thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1072
Rate :
 4
ความยาว : 15.10 นาที | Online : 2012-04-18  
    ประเพณีท้องถิ่นกับเด็กเปิดเกาะ คุณครูประทีป กลีบโกมุท รร.เกาะพะงันศึกษา  
    คุณครูประทีป กลีบโกมุท โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา จังหวัด สุราษฎร์ธานี สอนด้วยวิธีการให้นักเรียนนำความรู้จากการเรียนในห้องเรียน ในเรื่องวัฒนธรรม และประเพณีของไทย มาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่กับประเพณีท้องถิ่นในชุมชนของนักเรียน ที่นักเรียนเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดยนักเรียนเป็นผู้วางแผนการทำงานร่วมกัน ผลจากการเลือกทำชิ้นงาน นักเรียนเลือกการทำรายการสารคดีเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง ประเพณีชักพระทางทะเลอำเภอเกาะพะงัน เพื่อจัดทำเป็นสื่อสารคดีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีความน่าสนใจ และเหมาะกับคนทุกกลุ่มทุกวัย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
การเรียนการสอนดีมาก เนื่องจากช่วยกระตุ้นให้เด็กร่วมกันคิดประเพณี และวันสำคัญในท้องถิ่น เพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้ และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีต่างๆให้สืบทอดสู่ลูกหลาน และคนรุ่นหลาน การสอนที่ให้เด็กมีส่วนร่วมนี้ช่วยให้เด็กสนใจและไม่เบื่อหน่ายการเรียน และช่วยให้เด็กได้รับการถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องจะได้ถ่ายทอดข้อมูล เผยแพร่สู่คนจังหวัดอื่น และคนต่างชาติต่อไป เพื่อให้เห็นความงดงามของประเพณีที่สำคัญที่งดงามในท้องถิ่น
โดย ยุพา นิยมศิลป์ (2012-05-10 14:54:53) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบกลุ่มนี้ ใช้ได้ในทุกระดับชั้นอาจแตกต่างกันไป ตามระดับชั้นเรียนและเนื้อหาในแต่ละท้องถิ่น น่าสนใจมากทีเดียวเป็นกำลังใจให้ครูภาคใต้ทุกท่าน แม้ครูสุรางค์อยู่ภาคเหนือ เรารับการก็แชร์ประสบการณ์ การสอนด้วยกันได้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านช่องทางโทรทัศน์ครู ประเพณีในแต่ละท้องถิ่นน่าสนใจทุกภาคของประเทศ ที่เชียงใหม่เดือนนนี้จะมีประเพณีบูชาเสาหลักเมืองเรียกว่าประเพณีอินทขิล คงต้องนำตอนที่ชมนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นป.1 จะทำเท่าที่ นักเรียนตัวน้อย จะทำได้ โดยการเดินทางด้วยเท้าไปวัดเจดีย์หลวง ตอนที่ทีมงานแนะนำ เรื่องไม้แห่งการเดินทาง ได้เริ่มขึ้นแล้วคะ และการเรียนด้วยประสบการณ์จริง ขอบคุณทีมงานนะคะเพราะกว่าจะได้มาให้ชมในแต่ละตอนในแต่ละวิชาทราบว่าเหนื่อยมากมาย เป็นกำลังใจให้ทีมทุกท่านคะ
โดย สุรางค์ สุวรรณหล่อ (2012-05-20 09:32:07) [แสดงความคิดเห็น]
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในประเภทกลุมนี้เป็นการกระตุ้นให้เด้กได้มีความซาบวึ้งในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นเพื่อช่วยยกระดับในการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีของท้องถิ่นและในเรื่องของการนุรักษ์ในเรื่องของประเพณีต่างๆให้มีการสืบทอดต่อลูกหลานในการสอนจึงต้องมีกระบวนการให้เด็กได้เกิดความสนใจและมีความไม่เบื่อหน่ายในการเรียนและยังช่วยให้มีการถ่ายทอดข้อมูลเพื่อเผยแพร่ไปสู่จังหวัดอื่นได้อย่างถูกต้องซึ่งจัดได้ว่ากระบวนการนี้เป็นประเพณีท้องถิ่นก็เห็นจะเป็นได้
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-21 13:15:19) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้เรื่องประเพณีท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เรียน ครูใช้วิธีนำเข้าสู่บทเรียนโดยสร้างความตระหนักก่อนและเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้ระดมสมอง แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มทำให้ได้ฟื้นความรู้เกี่ยวกับประเพณีในท้องถิ่นของตนหลังจากนั้นมีการนำเสนอหน้าห้องเรียนและได้ประเพณีที่สนใจตามจำนวนกลุ่มและใช้หนึ่งเสียงโหวตเป็นการกระตุ้นความสนใจเพื่อให้ได้ผลสรุปว่าปรเพณีใดที่ได้รับความสนใจที่สุดแล้วมาทำรูปแบบสารคดีทำให้นักเรียนได้รับทักษะขึ้นมาอีกมากมาย
โดย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ (2012-05-23 20:38:55) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ เนื่องจาก สอนด้วยวิธีการให้นักเรียนนำความรู้จากการเรียนในห้องเรียน ในเรื่องวัฒนธรรม และประเพณีของไทย มาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่กับประเพณีท้องถิ่นในชุมชนของนักเรียน เป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เรียน นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม นักเรียนเป็นผู้วางแผนการทำงานร่วมกัน ร่วมกันระดมสมอง แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม
โดย พัชรี แสงทอง (2012-05-30 23:55:33) [แสดงความคิดเห็น]
ประเพณีท้องถิ่นกับเด็กเปิดเกาะ :สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ม.4 รร.เกาะพะงันศึกษา คุณครูประทีป กลีบโกมุท การเรียนการสอนที่ครูใช้ประเพณีท้องถิ่นมาเป็นกลยุกต์สู่การเรียนรู้ของเด็ก โดยผ่านการทำโครงงานเปิดเกาะเพื่อให้เด็กนักเรียนได้สืบสอบความรู้ ด้วยการสร้างความรู้จากปราญ์ท้องถิ่น ที่มีองค์ความรู้ที่เริ่มจะจากหายไปในท้องถิ่นเกาะพงัน ครูเริ่มการเรียนการสอนให้เด็กได้คิดถึงชุมชน ว่าชุมชนเรามีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอะไรที่เป็นประเพณีดังเดิมที่น่าสนใจของชุมชนเรา
โดย เพลินพิศ โสรัจจตานนท์ (2012-09-30 23:24:35) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv