thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1497
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.28 นาที | Online : 2012-04-17  
    ความดันของน้ำที่กระทำต่อเขื่อน คุณครูภูมิยศ ศรีอุบล รร.ปากพลีวิทยาคาร  
    คุณครูภูมิยศ ศรีอุบล คุณครูวิทยาศาสตร์แห่งโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก สอนให้นักเรียนเข้าใจเรื่องแรงดันของน้ำ โดยหยิบยกสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองไทย มาเป็นตัวอย่าง และประดิษฐ์อุปกรณ์ง่ายๆ ที่ช่วยอธิบายเรื่องแรงดันน้ำที่กระทำต่อเขื่อน มาทดลองให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมได้ ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเรื่องแรงดัน รวมถึงสาเหตุที่เขื่อนต้องระบายน้ำในช่วงน้ำท่วม สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
ต้องขอชื่นชม คุณครูภูมิยศ ศรีอุบล ที่เป็นยอดนักคิด ๆ ที่จะให้ตอบปัญหากับผู้ที่ข้องใจว่าทำไมต้องปล่อยน้ำในเขื่อนออก ส่งผลให้นำ้ท่วม เพื่อจะได้เป็นคำตอบ และที่สำคัญคุณครูภูมิยศยังเป็นยอดนักคิดที่จะหาสื่อมาสอนให้เหมาะสมกับสาระ (เนื้อหา) เพื่อประกอบการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจ ที่สำคัญสื่อที่ใช้ยังเป็นสื่อที่คุณครูภูมิยศ ประดิษบ์ขึ้นเองโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท ที่จะให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนรู้ เรียนอย่างเข้าใจ เรียนอย่างมีความสุข แสดงให้เห็นว่า สื่อการเรียนรู้นั้น ไม่จำเป็นต้องซื้อหรือมีราคาแพง เพียงแต่ครูนั้นต้องเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ แล้วก็จะได้สื่อที่ตรงตามความต้องการในการใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นการสอนเชื่อมโยงกัยสิ่งที่เกิดในชีวิตจริง สุดยอดนักคิด
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-05-03 00:09:46) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องการสอนของของคุณครูภูมิยศ ศรีอุบลกระผมขอยกย่องว่าเป็นผ้มีแนวความคิดในการแก้ปัญหาเพื่อลดปัญหาของคำว่าความคับข้องใจในเรื่องว่าทำไมเขื่อนจึงมีการถูกนำท่วมซึ่งจะพบว่าในส่วนที่สำคัญจะพบว่าคุณครูมิยศในเรื่องของการเป็นนักคิดที่จะนำการสอนประกอบกับสื่อทำให้นักเรียนเกิดการเรียนร้ซึ่งมีการประดิษฐ์จากสัสดุอุปกรที่ใช้อย่ในชีวิตประจำวันเมื่อได้เห็นภาพเหล่านี้จะพบว่าผ้สอนมีการท่มเทในการสอนในเรื่องของการเป็นนักคิดทำให้นักเรียนมีการเรียนอย่างมีความสุขเรียนด้วยประสบการณ์จากความเนจริง
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-03 08:51:34) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องแรงดันของน้ำ ความดันของน้ำที่กระทำต่อเขื่อน ของคุณครูภูมิยศ ศรีอุบล เป็นตัวอย่างการสอนที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่ง สามารถอธิบายได้ถึงสาเหตุของน้ำท่วม ทำไมเขื่อนไม่เก็บกักน้ำไว้ ปล่อยน้ำลงมาให้ท่วมพื้นที่ด้านล่างทำไม เมื่ออธิบายเรื่องความดันของน้ำมีสื่อที่คุณครูคิดประดิษฐ์ขึ้นมาจากวัสดุที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง ทำให้การเรียนการสอนเรื่องความดันของน้ำเป็นไปอย่างเข้าใจ และน่าสนใจ เชื่อมโยงไปถึงการป้องกันน้ำท่วมได้ด้วย ชื่นชมคุณครูมาก
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-03 21:14:43) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องแรงดันของน้ำของคุณครูภูมิยศ ศรีอุบลเป็นงกระเป๋าน้ำเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นเกี่ยวกับแรงดันด้านบนและด้านล่างนั้นเป็นสิ่งที่ดีเห็นภาพยกตัวอย่การใช้คำถามและการค้นหาคำตอบของอาจารย์เพื่อนำมาสู่การสรุปน่าสนใจมากและเมื่อคุณครูแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาเพื่อตอบคำถามว่าทำไมน้ำท่วมเขื่วิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจใคร่หาคำตอบโดยสังเกตุอนเข้ามามีบทบาทอย่างไรคุณครูใช้จากการเรียนของนักเรียนทุกคนใช้คำตอบที่เหมือนไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้าและเรียนกันอย่างมีความสุข :tv01:6829 :tv02:7000
โดย พิชญาภรณ์ เชษฐสิงห์ (2012-05-04 08:23:24) [แสดงความคิดเห็น]
จัดการเรียนรู้ได้ดี ชัดเจน เข้าใจง่ายสร้างสถานการณ์ได้เข้ากับเหตุการณ์จริงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย พัชรินทร์ รั้งท้วม (2012-05-04 17:31:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีโดยยกปัญหาใกล้ตัว คือ ภัยน้ำท่วมของปีที่ผ่านมา จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและมากขึ้น ว่าเขื่อนทำหน้าที่อะไร ให้ผู้เรียนได้ตระหนักและมีการออกแบบสื่อง่ายๆ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและเชื่อมโยงความคิดบูรณาการ มีการประยุกต์สร้างสื่อที่ใช้วัสดุง่ายๆ เปรียบเทียบความดันน้ำ และอธิบายสาเหตุที่ต้องปล่อยน้ำ มีการให้คำนวณด้วยซึ่งดีมากๆ
โดย ศิริวุฒิ บัวสมาน (2012-05-05 00:40:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีโดยการนำปัญหาใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ในการสอน โดยทำให้เด็กเกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความดันของน้ำ
โดย ณัฐวุฒิ ทองดอนเหมือน (2012-05-05 23:31:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสอนของครูภูมิยศ ทำให้เด็ได้เห็นชัดเจนถึงแรื่เงแรงดันน้ำ ว่มีอยู่จริง ครูได้จับเอาสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมาสอนและทำความเข้าใจให้กับนักเรียนเรื่องเกี่ยวกับแรงดันน้ำจากเขื่อนได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญเด็ก ๆได้ใช้สูตรคำนวณผลลัพธ์ออกมา ซึ่งทำให้เห็นว่า กระบวนการสอนของครูต้องเชื่อมโยงให้นักเรียนได้รู้ว่าฟิสิกส์อยู่รอบ ๆตัว การคำนวณหรือการเรียนฟิสิกส์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรืออยู่แค่ข้อสอบอีกต่อไป
โดย เรวดี เพ็ญศรี (2012-05-07 11:22:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการยกสถานการณ์จริงมาสอนเด็ก เป็นสิ่งที่ดีมาก โดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น หนึ่งในพื้นที่ที่ประสบมหาอุทกภัย น้ำท่วมใหญ่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและมากขึ้น ว่าเขื่อนทำหน้าที่อะไร ให้ผู้เรียนได้ตระหนักและมีการออกแบบสื่อง่ายๆ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและเชื่อมโยงความคิดบูรณาการ มีการประยุกต์สร้างสื่อที่ใช้วัสดุง่ายๆ เปรียบเทียบความดันน้ำ และอธิบายสาเหตุที่ต้องปล่อยน้ำ มีการให้คำนวณด้วยซึ่งดีมากๆ ครูภูมิยศ ศรีอุบลท่านมีแนวคิดดีๆมาแชร์ ขอบคุณแนวทางดี ๆ สุดยอดค่ะ
โดย อัจฉรา เฉลียวศิลป์ (2012-05-08 14:47:03) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องแรงดันของน้ำของคุณครูภูมิยศ ศรีอุบล เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีโดยการนำปัญหาใกล้ตัวและทันกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น มาประยุกต์ใช้ในการสอน โดยทำให้เด็กเกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความดันของน้ำ ว่ามีหลักการมาจากอะไร และนำเรื่องของเขื่อนมาอธิบายเพื่อทำให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าของเขื่อน และยังเป็นการประยุกต์ใช้ทั้งสื่อ นวัตกรรม และการอธิบายที่ทำให้นักเรียนมองเห็นภาพได้ง่ายยิ่งขึ่น ขอบคุณสำหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนนี้
โดย อัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใส (2012-05-09 20:17:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชม การจัดกิจกรรมการเรียนรการสอนของคุณครูภูมิยศ ศรีอุบล โดยสอนให้นักเรียนเข้าใจเรื่องแรงดันของน้ำ โดยหยิบยกสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองไทย มาเป็นตัวอย่าง และประดิษฐ์อุปกรณ์ง่ายๆ ที่ช่วยอธิบายเรื่องแรงดันน้ำที่กระทำต่อเขื่อน มาทดลองให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมได้ ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเรื่องแรงดัน รวมถึงสาเหตุที่เขื่อนต้องระบายน้ำในช่วงน้ำท่วม สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
โดย อัจฉรียา สิงห์แก้ว (2012-05-11 08:13:37) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอชื่นชมอาจารย์ คุณครูภูมิยศ ศรีอุบล ที่สามารถนำสถานการณ์น้ำมาปรับใช้กับการเรียนการสอน ทำให้เด็กเข้าใจเรื่องยากๆได้โดยง่าย รวมถึงสาเหตุที่เขื่อนต้องระบายน้ำในช่วงน้ำท่วม ที่หลายฝ่ายกำลังถกเถียงกันอยู่
ยาก การยกตัวอย่างในหนังสือเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากกระบวนการที่สำคัญคือ กระบวนการลงมือทำ ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ยาก เทคนิคการสอนของ อาจารย์ มีทั้งให้ทำการคิด และ ลงมือทำน่าสนใจมากครับ ผลที่เกิดกับผู้เรียน น่าจะทำให้ เด็กนักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการคิด และ การสังเคราห์ ที่ ดี ขึ้น มีความเข้าใจกับเนื้อหาและ บทเรียน อย่างแท้จริง เกิดการ ฝังจำ เนื่องจาก ผ่านกระบวนการลงมือทำด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้ เป็น อย่างดี ขอสนับสนุน ครับ
โดย อายุทธ กมุททรง (2012-05-11 14:32:39) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมครูภูมิยศ ศรีอุบล ที่หยิบเอาสถานการณ์จริงใกล้ตัวนักเรียนมาจัดการสอน ซึ่งเมื่อนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็สามารถนำไปปรับการดำเนินชีวติในชีวิตประจำวันได้ จุดเด่นของครูภูมิยศ คือ มีการกระตุ้นให้นักเรียนวิเคราะห์ อภิปราย การใช้สื่อการสอนที่เตรียมได้ง่ายด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน การวางแผนการสอน การสร้างแรงจูงใจในการคำนวณที่ไม่ใช่เพียงโจทย์ปัญหาในกระดาษ และการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เป็นนามธรรมหรือสูตรต่างๆ ในฟิสิกส์ เข้ากับสถานการณ์จริงในชีวิตได้ ครูภูมิยศ เป็นตัวอย่างครูที่ไม่เคยหยุุดคิดวางแผนการสอนเพื่อลูกศิษย์ได้ดีอย่างยิ่งค่ะ
โดย สายชล สุขโข (2012-05-11 21:52:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากๆ สามารถนำบทเรียนไปใช้กับสถานการณ์จริงได้ นักเรียนจะเข้าใจและจดจำบทเรียนไปนานและสามารถนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ บรรยากาศในห้องเรียนดูเป้นกันเอง เป็นธรรมชาติ ไม่เครียด
โดย อุไรรัตน์ ช้างทรัพย์ (2012-05-11 22:28:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการสอนของคุณครูภูมิยศ ศรีอุบล ที่จัดการเรียนการสอนได้น่าสนใจมาก สามารถนำสถานการณ์น้ำท่วมมาปรับใช้ในการเรียนการสอน สามารถคิดค้นประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอน และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้เด็กเข้าใจเรื่องที่ยาก ๆได้ง่าย นักเรียนสนใจในการเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การสังเคราะห์ อุปการณ์ที่คุณครูประดิษฐ์ขึ้นต้องผ่านการทดลองมาก่อนกว่าจะได้อุปกรณืชิ้นนี้มาต้องใช้เวลา ความมุ่งมั่นเป็นอย่างมาก คุณครูภูมิยศ สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
โดย วันเพ็ญ บำรุงธรรม (2012-05-11 22:30:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวีดีโอเรื่อง ความดันของน้ำที่กระทำต่อเขื่อน คุณครูภูมิยศ ศรีอุบลโดยที่ได้สอนให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจในเรื่องของแรงดันน้ำ และยังสามารถหยิบหยกตัวอย่างต่างๆที่เกิดขึ้นโดยใช้ตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดเช่นอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาทำให้นักเรียนสามารถนำเรื่องใกล้ตัวมาเชื่อมโยงกับการเรียนในวิชาฟิสิกส์ได้และสามารถเกิดความเข้าใจได้ง่ายกว่าการเอาตัวอย่างการในหนังสือเรียนเยอะมากทีเดียวและอาจารย์สามารถฉุดประกายในการสอนได้มากเลย
โดย อาซิ ดราแม (2012-05-13 14:19:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากขอชื่นชมคุณครูภูมิยศ ศรีอุบลอีกผู้หนึ่งที่สามารถนำเอาสถานการณืของน้ำมาปรับในเรื่องของการเรียนมาจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนจุดเด่นของเรื่องก็จะเห็นได้จากการกระต้นให้นักเรียนรู้จักในในเรื่องของของการวิเคราะ การอภิปรายการใช้สื่อในเรื่องของการสอนจากเรื่องของการใช้อุปกรณ์พื้นฐานการวางแผนในการสอนการสร้างงแรงจูงงใจในการคำนวณเชื่อมดยงในเรื่องของการนำสิ่งงที่ใกล้ตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัวกิจกรรมการเรียนการสอนให้รู้จักในนเรื่องของการคิด
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-18 19:57:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีโดยการนำปัญหาใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ในการสอน โดยทำให้เด็กเกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความดันของน้ำ และสามารถทำให้เด็กเกิดการวิเคราะ การอธิบายต่างๆที่คุณครูใช้อุปกรณ์เสริมในการสอนให้เด็กนั้นได้คิด ได้คำนวณต่างๆ ทำให้เข้าใจยิ่งขั้น ไม่ทำให้เด็กนั้นเกิดอาการ งง หรือเครียดใดๆ เป็นกาารสอนที่ดี สามารถหาสิ่งต่างๆๆมาประยุกต์ในการสอนได้อย่างราบรื่น เข้าใจ ไม่งง มีสาระ และให้แง่คิดต่างๆ :tv17:
โดย ณัฐวุฒิ ทองดอนเหมือน (2012-05-20 22:32:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูที่อยู่จังหวัดอุดรธานีไม่มีเขื่อนก็พยายามมองหาสื่อเกี่ยวกับความดันน้ำในเขื่อนแต่พบสื่อโทรทัศน์ครูของคุณครูภูมิยศ ศรีอุบล สุดยอดเลยค่ะ เด็กๆตั้งใจ และสนใจมากเพราะได้เห็นภาพที่ชัดเจน ดิฉันได้ประยุกต์ตามทฤษฎีของความดันน้ำในเขื่อน และได้เสริมทักษะการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยาเพื่อค้นหาคำตอบจากโจทย์ปัญหา และให้นักเรียนได้ระดมความคิดถึงผลดีผลเสียถ้าจะสร้างเขื่อนในชุมชนของเราหรือจังหวัดของเรา แล้วอภิปรายหน้าชั้นเรียน
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2012-05-29 10:24:23) [แสดงความคิดเห็น]
lจากสถานการณ์น้ำท่วมประเทศไทย ทำให้ทุกคนหันมาตระหนักและให้ความสนใจในการหาทางป้องกันแก้ไขสภาพแวดล้อม ครูเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู คุณครูภูมิยศ ศรีอุบล มีการออกแบบการเรียนรู้ที่น่าสนใจ มีการสาธิตโดยใช้กระเป๋าน้ำร้อน มีการทดลองให้นักเรียนได้ลงมือปฏฺบัติ ได้ใช้ทักษะการคิด ได้ใช้กระบวนการกลุ่ม ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และเป็นความเข้าใจที่คงทน สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-05-30 18:07:00) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากดูคลิปการสอนเรื่อง ความดันของน้ำที่กระทำต่อเขื่อนของ คุณครูภูมิยศ ศรีอุบล รร.ปากพลีวิทยาคาร
จังหวัดนครนายก ที่สอนให้นักเรียนเข้าใจเรื่องแรงดันของน้ำ โดยยกสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองไทย มาเป็นตัวอย่าง และประดิษฐ์อุปกรณ์ง่ายๆ ที่ช่วยอธิบายเรื่องแรงดันน้ำที่กระทำต่อเขื่อน มาทดลองให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมได้ ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเรื่องแรงดัน รวมถึงสาเหตุที่เขื่อนต้องระบายน้ำในช่วงน้ำท่วม นักเรียนสามารถเข้าใจและคำนวณเรื่องแรงดันน้ำได้เป็นประโยชน์มากค่ะ :tv15:
โดย จุไรรัตน์ สุริยงค์ (2012-05-31 16:17:09) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีโดยการนำปัญหาใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ในการสอน โดยทำให้เด็กเกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความดันของน้ำ และสามารถทำให้เด็กเกิดการวิเคราะ การอธิบายต่างๆที่คุณครูใช้อุปกรณ์เสริมในการสอนให้เด็กนั้นได้คิด ได้คำนวณต่างๆ ทำให้เข้าใจยิ่งขั้น ไม่ทำให้เด็กนั้นเกิดอาการ งง หรือเครียดใดๆ เป็นกาารสอนที่ดี สามารถหาสิ่งต่างๆๆมาประยุกต์ในการสอนได้อย่างราบรื่น เข้าใจ ไม่งง มีสาระ และให้แง่คิดต่างๆ
โดย บุญมา ชุษณะวัคคีย์ (2012-06-09 12:12:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก
โดย สมศักดิ์ พุมมารักษ์ (2012-06-12 15:53:43) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณและขอชื่นชม คุณครูภูมิยศ ศรีอุบล ที่เป็นยอดนักคิด ๆ ที่จะให้ตอบปัญหากับผู้ที่ข้องใจว่าทำไมต้องปล่อยน้ำในเขื่อนออก ส่งผลให้นำ้ท่วม เพื่อจะได้เป็นคำตอบ และสามารถหาสื่อมาสอนที่เหมาะสมกับสาระ (เนื้อหา) เพื่อประกอบการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจ และเป็นสื่อที่คุณครูภูมิยศ ประดิษบ์ขึ้นเองโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท ที่จะให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนรู้ เรียนอย่างเข้าใจ นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แสดงให้เห็นว่า สื่อการเรียนรู้นั้น ไม่จำเป็นต้องซื้อหรือมีราคาแพง เพียงแต่ครูนั้นต้องเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ แล้วก็จะได้สื่อที่ตรงตามความต้องการในการใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นการสอนเชื่อมโยงกัยสิ่งที่เกิดในชีวิตจริง ยอดเยี่ยมครับ :tv15:
โดย วุฒิศักดิ์ สุภิษะ (2012-06-24 16:17:11) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09:อาจารย์สอนเก่งมากคับ
โดย สิทธืศักดิ์ ช่างทองมะดัน (2012-07-15 15:06:19) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ได้นำสถานการณ์นำท่วมมาบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีเยี่ยม โดยได้ประดิษฐ์อุปกรณฺง่าย ๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องแรงดัน โดยนักเรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องแรงดันน้ำได้อย่างคงทนและเหตุผลเกี่ยวกับการที่เขื่อนต้องปล่อยน้ำออกมา :tv02:
โดย จรินทร จันทร์เพ็ง (2012-08-25 21:23:55) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนเก่งมากค่ะ ขอชื่นชมค่ะ
โดย สุประวีณ์ มกรพันธ์ (2012-09-12 22:30:56) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันคิดว่าเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้สถานการณ์เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้สนใจ โดยยกตัวอย่างสถานที่ที่อยู่ในท้องถิ่นของผู้เรียน จากการสอนของครู ภูมิยศ ศรีอุบล ที่สอนเรื่องความดันของน้ำที่กระทำต่อเขื่อนมีความสำคัญอย่างไร โดยครูผู้สอน ได้อธิบายให้ผู้เรียน ได้เข้าใจถึงกลไก กระบวนการของการเก็บกักน้ำของเขื่อนซึ่งส่งผลต่อแรงดันอย่างไร หลังจากนั้นครูใช้สื่อการสอนที่ได้พัฒนาขึ้นสาธิต ให้กับผู้เรียนดู โดยครูผู้สอน ได้ใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ เช่นกระบวนการคิด การแก้ปัญหา เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ในบรรยากาศที่ครูเตรียมไว้ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ เสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น เชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง
โดย วสุรมย์ สุดประเสริฐ (2012-10-01 10:38:46) [แสดงความคิดเห็น]
ติดตามชมผลงานของคุณครูภุมิยศ ศรีอุบล มาโดยตลอด และรู้สึกทึ่ง ประทับใจในตัวครู ที่ทำให้วิชาฟิสิกส์ไม่ได้แยกออกจากชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียน คุณครูยอดเยี่ยมมากค่ะ
โดย ทศวรรณ สิงห์เผ่น (2012-10-30 15:23:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก ๆ ทำให้นักเรียนเข้าใจหลักการสร้างเขื่อนและความดันของนำเหนือเขื่อน และอภิปรายถึงความรู้ฟิสิกส์ที่นักเรียนเข้าใจได้อย่างง่ายและมีประโยชน์ต่อนักเรียน ทำให้วิชาฟิสิกส์เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียน
โดย อนุชา แป้นจันทร์ (2013-03-07 14:29:29) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ ดูแล้วสนุก ได้สาระ มีวิธีการสอน ที่เยี่มมาก มีการบูรณาการ เหตุการณ์ จริง เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนด้วย
โดย สุวนันท์ กั้วนามน (2013-12-01 14:14:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสอนของครูภูมิยศ ทำให้เด็ได้เห็นชัดเจนถึงแรื่เงแรงดันน้ำ ว่มีอยู่จริง ครูได้จับเอาสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมาสอนและทำความเข้าใจให้กับนักเรียนเรื่องเกี่ยวกับแรงดันน้ำจากเขื่อนได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญเด็ก ๆได้ใช้สูตรคำนวณผลลัพธ์ออกมา ซึ่งทำให้เห็นว่า กระบวนการสอนของครูต้องเชื่อมโยงให้นักเรียนได้รู้ว่าฟิสิกส์อยู่รอบ ๆตัว การคำนวณหรือการเรียนฟิสิกส์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรืออยู่แค่ข้อสอบอีกต่อไป
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีโดยการนำปัญหาใกล้ตัวและทันกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น มาประยุกต์ใช้ในการสอน โดยทำให้เด็กเกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความดันของน้ำ ว่ามีหลักการมาจากอะไร และนำเรื่องของเขื่อนมาอธิบายเพื่อทำให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าของเขื่อน และยังเป็นการประยุกต์ใช้ทั้งสื่อ นวัตกรรม และการอธิบายที่ทำให้นักเรียนมองเห็นภาพได้ง่ายยิ่งขึ่น :tv18:
โดย จิตติมา เค็มคอน (2014-02-24 18:09:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสอนของครูภูมิยศ ทำให้เด็ได้เห็นชัดเจนถึงแรื่เงแรงดันน้ำ ว่มีอยู่จริง ครูได้จับเอาสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมาสอนและทำความเข้าใจให้กับนักเรียนเรื่องเกี่ยวกับแรงดันน้ำจากเขื่อนได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญเด็ก ๆได้ใช้สูตรคำนวณผลลัพธ์ออกมา ซึ่งทำให้เห็นว่า กระบวนการสอนของครูต้องเชื่อมโยงให้นักเรียนได้รู้ว่าฟิสิกส์อยู่รอบ ๆตัว การคำนวณหรือการเรียนฟิสิกส์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรืออยู่แค่ข้อสอบอีกต่อไป
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีโดยการนำปัญหาใกล้ตัวและทันกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น มาประยุกต์ใช้ในการสอน โดยทำให้เด็กเกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความดันของน้ำ ว่ามีหลักการมาจากอะไร และนำเรื่องของเขื่อนมาอธิบายเพื่อทำให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าของเขื่อน และยังเป็นการประยุกต์ใช้ทั้งสื่อ นวัตกรรม และการอธิบายที่ทำให้นักเรียนมองเห็นภาพได้ง่ายยิ่งขึ่น :tv18:
โดย จิตติมา เค็มคอน (2014-02-24 18:10:46) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv