thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2572
Rate :
 4
ความยาว : 15.36 นาที | Online : 2012-04-18  
    ดูแลใส่ใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ว่าที่ร้อยตรีสชญา หล้าอินเชื้อ รร.เสริมงามวิทยาคม  
    ชมแนวทางของ ว่าที่ร้อยตรีสชญา หล้าอินเชื้อ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่จังหวัดลำปาง ทำให้นักเรียนรู้วิวัฒนาการในอดีตรู้ถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในอดีต และการพัฒนาการของธรรมชาติ รู้ถึงปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดทักษะในการใช้ชีวิต ร่วมกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ พัฒนาการกระบวนการคิดเพื่อที่นักเรียนจะนำความรู้ที่มีมาป้องกันแก้ปัญหา และพัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
การจัดการเรียนรู้ในเรื่องการดูแลใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมของอาจารย์สชญา หล้าอินเชื้อ สำหรับชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เรียนรู้จากสถานการณ์จริง กับชุมชนที่เกิดปัญหาจริง ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติของชุมชน เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน ทำให้นักเรียนกล้าและสามารถดำเนินการได้เองเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียน ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งการจัดกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนรู้จักคิดวางแผนการทำงานและประสานงานกับผู้อื่นได้ และครูสอนความเป็นประชาธิปไตยให้นักเรียนด้วยโดยการใช้เสียงส่วนใหญ่เลือกทำโครงการ เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย สมพร ปาริจฉัตต์ (2012-05-13 07:31:27) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเลือกชมรายการโทรทัศน์ครู ตอนดูแลใส่ใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม โดย ว่าที่ร้อยตรีสชญา หล้าอินเชื้อ แห่งโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เพราะเหตุผลแรกเริ่มสุดเลยคือเป็นโรงเรียนในจังหวัดลำปาง จังหวัดบ้านเกิดดิฉันค่ะ ไม่ทราบนะคะ อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ชมรายการมากเท่าที่ควร แต่เพิ่งเห็นว่ามีคุณครูจากจังหวัดลำปางออกรายการโทรทัศน์ครู อยากจะเรียนว่ารู้สึกยินดีและภูมิใจมากค่ะที่ลำปางเรามีตัวแทนครูที่ดีและเก่งๆแบบนี้ ต่อเมื่อได้ชมเนื้อหารายการแล้วก็รู้สึกทึ่ง คุณครูเก่งมากค่ะ มีลีลาการสอนที่ดีมาก การสอนของคุณครูเป็นขั้นเป็นตอนที่ดีมาก ชัดเจน และดึงความสนใจของนักเรียน มีการพานักเรียนไปลงพื้นที่ด้วยจิตอาสา ดีมากค่ะ คุณครูสามารถทำให้รายวิชาที่น่าเบื่อสำหรับนักเรียนอย่างวิชาภูมิศาสตร์กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจดีมาก และเด็กๆมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน น่าชื่นชมค่ะ เก่งมากค่ะ เด็กๆก็เก่งค่ะ ขอชื่นชมค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-05-13 11:27:14) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจมากครับที่มีรายการดีๆ ขอบคุณมากครับ เด็ก ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดย มนตรี เภาสี (2012-05-14 21:47:28) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในนนนนนเรื่องของการเอาใจใส่ห่วงใยในสิ่งแวดล้อมของอาจารย์สชญา หล้าอินเชื้อสำหรับมัธยมศึกษาปีที่6 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงกับชมชนที่จริงในเรื่องของการเกิดปัญหาจริงทำให้นักเรียนมีการเรียนรู้จากธรรมชาติของความเป็นจริงในเรื่องของการห่วงใยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของชุมชนการเรียนรู้ที่ดีนั้นจะก่อให้เกิดความสัมมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชุมชนตลอดจนในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-20 19:52:44) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ในเรื่องการดูแลใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมของอาจารย์สชญา หล้าอินเชื้อ สำหรับชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนได้มีอิสระในการคิดโครงการที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การร่วมกันในการจัดกิจกรรมการแบ่งหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมก่อให้เกิดความรับผิดชอบ และที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมดูแลห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินกิจกรรมที่เข้าไปถึงชุมชนอย่างแท้จริง มีการปลูกฝังให้กับเยาวชนในท้องถิ่น มีการทำกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างพี่กับน้อง และบุคคลในท้องถิ่น เป็นกิจกรรมการเรียนที่ดีมากค่ะ
โดย เพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล (2012-05-24 10:07:10) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแลใส่ใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ว่าที่ร้อยตรีสชญา หล้าอินเชื้อ รร.เสริมงามวิทยาคม เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กนักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักเห็นความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม ให้เด็กได้ดำเนินกิจกรรมโครงการที่สามารถทำได้จริง และส่งเสริมให้รู้จัดการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม สร้างทักษะกระบวนการกลุ่ม ให้เห็นความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคม และที่สำคัญเด็กได้เรียนรู้จาดสภาพจริง ปฏิบัติจริงทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด
โดย เยาวลักษณ์ ใจอ่อน (2012-05-26 10:20:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีทัศน์ ดูแลใส่ใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม โดยว่าที่ร้อยตรีสชญา หล้าอินเชื้อ รร.เสริมงามวิทยาคม ทำให้ทราบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเน้นให้เด็กนักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดโครงการที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้รู้จัดการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม สร้างทักษะกระบวนการกลุ่ม และมีการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
โดย พัชรี แสงทอง (2012-05-29 22:31:17) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมและดีใจกับน้องแอนคนเก่ง (ครูสชญา หล้าอินเชื้อ) น้องสาวคนเก่งและขยันมาก ทุ่มเทการจัดการเรียนการสอนตลอดเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลง เคยร่วมงานกับน้องแอน (ครูแอน) ขณะสอนอยู่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เชียงราย น้องขยันมากที่สำคัญมีเทคนิคการสอนใหม่ ทำให้ผู้เรียนสนุกสนาน บรรยากาศในการเรียนดีมาก นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการ
สอน เก่งเหมือนเดิมนะครูแอน ขอนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน และเหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันด้วย ดีใจเป็นที่สุดที่ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของน้องแอนคะ (ครูสชญา หล้าอินเชื้อ) :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-06-21 19:39:35) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมารเรียนการสอนในลักษณะนี้เป็นการจัดกิจกรรมท่ีดีเยี่ยม สามารถสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้เรียนรู้และเกิดความรู้สึกหวงแหนแผ่นดินเกิด สร้างจิตสำนึกในการแก้ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และนักเรียนเกิดการเรียนรู้วิธีการต่าง ๆ ที่จะต้องจัดการกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพื่ออนาคตของเขาเแง เป็นสิ่งที่ดีมากและน่าจะช่วยกันปลูกจิตสำนึกที่ดีในทุกที่ จะแนะนำให้เพื่อนได้ดูกิจกรรมนี้ เพื่อจะได้คิดกิจกรรมไปสู่ห้องเรียนที่ไม่น่าเบื่อทั้งเด็ก ๆ ยังได้ความรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองด้วย
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2012-07-07 06:50:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวีดีทัศน์ ดูแลใ่ส่ใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม จากโรงเรียน เสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง การจัดการเรียนรู้ในเรื่องการดูแลใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมของอาจารย์สชญา หล้าอินเชื้อ สำหรับชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เรียนรู้จากสถานการณ์จริง กับชุมชนที่เกิดปัญหาจริง ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติของชุมชน ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในการรักสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน ทำให้นักเรียนกล้าและสามารถดำเนินการได้เองเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียน ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งการจัดกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนรู้จักคิดวางแผนการทำงานและประสานงานกับผู้อื่นได้ และครูสอนความเป็นประชาธิปไตยให้นักเรียนด้วยโดยการใช้เสียงส่วนใหญ่เลือกทำโครงการ เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย วรัญญา นันชม (2012-07-14 21:17:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวีดีทัศน์ ดูแลใ่ส่ใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม จากโรงเรียน เสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง การจัดการเรียนรู้ในเรื่องการดูแลใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมของอาจารย์สชญา หล้าอินเชื้อ สำหรับชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เรียนรู้จากสถานการณ์จริง กับชุมชนที่เกิดปัญหาจริง ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติของชุมชน ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในการรักสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน ทำให้นักเรียนกล้าและสามารถดำเนินการได้เองเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียน ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งการจัดกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนรู้จักคิดวางแผนการทำงานและประสานงานกับผู้อื่นได้ และครูสอนความเป็นประชาธิปไตยให้นักเรียนด้วยโดยการใช้เสียงส่วนใหญ่เลือกทำโครงการ เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ :tv17:
โดย วรัญญา นันชม (2012-07-14 21:18:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวีดีทัศน์ ดูแลใ่ส่ใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม จากโรงเรียน เสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง การจัดการเรียนรู้ในเรื่องการดูแลใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมของอาจารย์สชญา หล้าอินเชื้อ สำหรับชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เรียนรู้จากสถานการณ์จริง กับชุมชนที่เกิดปัญหาจริง ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติของชุมชน ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในการรักสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน ทำให้นักเรียนกล้าและสามารถดำเนินการได้เองเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียน ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งการจัดกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนรู้จักคิดวางแผนการทำงานและประสานงานกับผู้อื่นได้ และครูสอนความเป็นประชาธิปไตยให้นักเรียนด้วยโดยการใช้เสียงส่วนใหญ่เลือกทำโครงการ เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย วรัญญา นันชม (2012-07-14 21:18:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดิโอชุดนี้ก่อความสุขใจแก่ดิฉันยิ่งนัก ขอบคุณคุณครู และนักเรียนทุกคนในคลิปนี้มากนะค่ะ เพราะนอกจากสุขใจแล้วรูปแบบการเรียนรู้ที่ถ่ายทอดออกมายังสร้างแรงบันดาลใจ แนวคิดที่สร้างสรรค์แก่ดิฉันในการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมที่พัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยดิฉันจะนำไปใช้กับเด็กที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียน ที่นี้แหละนักเรียนเหล่านั้นต้องรักการเรียนแน่ๆเพราะเค้าจะต้องเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมเหล่านั้น
โดย บังอร แสงวงค์ (2012-07-22 17:26:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมกิจกรรมของคุณครูแล้วได้เกิดแนวคิดที่จะนำไปปรับใช้กับนักเรียนตนเองให้ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง :tv02:
โดย เพิ่มศรี ปลาทอง (2012-08-01 15:31:33) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้ชุดดูแลใส่ใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ว่าที่ร้อยตรีสชญา หล้าอินเชื้อ รร.เสริมงามวิทยาคม น่าสนใจมาก เราได้ชมแนวทางของครูเขาปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่จังหวัดลำปาง ทำให้นักเรียนรู้วิวัฒนาการในอดีตรู้ถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในอดีต และการพัฒนาการของธรรมชาติ รู้ถึงปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดทักษะในการใช้ชีวิต ร่วมกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ พัฒนาการกระบวนการคิดเพื่อที่นักเรียนจะนำความรู้ที่มีมาป้องกันแก้ปัญหา และพัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันจะเป็นวิชา IS 1-3 สร้างองค์ความรู้ พัฒนาสื่อนำเสนอ และพัฒนาชุมชน ซึ่งคุณครูคิดก่อนทำก่ิอน IS อีก สุดยอดมาก
โดย สมชาย วิริจินดา (2012-08-02 13:23:57) [แสดงความคิดเห็น]
ผมดูแล้วเกิดแรงบัลดาลใจ โดยใช้หลักการหมวก 6 ใบในการอภิปรายน่าจะดี
โดย พีรวิชญ์ เสือเผือก (2012-08-18 19:29:42) [แสดงความคิดเห็น]
นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
:tv18:
โดย ปติมา อรรถฉัตร (2012-08-19 20:03:22) [แสดงความคิดเห็น]
จะเห็นได้ว่าิดูแลใส่ใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยม.5 รร.เสริมงามวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีสชญา หล้าอินเชื้อ
การเรียนการสอนในตอนนี้ เน้นให้เด็กนักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักเห็นความสำคัญต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม ครูให้เด็กได้ดำเนินกิจกรรมโครงการที่สามารถทำได้จริง และส่งเสริมให้รู้จัดการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม สร้างทักษะกระบวนการกลุ่ม ให้เห็นความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยให้เด็กวิเคราะห์ข่าวสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เห็นที่เกิดขึ้นเช่นนำท่วม แผ่นดินไหว วิกฤตภาวะโลกร้อน สภาพน้ำท่วมโลก จากเหตุที่เกิดขึ้น ล้วนมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก
ครุให้นักเรียนคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อจะเป็นการแก้ปัญหาที่สามารถ ดำเนินกิจกรรมได้จริงในชุมชนของเรา นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์โครงการ และนำเสนอโครงการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ เมื่ิอได้โครงการทีจะทำแล้ว จึงกำหนดรายละเอียดกิจกรรมโครงการ รายละเอียดสิ่งที่จะต้องทำ
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-08-20 18:07:56) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ในเรื่องการดูแลใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมของครูสชญา หล้าอินเชื้อ สำหรับชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เรียนรู้จากสถานการณ์จริง กับชุมชนที่เกิดปัญหาจริง ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติของชุมชน ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในการรักสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน ทำให้นักเรียนกล้าและสามารถดำเนินการได้เองเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียน ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งการจัดกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนรู้จักคิดวางแผนการทำงานและประสานงานกับผู้อื่นได้
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-09-25 14:51:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการ ดูแลใส่ใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ว่าที่ร้อยตรีสชญา หล้าอินเชื้อ รร.เสริมงามวิทยาคม น่าสนใจมากค่ะ เราได้ชมแนวทางของครูเขาปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่จังหวัดลำปาง ทำให้นักเรียนได้รู้วิวัฒนาการในอดีต รู้ถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในอดีต และพัฒนาการของธรรมชาติ รู้ถึงปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกิดทักษะในการใช้ชีวิต ร่วมกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ พัฒนาการกระบวนการคิดเพื่อที่นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้มาป้องกันและแก้ไขปัญหา พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย ชาลินี สีม่วง (2012-11-18 23:39:04) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv