thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4540
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.57 นาที | Online : 2012-04-18  
    พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม  
    ชมการสอนของคุณครูนุจรี วาระนัง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม
ในเวลาที่ปัญหาเรื่องโลกร้อนส่งผลกระทบไปทั่ว มาเรียนรู้เรื่องนี้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้วิเคราะห์ หาสาเหตุ แก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ “นาฬิกาพลังงาน”, “แกะรอยผลิตภัณฑ์” เพิ่มเติม

 
 
จากการได้ชม เรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ของ คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม นับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก จัดกิจจกรรมให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้บุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้น ต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ และมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี และรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนดำรงอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้ประสิทธิผลทั้งในส่วนตนและสังคม เมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ย่อมเกิดความภาคภูมิใจและเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม ด้วยการเป็นพลเมืองดีที่เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างผาสุข
โดย ชำนาญ บุตรคำโชติ (2012-05-04 17:06:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผู้เรียนได้ช่วยกันระดมความคิดเรื่องการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเองในสังคมประชาธิปไตยด้วยการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคมและผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดย อารี แก้วน้อย (2012-05-06 20:35:34) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูนุจรี วาระนัง ได้จัดกิจกรรมการเรียนเรื่องพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย โดยให้นักเรียนเป็นผู้ที่รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมืองที่ดีมีการเลือกโครงการอย่างอิสระในการช่วยเหลือสังคมเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือสังคมประโยชน์ที่นักเรียนได้รับเช่นการเขียนโครงการเป็นตามรูปแบบที่ถูกต้อง และนักเรียนได้ปฎิบัติตามโครงการท่ีเขียนเสียสละเวลาสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ทำให้มีพลเมืองท่ีดีช่วยเหลือสังคมในประเทศชาติมากขึ้นต่อไป
โดย ขนิษฐา ไกวัลเกษบุษย์ (2012-05-08 18:21:30) [แสดงความคิดเห็น]
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ที่คุณครูนุจรี วาระนัง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา นำเสนอในรายการ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นกิจกรรมการสอนที่ดี เน้นให้นักเรียนทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นตามวิถีประชาธิปไตย ทำโครงการเพื่อสังคม เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม สร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นในบ้านเกิดของตนเอง เน้นกระบวนการทำงานเป็นทีม ทุกคนช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ปัญหา นำไปสู่การเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-08 20:58:02) [แสดงความคิดเห็น]
ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน เรื่องพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย จากการรับชมการจัดการเรียนการสอนของคุณครูนุจรี จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนที่ตนเองสอนคะ ขอบคุณมากๆ :tv18: :tv18:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-05-11 16:22:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวิดีโอ สามารถนำไปสอนกับเด็กนักเรียนได้ในชีวิตจริง โดยมีการจักโครงการให้นักเรียนได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อน ให้นักเรียนนั้นเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว ทำฝึกหัดนักเรียนทุกคนรู้จักคำว่า จิตสาธารณะมากยิ่งขึ้น และยังสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อน ช่วยกันให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ซึ่งทั้งหมดนี้ยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนั้นเอง
โดย พัชรี หุ้นชิ้น (2012-05-18 18:41:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้มีการรับชมวีดีทัศน์ในเรื่องเป็นกระบวนการสอนให้กับเด็กได้ในชีวิตจริงโดยมีการจัดโครงการให้นักเรียนได้มีการช่วยเหลือผู้อื่นในยามเมื่อผู้อื่นเดือดร้อนทำให้นักเรียนนั้นเป็นผู้มีความเสียสละไม่เห็นตัวและทำให้นักเรียนมีส่วนในการรู้จักคำว่าจิตสารณะมากยิ่งขขึ้นในการเรียนการสอนจึงเน้นกระบวนการที่ให้มีการปฏิบัติไดตามกระบวนการแห่งความเป็นจริงในการช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและตกทุกข์ได้ยากต้องการความช่วยเหลือซึ่งทั้งหมดในเรื่องนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-21 13:23:26) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้ได้แนวการสอนในเรื่องพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยเป็นการสอนแทรกเข้าไปโดยนักเรียนไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นพลเมืองในประเทศที่มีระบบการเมืองในสังคมประชาธิปไตย เกิดความรู้สึกที่จะมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองของรัฐ นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักการช่วยเหลือสังคม มีความสามัคคีเกิดขึ้นนักเรียนทำโครงการโดยทำกิจกรรมกลุ่ม ระดมสมองเกิดความคิดดีๆที่จะช่วยเหลือชุมชนในฐานะพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย
โดย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ (2012-05-22 19:11:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชม เรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม ทำให้ได้แนวการสอนในเรื่องของพลเมืองดีในวิถีประชาธิไปไตย ซึ่งนักเรียนได้มีการแบ่งกลุ่มการคิดโครงการในการทำความดีเพื่อสังคม ก่อให้เกิดทักษะการคิดของกระบวนการกลุ่ม การปลุกจิตสำนึกในหน้าที่ของพลเมืองดี มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว หรือที่เรียกว่ามีจิตสาธารณะ และนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีทั้งในโรงเรียนและชุมชน
โดย เพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล (2012-05-24 10:29:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวิดีทัศน์ พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย โดยคุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม ทำให้ได้แนวการสอนในเรื่องของพลเมืองดีในวิถีประชาธิไปไตย มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูสอดแทรกเนื้อหาความรู้และเกร็ดความรู้ต่างๆในการสอนได้อย่างแนบเนียน ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย งนักเรียนได้มีการแบ่งกลุ่มการคิดโครงการในการทำความดีเพื่อสังคม ก่อให้เกิดทักษะการคิดของกระบวนการกลุ่ม การปลุกจิตสำนึกในหน้าที่ของพลเมืองดี มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว หรือที่เรียกว่ามีจิตสาธารณะ และนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีทั้งในโรงเรียนและชุมชน
โดย พัชรี แสงทอง (2012-05-29 22:15:29) [แสดงความคิดเห็น]
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของ คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ได้ชมการสอนของคุณครูนุจรี วาระนัง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้ :tv01: :tv15:
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-18 09:53:11) [แสดงความคิดเห็น]
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของ คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ได้ชมการสอนของคุณครูนุจรี วาระนัง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้ :tv01: :tv15:
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-18 09:53:38) [แสดงความคิดเห็น]
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของ คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ได้ชมการสอนของคุณครูนุจรี วาระนัง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้ :tv01: :tv15:
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-18 09:53:39) [แสดงความคิดเห็น]
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของ คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ได้ชมการสอนของคุณครูนุจรี วาระนัง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้ :tv01: :tv15:
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-18 09:53:39) [แสดงความคิดเห็น]
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของ คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ได้ชมการสอนของคุณครูนุจรี วาระนัง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้ :tv01: :tv15:
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-18 09:53:39) [แสดงความคิดเห็น]
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของ คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ได้ชมการสอนของคุณครูนุจรี วาระนัง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้ :tv01: :tv15:
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-18 09:53:40) [แสดงความคิดเห็น]
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของ คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ได้ชมการสอนของคุณครูนุจรี วาระนัง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้ :tv01: :tv15:
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-18 09:53:40) [แสดงความคิดเห็น]
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของ คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ได้ชมการสอนของคุณครูนุจรี วาระนัง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้ :tv01: :tv15:
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-18 09:53:40) [แสดงความคิดเห็น]
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของ คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ได้ชมการสอนของคุณครูนุจรี วาระนัง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้ :tv01: :tv15:
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-18 09:53:41) [แสดงความคิดเห็น]
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของ คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ได้ชมการสอนของคุณครูนุจรี วาระนัง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้ :tv01: :tv15:
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-18 09:53:41) [แสดงความคิดเห็น]
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของ คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ได้ชมการสอนของคุณครูนุจรี วาระนัง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้ :tv01: :tv15:
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-18 09:53:41) [แสดงความคิดเห็น]
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของ คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม ได้ชมการสอนของคุณครูนุจรี วาระนัง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้ :tv01: :tv15:
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-18 09:53:42) [แสดงความคิดเห็น]
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของ คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ได้ชมการสอนของคุณครูนุจรี วาระนัง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้ :tv01: :tv15:
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-18 09:53:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผู้เรียนได้ช่วยกันระดมความคิดเรื่องการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเองในสังคมประชาธิปไตยด้วยการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคมและผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดย พรทิพย์ อนุแสน (2012-09-01 10:50:25) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ
โดย เก็จแก้ว เมืองทอง (2012-09-21 19:01:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมในการสอนวิชาสังคมให้น่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องหน้าที่ของพลเมืองซึ่งเรียนที่ไรก็อยากหลับทุกที
นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการสู่โครงงานเชิง สร้างเพื่อสังคมอีกด้วย ขอนำไปต่อยอดนะคะ
โดย กาญจนา ใจมั่น (2012-11-04 17:03:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวิดีโอ สามารถนำไปสอนกับเด็กนักเรียนได้ในชีวิตจริง โดยมีการจักโครงการให้นักเรียนได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อน ให้นักเรียนนั้นเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมในการสอนวิชาสังคมให้น่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องหน้าที่ของพลเมืองซึ่งเรียนที่ไรก็อยากหลับทุกที
นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการสู่โครงงานเชิง สร้างเพื่อสังคมอีกด้วย
โดย ลัดดาวัย์ ปานสมุทร (2012-12-21 17:19:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชม เรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ของ คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม นับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก จัดกิจจกรรมให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้บุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้น ต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ และมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี และรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนดำรงอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้ประสิทธิผลทั้งในส่วนตนและสังคม เมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ย่อมเกิดความภาคภูมิใจและเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม ด้วยการเป็นพลเมืองดีที่เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างผาสุข :tv07: :tv02: :tv02: :tv09:
โดย ศิรประภา แย้มกล่ำ (2013-01-03 18:44:05) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติ ทำใหนักเรียนได้เห็นปัญหา และพวกเขาได้เข้าไปช่วยเหลือในฐานะที่เป็นประชาชน เป็นพลเมือง ในวิถีประชาธิปไตย ซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแล้ว สามารถนำความรู้นั้นไปต่อยอด เพื่อพัฒนาสังคมต่อไป ขอแสดงความนับถือค่ะ จากครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
:tv15:
โดย มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี (2013-02-08 21:33:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติได้จริง และเป็นรูปธรรม นักเรียนคงจะมีความสุขในการเรียนรู้ จะนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำได้จริงๆ ประสบความสำเร็จ เยี่ยมมากๆ ดิฉันจะำนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ ในการสอนของตนเอง :tv02: จากครูปารณีย์ ปานแก้ว ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา
:tv03: :tv03: :tv03: :tv15:
โดย ปารณ๊ย์ ปานแก้ว (2013-04-21 17:51:06) [แสดงความคิดเห็น]
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม ทำให้ได้แนวการสอนในเรื่องของพลเมืองดีในวิถีประชาธิไปไตย ซึ่งนักเรียนได้มีการแบ่งกลุ่มการคิดโครงการในการทำความดีเพื่อสังคม ก่อให้เกิดทักษะการคิดของกระบวนการกลุ่ม จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้บุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้น ต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ และมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็ม
โดย อัญชลินทร์ ใจเที่ยง (2013-06-04 15:34:44) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชม เรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ของ คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม นับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นกิจกรรมการสอนที่ดี เน้นให้นักเรียนทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นตามวิถีประชาธิปไตย จัดกิจจกรรมให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้บุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้น ต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ และมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี และรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนดำรงอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้ประสิทธิผลทั้งในส่วนตนและสังคม เมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ย่อมเกิดความภาคภูมิใจและเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม ด้วยการเป็นพลเมืองดีที่เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างผาสุข :tv01:
โดย เพิ่มศรี ปลาทอง (2013-12-02 14:31:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชม เรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ของ คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม นับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นกิจกรรมการสอนที่ดี เน้นให้นักเรียนทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นตามวิถีประชาธิปไตย จัดกิจจกรรมให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความคิด ทำโครงการเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการทำงานตามที่ได้มุ่งหมายที่ตั้งไว้บุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้น ต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ และมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี และรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนดำรงอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้ประสิทธิผลทั้งในส่วนตนและสังคม เมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ย่อมเกิดความภาคภูมิใจและเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม ด้วยการเป็นพลเมืองดีที่เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างผาสุข :tv01:
โดย เพิ่มศรี ปลาทอง (2013-12-02 14:34:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมกิจกรรมของคุณครู ดีมากคะ เราต้องช่วยกันขัดเกลานิสัยของเด็กๆ ในยุคใหม่ แม้จะเหนื่อยยากแค่ไหน เราก็ต้องช่วยกัน เด็กบางคนแข็งกระด้างเห็นแก่ตัว ไม่มีน้ำใจ นั่นเพราะเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้น เราเป็นครูต้องช่วงกันสร้างนิสัยที่ดีมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ เพื่อประเทศชาติของเราต่อไป ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่
โดย อุทัยวรรณ ใจเรือน (2016-08-17 00:35:27) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv