช้ ทำให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งครูสหวัง เป็นครูที่ใจดีมากเลยครับ :tv15: :tv15:
โดย ชัยชนะ ทองมา (2012-05-13 11:41:23) [แสดงความคิดเห็น]
ตะกร้าพารวยของคุณครูสมหวัง สุขห่วง สุขห่วง โรงเรียนบ้านหนองขนาก ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นการสร้างอาชีพที่ดีมากโดยเริ่มตั้งแต่สาเหตุของปัญหาที่ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกไม่งามครูและนักเรียนแก้ปัญหาด้วยการปลูกในตะกร้าซึ่งผลิตขึ้นเองจากสายรัดพลาสติกจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนักเรียนสานตะกร้าได้จากนั้นไปเอาดินที่มีปลูกเกิดจากการหมักใบไม้ใส่ตะกร้าและนำต้นไม้มาปลูกนับว่าเป็นการเรียนการสอนที่มีประโยชน์โดยใช้วัสดุง่ายๆที่มีอยู่และได้ผลการผลิตที่ดีสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารทำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์โดยมีครูเป็นผู้ช่วยแนะนำอีกทั้งมีการทำงานร่วมกันสร้างสัมพันธ์กับชุมชน นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน ขอชมเชยว่าเป็นการสอนที่ดีมากๆ เลยค่ะ สมเป็นครูมืออาชีพจริงๆ ค่ะ
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-09-10 21:46:40) [แสดงความคิดเห็น]
ตะกร้าพารวยของคุณครูสมหวังในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นการสร้างอาชีพที่ดีมากให้แก่เด็กนักเรียน โดยครูให้เด็กได้คิดวิธีการปลูกพื้นผักที่ไม่ใช่การปลูกพืชบนดิน เป็นการปลูกในตระกร้า ซึ่งเป็นการดูแลรักษาที่ง่าย สามารถทำได้เอง เช่น ปลูกผักชี กุยช่าย หอมใหญ่ ฯลฯ ซึ่งครูสอนนักเรียนโดยเน้นเรื่องการสร้างอาชีพ เริ่มให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป นักเรียนจะได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในภาชนะที่นักเรียนสานเอง เป็นวัสดุสังเคราะห์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ นักเรียนต้องหมักดิน ใส่จุลินทรีย์ ทำปุ๋ยหมักเอง แล้วนำพืชผักนั้นมาแปรรูปผลิตเป็น ขอชมเชยว่าเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพมากๆ สมเป็นครูมืออาชีพจริงๆๆค่ะ
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-09-16 21:08:13) [แสดงความคิดเห็น]
ตะกร้าพารวย เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี โดยคุณครูได้เล่งเห็นถึงปัญหาในพื้นดินในบริเวณที่อยู่อาศัย และได้มีการนำมาคิดวิเคราะห์หาวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้อุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่าย เหมาะแก่การใช้งาน ดูแลได้ง่าย ประหยัดเนื้อที่ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้เรียนรู้ถึงการขั้นตอนวิธีการสานตะกร้า และได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปลูกผักต่างๆได้ ทำให้นักเรียนได้มีการฝึกสมาธิในการประดิษฐ์ ให้รู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และคิดหาวิธีการแก้ปัญหา
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-09-23 07:30:27) [แสดงความคิดเห็น]
ตะกร้าพารวย เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี โดยคุณครูได้เล่งเห็นถึงปัญหาในพื้นดินในบริเวณที่อยู่อาศัย และได้มีการนำมาคิดวิเคราะห์หาวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้อุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่าย เหมาะแก่การใช้งาน ดูแลได้ง่าย ประหยัดเนื้อที่ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้เรียนรู้ถึงการขั้นตอนวิธีการสานตะกร้า และได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปลูกผักต่างๆได้ ทำให้นักเรียนได้มีการฝึกสมาธิในการประดิษฐ์ ให้รู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และคิดหาวิธีการแก้ปัญหา :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-09-23 07:31:33) [แสดงความคิดเห็น]
ตะกร้าพารวย เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี โดยคุณครูได้เล่งเห็นถึงปัญหาในพื้นดินในบริเวณที่อยู่อาศัย และได้มีการนำมาคิดวิเคราะห์หาวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้อุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่าย เหมาะแก่การใช้งาน ดูแลได้ง่าย ประหยัดเนื้อที่ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้เรียนรู้ถึงการขั้นตอนวิธีการสานตะกร้า และได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปลูกผักต่างๆได้ ทำให้นักเรียนได้มีการฝึกสมาธิในการประดิษฐ์ ให้รู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และคิดหาวิธีการแก้ปัญหา :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-09-23 07:31:38) [แสดงความคิดเห็น]
ตะกร้าพารวย เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี โดยคุณครูได้เล่งเห็นถึงปัญหาในพื้นดินในบริเวณที่อยู่อาศัย และได้มีการนำมาคิดวิเคราะห์หาวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้อุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่าย เหมาะแก่การใช้งาน ดูแลได้ง่าย ประหยัดเนื้อที่ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้เรียนรู้ถึงการขั้นตอนวิธีการสานตะกร้า และได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปลูกผักต่างๆได้ ทำให้นักเรียนได้มีการฝึกสมาธิในการประดิษฐ์ ให้รู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และคิดหาวิธีการแก้ปัญหา :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-09-23 07:31:40) [แสดงความคิดเห็น]
ตะกร้าพารวย เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี โดยคุณครูได้เล่งเห็นถึงปัญหาในพื้นดินในบริเวณที่อยู่อาศัย และได้มีการนำมาคิดวิเคราะห์หาวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้อุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่าย เหมาะแก่การใช้งาน ดูแลได้ง่าย ประหยัดเนื้อที่ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้เรียนรู้ถึงการขั้นตอนวิธีการสานตะกร้า และได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปลูกผักต่างๆได้ ทำให้นักเรียนได้มีการฝึกสมาธิในการประดิษฐ์ ให้รู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และคิดหาวิธีการแก้ปัญหา :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-09-23 07:31:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชม : ตะกร้าพารวย คุณครูสมหวัง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก เป็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นการสร้างอาชีพที่ดีมาก โดยเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาและสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกไม่งาม ครูและนักเรียนแก้ปัญหาด้วยการปลูกในตะกร้า หาวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้อุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่าย เหมาะแก่การใช้งาน ดูแลได้ง่าย ประหยัดเนื้อที่ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพราะผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ จากการขาย ได้รายได้ระหว่างเรียน การประยุกต์ใช้ ทำให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้อย่างแท้จริง
โดย อานีตา มะยา (2012-10-03 14:34:57) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ วิธีสอนแบบนี้ ขอบคุณคุณครูสมหวังที่ช่วยให้หนูมีแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพราะการปลูกพื้นผักที่โรงเรียนมีที่ปลูกน้อย การปลูกพืชบนดิน ของครู เป็นการปลูกในตะกร้า ซึ่งเป็นการดูแลรักษาที่ง่าย สามารถทำได้เอง เช่น ปลูกผักชี กุยช่าย หอมใหญ่ ฯลฯ ซึ่งครูสอนให้นักเรียนเริ่มจากได้เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป
โดย เบญญาดา วิริไฟ (2013-09-24 20:55:13) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ วิธีสอนแบบนี้ ขอบคุณคุณครูสมหวังที่ช่วยให้หนูมีแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพราะการปลูกพื้นผักที่โรงเรียนมีที่ปลูกน้อย การปลูกพืชบนดิน ของครู เป็นการปลูกในตะกร้า ซึ่งเป็นการดูแลรักษาที่ง่าย สามารถทำได้เอง เช่น ปลูกผักชี กุยช่าย หอม ผักกาด พริก ถั่ว ฯลฯ ซึ่งครูสอนให้นักเรียนเริ่มจากได้เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป จนสามารถนำไปจำหน่ายได้ ส่วนหนูขอแค่นักเรียนได้นำไปรับประทานที่บ้านได้ก็ภูมิใจแล้ว เพราะอาศัยที่เคยปลุกมาตอนเด็ก.....แต่ก็ไม่หยุดนิ่งค่ะ....ขวนขวยวิธีสอนตลอดมา โทรทัศน์ครูที่แหละค่ะ เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด....ครูทุกท่านมาศึกษาเพิ่มเติมนะคะ
โดย เบญญาดา วิริไฟ (2013-09-24 21:00:33) [แสดงความคิดเห็น]
ตะกร้าหวายเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียนในการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีการอาชีพเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดการปฏิบัติตลอดจนเพิ่มพูนมูลค่าการแปรรูปให้เป็นวัสดุที่มีคุณค่า ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่ายและสามาร๔นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และได้มีความคิดแก็ปัญหาเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติ
โดย ปราณี ชายา (2014-02-18 00:49:57) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv