thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2436
Rate :
 2
ความยาว : 14.18 นาที | Online : 2012-04-17  
    เปลี่ยนห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ คุณครูสิริกานต์ จงวัฒนะประสิทธิ์ รร.สวายวิทยาคาร  
    ชมการแบ่งบทเรียนออกเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อความน่าสนใจ และช่วยในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(คิดวิเคราะห์) ของคุณครูสิริกานต์ จงวัฒนะประสิทธิ์ โรงเรียนสวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
เป็กการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก จะเห็นถึงความสามารถของครู ที่มีการเตรียมตัวที่ดีมากๆ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน มีกลุ่มบ้าน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติกิจกรรมของครูจะมีการตั้งคำถามและมีการยั่วยุให้นักเรียนยากรู้ยากเห็น ทั้งนี้ครูจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนให้ครบและสื่อต่างๆเหล่านั้นก็ทันสมัย นักเรียนได้แบ่งกลุ่มและมีความรับผิดชอบที่จะต้องศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะเอาความรู้ไปเผยแพร่กับเพื่อนๆ มีการจัดทำชิ้นงานเพื่อนำเสนอ ถือว่าการจัดการเรียนนี้น่านำไปเป็นตัวอย่าง และปรับใช้ให้ตรงกับรายวิชาที่ตนเองทำการสอน
โดย สุภาภรณ์ ถาวร (2012-05-04 14:45:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากเป็นการจัดกิจกรรมเป็นศูนย์การเรียน โดนครูได้มีการเตรียมศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจัดเป็นศูนย์ในขั้นนำมีการใชเ้คำถามเพื่อกระตุ้นความสงสัยให้เกิดกับผู้เรียน ครูมีการจัดเตรียมสื่อที่เห็นได้จากของจริงซึ่งจะช่วยเร้าความสนใจให้เกิดมากยิ่งขึ้น นการสอนมีการแบ่งนักเรียนรไปศึกษาตามศูนย์เพื่อนำความรู้กลับมาอธิบายให้เพื่อนกลุ่มบ้านฟัง ซึ่งการสอนแบบนี้เป็นการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นนับว่าเป็นกิจกรรมมที่ดีมากๆๆ
โดย เกียรติศักดิ์ อินกองงาม (2012-05-04 23:25:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่องเปลี่ยนห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมาก มีการเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งของจริง วีดีทัศน์ แบบจลองโดยจัดให้ผู้เรียนเรียนทีละศูนย์เวียนกันไป ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ มีการแบ่งและสลับบทบาทหน้าที่ของผู้เรียน มีการสืบค้นข้อมูลและเตรียมการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี สามารถเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้ให้กับครูในวิชาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย
โดย ศิริวุฒิ บัวสมาน (2012-05-05 00:20:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ห้องเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม แบ่งหน้ที่กันรับผิดชอบ ครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก จัดสื่ออุปกรณ์ให้กับนักเรียนและคอยให้คำแนะนำ จัดว่าเป็นการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง และสามารถนำมาเป็นแบบแย่างในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องที่ยาก ทำให้นักเรียนทำกิจกรรมด้วยตนเอง มีการสืบค้นความรู้และรับรู้ได้ด้วยตนเอง
โดย สิริมา เผ่าวิริยะ (2012-05-05 22:08:46) [แสดงความคิดเห็น]
เปลี่ยนห้องเรียน เป็นศูนย์การเรียนรู้ ของคุณครูสิริกานต์ จงวัฒนประสิทธิ์ โรงเรียนสวายวิทยาคาร จ.สุรินทร์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก เริ่มตั้งแต่คุณครูมีประสบการณ์สอนมาอย่างดีเยี่ยม รู้ว่าชีววิทยาเป็นวิชาที่ต้องออกแบบการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดความสนใจ ต้องมีการเคลื่อนไหว คุณครูมีความคิดที่เข้าใจธรรมชาติของวิชาที่สอน จึงทำให้ออกแบบการเรียนรู้ได้ดีเยี่ยม จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่น่าสนใจ น่าเรียน และคุณครูเตรียมการสอนไว้อย่างดี ทุกขั้นตอน นักเรียนจึงเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและสนุกทุกขั้นตอน ชื่นชมมากค่ะ
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-06 15:46:58) [แสดงความคิดเห็น]
โดดเด่นมากเลยค่ะ เปลีย่นห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ และชอบที่ครูเข้าใจธรรมชาติเด็กที่ชอบการเคลื่อนไหว และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทดลองเป็นการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ ที่สำคัญคุณครูจัดห้องเรียนได้น่าชื่นชมค่ะการทดลอง เทคโนโลยี และของจริงพร้อมให้เด็กได้การเรียนรู้ ตลอดจนการนำภาพจากกล้องจุลทรรศน์ขึ้นจอถือว่าดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ดีมาก แต่อยากให้ครูมอบหมายให้นักเรียนเก็บตัวอย่างน้ำด้วยตนเองจะถือว่ากระบวนการสมบูรณ์มากๆค่ะ ชื่นชม
โดย รุจิดา สุขใส (2012-05-08 17:28:16) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อง เปลี่ยนห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ คุณครูสิริกานต์ จงวัฒนะประสิทธิ์ รร.สวายวิทยาคาร
หลังการชมการแบ่งบทเรียนออกเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อความน่าสนใจ และช่วยในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(คิดวิเคราะห์) ของคุณครูสิริกานต์ จงวัฒนะประสิทธิ์ โรงเรียนสวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก ครูมีการเตรียมตัวที่ดีมากๆ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน มีกลุ่มบ้าน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติกิจกรรมของครูจะมีการตั้งคำถามและมีการยั่วยุให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น ทั้งนี้ครูจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนให้ครบและสื่อต่างๆเหล่านั้นก็ทันสมัย สามารถเห็นได้จากหุ่นจำลอง โน๊ตบุ๊ค มีการจัดทำชิ้นงานเพื่อนำเสนอ ถือว่าการจัดการเรียนนี้น่านำไปเป็นตัวอย่างดีมากค่ะ
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-09 06:49:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ที่มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายน่าสนใจ คุณครูมีการเตรียมตัวมาอย่างดี มีการกระตุ้นความสนใจนักเรียนอยู่เสมอ เป็นคุณครูที่มีการจัดการห้องเรียนที่ดีมาก นักเรียนที่เรียนกับคุณครูคงจะสนุกกับการเรียน เกิดทักษะการคิด ได้ทักษะกระบวนการ รวมถึงคุณลักษณะต่างๆ อย่างครบถ้วน การที่ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ จะทำให้นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้จากพฤติกรรมของครู โดยครูไม่ต้องบอกหรือสอนด้วยวาจา
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-05-13 19:44:30) [แสดงความคิดเห็น]
เปลี่ยนห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้คุณครูสิริกานต์ จงวัฒนะประสิทธิ์ รร.สวายวิทยาคารเป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจนักเรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริงนักเรียนมีความสุขในการเรียน มีสื่ออุปกรณ์ที่พร้อมและทันสมัยนำมาใช้กับนักเรียนจริงนักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ นักเรียนได้รับการกระตุ้นอย่ตลอดเวลา มีแนวทางในการจัดกิจกรรมที่ไม่เน้นเฉพาะองค์ความรู้เท่านั้นแต่ยังได้ปลูกฝังทักษะกระบวนการคิดการทำงานเป็นกลุ่มควบคู่ไปด้วย น่าชื่นชมมากๆๆๆๆๆๆๆๆ :tv09: :tv17: :tv16:
โดย ปราณี แก้วพวง (2012-05-15 15:42:12) [แสดงความคิดเห็น]
การเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้จากสื่อการเรียนรรู้ที่มีความหลากหลายเป็นกระบวนการกลุ่มมีความรับผิดชอบในการรปฎิบัตในหน้าที่ตั้งแต่ประสบการณ์ของครูประสบความสำเร็จในเรื่องขของการจัดกระบวนการของห้องเรียนเป็นการนำกระบวนการทางเทคโนโลยีในรูปแบของกิจกรรมการเรียนการสอนครูมีความสนใจในเรื่องของธรรมชาติเป็นการจัดห้องเรียนที่น่าชื่นชมมากครูสามารถนำแบบอย่างจากการจัดการเรียนการสอนนำมาเป็นแบบอย่างได้
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-18 20:04:46) [แสดงความคิดเห็น]
อยากทราบว่าคุณครูใช้เวลาในการเรียนกี่คาบครับ เพราะกิจกรรมค่อนข้างเยอะมาก ทั้งสืบเสาะและนำเสนอ มีการเขียนแผนผังแนวคิด ฯลฯ แต่อีกนิดนะครับครูน่าจะวัดแนวคิดเดิมของนักเรียนก่อนนะครับ บางที่นร.อาจเข้าใจบางเรื่องอยู่แล้ว หรือมีแนวคิดคลาดเคลื่อนที่ครูไม่ควรมองข้าม
โดย สุรเดช ศรีทา (2012-05-19 17:24:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชม..การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก เพราะชีววิทยาเป็นวิชาท่องจำที่สอนแล้วเด็กจะเบื่อและไม่อยากเรียนแต่การจัดการเรียนรู้ของคุณครูสิริกานต์ จงวัฒนะประสิทธิ์ เด็กจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่เพราะเด็กจะได้เรียนรู้ด้วยตัวของเค้าเองและนำความรู้ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเพื่อนเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจและคงทน อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนสนุกและมีความสุขที่ได้เรียนรู้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิธิภาพเป็ฯอย่างยิ่งต่อผู้เรียน
โดย มณฑา ปานทองคำ (2012-05-21 13:47:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากกระบวนการสอนโดยวิธีที่เรียกว่า เปลี่ยนห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ของ คุณครูสิริกานต์ มีวิธีการสอนที่น่าสนใจและน่านำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาเป้นอย่างยิ่ง วิธีการแบ่งบทเรียนออกเป็นศูนย์การเรียนรู้ จัดเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อความน่าสนใจ และช่วยในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนช่วยกันสืบค้น เรียนรู้ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลในลักษณะการทำผังความคิด อีกทั้งยังฝึกนักเรียนให้เกิดกระบวนการทำงานกลุ่ม เป็นวิธีการสอนที่เยี่ยมมาก
โดย สุวรรณา แก้วมนต์ (2012-05-29 09:45:05) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่องเปลี่ยนห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมาก มีการเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งของจริง วีดีทัศน์ แบบจำลองโดยจัดให้ผู้เรียนเรียนทีละศูนย์ มีการแบ่งและสลับบทบาทหน้าที่ของผู้เรียน นักเรียนแต่ละศูนย์มีการศึกษาเรียนรู้ในศูนย์ของตนเองอย่างชัดเจน และนำเสนอความรู้ในศูนย์ของตนเองให้เพื่อนๆ ในห้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนในห้อง ครูมีการสืบค้นข้อมูลและเตรียมการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี สามารถเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้ให้กับครูในวิชาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างชัดเจน
โดย สมคิด จ้อยสำเภา (2012-05-30 23:08:03) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับ นักเรียนไม่เบื่อ ได้เคลื่อนไหว ได้ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตาม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
โดย วรา อนุรัตน์ (2012-06-18 22:32:41) [แสดงความคิดเห็น]
การเปลี่ยนห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมาก มีการเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งของจริง แบบจำลอง โดยจัดให้ผู้เรียนหมุนเวียนกันไปเรียนตามศูนย์การเรียนที่ครูจัด ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีการแบ่งและสลับบทบาทหน้าที่ของผู้เรียน มีการสืบค้นข้อมูลและเตรียมการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถแสดงบทบาทและแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ ครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก จัดสื่ออุปกรณ์ให้กับนักเรียนและคอยให้คำแนะนำ
โดย จิราพร นิลาพันธ์ (2012-06-26 15:13:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่องเปลี่ยนห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมาก มีการเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งของจริง วีดีทัศน์ แบบจำลองโดยจัดให้ผู้เรียนเรียนทีละศูนย์ มีการแบ่งและสลับบทบาทหน้าที่ของผู้เรียน นักเรียนแต่ละศูนย์มีการศึกษาเรียนรู้ในศูนย์ของตนเองอย่างชัดเจน และนำเสนอความรู้ในศูนย์ของตนเองให้เพื่อนๆ ในห้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนในห้อง ครูมีการสืบค้นข้อมูลและเตรียมการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี สามารถเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้ให้กับครูในวิชาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างชัดเจน
โดย สุปราณี ขจรวงศ์ศรี (2012-08-05 23:57:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบเปลี่ยนห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ ถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากๆ ทำได้นักเรียนมีความสนใจที่อยากจะเรียนวิชาชีววิทยามากยิ่งขึ้น ซึ่งตัวดิฉันเองก็สอนในรายวิชาชีววิทยาเช่นกัน ก็จะลองนำการจัดการเรียนรู้แบบไปประยุกต์กับนักเรียนบ้าง เพื่อให้เด็กเกิดความกระตือรือร้น ที่อยากจะเรียนและได้ทำกิจกรรมที่สนุกๆ แบบนี้ ซึ่งเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะวิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่น่าเบื่อ หรือวิชาอื่นๆ ก็สามารถนำการจัดการเรียนรู้แบบนี้ได้เช่นเดียวกัน ขอบคุณที่ให้ความรู้ดีๆ แบบนี้คะ :tv15:
โดย ทัสริน สมนวนตาด (2012-08-13 16:49:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตัวอย่างการจัดการเรียนแบบศูนย์การเรียน แล้วขอชื่นชมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมากและมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่ปฎิบัติจริง ดีมากๆสามารถนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ด้วย ขอบคุณมากๆ
โดย ปตินุช พรหมบุตร (2012-08-29 21:59:09) [แสดงความคิดเห็น]
ชมวีดิทัศน์เรื่อง เปลี่ยนห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถทราบผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนจบ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
กระบวนการในการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยครูผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากศูนย์การเรียนรู้ซึ่งครูผู้สอนได้จัดเตรียมเนื้อหาสาระเเละกิจกรรมที่ใช้สื่อการสอนหลายๆอย่างผสมกันเอาไว้ให้ผู้เรียนได้เรียรนรู้ด้วยตันเอง ผู้เรียนจะเป็นผู้หมุนเวียนกันเข้าศูนย์ต่างๆจนครบทุกศูนย์หลังจากนั้นผู้เรียนได้สรุปความรู้จากการศึกษาค้นคว้ามา ครูตรวจเช็คความรู้ให้ทำ my maping นำเสนอและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้โดยครูผู้สอนช่วยเสริมการเรียนรู้
โดย สันต์ชัย ลิมปพฤกษ์ (2012-09-26 00:32:03) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำเทคนิควิธีการสอนจากโทรทัศน์ครู มาปรับใช้ในการเรียนการสอน ครูสามารถจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ และมีเทคนิคการสอนที่แปลกใหม่นักเรียนมีความสุขในการเรียน ทั้งหมดนี้เป็นคำพูดที่เป็นแรงบันดาลใจให้ครูผู้หนึ่งปรารถนาที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้นักเรียนอย่างไม่หยุดยั้ง และขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่อยู่เคียงข้างครูไทย นำสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ให้ครูไทยได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อเด็กไทยและสนุกกับการเรียนรู้ในห้องเรียนอันกว้างใหญ่ กระตุ้นให้ครูจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ และพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพตลอดไป :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-09-26 07:07:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก จะเห็นถึงความสามารถของครู ที่มีการเตรียมตัวที่ดีมากๆ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน มีกลุ่มบ้าน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติกิจกรรมของครูจะมีการตั้งคำถามและมีการยั่วยุให้นักเรียนยากรู้ยากเห็น ทั้งนี้ครูจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนให้ครบและสื่อต่างๆเหล่านั้นก็ทันสมัย นักเรียนได้แบ่งกลุ่มและมีความรับผิดชอบที่จะต้องศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะเอาความรู้ไปเผยแพร่กับเพื่อนๆ มีการจัดทำชิ้นงานเพื่อนำเสนอ ถือว่าการจัดการเรียนนี้น่านำไปเป็นตัวอย่าง และปรับใช้ให้ตรงกับรายวิชาที่ตนเองทำการสอน
โดย ขนิษฐา สุวรรณศิลป์ (2012-09-26 13:00:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก จะเห็นถึงความสามารถของครู ที่มีการเตรียมตัวที่ดีมากๆ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน มีกลุ่มบ้าน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติกิจกรรมของครูจะมีการตั้งคำถามและมีการยั่วยุให้นักเรียนยากรู้ยากเห็น ทั้งนี้ครูจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนให้ครบและสื่อต่างๆเหล่านั้นก็ทันสมัย นักเรียนได้แบ่งกลุ่มและมีความรับผิดชอบที่จะต้องศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะเอาความรู้ไปเผยแพร่กับเพื่อนๆ มีการจัดทำชิ้นงานเพื่อนำเสนอ ถือว่าการจัดการเรียนนี้น่านำไปเป็นตัวอย่าง และปรับใช้ให้ตรงกับรายวิชาที่ตนเองทำการสอน
โดย ขนิษฐา สุวรรณศิลป์ (2012-09-26 13:01:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันคิดว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถทราบผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนจบ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเกิดกระบวนในการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยครูผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากศูนย์การเรียนรู้ซึ่งครูผู้สอนได้จัดเตรียมเนื้อหาสาระเเละกิจกรรมที่ใช้สื่อการสอนหลายๆอย่างผสมกันเอาไว้ให้ผู้เรียนได้เรียรนรู้ด้วยตันเอง ผู้เรียนจะเป็นผู้หมุนเวียนกันเข้าศูนย์ต่างๆจนครบทุกศูนย์หลังจากนั้นผู้เรียนได้สรุปความรู้จากการศึกษาค้นคว้ามา ครูตรวจเช็คความรู้ให้ทำ my maping นำเสนอและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้โดยครูผู้สอนช่วยเสริมการเรียนรู้ จึงเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ดีมาก
โดย สมพงษ์ จันทร์มา (2012-10-01 09:03:34) [แสดงความคิดเห็น]
เปลี่ยนห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการในการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยครูผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากศูนย์การเรียนรู้ซึ่งครูผู้สอนได้จัดเตรียมเนื้อหาสาระเเละกิจกรรมที่ใช้สื่อการสอนหลายๆอย่างผสมกันเอาไว้ให้ผู้เรียนได้เรียรนรู้ด้วยตันเอง ผู้เรียนจะเป็นผู้หมุนเวียนกันเข้าศูนย์ต่างๆจนครบทุกศูนย์หลังจากนั้นผู้เรียนได้สรุปความรู้จากการศึกษาค้นคว้าเป็น mind mapping นำเสนอและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้โดยครูผู้สอนช่วยเสริม ซึ่งเป็นกระบวนการสอนที่มีประโยชน์ให้ครูไทยได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อเด็กไทยและสนุกกับการเรียนรู้ในห้องเรียนอันกว้างใหญ่ และพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพตลอดไป
โดย อัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร (2012-11-29 14:51:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่องเปลี่ยนห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมาก มีการเตรียมสื่อการเรียนที่หลากหลายทั้งของจริง วีดีทัศน์ แบบจำลองโดยจัดให้ผู้เรียนเรียนทีละศูนย์เวียนกันไป ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ โดยครูได้มีการเตรียมศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและจัดเป็นศูนย์ในขั้นมีการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความสงสัยให้เกิดกับผู้เรียน ครูมีการจัดเตรียมสื่อที่เห็นได้จากของจริงซึ่งจะช่วยเร้าความสนใจให้เกิดมากยิ่งขึ้น และทำให้ผู้เรียน เรียนอย่างไม่น่าเบื่อเพราะมีการปฏิบัติจริง :tv15: :tv03: :tv03:
โดย นางสาวภาณุมาศ ประโมทามิ ชั้นปีที่2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโ (2012-12-03 12:29:15) [แสดงความคิดเห็น]
หลังได้ชมชมการแบ่งบทเรียนออกเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อความน่าสนใจ และช่วยในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(คิดวิเคราะห์) ของคุณครูสิริกานต์ จงวัฒนะประสิทธิ์ โรงเรียนสวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์นี่ ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ โดยครูได้มีการเตรียมศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและจัดเป็นศูนย์ในขั้นมีการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความสงสัยให้เกิดกับผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ให้กับครูในวิชาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างชัดเจน ดิฉันขอชื่นชมด้วยใจจริงค่ะ :tv02:
โดย ผุสรา ประชุมเหล็ก (2014-02-18 05:52:31) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv