thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1666
Rate :
 4
ความยาว : 14.20 นาที | Online : 2012-04-17  
    การเรียงตัวของอนุภาคของของแข็ง คุณครูปัญญา อัครพุทธพงศ์ รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ  
    การนำประสบการณ์ตรงจากการที่ได้ไปเห็นพีระมิดที่ประเทศอียิปต์ รวมถึงทะเลทรายขาว และดำ ของ คุณครูปัญญา อัครพุทธพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มาถ่ายทอดให้นักเรียนได้รู้ โดยนำไปประยุกต์กับบทเรียนเรื่องการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
ไม่ว่าเวลาไหนสถานที่อย่างไร คนที่มีวิญาณความเป็นครู คิดถึงลูกศิษย์เสมอ อยากให้ศิษย์ มีความคิดที่กว้างไกล ไม่ใช่แค่สนุกสนานและสวยงามเท่านั้น :tv02:
โดย สมหวัง สุทธิโยธา (2012-05-03 13:27:06) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียงตัวของอนุภาคของของแข็ง ในวิชาเคมีนี้เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีโดยประยุกต์ใช้ประสบการณ์มาประกอบการจัดการเรียนรู้ และวางแผนการลำดับการเรียนรู้ได้ดี นักเรียนมีความสนใจดีเพราะมีการเล่าเรื่องและให้ทำกิจกรรม
โดย ศิริวุฒิ บัวสมาน (2012-05-05 00:47:01) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียงตัวของอนุภาคของของแข็ง คุณครูปัญญา อัครพุทธพงศ์ รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ การนำประสบการณ์ตรงจากการที่ได้ไปเห็นพีระมิดที่ประเทศอียิปต์ รวมถึงทะเลทรายขาว และดำ ของ คุณครูปัญญา อัครพุทธพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มาถ่ายทอดให้นักเรียนได้รู้ โดยนำไปประยุกต์กับบทเรียนเรื่องการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ในวิชาเคมีนี้เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีโดยประยุกต์ใช้ประสบการณ์มาประกอบการจัดการเรียนรู้ และวางแผนการลำดับการเรียนรู้ได้ดี นักเรียนมีความสนใจดีเพราะมีการเล่าเรื่องและให้ทำกิจกรรม ซึ่งเด็กนักเรียนเห็นจะเกิดความตื่นตาตื่นใจ น่าสนใจมากค่ะ
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-07 12:15:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่ช่วยให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนได้ดีมาก
คำถาม นักเรียนชูกระดาษอะไรขณะตอบคำถามครับ
โดย วิศิษฏ์ ราชเนตร (2012-05-11 09:49:05) [แสดงความคิดเห็น]
ครูปัญญา มีเทคนิควิธีสอนวิชาเคมีได้อย่างน่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี สังเกตจากการตอบคำถามของนักเรียนและบรรยากาศการเรียนรู้ นอกจากนี้ครูยังใช้สื่อท่ีน่าสนใจ จึงทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ขอบคุณท่ีประเทศไทยมีครูวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพค่ะ และนักเรียนก็โชคดีที่ได้เรียนกับครูปัญญา ทำให้วิชาเคมีไม่ยากอย่างท่ี่คิด คำถามยังมีความจำเป็นมากในการสอนคิด การทดลองหรือทำกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการเรียนเคมีเรื่องการจัดเรียงอนุภาคของแข็ง ทำให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเข้าใจ ...ชอบมากค่ะ
โดย สมใจ สุริยะ (2012-05-13 21:27:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการท่องเที่ยวประยุกต์สู่บทเรียนการจัดเรียงอนุภาคของแข็งของครูปัญญา น่าสนใจมากๆค่ะ ตอนแรกคิดว่าอียิปต์จะเหมาะกับครูคณิตศาสตร์เรื่องรูปทรงเรขาคณิต แต่เมื่อนำเข้าสู่ห้องเรียนเคมีคุณครูก็ทำได้อย่างน่าสนใจค่ะ ที่สำคัญครูสอนทันสมัยมากเลยค่ะว่า สารมี ๔ สถานะคือ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส และพลาสมา ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ยังให้ความรู้แบบพื้นฐานคือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส วันนี้ได้ความรู้เรื่องทะเลทรายขาวและทะเลทรายดำซึ่งอาจจะเป็นมีประโยชน์ต่อครูที่สอนดิน หินและแร่ได้ ชื่นชมค่ะ
โดย รุจิดา สุขใส (2012-05-14 17:03:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้เรื่องของแข็งที่น่าสนใจมากค่ะ ชอบที่มีการทดลองให้นักเรียนเห็นภาพลักษณะการจัดเรียงอนุภาค(การจัดเรียงอนุภาคอย่างไรให้แข็งแรง)และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล(ระยะห่างระหว่างตัวต่อ) ทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องสมบัติของของแข็งมากขึ้นโดยไม่ใช่แค่ท่องจำเพียงอย่างเดียว และที่สำคัญการนำเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจมาก ชอบคำพูดที่ว่า "เรียนรู้ไปโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเรียนอยู่" นี่เองที่จะทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนวิทยาศาสตร์ และวันนี้ได้ความรู้เพิ่มเรื่องทะเลทรายขาวและทะเลทรายดำ ซึ่งทำให้ต้องกลับไปศึกษาแล้วว่าทะเลทรายทั้งสองแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ทั้งส่วนประกอบทางเคมี โครงสร้างทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมแบบใดที่ก่อให้เกิดทะเลทรายที่แตกต่างกันแบบนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
โดย สุภัทรา แต้มทอง (2012-05-15 15:56:24) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูปัญญา อัครพุทธพงศ์ น่าสนใจมาก ทำให้นักเรียนได้ท่องเที่ยวไปในเวลาเดียวกันด้วย ทำให้นักเรียนรู้สกสนุกไปด้วย ในการทดลองคุณครูก็คอยดูแลอยู่ตลอดเวลา และกิกรรมการทดลองก็ง่ายไม่ยุ่งยากแต่สามารถทำให้นักเรียนสรุปองค์วามรู้ได้ด้วยตนเอง คอยใช้คำถามกระุ้ตุ้นความคิดของนักเรียน รวมทั้งยังนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนด้วย ซึ่งการเข้าชมวิดีโอในครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้วามรู้และเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ
โดย พรรณพัชร ธรรมเนียมดี (2012-05-18 19:47:24) [แสดงความคิดเห็น]
ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูในการสร้างสรรสิ่งดีๆให้กับนักเรียนต่อไปนะคะ
โดย พรรณพัชร ธรรมเนียมดี (2012-05-18 19:49:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก ชอบที่มีการทดลองให้นักเรียนเห็นภาพ ทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนมากขึ้นโดยไม่ใช่แค่ท่องจำเพียงอย่างเดียว และที่สำคัญการนำเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจมาก เป็นการนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียนการสอนแบบนี้นี่เองที่จะทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนวิทยาศาสตร์ ทำให้เป็นการสร้างความเป็นกันเองกับผู้เรียน เกิดความกล้าในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
โดย จิราพร นิลาพันธ์ (2012-06-22 22:36:44) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสามารถใช้ความรู้ที่มีเชื่อมโยงกับประสบการ นำมาใช้ในการเรียนการสอนได้ดี น่าชื่นชมและคิดว่าจะได้นำไปใช้กับการเรียนโลกและการเปลี่ยนแปลงในชั้น ม.2 ได้ ขอขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโลกกว้างทางการศึกษา
โดย ทศพร คำทอง (2012-07-08 10:36:05) [แสดงความคิดเห็น]
เนื่องจากสมบัติของของแข็ง โดยทั่วไปนั้นจะเกี่ยกับก้อนหิน หรือว่าลูกเหม็นที่เห็นได้ชัด แต่ในที่นี้นั้นคุรครูนั้นได่เอาประสบกรารณืจากที่คุรครูได้ไปศึกษามาเชื่อมโยงกับเรื่องที่กำลังเรียนอยู่ทำให้เด็กนั้นสนใจมากขึ้นและได้เรียนรู้เกี่ยวสถานที่นี้อีกด้วย ทำให้นักเรียนเห้นภาพมากขึ้นและสามาถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทำให้บรียากาศในชั้นสนุกสนานและน่าเรียน
โดย มีกลือซง โตะแซ (2012-08-14 11:26:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนที่ดีมากๆอยากให้ครูทุกท่านได้ดูจังจะได้นำไปพัฒนาการสอน
โดย อนงค์รัตน์ (2012-09-04 20:22:18) [แสดงความคิดเห็น]
ครูปัญญา อัครพุทธพงศ์ เป็นครูต้นแบบที่ดีมากสำหรับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจและมองเห็นเป็นรูปธรรม การใช้สื่อและเทคนิคการสอนที่ดีมาก มีกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการเรียนที่ดีมากๆสอดคล้องกัน ครูมีกระบวนการและยุทธวิธีในการสอนด้วยการเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริง มีการตั้งคำถามที่เร้าความสนใจในบทเรียน บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน แม้จำนวนนักเรียนต่อห้องจะมีมากถึง 52 คน (ดูจากป้ายตัวเลขที่นักเรียนยกถามคำถามครู)จะเห็นว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบคำถามแสดงว่าคำถามครูน่าสนใจ นักเรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น ครูปัญญา อัครพุทธพงศ์ และมีบุคลิกภาพ รูปร่างหน้าตา และน้ำเสียงชัดเจนและน่าฟังสมควรได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ อย่างแท้จริง สพม.ต่างๆควรนำวิดีทัศน์เผยแผ่แก่ครูทุกท่านได้ชมตัวอย่าง
โดย ดวงใจ ดีมงคล (2012-09-15 22:37:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นความเชื่อมโยง กับของจริงที่ครูผู้สอนได้มีประสบการณ์ จากการได้ศึกษาโครงสร้าง รูปแบบ ปิระมิดที่ประเทศอียิปต์ ครูผุ้สอนนำประสบการณ์รูปทรงปิรามิดที่มีความแข็งแรง นำมาเชื่อมโยงใช้สอน เรื่องสมบัติของสาร ในสถานะของแข็ง ครูให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติทำกิจกรรมโดยใช้ตัวต่อการจัดเรียงตัวแบบใดที่ทำให้ของแข็งมีโครงสร้างรูปทรงที่แน่นหนาได้ ครูเปรียบเทียบกับ
ปิระมิด รูปทรงที่แข็งแรงอธิบายให้นักเรียนฟัง นักเรียนได้รับความรู้จากการเชื่อมโยงสิ่งที่เห็น ความสำคัญโครงสร้างของสิ่งต่างๆที่มีความมั่นคงแข็งแรง ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
โดย สันต์ชัย ลิมปพฤกษ์ (2012-09-28 18:50:54) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน น.ส อัญชนา ใจอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้โดย อาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน เป็นผู้สอนและแนะนำให้ดิฉันเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสอนที่tvครู ได้จัดรวบรวมไว้ เมื่อได้เข้ามาชมก็ประทับใจกับเทคนิคการสอนของ คุณครูปัญญา อัครพุทธพงศ์ มากทีเดียวเพราะท่านมีความเป้นครูที่มีความรู้ความสามารถมีการสอนโดยใช้สื่อประกอบการสอนที่น่าสนใจทำให้ผู้เรียนำด้เห็นภาพที่เป็นของจริงได้เรียนจากประสบการณ์ตรงของครู และครูมีการตั้งคำถามตลอดเวลาทำให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ชื่นชมในการสอนของครูปัญญา มากค่ะ เยี่ยมจริงๆ
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-11-27 19:41:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน น.ส อัญชนา ใจอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้โดย อาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน เป็นผู้สอนและแนะนำให้ดิฉันเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสอนที่tvครู ได้จัดรวบรวมไว้ เมื่อได้เข้ามาชมก็ประทับใจกับเทคนิคการสอนของ คุณครูปัญญา อัครพุทธพงศ์ มากทีเดียวเพราะท่านมีความเป้นครูที่มีความรู้ความสามารถมีการสอนโดยใช้สื่อประกอบการสอนที่น่าสนใจทำให้ผู้เรียนำด้เห็นภาพที่เป็นของจริงได้เรียนจากประสบการณ์ตรงของครู และครูมีการตั้งคำถามตลอดเวลาทำให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ชื่นชมในการสอนของครูปัญญา มากค่ะ เยี่ยมจริงๆ
โดย อัญชนา ใจอ่อน (2012-12-03 16:15:10) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv