thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1366
Rate :
 5
ความยาว : 14.40 นาที | Online : 2012-04-18  
    คืนชีวาให้สิ่งแวดล้อม คุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา  
    ในการเรียนการสอนเรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องจากการสร้างฝายชะลอน้ำเป็นหนึ่งในวิธีการที่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ คุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา จังหวัดลำพูน จะพานักเรียนไปสถานที่จริง เพื่อลงมือสร้างฝายชะลอน้ำ โดยให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการสร้างฝายมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอน้ำแก่เด็ก  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
คืนชีวาให้สิ่งแวดล้อม คุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวนักเรียนที่ส่งผลต่อส่วนรวม ให้ศึกษาเรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องจากการสร้างฝายชะลอน้ำเป็นหนึ่งในวิธีการที่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ มีการนำเสนอและหาข้อตกลงที่จะปฏิบัติ คุณครูพานักเรียนไปสถานที่จริง เพื่อลงมือสร้างฝายชะลอน้ำ โดยให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการสร้างฝายมาให้ความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอน้ำแก่เด็ก ดูเหมือนจะจัดง่าย แต่ในทางเป็นจริงคุณครูต้องเตรียมการสอนมาก กว่าจะออกมาสมบูรณ์อย่างนี้ นับถือครับ :tv15:
โดย สมชาย วิริจินดา (2012-05-14 23:39:36) [แสดงความคิดเห็น]
จาการได้รับชมวีดีทัศน์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของคุณครูสมเจตน์ เจตตนสุนทรเวทินดรงเรียนป่าตาลบ้านธพืยาเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ในเรือ่งของสิ่งแวดล้อมในการส่งผลกระทบต่อชุมชนการศึกษาในเรื่องของการทำฝายชะลอน้ำจึงเป็นกระบวนการในการที่สามารถช่วยลดภาวะของโลกร้อนได้อย่างถูกต้องซึ่งมีการแนะนำกระบวนการในเรื่องของการศึกษาหลักและวิธีการของการชะลอน้ำเป็นการฝึกให้เกด็กได้มีการรู้หลักและวิธีการในนการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-20 19:58:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ คืนชีวาให้สิ่งแวดล้อม โดยคุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา เป็นการเรียนการสอนเรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องจากการสร้างฝายชะลอน้ำเป็นหนึ่งในวิธีการที่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ โดยในการเรียนการสอน คุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา จังหวัดลำพูน จะพานักเรียนไปสถานที่จริง เพื่อลงมือสร้างฝายชะลอน้ำ โดยให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการสร้างฝายมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอน้ำแก่เด็ก นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อพาวเวอร์พอยด์และสือวิดีทัศน์มาใช้ประกอบการเรียนการสอนแทนการบรรยายเพียงอย่างเดียว ทำให้นักเรียนเห็นภาพ สถานการณ์จริง เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆได้ด้วย
โดย พัชรี แสงทอง (2012-05-30 12:38:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ ของคุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา เป็นการเรียนการสอนเรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นหนึ่งในวิธีการที่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ โดยในการเรียนการสอน คุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา จังหวัดลำพูน จะพานักเรียนไปสถานที่จริง เพื่อลงมือสร้างฝายชะลอน้ำ โดยให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการสร้างฝายมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอน้ำแก่เด็ก นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อพาวเวอร์พอยด์และสือวิดีทัศน์มาใช้ประกอบการเรียนการสอนแทนการบรรยายเพียงอย่างเดียว ทำให้นักเรียนเห็นภาพ สถานการณ์จริง เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆได้
โดย อัญชลินทร์ ใจเที่ยง (2012-06-25 12:53:43) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ ของคุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา ซึ่งเป็นการเรียนการสอนเรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำนี้ นับเป็นวิธีการสอนที่ดีเพราะสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพของต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา วิธีที่จะช่วยลดปัญหาแบบง่ายและใกล้ตัว ผู้เรียนมีประสบการณ์ด้วยตนเอง แสดงถึงศักยภาพของความเป็นครูมืออาชีพรู้วิธีปรับเปลี่ยนสื่อการเรียนรู่ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้รัก สามัคคี รักและหวงแหนในท้องถิ่น บ้านเกิดของตนเอง เข้าใจธรรมชาติ หวงแหนธรรมชาติ รักแผ่นดินและผืนโลกเกิดความคิดต่อยอดในชีวิตจริง
โดย จันธิรา หัวเมืองราช (2013-04-13 14:26:37) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตของทุกๆคน เยาวชนปัจจุบัน ไม่ค่อยให้ความสำคัญ มักจะเรียนเรื่องไกลตัว คุณครูสมเจตน์ จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการสอนสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถส่งผลให้รักบ้านเกิดได้ในภายหน้า ซึ่งการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม ถือเป้นห้องเรียนกว้างใหญ่ ที่ไม่ต้องลงทุนใดๆ จึงอยากให้ครูหรือผู้ชมทุกคนเห็นความสำคัญจำเป็นของสิ่งแวดล้อมเหมือนกับคุณครูสมเจตน์ ด้วย และกิจกรรมการสอนของคุณครู สามารถนำไปประยุกต์สอนได้ทุกท้องถิ่น
โดย สุชดา แซ่ตั้ง (2013-04-17 10:32:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ ของคุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา เรื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นการจัดการเรียนสอนที่ดีเพราะสามารถทำให้ผู้รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา วิธีการที่จะช่วยลดปัญหาแบบง่ายและใกล้ตัว ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คุณครูพาไปศึกษาสถานที่จริง แสดงถึงศักยภาพของความเป็นครูรู้วิธีปรับเปลี้ยนสื่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผุเรียนเกิดความรู้รัก สามัคคี รักและหวงแหนในท้องถิ่น เข้าใจธรรมชาติ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์สอนได้
โดย สุรีรัตน์ แสนเพชร (2013-11-29 11:51:02) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ ของคุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา เรื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นการจัดการเรียนสอนที่ดีเพราะสามารถทำให้ผู้รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา วิธีการที่จะช่วยลดปัญหาแบบง่ายและใกล้ตัว ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คุณครูพาไปศึกษาสถานที่จริง แสดงถึงศักยภาพของความเป็นครูรู้วิธีปรับเปลี้ยนสื่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผุเรียนเกิดความรู้รัก สามัคคี รักและหวงแหนในท้องถิ่น เข้าใจธรรมชาติ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์สอนได้
โดย สุรีรัตน์ แสนเพชร (2013-11-29 11:53:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ ของคุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา เรื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นการจัดการเรียนสอนที่ดีเพราะสามารถทำให้ผู้รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา วิธีการที่จะช่วยลดปัญหาแบบง่ายและใกล้ตัว ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คุณครูพาไปศึกษาสถานที่จริง แสดงถึงศักยภาพของความเป็นครูรู้วิธีปรับเปลี้ยนสื่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผุเรียนเกิดความรู้รัก สามัคคี รักและหวงแหนในท้องถิ่น เข้าใจธรรมชาติ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์สอนได้
โดย สุรีรัตน์ แสนเพชร (2013-11-29 11:53:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ ของคุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา เรื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นการจัดการเรียนสอนที่ดีเพราะสามารถทำให้ผู้รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา วิธีการที่จะช่วยลดปัญหาแบบง่ายและใกล้ตัว ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คุณครูพาไปศึกษาสถานที่จริง แสดงถึงศักยภาพของความเป็นครูรู้วิธีปรับเปลี้ยนสื่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผุเรียนเกิดความรู้รัก สามัคคี รักและหวงแหนในท้องถิ่น เข้าใจธรรมชาติ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์สอนได้
โดย สุรีรัตน์ แสนเพชร (2013-11-29 11:53:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ ของคุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา เรื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นการจัดการเรียนสอนที่ดีเพราะสามารถทำให้ผู้รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา วิธีการที่จะช่วยลดปัญหาแบบง่ายและใกล้ตัว ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คุณครูพาไปศึกษาสถานที่จริง แสดงถึงศักยภาพของความเป็นครูรู้วิธีปรับเปลี้ยนสื่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผุเรียนเกิดความรู้รัก สามัคคี รักและหวงแหนในท้องถิ่น เข้าใจธรรมชาติ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์สอนได้ :tv15:
โดย สุรีรัตน์ แสนเพชร (2013-11-29 11:53:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ ของคุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา เรื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นการจัดการเรียนสอนที่ดีเพราะสามารถทำให้ผู้รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา วิธีการที่จะช่วยลดปัญหาแบบง่ายและใกล้ตัว ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คุณครูพาไปศึกษาสถานที่จริง แสดงถึงศักยภาพของความเป็นครูรู้วิธีปรับเปลี้ยนสื่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผุเรียนเกิดความรู้รัก สามัคคี รักและหวงแหนในท้องถิ่น เข้าใจธรรมชาติ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์สอนได้ :tv15:
โดย สุรีรัตน์ แสนเพชร (2013-11-29 11:53:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ ของคุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา เรื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นการจัดการเรียนสอนที่ดีเพราะสามารถทำให้ผู้รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา วิธีการที่จะช่วยลดปัญหาแบบง่ายและใกล้ตัว ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คุณครูพาไปศึกษาสถานที่จริง แสดงถึงศักยภาพของความเป็นครูรู้วิธีปรับเปลี้ยนสื่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผุเรียนเกิดความรู้รัก สามัคคี รักและหวงแหนในท้องถิ่น เข้าใจธรรมชาติ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์สอนได้ :tv15:
โดย สุรีรัตน์ แสนเพชร (2013-11-29 11:53:05) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ ของคุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา เรื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นการจัดการเรียนสอนที่ดีเพราะสามารถทำให้ผู้รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา วิธีการที่จะช่วยลดปัญหาแบบง่ายและใกล้ตัว ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คุณครูพาไปศึกษาสถานที่จริง แสดงถึงศักยภาพของความเป็นครูรู้วิธีปรับเปลี้ยนสื่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผุเรียนเกิดความรู้รัก สามัคคี รักและหวงแหนในท้องถิ่น เข้าใจธรรมชาติ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์สอนได้ :tv15:
โดย สุรีรัตน์ แสนเพชร (2013-11-29 11:53:05) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ ของคุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา เรื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นการจัดการเรียนสอนที่ดีเพราะสามารถทำให้ผู้รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา วิธีการที่จะช่วยลดปัญหาแบบง่ายและใกล้ตัว ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คุณครูพาไปศึกษาสถานที่จริง แสดงถึงศักยภาพของความเป็นครูรู้วิธีปรับเปลี้ยนสื่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผุเรียนเกิดความรู้รัก สามัคคี รักและหวงแหนในท้องถิ่น เข้าใจธรรมชาติ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์สอนได้ :tv15:
โดย สุรีรัตน์ แสนเพชร (2013-11-29 11:53:05) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ ของคุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา เรื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นการจัดการเรียนสอนที่ดีเพราะสามารถทำให้ผู้รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา วิธีการที่จะช่วยลดปัญหาแบบง่ายและใกล้ตัว ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คุณครูพาไปศึกษาสถานที่จริง แสดงถึงศักยภาพของความเป็นครูรู้วิธีปรับเปลี้ยนสื่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผุเรียนเกิดความรู้รัก สามัคคี รักและหวงแหนในท้องถิ่น เข้าใจธรรมชาติ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์สอนได้ :tv15:
โดย สุรีรัตน์ แสนเพชร (2013-11-29 11:53:05) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ ของคุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา เรื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นการจัดการเรียนสอนที่ดีเพราะสามารถทำให้ผู้รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา วิธีการที่จะช่วยลดปัญหาแบบง่ายและใกล้ตัว ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คุณครูพาไปศึกษาสถานที่จริง แสดงถึงศักยภาพของความเป็นครูรู้วิธีปรับเปลี้ยนสื่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผุเรียนเกิดความรู้รัก สามัคคี รักและหวงแหนในท้องถิ่น เข้าใจธรรมชาติ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์สอนได้ :tv15:
โดย สุรีรัตน์ แสนเพชร (2013-11-29 11:53:05) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ ของคุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา เรื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นการจัดการเรียนสอนที่ดีเพราะสามารถทำให้ผู้รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา วิธีการที่จะช่วยลดปัญหาแบบง่ายและใกล้ตัว ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คุณครูพาไปศึกษาสถานที่จริง แสดงถึงศักยภาพของความเป็นครูรู้วิธีปรับเปลี้ยนสื่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผุเรียนเกิดความรู้รัก สามัคคี รักและหวงแหนในท้องถิ่น เข้าใจธรรมชาติ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์สอนได้ :tv15:
โดย สุรีรัตน์ แสนเพชร (2013-11-29 11:53:05) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ ของคุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา เรื่องการสร้างฝายชะลอน้้ำ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์เริ่มต้นกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยกตัวอย่างปัญหาใกล้ตัวที่เกิดจากโลกร้อน จากนั้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ หาสาเหตุ และหาหนทางแก้ปัญหา ด้วยตนเอง และยังกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการค้นคว้า ศึกษาข้อมูล และเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนได้ได้ค้นคว้าข้อมูลในการทำฝายมาแล้ว ก็ได้ให้นักเรียนนำเสนอและสรุปกิจกรรมร่วมกัน เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย/และฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้แก่ผู้เรียน นอกจากนั้น คุณครูยังได้สนับสนุนให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับชุมชนโดยการปฏิบัติงานร่วมกับชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าที่มีการทำฝายเป็นประจำกันอยู่แล้ว และทำให้ ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากเหตุการณ์จริง และยังทำให้ผู้เรียนได้เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนอีกด้วย ขอแสดงความนับถือคุณครูเป็นอย่างยิ่งครับ
โดย พัทธดนย์ อุ่นเรือน (2015-04-01 10:06:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ ของคุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา เรื่องการสร้างฝายชะลอน้้ำ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์เริ่มต้นกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยกตัวอย่างปัญหาใกล้ตัวที่เกิดจากโลกร้อน จากนั้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ หาสาเหตุ และหาหนทางแก้ปัญหา ด้วยตนเอง และยังกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการค้นคว้า ศึกษาข้อมูล และเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนได้ได้ค้นคว้าข้อมูลในการทำฝายมาแล้ว ก็ได้ให้นักเรียนนำเสนอและสรุปกิจกรรมร่วมกัน เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย/และฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้แก่ผู้เรียน นอกจากนั้น คุณครูยังได้สนับสนุนให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับชุมชนโดยการปฏิบัติงานร่วมกับชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าที่มีการทำฝายเป็นประจำกันอยู่แล้ว และทำให้ ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากเหตุการณ์จริง และยังทำให้ผู้เรียนได้เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนอีกด้วย ขอแสดงความนับถือคุณครูเป็นอย่างยิ่งครับ
โดย พัทธดนย์ อุ่นเรือน (2015-04-01 10:07:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ ของคุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา เรื่องการสร้างฝายชะลอน้้ำ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์เริ่มต้นกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยกตัวอย่างปัญหาใกล้ตัวที่เกิดจากโลกร้อน จากนั้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ หาสาเหตุ และหาหนทางแก้ปัญหา ด้วยตนเอง และยังกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการค้นคว้า ศึกษาข้อมูล และเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนได้ได้ค้นคว้าข้อมูลในการทำฝายมาแล้ว ก็ได้ให้นักเรียนนำเสนอและสรุปกิจกรรมร่วมกัน เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย/และฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้แก่ผู้เรียน นอกจากนั้น คุณครูยังได้สนับสนุนให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับชุมชนโดยการปฏิบัติงานร่วมกับชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าที่มีการทำฝายเป็นประจำกันอยู่แล้ว และทำให้ ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากเหตุการณ์จริง และยังทำให้ผู้เรียนได้เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนอีกด้วย ขอแสดงความนับถือคุณครูเป็นอย่างยิ่งครับ
โดย พัทธดนย์ อุ่นเรือน (2015-04-01 10:08:40) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv