thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1129
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.14 นาที | Online : 2012-04-17  
    นักวิจัยรุ่นเยาว์ คุณครูไสว อุ่นแก้ว รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์  
    การสอนของคุณครูไสว อุ่นแก้ว โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ เน้นการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการฝึกให้เด็ก "รู้จักพึ่งตนเอง" ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เน้นให้เชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจำวัน เช่น อาชีพภายในชุมชน เด็กต้องไปพูดคุยกับผู้ปกครอง และชาวบ้าน เพื่อศึกษาปัญหาแล้วนำมาตั้งเป็นโจทย์โครงงาน และหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งนำไปใช้ได้จริง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
การสอนของคุณครูไสว อุ่นแก้ว โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ เน้นการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการฝึกให้เด็ก "รู้จักพึ่งตนเอง" ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เน้นให้เชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจำวัน เช่น อาชีพภายในชุมชน เด็กต้องไปพูดคุยกับผู้ปกครอง และชาวบ้าน เพื่อศึกษาปัญหาแล้วนำมาตั้งเป็นโจทย์โครงงาน และหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งนำไปใช้ได้จริงนับได้ว่าเป็นตัวอย่างการสอนที่ดีเพราะครูที่สอนต้องมีความอดทนและต้องเอาใจใส่นักเรียนอย่างจริงจังและต้องมีเวลาให้นักเรียนในการที่จะต้องให้คำปรึกษาส่วนนักเรียนก็ต้องมีความอดทนมีการทำงานอย่างเป็นระบบที่จะขาดไม่ได้คือความรับผิดชอบต่องานที่ทำด้วยดังนั้นี่ก็เป็นที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งขอขอบคุณรายการและคุณครูนะคะ :tv15:
โดย ผานิต เทศนา (2012-05-04 15:47:27) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยเน้นให้เชื่อมโยงเข้าสุ่ชีวิตประจำวันโดยรูปแบบกิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้เข้าสู่ชุมชน นำปัญหาและอุปสรรคมาตั้งเป็นในการทำโครงงานเป็นการฝึกให้เด็กมีความสัมพันธ์กับชุมชน และเป็นการฝึกเด็กห้เป็นนักวิจัย ฝึกการเก็บข้อมูล ฝึกการแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องรอนักวิจัยรุ่นใหญ่ การสอนของคุณครุนับว่ามีความเสียสละมากเพราะต้องทุ่มเทให้คำปรึกษาคำแนะนำ การสอนแบบนี้เป็นการสอนที่เด็กได้สัมผัสกับชีวิตจริงที่เขาต้องเจออยู่ในท้องถิ่น
โดย เกียรติศักดิ์ อินกองงาม (2012-05-04 22:58:19) [แสดงความคิดเห็น]
ผมถือได้ว่าเป็นน้องใหม่ของวงการครู เพราะด้วยอายุราชการเพียงสามปี อาจจะยังไม่มีความสามารถเพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อได้รับหน้าที่ให้มาสอนในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งโดยส่วนตัวถือว่าเป็นวิชาที่ยากและผู้สอนต้องหาไอเดียดีๆ รวมถึงมีคำถามดีๆ เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระหายที่อยากจะเรียนรู้ ผมพยายามที่จะหาสื่อการเรียนรู้ดีๆ และหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเมื่อมาชมวีดีโอของพี่ไสวแล้ว รู้สึกชื่นชอบเป็นอย่างมากครับ เน้นการทำโครงงานเพื่อเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวันของนักเรียน สอดคล้องกับวิถีชมชน ซึ่งเมื่อมองโดยภาพรวมแล้วผมว่านี่เป็นการสอนที่ดีที่สุดในสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบัน เด็กเกิดทักษะในทุกๆเรื่อง ขอชื่นชมพี่ไสวและครูทุกคนของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์นะครับ
โดย ขุนทอง คล้ายทอง (2012-05-08 09:58:02) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตอน นักวิจัยรุ่นเยาว์ ของคุณครูไสว อุ่นแก้ว นั้นทำให้ได้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติเอง นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้
ซึ่งการสอนที่เน้นการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการฝึกให้เด็ก "รู้จักพึ่งตนเอง" ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เน้นให้เชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจำวัน เช่น อาชีพภายในชุมชน เด็กต้องไปพูดคุยกับผู้ปกครอง และชาวบ้าน เพื่อศึกษาปัญหาแล้วนำมาตั้งเป็นโจทย์โครงงาน และหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งนำไปใช้ได้จริง
โดย นิภาพร เรือนแก้ว (2012-05-08 15:28:44) [แสดงความคิดเห็น]
จากแนวการสอนเรื่อง นักวิจัยรุ่นเยาว์ ของคุณครูไสว อุ่นแก้ว รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์นั้นเป็นการสอนทีเน้นผู้เรียนเป้นสำคัญ ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ แก้ปัญหาด้วยตนเอง
และการสอนที่เน้นการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการฝึกให้เด็ก "รู้จักพึ่งตนเอง" ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เน้นให้เชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจำวัน เช่น อาชีพภายในชุมชน เด็กต้องไปพูดคุยกับผู้ปกครอง และชาวบ้าน เพื่อศึกษาปัญหาแล้วนำมาตั้งเป็นโจทย์โครงงาน และหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งนำไปใช้ได้จริง
โดย ทัศนีย์ ธารานาถ (2012-05-08 21:02:13) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานของครูสไวนั้นนับเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาชุมชนที่ดี เนื่องจากโครงงานที่ดีนั้นควรทำ แล้วสามารถตอบสนองท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการปูพื้นให้แกนักเรียนในการทำงานวิจัยระดับสูงๆเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ในอนาคต :tv06:
โดย มูฮำหมัดกาแม มะแซ (2012-05-17 19:25:23) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของคุณครูไสว อ่นแก้วโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์จังหวัดศรีสะเกษเน้นการดำเนินการตามแนวเบื้องพระยุคลบาทในนนเรื่องเศรษฐิกิจพอเพียขงด้วยยการรู้จักให้เด็กรู้จจักการพึ่งตนเองผ่านดครงงานวิทยาศาสตร์เน้นในเรื่องการเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจจำวันเช่นการประกอบอาชีพของชุมชนและเป็นการฝึกเด็กให้รู้จักการเป็นนักการวิจัยการสอนของคุณครูไสวจึงเป็นกระบวนการที่จะเป็นการแก้ปัญหาในกระบวนการทางวิทยาศตร์อย่างแท้จริงทำให้เด็กเกิดทักษะในการเรียนต่อรายวิชาอื่นๆด้วยกระบวนการที่ดีมราก
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-18 19:49:41) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชม..การสอนของคุณครูไสว อุ่นแก้ว โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก..เน้นการดำเนินการตามรอยของพ่อ ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง..ด้วยการให้ผุ้เรียนได้รู้จักพึ่งพาตนเองผ่านกระบวนการทำงานและคิดกันอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โยการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวืตประจำวัน เช่น อาชีพในชุมชน พูดคุยกับผู้ปกครองเด็ก และชาวบ้าน เพื่อปรึกษาแล้วนำมาตั้งเป็นโจทย์ เพื่อหาวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อผุ้เรียนเป็นอย่างดี :tv15:
โดย นารีทิพย์ อูมา (2012-05-22 21:26:37) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชม..การสอนของคุณครูไสว อุ่นแก้ว โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก..เน้นการดำเนินการตามรอยของพ่อ ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง..ด้วยการให้ผุ้เรียนได้รู้จักพึ่งพาตนเองผ่านกระบวนการทำงานและคิดกันอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โยการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวืตประจำวัน เช่น อาชีพในชุมชน พูดคุยกับผู้ปกครองเด็ก และชาวบ้าน เพื่อปรึกษาแล้วนำมาตั้งเป็นโจทย์ เพื่อหาวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อผุ้เรียนเป็นอย่างดี :tv15:
โดย นารีทิพย์ อูมา (2012-05-22 21:26:59) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชม..การสอนของคุณครูไสว อุ่นแก้ว โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก..เน้นการดำเนินการตามรอยของพ่อ ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง..ด้วยการให้ผุ้เรียนได้รู้จักพึ่งพาตนเองผ่านกระบวนการทำงานและคิดกันอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โยการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวืตประจำวัน เช่น อาชีพในชุมชน พูดคุยกับผู้ปกครองเด็ก และชาวบ้าน เพื่อปรึกษาแล้วนำมาตั้งเป็นโจทย์ เพื่อหาวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อผุ้เรียนเป็นอย่างดี :tv15:
โดย นารีทิพย์ อูมา (2012-05-22 21:27:58) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชม..การสอนของคุณครูไสว อุ่นแก้ว โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก..เน้นการดำเนินการตามรอยของพ่อ ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง..ด้วยการให้ผุ้เรียนได้รู้จักพึ่งพาตนเองผ่านกระบวนการทำงานและคิดกันอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โยการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวืตประจำวัน เช่น อาชีพในชุมชน พูดคุยกับผู้ปกครองเด็ก และชาวบ้าน เพื่อปรึกษาแล้วนำมาตั้งเป็นโจทย์ เพื่อหาวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อผุ้เรียนเป็นอย่างดี :tv15:
โดย นารีทิพย์ อูมา (2012-05-22 21:28:02) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชม..การสอนของคุณครูไสว อุ่นแก้ว โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก..เน้นการดำเนินการตามรอยของพ่อ ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง..ด้วยการให้ผุ้เรียนได้รู้จักพึ่งพาตนเองผ่านกระบวนการทำงานและคิดกันอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โยการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวืตประจำวัน เช่น อาชีพในชุมชน พูดคุยกับผู้ปกครองเด็ก และชาวบ้าน เพื่อปรึกษาแล้วนำมาตั้งเป็นโจทย์ เพื่อหาวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อผุ้เรียนเป็นอย่างดี :tv15:
โดย นารีทิพย์ อูมา (2012-05-22 21:28:23) [แสดงความคิดเห็น]
ขออภัยนะค่ะ ติดมีปัญหาอ่ะค่ะ
โดย นารีทิพย์ อูมา (2012-05-22 21:41:15) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูไสว อุ่นแก้ว โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ เน้นการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการฝึกให้เด็ก "รู้จักพึ่งตนเอง" ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เน้นให้เชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจำวัน เช่น อาชีพภายในชุมชน เด็กต้องไปพูดคุยกับผู้ปกครอง และชาวบ้าน เพื่อศึกษาปัญหาแล้วนำมาตั้งเป็นโจทย์โครงงาน และหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งนำไปใช้ได้จริงนับได้ว่าเป็นตัวอย่างการสอนที่ดีเพราะครูที่สอนต้องมีความอดทนและต้องเอาใจใส่นักเรียนอย่างจริงจังและต้องมีเวลาให้นักเรียนในการที่จะต้องให้คำปรึกษาส่วนนักเรียนก็ต้องมีความอดทนมีการทำงานอย่างเป็นระบบที่จะขาดไม่ได้คือความรับผิดชอบต่องานที่ทำด้วยดังนั้นี่ก็เป็นที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งขอขอบคุณรายการ :tv02:
โดย ดิฐธิเดช แจ้งคต (2012-05-28 14:27:47) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูไสว อุ่นแก้ว โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ เน้นการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการฝึกให้ เด็ก "รู้จักพึ่งตนเอง" ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เน้นให้เชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจำวัน เช่น อาชีพภายในชุมชน เด็กต้องไปพูดคุยกับผู้ปกครอง และชาวบ้าน เพื่อศึกษาปัญหาแล้วนำมาตั้งเป็นโจทย์โครงงาน และหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งนำไปใช้ได้จริงเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนที่ดีและที่สำคัญยิ่งครูต้องเป็นที่ปรึกษาที่ดีมีความอดทนดูแลเอาใจใส่นักเรียนและนักเรียนจะต้องมีความพยายามและอดทนในการทำงานจึงจะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จจะเปิดCDการสอนของครูไสวนี้ให้นักเรียนที่สอนชมด้วย
โดย เพ็ญฉาย ธรรมะ (2012-05-30 21:50:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก..เน้นการดำเนินการตามรอยของพ่อ ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง..ด้วยการให้ผุ้เรียนได้รู้จักพึ่งพาตนเองผ่านกระบวนการทำงานและคิดกันอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวืตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โดย สุภาพร หวานใจ (2012-07-11 14:17:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจักการเรียนการสอนที่ดีมาก,,,โดยนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เด็กมีรู้จักเพิ่งตัวเอง,,และยังเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเชื่องโยงกับปัญหาทที่เกี่ยวกับอาชีพในชุมชมได้เป็นอย่างดี ^^ :tv18: :tv18:
โดย กมลพร ทักษิณ (2012-07-28 10:59:52) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อัปสร สมบูรณ์บุตร (2012-08-05 14:13:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก..เน้นการดำเนินการตามรอยของพ่อ ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง..ด้วยการให้ผุ้เรียนได้รู้จักพึ่งพาตนเองผ่านกระบวนการทำงานและคิดกันอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวืตประจำวันได้เป็นอย่างดี โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
โดย รุ้งเพ็ชร สีลิ้นจี่ (2012-08-14 20:56:14) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเป็นครูเก่งมากๆค่ะ อุทิศใจ กาย เพื่อลูกศิษย์ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อังศุมาลิน อินวันนา (2012-09-25 05:05:58) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18:
น่าชื่นชมมากค่ะๆ เด็กได้พัฒนาสรรถนะหลักหลายด้านและมีนิสัยการพึ่งตนเองด้วย
โดย รุจิดา สุขใส (2012-10-16 11:51:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากแนวการสอนเรื่อง นักวิจัยรุ่นเยาว์ ของคุณครูไสว อุ่นแก้ว รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์นั้นเป็นการสอนทีเน้นผู้เรียนเป้นสำคัญ ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ แก้ปัญหาด้วยตนเอง
และการสอนที่เน้นการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการฝึกให้เด็ก "รู้จักพึ่งตนเอง"เน้นให้เชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจำวัน เช่น อาชีพภายในชุมชน เด็กต้องไปพูดคุยกับผู้ปกครอง และชาวบ้าน เพื่อศึกษาปัญหาแล้วนำมาตั้งเป็นโจทย์โครงงาน และหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งนำไปใช้ได้จริงนับได้ว่าเป็นตัวอย่างการสอนที่ดีเพราะครูที่สอนต้องมีความอดทนและต้องเอาใจใส่นักเรียนอย่างจริงจังและต้องมีเวลาให้นักเรียนในการที่จะต้องให้คำปรึกษาส่วนนักเรียนก็ต้องมีความอดทนมีการทำงานอย่างเป็นระบบที่จะขาดไม่ได้คือความรับผิดชอบต่องานที่ทำ :tv17:
โดย อุมาภรณ์ ทรัพย์เอี่ยม (2014-02-24 01:47:08) [แสดงความคิดเห็น]
ผมเองเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ และผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูไสว นักเรียนจะเกิดทักษะในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะตอบโจทย์ปัญหาพื้นฐานในท้องถิ่นจนเกิดนวัตกรรม การเรียนในลักษณะนี้เด็กจะผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สามารถบูรณาการความรู้ในทุกสาขาวิชาเพื่อแก้ปัญหา รวมถึงเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย การเรียนแบบโครงงานถือว่าตอบโจทย์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จริงๆ ครับ
โดย มานิต ปานทอง (2015-07-09 09:24:17) [แสดงความคิดเห็น]
ผมเองเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ และผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูไสว นักเรียนจะเกิดทักษะในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะตอบโจทย์ปัญหาพื้นฐานในท้องถิ่นจนเกิดนวัตกรรม การเรียนในลักษณะนี้เด็กจะผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สามารถบูรณาการความรู้ในทุกสาขาวิชาเพื่อแก้ปัญหา รวมถึงเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย การเรียนแบบโครงงานถือว่าตอบโจทย์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จริงๆ ครับ
โดย มานิต ปานทอง (2015-07-09 09:25:23) [แสดงความคิดเห็น]
คลิก --> http://maths4child.blogspot.com
โดย ทวีศักดิ์ ประดับหิน (2015-07-12 08:06:07) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv