thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1164
Rate :
 4
ความยาว : 13.31 นาที | Online : 2012-04-17  
    ผีตาโขน คุณครูสุนทร พรหมดี รร.บ้านโคกงาม  
    ในการสอนของคุณครูสุนทร พรหมดี โรงเรียนบ้านโคกงาม จังหวัดเลย นั้น ได้นำเอาประเพณีที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เข้ากับวิชาการงานอาชีพ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวในประเพณีท้องถิ่น มีความรัก และหวงแหนในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรม ที่มีอยู่ในท้องถิ่นตนเอง นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราวความเป็นมาของประเพณีการละเล่นผีตาโขนแล้ว นักเรียนยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัวด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

มาทำ E-BOOK กันเถอะ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำ E-BOOK ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้สำเร็จ เพิ่มเติม

กลไกง่าย ๆ ใช้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ คุณครูกฤษขจร ศรีถาวร รร.บ้านสำราญ
เพราะความใกล้ชิด ทำให้รู้ความสนใจเฉพาะด้านของนักเรียน จนเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือขึ้น เรื่องรอบตัวสู่การสร้างสรรค์ เพิ่มเติม

ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา
ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานกะเหรี่ยงยุคใหม่ คุณครูและชุมชนร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เพิ่มเติม

ตะกร้าพารวย คุณครูสมหวัง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องการสร้างอาชีพ เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในภาชนะที่นักเรียนสานเอง เป็นวัสดุสังเคราะห์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม

ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม
ชมกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วย เพิ่มเติม

 
 
ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเลย ดีใจมากที่อาจาย์คิดหาวิธีการ ผีตาโขน :การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม:ป.4-ป.6 รร.บ้านโคกงาม คุณครูสุนทร พรหมดี
การละเล่นผีตาโขนมีที่มาและเรีิองราวมากมาย ว่าการเล่นผีตาโขนเกิดขึ้นอย่างไร มีที่มาอย่างไร ที่คนสนใจมาก รร บ้านโคกงามเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้ แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ครูจึงใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน และเทศกาล ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้ประวัติ วัฒนธรรมผีตาโขน ครูสุนทร เน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสบการณตรงด้วยตนเอง ผ่านการทำกิจกรรม ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย คื่อ แบ่งกลุ่มศึกษา ให้นักเรียนศึกษาประวัติ ผีตาโขน ที่พิพิธภัณฑ์ ผีตาโขน ที่วัดโพนชัย และให้นักเรียนสอบถามความรู้จากผู้รู้ปราญท้องถิ่น ครู พระ คนเก่าแก่ ในท้องถิ่นให้เล่าเรื่องราวผัตาโขนให้ฟัง ได้ความว่า ผีตามคนมาทำบุญ เมื่อชาวบ้านมาทำบุญ ผีปลอมตัวมาทำบุญด้วย ต่อมาจึงมาจึงเพี้ยนมาเป็น ผีตาโขน เมื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มสอบหาความรู้ จากพระ จากวิทยากรท้องถิ่นแล้ว จึงนำมาสรุป ความรู้ทีได้รับ และจากการเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ก็นำมาสรุปความรู้ และนำความรู้ไปสร้างสรรค์ผลงานการละเล่นผีตาโขน โดยการสร้าง หน้ากาก เสื้อผ้า เครื่องดนตรีและอาวุธที่ใช้ประจำตัว เมื่อเสร็จแล้วจึงนำชิ้นงานเข้าร่วมประกวดกับท้องถิ่นในช่วงเทศกาลงานการละเล่นผู้ตาโขนที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปี
โดย แสงเดือน พิมพ์เสนา (2012-05-17 15:43:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมการเรียนการสอนเรื่องผีตาโขนของอาจารย์สุนทร พรหมดี ทำให้ได้รู้ประวัติความเป็นมาของประเพณีผีตาโขน และที่ชอบมากคือเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นโดยการปลูกฝังไปที่ตัวเด็กนักเรียนที่กำลังจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติการเรียนการสอนของอาจารย์ยังให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือได้ ดิฉันจะลองนำมาใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของตนเองเพราะชุมชนของฉันมีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจหลายอย่าง
โดย มัลลิการ์ แซ่จิว (2012-09-04 20:35:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับผมจะเอาไปปรับใช้ในการสอน
โดย วิวัฒน์ อนุแสน (2012-11-18 11:48:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะ
โดย ปรียาภัทร ปะโปตินัง (2013-10-15 11:17:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมการเรียนการสอนเรื่องผีตาโขน กระผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเลย ที่จะช่วยกันรักษาวัฒนธรรมสิ่งนี้ไว้ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้ประวัติ วัฒนธรรมผีตาโขน การละเล่นผีตาโขนมีที่มาและเรีิองราวมากมาย ว่าการเล่นผีตาโขนเกิดขึ้นอย่างไร มีที่มาอย่างไร ที่คนสนใจมาก
ในถานะที่เราเป็นคนไทยเราต้องช่วยกันรักษาวัฒนธรรมอันหนึ่งอันนี้ไว้ให้อยู่ตลอดไปนะครับ
โดย พชร กลิ่นนิรันต์ (2014-02-16 18:34:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมการเรียนการสอนเรื่องผีตาโขน กระผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเลย ที่จะช่วยกันรักษาวัฒนธรรมสิ่งนี้ไว้ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้ประวัติ วัฒนธรรมผีตาโขน การละเล่นผีตาโขนมีที่มาและเรีิองราวมากมาย ว่าการเล่นผีตาโขนเกิดขึ้นอย่างไร มีที่มาอย่างไร ที่คนสนใจมาก
ในถานะที่เราเป็นคนไทยเราต้องช่วยกันรักษาวัฒนธรรมอันหนึ่งอันนี้ไว้ให้อยู่ตลอดไปนะครับ
โดย พชร กลิ่นนิรันต์ (2014-02-16 18:35:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่กระผมได้ชมวีดีโอเรื่องผีตาโขนแล้ว ได้ช่วยให้กระผมได้เรียนรู้เรื่องราวตำนานของผีตาโขนมากขั้น และยังได้รู้ว่าผีตาโขนนั้นแท้จิงแล้วชื้อเดิมก็คือ ผีตามคน และก็ประวัติที่หน้าสนใจมาก หมู่บ้านด่านซ้ายก็เป็นเพียงหมู่บ้านเดียวในโลกที่มีการนำเสนอเรื่องราวของผีตาโขนมีการจัดเป็นแหล่งเรียนรู้มีการจัดเป็นสินค้าและก็ยังจัดเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของหมู่บ้าน และก็ยังเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ
โดย ศุภณัฐ ดิษฐ์กระจัน (2014-02-17 21:54:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดิฉันได้ชมวีดีโอผีตาโขน ในการสอนของคุณครูสุนทร พรหมดี โรงเรียนบ้านโคกงาม จังหวัดเลย นั้น ได้นำเอาประเพณีที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เข้ากับวิชาการงานอาชีพ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวในประเพณีท้องถิ่นที่มีอยู่ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราวความเป็นมาของประเพณีการละเล่นผีตาโขนแล้ว นักเรียนยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวด้วย
โดย ธิดารัตน์ จับใจ (2014-02-26 03:17:51) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv