thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2669
Rate :
 5
ความยาว : 16.40 นาที | Online : 2012-04-17  
    ชีวศึกษาในสวนป่าเขา คุณครูพจนารถ นันทวนิช รร.ชลบุรี "สุขบท"  
    ชมการเรียนการสอนของคุณครูพจนารถ นันทวนิช รร.ชลบุรี "สุขบท" จัดการทำโครงงานวิทยาศสาตร์ โดยให้เด็กได้ไปสัมผัส กับสถานที่จริง โดยเด็กจะเกิดการสงสัย การเรียนรู้ จากสิ่งที่เกิดขึ้น จากธรรมชาติ จะเป็นสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ทั้งหลายนั้น จนทำให้เด็ก สามารถกลั่นกรองความสงสัย ออกมาเป็นคำถาม และวิเคราะห์ จนเกิดเป็นหัวข้อ ในการทำโครงงานวิทย์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
จากการรับชมเรื่องราว เกี่ยวกับการศึกษาโดยใช้สื่อธรรมชาตินี้ ถือเป็นสิ่งที่ดีมากโดยมีการนำสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบตัวของนักเรียนนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น :tv03:

และยังทำให้นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้โดยการสังเกตหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อเด็กรู้จักสังเกตเด็กก็จะเกิดความสงสัย เมื่อเด็กสงสัยก็จะนำไปสู่การสืบค้นและค้นคว้าหาคำตอบตามที่ตนเองสงสัย ซึ่งในการเรียนรู้รูปแบบนี้ยังสามารถฝึกให้ผู้เรียนเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของการเรียนรู้และได้สัมผัสถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อได้คำตอบที่ตนเองต้องการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย นริศรา เจะมุสา (2012-05-05 11:37:43) [แสดงความคิดเห็น]
จากการทีได้มีการรับชมเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาโดยการใช้สื่อทางธรรมชาติถือว่าเป็นการเรียนที่มีความชัดเจนมากที่สุดอันเนื่องมาจากการที่นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนและในการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนร฿มากที่สุดและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนักเรียนจะเป็นผู้รู้จักการสังเกตุซึ่งเป็นกระบวนการฝึกการเรียนรู้ของเด็กเมื่อเด็กเกิดข้อสงสัยก็จะต้องมีการหาคำตอบจากข้อสงสัยนั้นให้ได้ทำให้เกิดประสบการณ์ตรง
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 17:30:05) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมการจัดการเรียนการสอน เรื่อง จัดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยให้เด็กได้ไปสัมผัส กับสถานที่จริง โดยเด็กจะเกิดการสงสัย การเรียนรู้ จากสิ่งที่เกิดขึ้น จากธรรมชาติ จะเป็นสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ทั้งหลายนั้น จนทำให้เด็ก สามารถกลั่นกรองความสงสัย ออกมาเป็นคำถาม และวิเคราะห์ จนเกิดเป็นหัวข้อ ในการทำโครงงานวิทย์ การเรียนการสอนแบบนี้ได้เน้นกระบวนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและยังเป้นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย ถือว่าเป้นตัวอย่างการจัดการสอนที่ดีกับนักเรียน
โดย ทัศนีย์ ธารานาถ (2012-05-08 21:14:26) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอชุดนี้ดีมากๆเลยครับ ทำให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับห้องเรียนที่แท้จริงแบบว่าเป็นห้องเรียนที่มีชีวิต มีคำกล่าอยู่ว่า "สิ่งไหนที่เด็กได้รู้เอง เห็นเอง เข้าใจด้วยตัวเอง เด็กจะจดจำสิ่งนั้นได้นานมาก" ดังนั้น ถ้าครูโรงเรียนไหนอยู่ใหล้ธรรมชาติเชนนี้ น่าจะให้เด็กๆได้เรียนเช่นนี้สักสัปดาห์ละครั้ง คุณครูพจนารถ นันทวนิช บูรณาการการเรียนการสอนได้ดีมาก ชอบเทคนิคการสอนของคุณครูท่านมากๆ เลยครับ
โดย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย (2012-05-13 15:02:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีนักเรียนได้เรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ ทำให้ศึกษาชีววิทยา วึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิต ธรรมชาติได้ครอบคลุม ตามการออกแบบกิจกรรมที่จะให้เกิดความรู้ นักเรียนได้สัมผัสธรรมชาติ ก่อให้เกิดความรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าท่ีมีต่อชีวิตของพืช สัตว์ ตลอดจนการทำกิจกรรมโครงงานตามความมุ่งหมายซึ่งก่อให้เกิดความรู้ท่ีศึกษาได้ต่อเนื่องไม่มีวันท่ีจะศึกษาเรียนรู้ได้หมดทุกเรื่อง ขอบคุณคุณครูมากนะคะ
นักเ :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv15: :tv18: :tv17:
โดย ศิริมณี นวลรัตน์ (2012-05-13 22:21:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองสังเกตุไดจากการที่เด็กเกิดความสงสัยก็จะมีการสืบค้นคว้าเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าเรื่องที่ตนเองสงสัยจะมีคำตอบได้ว่าอย่างไรการเรียนการสอนจึงเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการให้เด็กได้มีการสัมผัสกับสสถานที่จริงดดยเมื่อเด็กมีการสงสัยก็จะต้องมีการค้นหาความเป็นจริงให้ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองสงสัยนั้นได้คำตอบว่าอย่างไรกันการเรียนการสอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการต่างๆออกมาในเรื่องของการวิเคราะห์จนเกิดในเรื่องของการทำดครงการวิทยาศาสตร์
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-18 19:40:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการทีได้มีการชมเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อทางธรรมชาติถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีความชัดเจนมาก เนื่องจากนักเรียนได้สัมผัสกับสื่อการเรียนรู้จากธรรมชาติที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ครูจะคอยกระตุ้นด้วยคำถามที่เร้าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น นักเรียนจะฝึกการใช้ทักษะการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัยก็จะต้องมีการหาคำตอบจากข้อสงสัยนั้นให้ได้ ทำให้เกิดประสบการณ์ตรง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป
โดย สมคิด จ้อยสำเภา (2012-05-30 23:33:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมสื่อ ชีวศึกษาในสวนป่าเขา คุณครูพจนารถ นันทวนิช รู้สึกสนุกสนานไปกับนักเรียนเพราะเป็นการเรียนรู้จากสถานที่และประสบการณ์จริง ไม่ต้องจินตนาการแต่ศึกษากับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบกาย ข้าพเจ้าเคยพานักเรียนออกไปเรียนรู้เรื่องระบบนิเทศของสระน้ำหลังโรงเรียน ขนาดนักเรียนที่ไม่ค่อยจะสนใจเรียนในห้องเรียนเมื่อออกนอกสถานที่เขากลับเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมได้อย่างดีเยี่ยม แต่ก็มีข้อจำกัดในหลายๆเรื่องสำหรับการศึกานอกสถานที่ถ้าทำได้นักเรียนจะจำไม่ลืม
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2012-05-31 19:49:17) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เห็นทักษะการสอนชีววิทยาที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจมากขึ้น จากการที่ได้เรียนรู้ที่ได้สัมผัสกับสิ่งที่ได้เรียนจริง แล้วยังทำให้สามารถนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนและบุคคลรอบตัวของผู้เรียนได้ และสำหรับผู้ที่ได้รับชมสื่อนี้อย่างดิฉันก็เกิดการคิดที่จะฝึกฝนและพัฒนาการสอนให้ดีเพื่อนักเรียน ที่จะมาเป็นลูกศิษย์ของดิฉันในอนาคตเมื่อฉันศึกษาจบจากคณะครุศาสตร์ เอกชีววิทยาแล้ว
โดย ณัฐธิดา ยอดแก้ว (2012-06-02 11:26:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการทีได้มีการชมเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อทางธรรมชาติถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีความชัดเจนมาก เนื่องจากนักเรียนได้สัมผัสกับสื่อการเรียนรู้จากธรรมชาติที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ครูจะคอยกระตุ้นด้วยคำถามที่เร้าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น นักเรียนจะฝึกการใช้ทักษะการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัยก็จะต้องมีการหาคำตอบจากข้อสงสัยนั้นให้ได้ ทำให้เกิดประสบการณ์ตรงสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้
โดย สุมาลี เมฆสว่างวงศ์ (2012-06-08 22:30:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมากๆ ครับ :tv09:
โดย ศิริวุฒิ บัวสมาน (2012-06-10 23:15:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีนักเรียนได้เรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ ทำให้ศึกษาชีววิทยา ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิต ธรรมชาติได้ครอบคลุม ตามการออกแบบกิจกรรมที่จะให้เกิดความรู้ นักเรียนได้สัมผัสธรรมชาติ ก่อให้เกิดความรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าท่ีมีต่อชีวิตของพืช สัตว์ ตลอดจนการทำกิจกรรมโครงงานตามความมุ่งหมายซึ่งก่อให้เกิดความรู้ท่ีศึกษา
โดย พรหมเพชร (2012-06-20 12:08:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีนักเรียนได้เรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ ทำให้ศึกษาชีววิทยา ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิต ธรรมชาติได้ครอบคลุม ทำให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะการสร้างสรรค์ออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น มิใช่จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนสี่เหลี่ยม เนื่องจากความรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในศตวรรษที่ 21ต้องศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
โดย สุรินทร์ เวทย์วิทยานุวัฒน์ (2012-06-20 22:37:34) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากการได้รับชมการจัดการเรียนการสอนแล้ว ได้ให้นำเด็กนักเรียนไปสัมผัส กับสถานที่จริงในโรงเรียน โดยเด็กนักเรียนสนใจและจะเกิดการสงสัย การเรียนรู้ จากสิ่งที่เกิดขึ้น จากธรรมชาติ จะเป็นสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ทั้งหลายนั้น จนทำให้เด็ก สามารถกลั่นกรองความสงสัย ออกมาเป็นคำถาม และวิเคราะห์ จนเกิดเป็นหัวข้อ ในการทำโครงงานวิทย์ การเรียนการสอนแบบนี้ได้เน้นกระบวนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและยังเป้นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย ถือว่าเป้นตัวอย่างการจัดการสอนที่ดีกับนักเรียน
โดย พรหมเพชร (2012-06-21 10:29:14) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองสังเกตุไดจากการที่เด็กเกิดความสงสัยก็จะมีการสืบค้นคว้าเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าเรื่องที่ตนเองสงสัยจะมีคำตอบได้ว่าอย่างไรการเรียนการสอนจึงเป็นกระบวนการทางเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีนักเรียนได้เรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ ทำให้ศึกษาชีววิทยา ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิต ธรรมชาติได้ครอบคลุม ทำให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะการสร้างสรรค์ออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น มิใช่จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนสี่เหลี่ยม เนื่องจากความรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในศตวรรษที่ 21ต้องศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองวิทยาศาสตร์โดยการให้เด็กได้มีการสัมผัสกับสสถานที่จริงดดยเมื่อเด็กมีการสงสัยก็จะต้องมีการค้นหาความเป็นจริงให้ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองสงสัยนั้นได้คำตอบว่าอย่างไรกันการเรียนการสอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการต่างๆออกมาในเรื่องของการวิเคราะห์จนเกิดในเรื่องของการทำดครงการวิทยาศาสตร์ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-30 12:40:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จากการที่ผู้เรียนได้ทำได้จับ ทำให้เกิดทักษะต่างๆๆมากมาย นับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากทีเดียว :tv17: :tv17:
โดย กมลพร ทักษิณ (2012-07-21 15:11:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการทีได้เข้าชมเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อทางธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ได้สัมผัสธรรมชาติทำให้เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญหาและข้อคิดต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีครูจะคอยกระตุ้นด้วยคำถามที่เร้าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น นักเรียนจะฝึกการใช้ทักษะการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัยก็จะต้องมีการหาคำตอบจากข้อสงสัยนั้นให้ได้ ทำให้เกิดประสบการณ์ตรง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย สันต์ชัย ลิมปพฤกษ์ (2012-09-23 20:28:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากเรื่องราวที่ได้รับชมเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนคือการใช้ธรรมชาติในการจจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเรียนรู้จริงได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริง ทำให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งมีชีวิตกับธรรมชาติได้ครอบคลุมทำให้นักเรียนเกิดทักาะกระบวนการคิด ทักษะการดำรงชีวิต และทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีและสนุกสนานในการทำงานถือเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมากค่ะ
โดย นิชนันท์ จะมณี (2012-09-27 17:06:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวิดีโอการสอนของครูพจนารถ พบว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก เป็นการบูรณาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เรียนรู้จากสภาพจริง ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการเห็นของจริง โดยครูผู้สอนจะมีเทคนิคในการกระตุ้นโดยการตั้งคำถาม ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความเพลิดเพลินในการเรียน เกิดความสนุกสนาน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดีมาก ครูผู้สอนมีความรอบรู้เป็นอย่างดีมากเลยครับ
โดย ณพกฤษ เอมศิริ (2012-09-27 20:57:10) [แสดงความคิดเห็น]
ให้แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชีววิทยาในสวนป่าเขต ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ดูสภาพจริง ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเขต ผู้สอนให้เด็กได้ดูสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพืช และสัตว์ สภาพเเวดล้อมรอบๆป่า โดยทุกอย่างเป็นความรู้ทั้งหมด ครูผู้สอนใช้คำถามกระตุ้นผู้เรียนตลอดเวลา ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นข้อมูล นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัว ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เรียนได้ลงมือทำ นอกจากนี้ครูผู้สอนปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย สมพงษ์ จันทร์มา (2012-10-01 08:58:02) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวีดีทัศน์การสอนของครูพจนารถพบว่าเป็นการสอนที่ใช้ของจริงเป็นสื่อทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่แท้จริงและครูมีเทคนิคการใช้คำถามที่ดีเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดปัญหาและก่อให้เกิดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป
โดย สดใส เตียนพลกรัง (2012-11-11 12:30:15) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 ดิฉันชอบรายการโทรทัศน์ครูมากค่ะ มีทั้งเนื้อหา สาระ การเรียนรู้ ที่เต็มไปด้วยความรู้ล้วนๆค่ะ เวลาได้เข้ามาดุการเรียนการสอน ในเว็บไซต์ที่วีครู ทำให้รู้ถึงวิธีการสอนเด็กๆ ที่ถูกต้อง ต้องสอนอย่างไรเด็กถึงจะเข้าใจ..มีกลยุทธิ์อย่างไรที่เวลาสอนแล้วทำให้เด็กไม่เบื่อ ทำให้ตัวดิฉันเองได้มีพัฒนาการในการสอน เด็กตามโรงเรียนได้มากยิ่งขึ้น สามารถนำไปปรับปรุงตนเองในด้านการสอน... และวิธีการสอนค่ะ และในวีดีโอเรื่องนี่นะค่ะ ทำให้ดิฉันได้มีห้แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชีววิทยาในสวนป่าเขต ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ดูสภาพจริง ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเขต ผู้สอนให้เด็กได้ดูสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพืช และสัตว์ สภาพเเวดล้อมรอบๆป่า เพราะถ้าเราสอนเฉพาะในห้องเดียว เด็กๆ อาจจะไม่เห็นภาพที่ชัดเจน ถ้าได้ออกไปเรียนรู้สภาพจริง ดิฉันคิดว่า เด็กๆ น่าจะมีความชัดเจนของเนื้อหาได้ดี ขึ้นกว่าเรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียน :tv15:
โดย ศิริรัตน์ ชูจันทร์ (2012-11-27 20:58:48) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวพิมนภา ประกอบพันธุ์ สาขาวิชา วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
มีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อทางธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ได้สัมผัสธรรมชาติทำให้เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญหาและข้อคิดต่างๆ ฝึกให้นักเรียนรู้จักสังเกตุ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความเพลิดเพลินในการเรียน เกิดความสนุกสนาน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดีมาก ทีวีครุทำไห้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงหลักและวิธีการสอน แนวทาง เทคนิคการดึงดูดความสนใจของนักเรียน
โดย พิมนภา ประกอบพันธุ์ (2012-11-28 11:19:52) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อทางธรรมชาติ ถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ได้สัมผัสธรรมชาติทำให้เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญหาและข้อคิดต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีครูจะคอยกระตุ้นด้วยคำถามที่เร้าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น นักเรียนจะฝึกการใช้ทักษะการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัยก็จะต้องมีการหาคำตอบจากข้อสงสัยนั้นให้ได้ ทำให้เกิดประสบการณ์ตรง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย อัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร (2012-11-29 14:38:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ธรรมชาติเป็นสื่อการสอน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาเพลิดเพลิดกับการเรียน ทำให้การเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาตร์มีความน่าสนใจมมากขึ้นด้วยค่ะ :tv15:
โดย วรรณิภา อ่อนสาคร (2012-11-30 22:34:40) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวธิดารัตน์ ชลรัตน์อมฤต สาขาวิชาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ชอบ คุณครูพจนารถ นันทวนิช ครูมีเทคนิคการสอนการสอนวิชาชีวศึกษาดีมาก ครูได้ให้นักเรียนลงพื้นที่เห็นของจริง ได้ศึกษาทดลอง และปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากลองมากขึ้น ซึ่งมันทำให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
จากการที่ได้ดูวิดีโอทำให้ดิฉันได้ตระหนักถึงหลายอย่างว่าถ้าเป็นครูในอนาคตจะมีเทคนิคนิคการสอนอย่างไรที่ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากที่สุดและทำให้นักเรียนสนใจอยากเรียนมากที่สุด ซึ่งก็ได้ข้อคิดหลายอย่างมาก
โดย ธิดารัตน์ ชลัตน์อมฤต (2012-12-02 19:16:10) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้า นางสาวอังชูณา ใหญ่หลวง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชี้นปีที่ 2 มหาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ ของ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ชอบคลิปนี้ เพราะ ท่านอาจารย์จะใช้วิธีการสอน โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หรือสิ่งที่เราพบเห็นในปัจจุบัน และท่านอาจารย์จะมีการพูด คอยดึงดูดความสนใจของนักเรียนโดยการพูดตลกๆๆๆ เพื่อไม่ให้นักเรียนเบื่อ และท่านอาจารย์มีการแรกเปลี่ยนความรู้ของนักเรียน โดยการถามของนักเรียน สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นางสาวอังชุณา ใหญ่หลวง (2012-12-03 15:20:50) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวธนัชพร ชูเนียม สาขาวิชาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ชอบเพราะ คุณครูพจนารถ นันทวนิช เขามีวิธีการสอนที่ดี ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องที่ครูสอนมากกว่าการสอนในห้องเรียน เพราะการเรียนนอกสถานที่นั้น ทำให้เด็กได้สัมผัส และได้ทำจริง และจากการที่ได้ดูวีดีโอทีวีครูเรื่องนี้ทำให้ดิฉันมีความคิดที่ว่าถ้าเรียนจบไปเป็นครูเมื่อไหร่ ดิฉันจะใช้แนวทางและเทคนิคการสอนแบบนี้ไปใช้ค่ะ
โดย ธนัชพร ชูเนียม (2012-12-03 16:01:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้รายวิฃาชีววิทยาที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบนิเวศของจริง เกิดความรู้ที่คงทน เข้าใจธรรมชาติ ระบุปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ รู้จักพืชหลากหลายชนิด รวมถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศด้วย เป็นตัวอย่้างการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยา ที่ดีมาก ถ้ามีเวลามากพอและแหล่งเรียนรู้อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนัก
โดย พัชรินทร์ รั้งท้วม (2012-12-03 20:09:06) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15:
โดย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย (2012-12-24 19:13:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนุกสนานและตื่นเต้นดีค่ะ ได้ความรู้ไปพร้อมความสุขด้วย เด็กคงจะชอบมากนะคะ จะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนของตัวเองบ้างค่ะ ขอบคุณนะคะ
โดย พรทิพย์ รินไธสง (2013-03-08 17:41:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนุกสนานและตื่นเต้นดีค่ะ ได้ความรู้ไปพร้อมความสุขด้วย เด็กคงจะชอบมากนะคะ จะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนของตัวเองบ้างค่ะ ขอบคุณนะคะ
โดย พรทิพย์ รินไธสง (2013-03-08 17:42:20) [แสดงความคิดเห็น]
การได้เรียนรู้ในสถานที่จริง เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมาก การจัดการเรียนการสอนในหลายๆเรื่อง การเรียนรู้นอกห้องเรียนย่อมดีกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแบบนี้
โดย ศุภษร สติมั่น (2013-11-29 23:55:47) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนวิชาชีววิทยาที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบนิเวศของจริง เกิดความรู้ที่คงทน เข้าใจธรรมชาติ เด็กจะเกิดการสงสัย การเรียนรู้ จากสิ่งที่เกิดขึ้น จากธรรมชาติ จะเป็นสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิตทั้งหลายนั้นจนทำให้เด็กสามารถกลั่นกรองความสงสัย ออกมาเป็นคำถาม และวิเคราะห์ จนเกิดเป็นหัวข้อในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้งยังปลูกจิตสำนึกที่ดีในการหวงแหนธรรมชาติอีกด้วย จากการดูวิดีโอนี้ทำให้ได้เทคนิคในการจัดการเรียนรู้ให้เด็กๆ
โดย กุสุมา เปิงใจหาญ (2014-02-18 04:09:22) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนวิชาชีววิทยาที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบนิเวศของจริง เกิดความรู้ที่คงทน เข้าใจธรรมชาติ เด็กจะเกิดการสงสัย การเรียนรู้ จากสิ่งที่เกิดขึ้น จากธรรมชาติ จะเป็นสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิตทั้งหลายนั้นจนทำให้เด็กสามารถกลั่นกรองความสงสัย ออกมาเป็นคำถาม และวิเคราะห์ จนเกิดเป็นหัวข้อในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้งยังปลูกจิตสำนึกที่ดีในการหวงแหนธรรมชาติอีกด้วย จากการดูวิดีโอนี้ทำให้ได้เทคนิคในการจัดการเรียนรู้ให้เด็กๆ :tv02:
โดย กุสุมา เปิงใจหาญ (2014-02-18 04:10:44) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อทางธรรมชาติ ถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ได้สัมผัสธรรมชาติทำให้เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญหาและข้อคิดต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีครูจะคอยกระตุ้นด้วยคำถามที่เร้าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น นักเรียนจะฝึกการใช้ทักษะการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัยก็จะต้องมีการหาคำตอบจากข้อสงสัยนั้นให้ได้ ทำให้เกิดประสบการณ์ตรง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย คันธารัตน์ จีนจำรัส (2014-02-20 22:11:11) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อทางธรรมชาติ ถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ได้สัมผัสธรรมชาติทำให้เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญหาและข้อคิดต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีครูจะคอยกระตุ้นด้วยคำถามที่เร้าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น นักเรียนจะฝึกการใช้ทักษะการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัยก็จะต้องมีการหาคำตอบจากข้อสงสัยนั้นให้ได้ ทำให้เกิดประสบการณ์ตรง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย คันธารัตน์ จีนจำรัส (2014-02-20 22:12:31) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อทางธรรมชาติ ถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ได้สัมผัสธรรมชาติทำให้เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญหาและข้อคิดต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีครูจะคอยกระตุ้นด้วยคำถามที่เร้าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น นักเรียนจะฝึกการใช้ทักษะการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัยก็จะต้องมีการหาคำตอบจากข้อสงสัยนั้นให้ได้ ทำให้เกิดประสบการณ์ตรง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย คันธารัตน์ จีนจำรัส (2014-02-20 22:12:38) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อธรรมชาติ ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ได้สัมผัสธรรมชาติ เข้าใจในแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง เกิดความรู้และมีข้อสงสัยจากการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยจะมีคุณครูคอยใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเป็นการฝึกทักษะการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย กุ้งนาง โคกอ่อน (2014-02-22 16:50:26) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อธรรมชาติ ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ได้สัมผัสธรรมชาติ เข้าใจในแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง เกิดความรู้และมีข้อสงสัยจากการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยจะมีคุณครูคอยใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเป็นการฝึกทักษะการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย กุ้งนาง โคกอ่อน (2014-02-22 16:51:21) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อธรรมชาติ ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ได้สัมผัสธรรมชาติ เข้าใจในแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง เกิดความรู้และมีข้อสงสัยจากการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยจะมีคุณครูคอยใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเป็นการฝึกทักษะการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย กุ้งนาง โคกอ่อน (2014-02-22 16:51:21) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อธรรมชาติ ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ได้สัมผัสธรรมชาติ เข้าใจในแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง เกิดความรู้และมีข้อสงสัยจากการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยจะมีคุณครูคอยใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเป็นการฝึกทักษะการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย กุ้งนาง โคกอ่อน (2014-02-22 16:51:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี ผู้เรียนสามารถได้ปฏิบัติจริง ได้เห็นของจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ทุกแขนง อีกทั้งยังบูรณาการได้กับหลาย ๆ วิชา รวมทั้งมีผลงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย ทำให้การเรียนวิชาชีววิทยาไม่ยากอย่างที่นักเรียนคิดว่าเรียนชีววิทยาต้องท่องจำเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
โดย กนกกร ทองน้อย (2014-06-01 01:02:05) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้รับชมการเรียนการสอนนี้แล้ว จัดว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ดีเยี่ยมอีกวิธีหนึ่ง ซึ้งเป็นการลงพื้นที่ ที่จะมามารถศึกษาได้อย่างเต็มที่ ต่างจากอยู่ในห้องอย่างมากก็มีวิดีโอหรือสื่อหนังสือก็มีแค่พวกรูป ซึ่งไม่สามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ เป็นการสอนี้ที่ทำให้นักเรียนได้เกิดความรู้ต่างๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติ ต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตและเกิดข้อคิดข้อสงสัย เป็นการศึกษาและค้นหาคำตอบซึ่งสามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเอง ทั้งรูป,กลิ่น,เสียง,อุณหภูมิ แน่นอนจะอธิบายได้ดีกว่าในหนังสือบางเล่มด้วยซ้ำ กระตุ้นให้เด็กๆนักเรียนนักศึกษาได้รู้สึกสนุกและตื่นเต้นกับการศึกษาและเปลี่ยนบรรยาการที่น่าเบื่ออุดอู้แต่ในห้องเรียน4เหลี่ยม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆเช่นสุขศึกษาและพละศึกษาได้ออกกำลังสูดอากาศที่สดชื่น กลุ่มสาระศิลปะความสวยงามของพืชพรรณใบไม้สิ่งแวดล้อม
โดย เพ็ญศรี เปอะโพ (2014-07-04 06:36:19) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้รับชมการเรียนการสอนนี้แล้ว จัดว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ดีเยี่ยมอีกวิธีหนึ่ง ซึ้งเป็นการลงพื้นที่ ที่จะมามารถศึกษาได้อย่างเต็มที่ ต่างจากอยู่ในห้องอย่างมากก็มีวิดีโอหรือสื่อหนังสือก็มีแค่พวกรูป ซึ่งไม่สามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ เป็นการสอนี้ที่ทำให้นักเรียนได้เกิดความรู้ต่างๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติ ต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตและเกิดข้อคิดข้อสงสัย เป็นการศึกษาและค้นหาคำตอบซึ่งสามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเอง ทั้งรูป,กลิ่น,เสียง,อุณหภูมิ แน่นอนจะอธิบายได้ดีกว่าในหนังสือบางเล่มด้วยซ้ำ กระตุ้นให้เด็กๆนักเรียนนักศึกษาได้รู้สึกสนุกและตื่นเต้นกับการศึกษาและเปลี่ยนบรรยาการที่น่าเบื่ออุดอู้แต่ในห้องเรียน4เหลี่ยม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆเช่นสุขศึกษาและพละศึกษาได้ออกกำลังสูดอากาศที่สดชื่น กลุ่มสาระศิลปะความสวยงามของพืชพรรณใบไม้สิ่งแวดล้อม
โดย เพ็ญศรี เปอะโพ (2014-07-04 06:37:26) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv