thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 653
Rate :
 4
ความยาว : 14.58 นาที | Online : 2012-04-17  
    เยาวไกด์ ไดโนเสาร์ คุณครูอรวรรณ อินทสีดา รร.สหัสขันธ์ศึกษา  
    คุณครูอรวรรณ อินทสีดา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ สอนนักเรียนโดยการตั้งชุมนุมยุวมัคคุเทศก์ และเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่พบซากฟอลซิลไดโนเสาร์ พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่พิพิธภัณฑ์ ที่กรมทรัพยากรธรณีมาสร้างไว้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำเนิดโลก กำเนิดสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว จนถึงกำเนิดไดโนเสาร์ นำวิทยากรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาฝึกอบรมนักเรียนเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ บทบาท ข้อควรปฏิบัติของมัคคุเทศก์เพื่อพัฒนา และส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นยุวมัคคุเทศก์ นำเที่ยวในสถานที่ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
วิดีโอเรื่องนี้น่าสนใจ เนื่องจากคุณครูสอนหนังสือโดยอาศัยเด็กมีส่วนร่วม มีการกระตุ้นให้เด็กคิดตามและตอบคำถาม มีการจัดกลุ่มให้เด็กร่วมกันคิด ทำให้เกิดความสามัคคีได้ รวมถึงการเรียนหนังสือนอกโรงเรียนโดยไปศึกษาที่สถานที่จริงทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และสนใจเรียนเพิ่มมากขึ้นโดยโรงเรียนร่วมกับหน่วยงานอื่นในการสอนเด็กนักเรียน เพื่อเด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ต่อไป ช่วยให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย
โดย ยุพา นิยมศิลป์ (2012-05-10 14:16:01) [แสดงความคิดเห็น]
จาการที่ได้มีการชมวีดีทัศน์ในเรื่องการสอนของครูในเรื่องการสอนที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในเรื่องเป็นการกระตุ้นให้เด็กถามและตอบคำถามมีการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดความรักความสามคคีขึ้นภายในกลุ่ม ตลอดจนการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการศึกษาและในด้านการทำกิจกรรมจึงได้เป็นกระบวนการที่น่าสนใจในการเรียนรู้ซึ่งเด็กนักเรียนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความรู้ต่อตนเองและคนรอบข้างในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-21 14:09:49) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูอรวรรณ อินทสีดา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ในเรื่องเยาวไกด์ ไดโนเสาร์ มีความน่าสนใจ เพราะได้พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่พิพิธภัณฑ์ ที่กรมทรัพยากรธรณีมาสร้างไว้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำเนิดโลก กำเนิดสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว จนถึงกำเนิดไดโนเสาร์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัว นอกจากนี้ยังได้นำวิทยากรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาฝึกอบรมนักเรียนเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ บทบาท ข้อควรปฏิบัติของมัคคุเทศก์เพื่อพัฒนา และส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นยุวมัคคุเทศก์ นำเที่ยวในสถานที่ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น จากการชมวิดีทัศน์จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน
โดย พัชรี แสงทอง (2012-05-30 23:49:46) [แสดงความคิดเห็น]
สอนเด็กมีส่วนร่วม ครูมีการกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ นำไปศึกษาที่สถานที่จริงทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และสนใจเรียนเพิ่มมากขึ้นฝึกอบรมนักเรียนมารยาท เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ บทบาท ข้อปฏิบัติของการเป็นมัคคุเทศก์ และส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก การใช้ภาษาที่ถูกต้อง และมีการสรุปบทเรียน
โดย เสริมศักดิ์ ศรีโพธิ์กลาง (2012-06-08 21:21:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนเด็กให้มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมและฝึกในเป็นผู้ที่มีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องด้วยค่ะ เป็นการดชว์ความสามารถของเด้กไปในตัวด้วยค่ะ
โดย อรวรรณ พรรณขาม (2012-06-30 11:22:22) [แสดงความคิดเห็น]
เยาวไกด์ ไดโนเสาร์ คุณครูอรวรรณ อินทสีดา รร.สหัสขันธ์ศึกษา เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น และรู้จักการแก้ไขปัญา ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้โดยทางอ้อม ทำให้เกิดความหวงแหนและเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านี้ได้ อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยให้นักเรียนได้มีการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้เป็นอย่างดี จึงเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนต่างๆ ควรให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากค่ะ
โดย ปริญญาภรณ์ นุ่นงาม (2012-08-08 22:05:28) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูอรวรรณ อินทสีดา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ สอนนักเรียนโดยการตั้งชุมนุมยุวมัคคุเทศก์ คิดเป็น ทำเป็น และรู้จักการแก้ไขปัญา ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้โดยทางอ้อม ทำให้เกิดความหวงแหนและเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านี้ได้ อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยให้นักเรียนได้มีการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้เป็นอย่างดี จึงเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนต่างๆ ควรให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากค่ะ :tv07: :tv02:
โดย ศิรประภา แย้มกล่ำ (2013-01-03 18:44:58) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv