thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3758
Rate :
 3.5
ความยาว : 15.25 นาที | Online : 2012-04-17  
    เศรษฐศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียง คุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท  
    คุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท เน้นการสอนจากเรื่องราวรอบตัวนักเรียน เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์ นำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมเมืองมาประกอบการเรียน เพื่อจะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดไม่ถูกชักจูงให้เชื่อในการโฆษณาง่ายๆ เช่น ครู จะนำผลไม้มาให้เด็กๆเลือกซื้ออย่างอิสระ แล้วให้วิเคราะห์ว่าทำไมถึงเลือกซื้อผลไม้ชนิดนั้นมีหลักในการเลือกอย่างไร และสรุปด้วยการสอนให้เลือกโดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
จากการได้ชม เรื่อง เศรษฐศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียง ของคุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท นับเป้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก เป็นการจัดกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ เกี่ยวกับ ผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยกำหนดสถานการณ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้จำหน่ายสินค้า นำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมเมืองมาประกอบการเรียน เพื่อจะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดไม่ถูกชักจูงให้เชื่อในการโฆษณาง่ายๆ เช่น ครู จะนำผลไม้มาให้เด็กๆเลือกซื้ออย่างอิสระ แล้วให้วิเคราะห์ว่าทำไมถึงเลือกซื้อผลไม้ชนิดนั้นมีหลักในการเลือกอย่างไร และสรุปด้วยการสอนให้เลือกโดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างดีทีเดียว
โดย ชำนาญ บุตรคำโชติ (2012-05-04 16:47:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมเรื่อง เศรษฐศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียง คุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท
คุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท เน้นการสอนจากเรื่องราวรอบตัวนักเรียน เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์ นำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมเมืองมาประกอบการเรียน เพื่อจะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดไม่ถูกชักจูงให้เชื่อในการโฆษณาง่ายๆ เช่น ครู จะนำผลไม้มาให้เด็กๆเลือกซื้ออย่างอิสระ แล้วให้วิเคราะห์ว่าทำไมถึงเลือกซื้อผลไม้ชนิดนั้นมีหลักในการเลือกอย่างไร และสรุปด้วยการสอนให้เลือกโดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากเพราะมีการวิเคราะห์ให้นักเรียนได้เห็นว่าทำไมถึงเลือกซื้อผลไม้ชนิดนั้นมีหลักในการเลือกอย่างไร และสรุปด้วยการสอนให้เลือกโดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ นับว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีมากค่ะ
:tv02:
โดย จิรภา บุญชูวงศ์ (2012-05-07 18:04:19) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูแววนภาสอนได้ดีมากค่ะ เป็นการจัดการเรียนการสอนให้เด็กเข้าใจได้ง่ายโดยที่เด็กได้ลองเลือกซื้อสินค้า แล้วให้วิเคราะห์ บอกเหตุผลที่เลือกซื้อสินค้าชนิดนั้น ทำให้เด็กมีการคิด วิเคราะห์ มีเหตุผล รู้จักการรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อสินค้ามีบริโภค ไม่ถูกชักจูงจากการโฆษณาชวนซื้อ และรู้เท่าทัน เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะ และการสอนแบบจำลองสถานการณ์ทำให้เด็กวัยนี้เข้าใจเนื้อหาอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ :tv15: :tv15:
โดย ธัญชนก ชนะกิจ (2012-05-07 22:51:56) [แสดงความคิดเห็น]
ชมโทรทัศน์ครู เศรษฐศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียง คุณครูแววนภา กาญจนาวดี โรงเรียนพญาไท เน้นการสอนเรื่องราวรอบตัวนักเรียน เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์นำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมเมืองมาประกอบการเรียน เพื่อจะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาด ไม่ถูกชักจูงให้เชื่อในการโฆษณาง่ายๆ เช่นครูจะนำผลไม้มาให้เด็กๆเลือกซื้ออย่างอิสระ แล้วให้วิเคราะห์ ว่าทำไมจึงซื้อผลไม้ชนิดนั้น มีหลักในการเลือกซื้ออย่างไร และสรุปด้วยการสอนให้เลือก โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากๆ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยแสดงบทบาทสมมุติและสรุปเป็นองค์ความรู้ ดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในโรงเรียน ขอบคุณค่ะ
โดย ลัดดา วงษ์แหวน (2012-05-11 20:58:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีเพราะเป็นการสร้างเรื่องราวและหาวิธีการใหม่ๆมาสอนให้กับนักเรียนเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนมากขึ้นทำให้นักเรียนมีกระบวนการคิดที่หลากหลายสร้างมโนภภาในการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนขึ้นโดยผ่านการนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆเป็นเทคนิคที่นักเรียนสามารถจำไปใช้ได้กับชีวิตประจำวันและเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีทางด้านการเรียนด้วยอีกจึงเป็นการเรียนการสอนทน่านำไปประยุกตุ์ใช้ได้กับการสอนในประเทศไทยเยี่ยมจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วันเพ็ญ จินะอิ (2012-05-13 16:23:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมการจัดกิจกรรมการเรียนเศรษฐศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียงของ คุณครูแววนภา ทำให้คิดได้ว่ากราสอนเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้สึกว่าจะไม่ได้รับความสนใจจากนักเรียนแต่คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจนำเรื่องการเลือกซื้อสินค้าจากในชีวิตจริงมาใช้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากบทบาทสมมุติ มีการทำงานเป็นทีม มีการสืบค้นขอ้มูล ร่วมกันสรุ)องค์ความรู้ มีการนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น เชื่อมโยงเข้าสู่เศรษฐกิจพอเพียง ที่ควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ในทุกสายงาน และที่สุดยอดของกิจกรรมคือนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประโยช์ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก มาก สมควรจะต้องนำไปเป็นแบบอย่างแน่นอนค่ะ
โดย ลัดดา ตันอารีย์ (2012-05-17 19:55:51) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากจะเห็นได้ว่านักเรียนมีกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมบทบาทสมมุติของคุณครูแววนภา ในเรื่องการสอนเศรษฐศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียง ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อนักเรียนเกิดเรียนรู้อย่างสนุกสนาน สอนให้นักเรียนเป็นผู้บริโภคที่ฉลาด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากๆ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยแสดงบทบาทสมมุติและสรุปเป็นองค์ความรู้ ดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในโรงเรียนต่อไป
โดย ยุพิน ราหูรักษ์ (2012-05-28 20:28:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นและช่วยกันออกความเห็นต่างๆ ใจการทำกิจกรรมสมมุติในการเรียนเศรษฐศาสตร์แบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยการนำสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำของนักเรียนในการเลือกซื้อสินค้าและช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆได้ดี และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนและนำไปบอกผู้ปกครองได้ด้วยเป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากๆ เลยค่ะ ดิฉันชอบมาก และดิฉันจะเอาไปเป็นแบบอย่างน่ะค่ะ
โดย จันทร์ประภา ดิษฐ์ประชา (2012-05-30 14:08:52) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีทัศน์ เศรษฐศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นว่า คุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท เน้นการสอนจากเรื่องราวรอบตัวนักเรียน เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์ นำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมเมืองมาประกอบการเรียน เพื่อจะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดไม่ถูกชักจูงให้เชื่อในการโฆษณาง่ายๆ เช่น ครู จะนำผลไม้มาให้เด็กๆเลือกซื้ออย่างอิสระ แล้วให้วิเคราะห์ว่าทำไมถึงเลือกซื้อผลไม้ชนิดนั้นมีหลักในการเลือกอย่างไร และสรุปด้วยการสอนให้เลือกโดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงบทบาทสมมุติ
โดย พัชรี แสงทอง (2012-05-31 19:20:51) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้บทบาทสมมุติจะทำให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าตนเองได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรง รู้จักการวางแผน คิดแก้ปัญหาเป็น ถือว่าเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะเกิดผลโดยตรงกับผู้เรียนทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนและจำได้ดียิ่งขึ้น
โดย อาเรฟ หะยีหามะ (2012-05-31 21:42:35) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้วิชาเศษฐศาสตร์ผ่านชชีวิตประจำวันครูใช้วิธีการเล่นบทบาทสมมุติ นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียน เน้นการทำงานกลุ่ม ครูมีบทบาทเป็นเพียงผู้ชี้แนะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และเป็นเรื่องใหล้ตัวที่ครูหยิบยกมาสอน ครูได้จัดเตรียมสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนให้พร้อม เด็กเรียนเกิดความสนุกสานาน สิ่งที่สำคัญนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขอชื่นชมครูที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี
โดย กรรณิการ์ บุญประเสริฐ (2012-06-04 17:04:03) [แสดงความคิดเห็น]
เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาชีวิต คือเป็นการเรียนรู้ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ถ้านักเรียนเข้าใจในวิชา ลักษณะของวิชา จะทำให้นักเรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ และวางแผนอนาคตของตนเองได้ :tv15:
โดย อุทุมพร เพชรแดง (2012-06-14 14:53:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมเรื่อง เศรษฐศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียง คุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท คุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท เน้นการสอนจากเรื่องราวรอบตัวนักเรียน เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์ นำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมเมืองมาประกอบการเรียน เพื่อจะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดไม่ถูกชักจูงให้เชื่อในการโฆษณาง่ายๆ เช่น ครู จะนำผลไม้มาให้เด็กๆเลือกซื้ออย่างอิสระ แล้วให้วิเคราะห์ว่าทำไมถึงเลือกซื้อผลไม้ชนิดนั้นมีหลักในการเลือกอย่างไร และสรุปด้วยการสอนให้เลือกโดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากเพราะมีการวิเคราะห์ให้นักเรียนได้เห็นว่าทำไมถึงเลือกซื้อผลไม้ชนิดนั้นมีหลักในการเลือกอย่างไร และสรุปด้วยการสอนให้เลือกโดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ นับว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-06-17 21:45:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมเรื่อง เศรษฐศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียง คุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท
คุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท เน้นการสอนจากเรื่องราวรอบตัวนักเรียน เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์ นำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมเมืองมาประกอบการเรียน เพื่อจะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดไม่ถูกชักจูงให้เชื่อในการโฆษณาง่ายๆ ในการจัดการเรียนการสอนเ่ช่นนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ นักเรียนเข้าใจและมีความสามารถในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้นักเรียนยังไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์อีกด้วย
โดย ณัฏฐ์วัฒน์ อนันตะสุข (2012-06-18 09:19:52) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท เน้นการสอนจากเรื่องราวรอบตัวนักเรียน เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์ นำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมเมืองมาประกอบการเรียน เพื่อจะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดไม่ถูกชักจูงให้เชื่อในการโฆษณาง่ายๆ และสรุปด้วยการสอนให้เลือกโดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ นับว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีมาก
โดย บุญเทียร แจ่มทุ่ง (2012-06-28 08:26:34) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมเรื่อง เศรษฐศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียง คุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท คุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท เน้นการสอนจากเรื่องราวรอบตัวนักเรียน เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์ นำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมเมืองมาประกอบการเรียน เพื่อจะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดไม่ถูกชักจูงให้เชื่อในการโฆษณาง่ายๆ เช่น ครู จะนำผลไม้มาให้เด็กๆเลือกซื้ออย่างอิสระ แล้วให้วิเคราะห์ว่าทำไมถึงเลือกซื้อผลไม้ชนิดนั้นมีหลักในการเลือกอย่างไร และสรุปด้วยการสอนให้เลือกโดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากเพราะมีการวิเคราะห์ให้นักเรียนได้เห็นว่าทำไมถึงเลือกซื้อผลไม้ชนิดนั้นมีหลักในการเลือกอย่างไร และสรุปด้วยการสอนให้เลือกโดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ นับว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีมากครับ
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-09-25 15:10:48) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมคลิปการสอนของคุณครูแววนภา กาญจนาวดี โรงเรียนพญาไท เน้นการสอนเรื่องราวรอบตัวนักเรียน เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์นำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมเมืองมาประกอบการเรียน เพื่อจะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาด ไม่ถูกชักจูงให้เชื่อในการโฆษณาง่ายๆ เช่นครูจะนำผลไม้มาให้เด็กๆเลือกซื้ออย่างอิสระ แล้วให้วิเคราะห์ ว่าทำไมจึงซื้อผลไม้ชนิดนั้น มีหลักในการเลือกซื้ออย่างไร และสรุปด้วยการสอนให้เลือก โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากๆ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยแสดงบทบาทสมมุติและสรุปเป็นองค์ความรู้ ดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในโรงเรียน ขอบคุณค่ะ
โดย พรทิพย์ อนุแสน (2012-10-28 16:49:06) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก ค่ะ ชอบในรายการนี้มากจึงเลือกเนื้อหามาทำ รายงาน ทำให้ได้รู้ว่าสามารนำเทคนิคใดไปสอนวิชานี้และมี ความเข้าใจมากขึ้นใน เนื้อหาที่จะสอน เป็นอย่าง ยิ่ง ค่ะ :tv01:
โดย ศิรประภา แย้มกล่ำ (2012-12-24 10:45:44) [แสดงความคิดเห็น]
ชมโทรทัศน์ครู เศรษฐศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียง คุณครูแววนภา กาญจนาวดี โรงเรียนพญาไท เน้นการสอนเรื่องราวรอบตัวนักเรียน เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์นำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมเมืองมาประกอบการเรียน เพื่อจะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาด ไม่ถูกชักจูงให้เชื่อในการโฆษณาง่ายๆ เช่นครูจะนำผลไม้มาให้เด็กๆเลือกซื้ออย่างอิสระ แล้วให้วิเคราะห์ ว่าทำไมจึงซื้อผลไม้ชนิดนั้น มีหลักในการเลือกซื้ออย่างไร และสรุปด้วยการสอนให้เลือก โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากๆ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยแสดงบทบาทสมมุติและสรุปเป็นองค์ความรู้ ดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในโรงเรียน ขอบคุณค่ะ
:tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุรีพร อารีรักษ์ (2013-01-30 11:49:17) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวศิริรัตน์ จุ้ยทอง สาขาการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จากการได้ชม เรื่อง เศรษฐศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียง ของคุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท นับเป้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก เป็นการจัดกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ วิชาเศรษฐศาสตร์นำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมเมืองมาประกอบการเรียน เพื่อจะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาด ไม่ถูกชักจูงให้เชื่อในการโฆษณาง่ายๆ เช่นครูจะนำผลไม้มาให้เด็กๆเลือกซื้ออย่างอิสระ แล้วให้วิเคราะห์ ว่าทำไมจึงซื้อผลไม้ชนิดนั้น มีหลักในการเลือกซื้ออย่างไร และสรุปด้วยการสอนให้เลือก โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากๆ และสรุปด้วยการสอนให้เลือก โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากๆ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยแสดงบทบาทสมมุติและสรุปเป็นองค์ความรู้ ครูได้จัดเตรียมสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนให้พร้อม เด็กเรียนเกิดความสนุกสานาน สิ่งที่สำคัญนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขอชื่นชมครูที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv02: :tv02: :tv15: :tv10: :tv18:
โดย ศิริรัตน์ จุ้ยทอง (2014-02-28 22:29:05) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวศิริรัตน์ จุ้ยทอง สาขาการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จากการได้ชม เรื่อง เศรษฐศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียง ของคุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท นับเป้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก เป็นการจัดกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ วิชาเศรษฐศาสตร์นำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมเมืองมาประกอบการเรียน เพื่อจะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาด ไม่ถูกชักจูงให้เชื่อในการโฆษณาง่ายๆ เช่นครูจะนำผลไม้มาให้เด็กๆเลือกซื้ออย่างอิสระ แล้วให้วิเคราะห์ ว่าทำไมจึงซื้อผลไม้ชนิดนั้น มีหลักในการเลือกซื้ออย่างไร และสรุปด้วยการสอนให้เลือก โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากๆ และสรุปด้วยการสอนให้เลือก โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากๆ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยแสดงบทบาทสมมุติและสรุปเป็นองค์ความรู้ ครูได้จัดเตรียมสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนให้พร้อม เด็กเรียนเกิดความสนุกสานาน สิ่งที่สำคัญนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขอชื่นชมครูที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv02: :tv02: :tv15: :tv10: :tv18:
โดย ศิริรัตน์ จุ้ยทอง (2014-02-28 22:30:13) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวศิริรัตน์ จุ้ยทอง สาขาการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จากการได้ชม เรื่อง เศรษฐศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียง ของคุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท นับเป้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก เป็นการจัดกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ วิชาเศรษฐศาสตร์นำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมเมืองมาประกอบการเรียน เพื่อจะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาด ไม่ถูกชักจูงให้เชื่อในการโฆษณาง่ายๆ เช่นครูจะนำผลไม้มาให้เด็กๆเลือกซื้ออย่างอิสระ แล้วให้วิเคราะห์ ว่าทำไมจึงซื้อผลไม้ชนิดนั้น มีหลักในการเลือกซื้ออย่างไร และสรุปด้วยการสอนให้เลือก โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากๆ และสรุปด้วยการสอนให้เลือก โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากๆ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยแสดงบทบาทสมมุติและสรุปเป็นองค์ความรู้ ครูได้จัดเตรียมสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนให้พร้อม เด็กเรียนเกิดความสนุกสานาน สิ่งที่สำคัญนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขอชื่นชมครูที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv02: :tv02: :tv15: :tv10: :tv18:
โดย ศิริรัตน์ จุ้ยทอง (2014-02-28 22:30:19) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวศิริรัตน์ จุ้ยทอง สาขาการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จากการได้ชม เรื่อง เศรษฐศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียง ของคุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท นับเป้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก เป็นการจัดกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ วิชาเศรษฐศาสตร์นำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมเมืองมาประกอบการเรียน เพื่อจะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาด ไม่ถูกชักจูงให้เชื่อในการโฆษณาง่ายๆ เช่นครูจะนำผลไม้มาให้เด็กๆเลือกซื้ออย่างอิสระ แล้วให้วิเคราะห์ ว่าทำไมจึงซื้อผลไม้ชนิดนั้น มีหลักในการเลือกซื้ออย่างไร และสรุปด้วยการสอนให้เลือก โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากๆ และสรุปด้วยการสอนให้เลือก โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากๆ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยแสดงบทบาทสมมุติและสรุปเป็นองค์ความรู้ ครูได้จัดเตรียมสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนให้พร้อม เด็กเรียนเกิดความสนุกสานาน สิ่งที่สำคัญนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขอชื่นชมครูที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv02: :tv02: :tv15: :tv10: :tv18:
โดย ศิริรัตน์ จุ้ยทอง (2014-02-28 22:30:20) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวศิริรัตน์ จุ้ยทอง สาขาการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จากการได้ชม เรื่อง เศรษฐศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียง ของคุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท นับเป้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก เป็นการจัดกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ วิชาเศรษฐศาสตร์นำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมเมืองมาประกอบการเรียน เพื่อจะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาด ไม่ถูกชักจูงให้เชื่อในการโฆษณาง่ายๆ เช่นครูจะนำผลไม้มาให้เด็กๆเลือกซื้ออย่างอิสระ แล้วให้วิเคราะห์ ว่าทำไมจึงซื้อผลไม้ชนิดนั้น มีหลักในการเลือกซื้ออย่างไร และสรุปด้วยการสอนให้เลือก โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากๆ และสรุปด้วยการสอนให้เลือก โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากๆ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยแสดงบทบาทสมมุติและสรุปเป็นองค์ความรู้ ครูได้จัดเตรียมสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนให้พร้อม เด็กเรียนเกิดความสนุกสานาน สิ่งที่สำคัญนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขอชื่นชมครูที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv02: :tv02: :tv15: :tv10: :tv18:
โดย ศิริรัตน์ จุ้ยทอง (2014-02-28 22:30:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชม เรื่อง เศรษฐศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียง ของคุณครูแววนภา กาญจนาวดี รร.พญาไท นับเป้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก เป็นการจัดกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ เกี่ยวกับ ผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยกำหนดสถานการณ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้จำหน่ายสินค้า นำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมเมืองมาประกอบการเรียน เพื่อจะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดไม่ถูกชักจูงให้เชื่อในการโฆษณาง่ายๆ เช่น ครู จะนำผลไม้มาให้เด็กๆเลือกซื้ออย่างอิสระ แล้วให้วิเคราะห์ว่าทำไมถึงเลือกซื้อผลไม้ชนิดนั้นมีหลักในการเลือกอย่างไร และสรุปด้วยการสอนให้เลือกโดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างดีทีเดียว :tv15:
โดย ชยุตม์พงศ์ โสมณวัตร (2014-04-08 22:45:04) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมแล้วรู้สึกว่า ครูมีวิธีการสอนให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงดีมาก ดิฉันเป็นครูสังคมใหม่ ประสบการณ์น้อยจะนำหลักการและวิธีการของคุณครูแววนภา ไปประยุกต์ใช้ เพราะดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าวิธีให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงนี้ จะช่วยให้เขาเกิดองค์ความรู้ที่ยั้งยืน ขอบคุณแนวคิดดีๆ ขอบคุณค่ะ
โดย อุทัยวรรณ ใจเรือน (2014-08-29 21:19:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชม เรื่อง เศรษฐศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียง ของคุณครูแววนภา กาญจนาวดี โรงเรียนพญาไท นับเป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากเน้นการสอนจากเรื่องราวรอบตัวนักเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบบทบาทสมมติ เกี่ยวกับผู้ผลิต ผู้บริโภค และมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสรุปบทเรียน ซึ่งเป็นการสอนที่ดีมาก ทำให้ผู้เรียนได้มีการคิดวิเคราะห์ และสามารถนำเรื่องที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อารียา ฟักหอม (2015-03-31 12:41:14) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv