thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2343
Rate :
 3.5
ความยาว : 15.50 นาที | Online : 2012-04-18  
    สืบสานตำนานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คุณครูอรวรรณ กองพิลา รร.ฝางวิทยายน  
    การสอนของคุณครูอรวรรณ กองพิลา โรงเรียนฝางวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ทำให้นักเรียนที่สนใจในสถานที่ที่สำคัญของท้องถิ่นมากอยู่แล้ว การจัดการเรียนรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงทำให้นักเรียนได้เข้าใจความสำคัญของสถานที่ที่สำคัญของท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น และการทำโครงงานเป็นกระบวนการหนึ่งของการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตามที่นักเรียนต้องการศึกษา และรวบรวมข้อมูลในรูป การเขียนรายงาน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสถานที่ที่นักเรียนให้ความสนใจ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
สืบสานตำนานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คุณครูอรวรรณ กองพิลา รร.ฝางวิทยายน
การสอนของคุณครูอรวรรณ กองพิลา ทำให้นักเรียนที่สนใจในสถานที่ที่สำคัญของท้องถิ่นมากขึ้น เข้าใจความสำคัญของสถานที่ที่สำคัญของท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น และการทำโครงงานศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตามที่นักเรียนสนใจศึกษาสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น นักเรียนนำเสนออย่างสร้างสรรค์ สิ่งสำคัญน้ัน วิธีการทางประวัติศาสตร์กับวิธีการสอนแบบโครงงาน มีขั้นตอนที่ไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก ปรับเข้าหากันได้ง่าย น่าสนใจนำไปปรับใช้ครับ
โดย สมชาย วิริจินดา (2012-05-08 21:18:01) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนน่าสนใจ เริ่มจากคุณครูกระตุ้นให้เด็กคิดวิเคราะห์และวางแผนในการที่จะทำโครงงานต่างๆอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากสิ่งที่เด็กสนใจ และออกไปค้นหาข้อมูลจากสถานที่จริง และสอบถามจากผู้รู้เรื่องนั้นในท้องถิ่นที่รู้ข้อมูลจริงเป็นอย่างดี ทำให้เด็กได้เรียนรู้ และได้ข้อมูลที่แท้จริง ช่วยให้เด็กรู้จักการวางแผนอย่างเป็นระบบ และกระตุ้นให้เด็กสนใจสิ่งที่อยากรู้และมีความรู้เพิมมากขึ้น ในสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น
โดย ยุพา นิยมศิลป์ (2012-05-10 14:46:34) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยคุณครูอรวรรณ กองพิลา นักเรียนได้พัฒนาทักษะการจัดทำโครงงาน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต่อไป :tv15: :tv18:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-05-11 16:38:41) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ช่วยฝึกทักษะ โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ เริ่มด้วยให้ผู้เรียนค้นคว้าหาประเด็น รวบรวมหลักฐานทั้งชั้นต้นและชั้นรอง ประเมินคุณค่า วิเคราะห์หลักฐานและนำเสนอผลงาน เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรู้จักการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดหรือช่วยกันทำ ได้ฝึกการสื่อสาร สืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี่ ฝึกทักษะการใช้ชีวิตได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาท้องถิ่นของตน เกิดความรักในบ้านเกิด ผู้เรียนมีความสุขและสนุกการเรียนรู้ เกิดความภูมิใจ
โดย ช่อทิพย์ สุวรรณศรี (2012-05-14 18:54:01) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูที่มีการวางแผนที่ดีช่วยนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสอนของครูอรวรรณ กองพิลา
โดย ยูซุฟ โอกฤษ (2012-05-16 12:39:02) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูให้อะไรหลายๆอย่างกับครูทุกคร ไม่ว่าจะเป็นวิธีการการสอน เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ ซึ่งทำให้ครุสามารถนำวิธีการ หรือเทคนิคที่ครูสนใจไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนได้
โดย อายือมะ นามสกุล หะมะ (2012-05-17 13:58:37) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูให้อะไรหลายๆอย่างกับครูทุกคร ไม่ว่าจะเป็นวิธีการการสอน เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ ซึ่งทำให้ครุสามารถนำวิธีการ หรือเทคนิคที่ครูสนใจไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนได้
โดย อายือมะ นามสกุล หะมะ (2012-05-17 13:58:42) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูให้อะไรหลายๆอย่างกับครูทุกคร ไม่ว่าจะเป็นวิธีการการสอน เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ ซึ่งทำให้ครุสามารถนำวิธีการ หรือเทคนิคที่ครูสนใจไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนได้
โดย อายือมะ นามสกุล หะมะ (2012-05-17 13:58:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้มีการรับชมโทรทัศน์ในรายการต่างๆแล้วสามารถนำวิธีการสอนที่หลากหลายมาปรับปรุงการสอนของตนเองซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบวิธีการใดตามทีสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างเป็อย่างดีในเรื่องของการประยุกต์และการบูรณาการจึงมีความจำเป็นต่อการนำแบบอย่างไปใช้ได้เป็อย่างดีในเรื่องนี้เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบการปฏิบัติงานเพื่อฝึกทักษะในเรื่องของการทำงานเป็นหม่คณะกระบวนการทางประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาและค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-21 12:42:07) [แสดงความคิดเห็น]
การสืบสานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ทำให้เกิดแนวความคิดที่ดีมากเพราะทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักในความสำคัญของประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพราะการดำรงชีวิตของคนไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปสนใจแต่ความเจริญของเทคโนโลยีมากกว่าที่จะสนใจความเป็นมาของชาติไทยในอดีตโดยเฉพาะในท้องถิ่นของตนส่วนการทำออกมาในรูปโครงงานป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการทำงานร่วมกันรู้จักการคิดวิเคราะห์และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
โดย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ (2012-05-21 20:06:21) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างหลากหลายไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น โดยครูอาจกำหนดหัวข้อเอาไว้ให้นักเรียนปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย แต่คิดว่าเหมาะสำหรับเด็กที่โตเนื่องจากเด็กจะต้องมีความรับผิดชอบและมีความร่วมมีอกันในการทำโครงงานแต่สำหรับเด็กเล็กครูอาจต้องเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำในแต่ละขั้นตอน
โดย พรศิษฎ์ คำรอด (2012-05-21 21:55:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจมากเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเห็นความหลากหลาย :tv15: สามารถประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนการสอน เด็กๆ ได้เกิดกระบวนทางความคิด กระบวนการแยกแยะ อีกทั้งยังสามรถตระหนักถึงความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์ได้ดี ซึ่งในปัจจุบันการเรียนการสอนดังกล่าว มีความสำคัญเพราะเป็นกระบวนเริ่มต้นในการเรียนการสอนประวัติศาตร์อย่างมีคุณภาพ ความน่าสนใจของวิชาประวัติศาสตร์มีเพิ่มขึ้น ประวัติศาสตร์จึงไม่ใมช่วิชาที่น่าเบื่อต่อไป
โดย คณิศร์พร วีระเกียรติกุล (2012-05-23 15:31:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากนักเรียนเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงานโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ทั้ง 5 หัวข้อ เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในหลาย ๆ เรื่อง เริ่มจากการแบ่งกลุ่มการแบ่งหน้าที่กันทำงาน การสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ได้ฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา การวางแผนซึ่งการใช้วิธีการสอนนี้นอกจากนักเรียนจะได้ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ แล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของนักเรียนเอง ก่อให้เกิดความตระหนักในการการอนุรักษ์ การฟื้นฟู ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
โดย เพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล (2012-05-24 07:28:07) [แสดงความคิดเห็น]
การสืบสานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ทำให้เกิดแนวความคิดที่ดีมากเพราะทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักในความสำคัญของประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพราะการดำรงชีวิตของคนไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปสนใจแต่ความเจริญของเทคโนโลยีมากกว่าที่จะสนใจความเป็นมาของชาติไทยในอดีตโดยเฉพาะในท้องถิ่นของตนช่วยให้เด็กรู้จักการวางแผนอย่างเป็นระบบ และกระตุ้นให้เด็กสนใจสิ่งที่อยากรู้และมีความรู้เพิมมากขึ้น ในสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น
โดย อารีย์ จันทร์ประคอง (2012-05-24 15:20:30) [แสดงความคิดเห็น]
การสืบสานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ทำให้เกิดแนวความคิดที่ดีมากเพราะทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักในความสำคัญของประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพราะการดำรงชีวิตของคนไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปสนใจแต่ความเจริญของเทคโนโลยีมากกว่าที่จะสนใจความเป็นมาของชาติไทยในอดีตโดยเฉพาะในท้องถิ่นของตนช่วยให้เด็กรู้จักการวางแผนอย่างเป็นระบบ และกระตุ้นให้เด็กสนใจสิ่งที่อยากรู้และมีความรู้เพิมมากขึ้น ในสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น
โดย อารีย์ จันทร์ประคอง (2012-05-24 15:20:40) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูอรวรรณ กองพิลา โรงเรียนฝางวิทยายน จังหวัดขอนแก่น เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากในเรื่องของประวัติศาสตร์ ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ถืว่าดีมากเพราะอาจารย์ สอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ และกิจกรรมโครงงาน ครูสามารถประยุกต์ใช้โดย จัดลำดับกิจกรรม โดยเริ่มจากนำเข้าสู่บทเรียนด้วยกิจกรรมการซักถามนักเรียน การออกไปสืบเสาะหาความรู้ จากนั้นให้นักเรียนทำโครงงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ซึ่งการจัดการเรียนในลักษณะนี้ทำให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้อย่างแท้จริงนำไปประยุกต์ได้กับทุกสาระการเรียนรู้ :tv15:
โดย เยาวลักษณ์ ใจอ่อน (2012-05-26 10:43:23) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูอรวรรณ กองพิลา โรงเรียนฝางวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ทำให้นักเรียนที่สนใจในสถานที่ที่สำคัญของท้องถิ่น โดยครูได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการทำโครงงาน ซึ่งการทำโครงงานเป็นกระบวนการหนึ่งของการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตามที่นักเรียนต้องการศึกษา และรวบรวมข้อมูลในรูปการเขียนรายงาน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสถานที่ที่นักเรียนให้ความสนใจ นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงานยังกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม ทักษะการคิดการแก้ปัญหา
โดย พัชรี แสงทอง (2012-05-31 00:01:32) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูอรวรรณ กองพิลา โรงเรียนฝางวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ทำให้นักเรียนที่สนใจในสถานที่ที่สำคัญของท้องถิ่น โดยครูได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการทำโครงงาน ซึ่งการทำโครงงานเป็นกระบวนการหนึ่งของการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตามที่นักเรียนต้องการศึกษา และรวบรวมข้อมูลในรูปการเขียนรายงาน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสถานที่ที่นักเรียนให้ความสนใจ นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงานยังกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม ทักษะการคิดการแก้ปัญหา
โดย พัชรี แสงทอง (2012-05-31 00:01:42) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูอรวรรณเป็นการสอนที่ดีมาก
โดย ณัฐสุดา มะนาวนอก (2012-08-06 15:10:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมการสอนของคุณครูอรรวรรณ กองพิลา เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เป็นสำคัญ ฝึกทักษะหลายด้าน เช่น กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม การเรียบเรียงข้อมูล การนำเสนอผลงาน ได้องค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ซึ่งการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวหรือศึกษาจากตำรา ยังได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก วิทยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมองเห็นความดีงามในท้องถิ่นตนเอง
โดย วรรณา ประชานันท์ (2012-08-18 06:04:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ และกิจกรรมโครงงาน โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี้ รายการเริ่มต้นด้วยการให้ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการทำโครงงาน จากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มออกไปสืบเสาะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด ห้องประวัติศาสตร์ และสัมภาษณ์บุคคล แล้วกลับมานำเสนอข้อมูลที่สืบค้นได้หน้าชั้นเรียน นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกทำโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยเลือกพื้นที่ที่ต่างกันไป
เช่น โนนแท่น ฮูบแต้มวัดไชยศรี เป็นต้น จากนั้นให้นักเรียนวางแผนการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ตนเลือกแล้วแบ่งงานกันทำ
โดย เพลินพิศ โสรัจจตานนท์ (2012-09-30 17:46:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ และการปฏิบัติงานที่เป็นลำดับขั้นตอน โดยการนำกระบวนการทางประวัติศาสตร์เข้ามามีส่วนในศึกษาค้นคว้าข้อมูล ผู้เรียนได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดของตนเอง ขณะเดียวกันผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การสืบค้น การแก้ไขปัญหา และการใช้เทคโนโลยี จากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาท้องถิ่น ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง จึงทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดองค์ความรู้ สามารถคิด วิเคราะห์ และวางแผน พร้อมกับเกิดความตะหนักสำนึกรักในบ้านเกิด เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของตน รักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตน และเรียนรู้อย่างมีความสุข :tv15: :tv15:
โดย นายศุภวัฒน์ มาศรี (2012-11-10 23:45:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ และการปฏิบัติงานที่เป็นลำดับขั้นตอน โดยการนำกระบวนการทางประวัติศาสตร์เข้ามามีส่วนในศึกษาค้นคว้าข้อมูล ผู้เรียนได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดของตนเอง ขณะเดียวกันผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การสืบค้น การแก้ไขปัญหา และการใช้เทคโนโลยี จากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาท้องถิ่น ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง จึงทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดองค์ความรู้ สามารถคิด วิเคราะห์ และวางแผน พร้อมกับเกิดความตะหนักสำนึกรักในบ้านเกิด เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของตน รักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตน และเรียนรู้อย่างมีความสุข :tv15: :tv15:
โดย นายศุภวัฒน์ มาศรี (2012-11-10 23:45:57) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูอรวรรณ กองพิลา โรงเรียนฝางวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ทำให้ทราบถึงแนวทางการใช้วิธีการสอนของครูที่นำไปช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยครูอรวรรณนำเสนอวิธีการสอนแบบโครงงานซึ่งเป็นวิธีสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทำให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกัน และมีการวางแผนในการทำงาน ให้นักเรียนออกไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มีการลงศึกษาพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ รวมทั้งการสอบถามจากผู้นำชุมชน คนในชุมชน หรือจากผู้รู้อื่นๆ ทำให้ได้รับความรู้โดยการลงมือศึกษาของเด็กเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสอนของครูอรวรรณนั้นเป็นการทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่นของตนมากขึ้น และใช้การทำโครงงานเป็นกระบวนการของการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ตามที่นักเรียนสนใจศึกษา และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและสถานที่ที่ตนเองได้ลงไปศึกษา
โดย อภิสิทธิ์ เครือสา (2015-04-01 08:18:31) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูอรวรรณ กองพิลา โรงเรียนฝางวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ทำให้ทราบถึงแนวทางการใช้วิธีการสอนของครูที่นำไปช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยครูอรวรรณนำเสนอวิธีการสอนแบบโครงงานซึ่งเป็นวิธีสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทำให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกัน และมีการวางแผนในการทำงาน ให้นักเรียนออกไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มีการลงศึกษาพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ รวมทั้งการสอบถามจากผู้นำชุมชน คนในชุมชน หรือจากผู้รู้อื่นๆ ทำให้ได้รับความรู้โดยการลงมือศึกษาของเด็กเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสอนของครูอรวรรณนั้นเป็นการทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่นของตนมากขึ้น และใช้การทำโครงงานเป็นกระบวนการของการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ตามที่นักเรียนสนใจศึกษา และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและสถานที่ที่ตนเองได้ลงไปศึกษา :tv15: :tv15:
โดย อภิสิทธิ์ เครือสา (2015-04-01 08:19:27) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูอรวรรณ กองพิลา โรงเรียนฝางวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ทำให้ทราบถึงแนวทางการใช้วิธีการสอนของครูที่นำไปช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยครูอรวรรณนำเสนอวิธีการสอนแบบโครงงานซึ่งเป็นวิธีสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทำให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกัน และมีการวางแผนในการทำงาน ให้นักเรียนออกไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มีการลงศึกษาพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ รวมทั้งการสอบถามจากผู้นำชุมชน คนในชุมชน หรือจากผู้รู้อื่นๆ ทำให้ได้รับความรู้โดยการลงมือศึกษาของเด็กเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสอนของครูอรวรรณนั้นเป็นการทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่นของตนมากขึ้น และใช้การทำโครงงานเป็นกระบวนการของการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ตามที่นักเรียนสนใจศึกษา และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและสถานที่ที่ตนเองได้ลงไปศึกษา :tv15: :tv15:
โดย อภิสิทธิ์ เครือสา (2015-04-01 08:19:27) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูอรวรรณ กองพิลา โรงเรียนฝางวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ทำให้ทราบถึงแนวทางการใช้วิธีการสอนของครูที่นำไปช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยครูอรวรรณนำเสนอวิธีการสอนแบบโครงงานซึ่งเป็นวิธีสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทำให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกัน และมีการวางแผนในการทำงาน ให้นักเรียนออกไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มีการลงศึกษาพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ รวมทั้งการสอบถามจากผู้นำชุมชน คนในชุมชน หรือจากผู้รู้อื่นๆ ทำให้ได้รับความรู้โดยการลงมือศึกษาของเด็กเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสอนของครูอรวรรณนั้นเป็นการทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่นของตนมากขึ้น และใช้การทำโครงงานเป็นกระบวนการของการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ตามที่นักเรียนสนใจศึกษา และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและสถานที่ที่ตนเองได้ลงไปศึกษา :tv15: :tv15:
โดย อภิสิทธิ์ เครือสา (2015-04-01 08:19:27) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv