thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1286
Rate :
 4.5
ความยาว : 13.53 นาที | Online : 2012-04-18  
    ฉันรักอุทัยธานี คุณครูประจักษ์ เอี้ยงเขื่อน รร.สว่างอารมณ์วิทยาคม  
    คุณครูประจักษ์ เอี้ยงเขื่อน โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี ต้องการให้นักเรียนภูมิใจในท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย กิจกรรมการเรียนนั้น ครูสอนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการเกื้อหนุนต่อนักเรียนในท้องที่นั้น นักเรียนจะได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับจังหวัดของตนเอง ในด้านต่างๆ เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครอง สภาพเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจังหวัดของตนเองแล้วนั้นทำเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และหวงแหน ในท้องถิ่นของตนเองที่อาศัย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
การเรียนการสอนอาศัยการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียน กระตุ้นให้เด็กร่วมกันคิดสถานที่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเรา ทำให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น ได้รับรู้เนื้อหาและเข้าใจเนื้อหามากขึ้น ให้ความสำคัญในสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมากขึ้น ช่วยร่วมในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้คงอยู่ไปสู่ลูกหลาน ร่วมกับเผยแพร่ข้อมูลและสถานที่ที่สำคัญและน่าสนใจให้กับบุคคลอื่น เพื่อช่วยร่วมกันอนุรักษ์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมให้อยู่ไปสู่ลูกหลาน
โดย ยุพา นิยมศิลป์ (2012-05-10 14:51:05) [แสดงความคิดเห็น]
ฉันรักอุทัยธานี โดยคุณครูประจักษ์ เอี้ยงเขื่อน รร.สว่างอารมณ์วิทยาคม คุณครูต้องการให้นักเรียนภูมิใจในท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย ใช้กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนจะได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับจังหวัดของตนเอง ทำเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และหวงแหน ในท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งถ้าเริ่มเปิดท้องถิ่นของเรา1 ตั้งแต่ ม.1 มาจนถึง ม.ปลาย ที่จัดเป็นโครงงานสำรวจ แก้ปัญหา หรือลงปฏิบัติ บำเพ็ญประโยชน์ จะสร้างความรักและอนุรักษ์ได้มากขึ้น เห็นหน่วยก้านของเด็กอุทัยแล้ว มุ่งมั่นมาก ร่วมเป็นกำลังให้คุณครูและนักเรียนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปครับ :tv15:
โดย สมชาย วิริจินดา (2012-05-14 23:53:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากในเรื่องของคุณครูประจักษ์ เอื้องเขื่อนโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมในเรื่องคุณคูต้องการที่จะสร้างความภาคภูมิใจของท้องถิ่นให้กับเด็กที่ตนเองได้อาศัยอยู่ในเรื่องเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อเปิอโอกาสให้มีการศึกษาหาความรู้ในท้องถิ่นที่ตนเองได้อาศัยอยู่โดยมีการใช้ในเรื่องของกิจกรรมกลุ่มซึ่งนักเรียนได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องจังหวัดของตนเองทำให้กิดความรักความผูกพันในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองรักและหวงแหนในท้องถิ่นเองเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิม
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-21 12:35:04) [แสดงความคิดเห็น]
ฉันรักอุทัยธานี คุณครูประจักษ์ เอี้ยงเขื่อน รร.สว่างอารมณ์วิทยาคม อาจารย์ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก นักเรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการสืบค้นข้อมูล ตามที่ได้วางแผนกันไว้ สืบค้นจากการสัมภาษณ์บุคคลในท้องถิ่นโดยตรงทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน และสามารถนำความรู้ที่ได้มาเรียบเรียงเดิดองค์ความรู้ใหม่ และมีการนำเสนอโดยตัวแทนของนักเรียน ซึ่งจากการเรียนการสอนแบบนี้ทำให้ผู้เรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกันมีการวางแผนการทำงาน นักเรียนหาความรู้ด้วยตนเองทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และยังเป็นการเผยแพร่สินค้า และสิ่งดีๆ ของท้องถิ่นอีกด้วย
โดย เพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล (2012-05-30 11:45:30) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูประจักษ์ เอี้ยงเขื่อน โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี ในเรื่องฉันรักอุทัยธานี มีความน่าสนใจ ส่งเสริมทักษะกระบวนการกลุ่ม นักเรียนช่วยกันสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชน สัมภาษณ์บุคคลในท้องถิ่น นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาเรียบเรียงเป็นองค์ความรู้ใหม่ และนำเสนอผลงานของกลุ่ม จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน วางแผนการทำงานร่วมกัน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน
โดย พัชรี แสงทอง (2012-05-31 00:11:48) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากคะเรื่องนี้สอนให้นักเรียนสำนึกรักบ้านเกิด ส่งเสริมทักษะกระบวนการกลุ่ม โดยนักเรียนช่วยกันสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชน สัมภาษณ์บุคคลในท้องถิ่น นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาเรียบเรียงเป็นองค์ความรู้ใหม่
โดย พรทิพย์ อนุแสน (2012-12-07 19:21:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนให้เด็กมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด ทำให้เด็กได้เรียนรู้ในการเรียน และนักเรียนต้องมีการวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม เด็กรู้จักสังเกต และเด็กได้เรียนรู้จริง ทำให้เด็กมีการทำงานเป็นกลุ่ม เด็กมีการแลกเปลี่ยนความคิดภายในห้องเรียน เด็กได้มีการนำความสามรถมาใช้ในชีวิตประจำวัน และสุดท้ายในการสอนแบบนี้จะทำให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จริง และนักเรียนได้สร้างความภูมิใจในผลของที่นักเรียนลงมือทำเอง
โดย รุจิรา เพชรชุม (2013-01-27 21:33:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและดีมาก ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนและการใช้กระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การปฏิบัติจริง ขอบคุณสิ่งดีๆจากโทรทัศน์ครูคะ :tv15: :tv15: :tv17:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2013-02-08 19:38:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากในเรื่องของคุณครูประจักษ์ เอื้องเขื่อนโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมในเรื่องคุณคูต้องการที่จะสร้างความภาคภูมิใจของท้องถิ่นให้กับเด็กที่ตนเองได้อาศัยอยู่ในเรื่องเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อเปิอโอกาสให้มีการศึกษาหาความรู้ในท้องถิ่นที่ตนเองได้อาศัยอยู่โดยมีการใช้ในเรื่องของกิจกรรมกลุ่มซึ่งนักเรียนได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องจังหวัดของตนเองทำให้กิดความรักความผูกพันในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองรักและหวงแหนในท้องถิ่นเองเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิม
โดย ปรียาภัทร ปะโปตินัง (2013-10-15 10:26:27) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเสนอการสอนนี้ มีส่วนช่วยในการต่อยอดการสอนรายวิชา ท้องถิ่นของเราที่ กำลังสอนมากเลยค่ะ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนไได้เป็นอย่างดี ขอบคุณสิ่งดีที่ที่ได้รับค่ะ :tv03:
โดย อุทุมพร เพชรแดง (2014-06-04 20:59:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชมการสอนในวิชาท้องถิ่นของเราโดยคุณครูประจักษ์ เอี้ยงเขื่อน รร.สว่างอารมณ์วิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี ดิฉันรู้สึกชื่นชมในวิธีการสอนของคุณครูมากค่ะ เนื่องจากคุณครูกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเลือกหัวข้อในการศึกษาตามความสนใจ ทั้งผู้เรียนได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง จากที่ผู้เรียนได้ลงพื้นที่และสัมผัสกับท้องถิ่นจริง ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่นของตนเองเป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากหลังการลงพื้นที่แล้ว ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสามารถนำเสนอถ่ายทอดเล่าเรื่องราวตามหัวข้อได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้การสอนของคุณครูยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองอาศัยหลังจากที้ได้ศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนในด้านต่างๆ เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา การปกครอล สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากร เป็นต้นแล้ว การสอนในลักษณะนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งนับว่าเป็นการจัดการเรียนสอนที่ดี เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากค่ะ
โดย พัณณิตา รักดี (2015-04-01 06:32:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv