thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 886
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.25 นาที | Online : 2012-04-18  
    เรียนรู้สุขศึกษาในสังคมออนไลน์ คุณครูสุมน คณานิตย์ รร.สตรีวิทยา 2  
    วิชาสุขศึกษาเป็นวิชาที่มีชั่วโมงเรียนเพียงแค่ 1 คาบ ดังนั้นคุณครูสุมน คณานิตย์ รร.สตรีวิทยา 2 จึงต้องหาวิธีการที่จะมีการจัดการได้ครอบคลุมทุกอย่าง ทั้งในเรื่องของการเพิ่มเนื้อหาที่น่าสนใจ การติดตามงานของนักเรียน รวมไปถึงการติดต่อกับผู้ปกครอง จึงคิดใช้เรื่องของสื่อออนไลน์เข้ามาเป็นตัวเสริมในเรื่องของการเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชาญฉลาดของคุณครูสุมน คณานิตย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เรียนรู้สุขศึกษาในสังคมออนไลน์ คุณครูเปลี่ยนวิกฤตของนักเรียนรุ่นใหม่ให้เป็นโอกาสมีประโยชน์ในการศึกษา จากที่ชอบเล่นเกม มาใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับตนเอง จุดเริ่มจากการเรียนสุขศึกษามีเวลาเพียง 1 ครั้งต่อสัปดาห์ คุณครูนำปัญหานี้มาแก้ไข ปรับเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักเรียนได้ทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ข้อ และมีสมรรถนะในการเรียนครบ 5 ข้อ โดยเฉพาะข้อที่นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สามารถดึงผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการเรียนด้วย ชื่นชมวิธีการสอนของคุณครูสุมนมากค่ะ
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-09 11:36:57) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสุมนเป็นผู้ที่ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีและชาญฉลาด ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อในรายวิชานี้เลย อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง นักเรียน และครู เป็นการสร้างเครือข่ายที่ดี โดยเฉพาะผุ้ปกครองได้ติดตามพฤติกรรมของลูกและเพื่อนของลูกด้วย ส่วนครูสุมนที่มีเวลาในการสอนสัปดาห์ละ 1 คาบเท่านั้น ทำให้ป้อนความรู้ได้ไม่ครบถ้วน ครูสุมนจึงใช้วิธีการนี้เข้ามาใช้กับเครือข่าย ทำให้ครูได้ติดตามและใกล้ชิดกับนักเรียนและผู้ปกครองได้ด้วย ทำให้นักเรียนสนุกในการเรียน กล้าถามคำถามที่อยากรู้นอกจากถามในห้องเรียน อีกทั้งยังมีสาระความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับบทเรียนที่น่าสนใจทำให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ความรู้เพิ่มเติมและรู้สึกสนุกไปกับการค้นคว้า ขอยกย่องคุณครู อยากให้มีครูอย่างนี้อีกเยอะ ๆ เลยค่ะ
โดย กฤติยา. ศรีนุกูล (2012-05-09 22:59:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่น่าสนใจ เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหรือแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออก/อาย นักเรียนสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามครูได้โดยอาศัย"สังคมออลไลน์" ทำให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมห้อง / ต่างห้อง /ผู้ปกครองนักเรียน ครูติดตามดูความก้าวหน้าของนักเรียนได้ใกล้ชิดกับนักเรียน / ผู้ปกครองมากขึ้น นักเรียนสนุกในการเรียน ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง/ผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงของลูกได้ ได้รู้ความก้าวหน้าของลูก ฯลฯอยากให้ความก้าวหน้าแบบนี้เกิดขึ้นกับครู /โรงเรียน/นักเรียนต่างจังหวัด ที่ห่างไกลเทคโนโลยีบ้างจัง (นักเรียนไม่รู้จะไปใช้คอมพิวเตอร์ได้ที่ไหนเมื่อกลับไปบ้าน) :tv15:
โดย สุธีรา สุกใส (2012-05-10 10:49:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้วิธีการสอนที่สามารถทำให้นักเรียนเกิดความสนุกเเละเกิดความสนใจกับการเรียนเด็กจะมีการตอบคำถามที่เขาอยากรู้เเละเป็นวิธีการหนึ่งที่เอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างหนึ่งต่อการเรียนการสอนเเละผู้ปกครองก็สารถสังเกตพฤติกรรมของลูกได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีมาก เยี่ยมจริงๆๆๆ :tv15:
โดย สาวานี ลิแจ (2012-05-11 15:51:18) [แสดงความคิดเห็น]
ความพร้อมของเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนในเรื่องนี้ สำหรับในการสอนของข้าพเจ้าซึ่งมีข้อจำกัดในด้านเทคโนโลยีและผู้ปกครองเข้าถึงเทคโนโลยีได้น้อยมากแต่สามารถนำบางส่วนมาใช้ในการเรียนการสอนคือครูใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ควบคู่กับเนื้อหาในหนังสือที่สัมผัสได้จริงถึงแม้จะไม่ทุกเรื่องก็ตามแต่อย่างน้อยก็มีเนื้อหาสาระให้นักเรียนได้ศึกษาเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีเนื่องจากหากเน้นเทคโนโลยีอย่างเดียวหากเกิดปัญหาเด็กก็อาจเสียโอกาสในการเรียนรู้ไปเนื่องจากเทคโนโลยีไม่พร้อมและผู้ปกครองไม่พร้อมก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ และขอชื่นชมคุณครูท่านนี้ที่มีวิธีการเรียนการสอนที่ดีมากและเป็นแนวทางให้ข้าพเจ้านำไปประยุกต์ใช้ได้
โดย พรศิษฎ์ คำรอด (2012-05-13 22:32:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนไม่มีความน่าเบื่อในการเรียนซึ่งเป็นการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งในเรื่องของการเรียนเพศศึกษาเป็นการหาวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของการที่นักเรียนไม่มีการกล้าแสดงออกในเรื่องของความคิดเห็นหรือนักเรียนไม่กล้าถามหรือเมื่อมีการถามจะเกิดความอายการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนจะได้มีการจัดให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการได้มีการสัมผัสกับเรื่องขชองความเป็นจริงและขอชื่นชมครูที่ได้มีการนำเสนอกระบวนการในการรเรียนการสอนมานำเสนอต่อสาธารณชน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-28 19:56:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริง ๆ คะและดิฉันคิดว่าเป็นวิชาที่นักเรียนชอบมากที่สุดอีกวิชาแน่หากครูทุกวิชามีวิธีการสอนที่ทันสมัยและสามารถติดต่อสื่อสารกับครูได้ตลอด สุขศึกษาคือวิชาที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริง ๆ เมื่อนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ดิฉันจะลองใช้วิธีของอาจารย์คะ และคิดว่านักเรียนต้องได้รับความรู้ที่มากกว่าในห้องเรียนตามที่อาจารย์กล่าวไว้ข้างต้น :tv18:
โดย จิรัฎฐ์ ชีพนุรัตน์ (2012-07-10 14:50:53) [แสดงความคิดเห็น]
รายการได้นำเสนอการจัดการสอนในวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 จากประเด็นปัญหาในการพบนักเรียนเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นปัญหาในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง โดยการนำสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารโดยให้นักเรียนเข้ามาสมัครใช้ตามใบงานที่ครูได้แจกไปให้ โดยครูได้ใช้เว็บไซต์ socialgo.com ซึ่งทางรายการได้แนะนำการใช้งานเว็บไซต์อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก้ผู้ใช้ ซึ่งนักเรียนต้องสมัครเป้นสมาชิก รวมถึงผู้ปกครอง
โดย ประคอง ปานเจริญ (2012-10-01 22:38:24) [แสดงความคิดเห็น]
รายการได้นำเสนอการจัดการสอนในวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 จากประเด็นปัญหาในการพบนักเรียนเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นปัญหาในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง โดยการนำสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารโดยให้นักเรียนเข้ามาสมัครใช้ตามใบงานที่ครูได้แจกไปให้ โดยครูได้ใช้เว็บไซต์ socialgo.com ซึ่งทางรายการได้แนะนำการใช้งานเว็บไซต์อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก้ผู้ใช้ ซึ่งนักเรียนต้องสมัครเป้นสมาชิก รวมถึงผู้ปกครอง ซึ่งครูสามารถแจ้งเกี่ยวกับงานทั้งหมดเพื่อให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้และตรวจสอบการทำงานได้
โดย สมชาติ เชื้อสาย (2012-10-02 23:01:38) [แสดงความคิดเห็น]
รายการได้นำเสนอการจัดการสอนในวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 จากประเด็นปัญหาในการพบนักเรียนเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นปัญหาในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง โดยการนำสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารโดยให้นักเรียนเข้ามาสมัครใช้ตามใบงานที่ครูได้แจกไปให้ โดยครูได้ใช้เว็บไซต์ socialgo.com ซึ่งทางรายการได้แนะนำการใช้งานเว็บไซต์อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก้ผู้ใช้ ซึ่งนักเรียนต้องสมัครเป้นสมาชิก รวมถึงผู้ปกครอง
โดย ปราโมทย์ สว้สดี (2012-10-02 23:37:30) [แสดงความคิดเห็น]
รายการได้นำเสนอการจัดการสอนในวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 จากประเด็นปัญหาในการพบนักเรียนเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นปัญหาในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง โดยการนำสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารโดยให้นักเรียนเข้ามาสมัครใช้ตามใบงานที่ครูได้แจกไปให้ โดยครูได้ใช้เว็บไซต์ socialgo.com ซึ่งทางรายการได้แนะนำการใช้งานเว็บไซต์อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก้ผู้ใช้ ซึ่งนักเรียนต้องสมัครเป้นสมาชิก รวมถึงผู้ปกครอง ซึ่งครูสามารถแจ้งเกี่ยวกับงานทั้งหมดเพื่อให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้และตรวจสอบการทำงานได้ การประกาศคะแนนของนักเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ เมืื่อผู้ปกครองรับทราบด้วย ทำให้กระตุ้นนักเรียนในเรื่องความรับผิดชอบ
โดย นิยม บุญเต่าน้อย (2012-10-03 20:55:19) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้สุขศึกษาในสังคมออนไลน์ คุณครูสุมน คณานิตย์ รร.สตรีวิทยา 2 วิชาสุขศึกษาเป็นวิชาที่มีชั่วโมงเรียนเพียงแค่ 1 คาบ ดังนั้นคุณครูสุมน คณานิตย์ รร.สตรีวิทยา 2 จึงต้องหาวิธีการที่จะมีการจัดการได้ครอบคลุมทุกอย่าง ทั้งในเรื่องของการเพิ่มเนื้อหาที่น่าสนใจ การติดตามงานของนักเรียน รวมไปถึงการติดต่อกับผู้ปกครอง จึงคิดใช้เรื่องของสื่อออนไลน์เข้ามาเป็นตัวเสริมในเรื่องของการเรียน เว็ปนี้จะเป็นเว็ปฟรีมันจะคลายกับเฟสบุ๊ค จะเป็นเว็บของครูเรื่องเพศ ถ้าหากนักเรียนอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ก็สามารถถามได้ทุกเรื่องซึ่งครูสามารถแจ้งเกี่ยวกับงานทั้งหมดเพื่อให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้และตรวจสอบการทำงานได้ การประกาศคะแนนของนักเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ เมืื่อผู้ปกครองรับทราบด้วย ทำให้กระตุ้นนักเรียนในเรื่องความรับผิดชอบ เด็กสามารถในการสื่อสาร การทักกับครู กล้าถามเรื่องที่อยากรู้เรื่องเพศ การมีเว็บนี้ทำให้เด็กรู้และศึกษาอะไรใหม่ๆ
:tv15: :tv15: :tv18:
โดย จุฑามณี แซ่หน่า (2012-12-13 11:17:01) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv