thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1477
Rate :
 4.5
ความยาว : 15.12 นาที | Online : 2012-04-17  
    แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : วงจรไฟฟ้า ห้ากิจกรรม คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ รร.นนทรีวิทยา  
    คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ โรงเรียนนนทรีวิทยา ได้แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ตอน Hard to teach secondary science : Electricity (เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่าย วิทย์มัธยม : กระแสไฟฟ้า) มาประยุกต์เพื่อจัดการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นม.3 ด้วยการออกแบบการสอนเป็น 5 กิจกรรม และใช้อุปกรณ์การสอนตามที่ประเทศอังกฤษได้วิจัยมาแล้วเพื่อเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน (misconception) ของนักเรียนในเรื่องวงจรไฟฟ้าให้ถูกต้อง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
เป็นคลิปการสอนที่ดีคลิปหนึ่งที่ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ว่าถ้าสายไฟยาวหรือสั้นไม่มีผลกับการติดของหลอดไฟครับ
โดย ณัฐวุฒิ ทองดอนเหมือน (2012-05-05 23:50:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการออกแบบและจัดกิจกรรมที่ดีมาก น่าสนใจ ผู้เรียนมีความสนใจและกำหนดสถานการณ์ได้ดีมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการได้ชมโทรทัศน์ครูอีกเรื่องหนึ่งทำให้ได้แรงบันดาลใจในการสอนมากขึ้น
โดย ศิริวุฒิ บัวสมาน (2012-05-07 16:20:06) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องของการนำวงจรไฟฟ้าไปใช้ซึ่งเป้นการกำหนดสถานการของนักเรียนชั้นม.3จะพบว่าเป็นสถานกาณ์ที่น่าสนใจหรือเป็นกิจกรรมที่ดีมากเนื่องมาจากการสอนในระบบนี้เป็นการสอนที่มีการยึดหลักในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของความเป็นจริงเป็นการออกแบบ5สถานการณ์และการใช้ในอุปกรณ์ให้ถุกต้องเมื่อนักเรียนได้มีการฝึกกิจกรรมในรูปแบบนี้แล้วจะสามารถนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆในการฝึกประสบการณืจนกระทั่งเกิดความชำนาญเมื่อเกิดความชำนาญแล้วก็จะนำไปใช้ในการฝึกประสบการณืในดอกาสต่อไป
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 09:07:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นคลิปการสอนที่ดีคลิปหนึ่งที่ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ว่าถ้าสายไฟยาวหรือสั้นไม่มีผลกับการติดของหลอดไฟครับ อีกอย่างก็ช่วยเสริมความเข้าใจให้เด็กๆ เข้าใจในไฟฟ้ายิ่งขึ้นเนื่องจากไฟฟ้าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันในสมัยนี้ แต่ไฟฟ้าก็ให้โทษเช่นกัน ดังในคลิปนี้เป็นไฟฟ้าที่กำลังต่ำๆจับต้องแร้วไม่เกิดอันตรายขึ้น แต่ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรานั้น ถ้าไปจับหรือโดนเข้าอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังกันนะครับ :tv06:
โดย ณัฐวุฒิ ทองดอนเหมือน (2012-05-20 22:26:50) [แสดงความคิดเห็น]
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน (misconception) ของนักเรียน นับเป็นจุดอ่อนที่ล่อแหลมอย่างหนึ่ง ในการเรียนรู้รายวิชาต่างๆโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นการดึงเอาเรื่องใกล้ตัว และสำคัญต่อชีวิตประจำวันในยุคสมัยนี้ คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ สามารถใช้แรงบันดาลใจจากการชมโทรทัศน์ครูจากตอน "กระแสไฟฟ้า" มาประยุกต์ใช้ประกอบการสอนเรื่อง "วงจรไฟฟ้า" ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีองค์ความรู้ที่คงทน ขจัดซึ่งมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน(Misconception)ของนักเรียน ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปอย่างมีคุณภาพ :tv15:
โดย วุฒิศักดิ์ สุภิษะ (2012-06-20 20:48:13) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจดีๆ นะครับ ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก มองเห็นแต่ผลของมันแต่มองไม่เห็นตัวของมันเอง เมื่อสามารถทำให้เด็กเข้าใจในเรื่องของไฟฟ้าได้ ย่อมเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับ :tv03:
โดย ธวัชชัย สุวรรณวงศ์ (2012-07-28 15:55:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันคิดว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้า ค่อนข้างยากเพราะเป็นนามธรรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรที่จะส่งผลให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ครูกอบวิทย์ได้คิดค้นวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ จากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้มาเป็นรูปธรรมโดยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ห้ากิจกรรมเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าได้จริง โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เป็นผู้ทำการทดลองค้นคว้าโดยครูใช้คำถามกระตุ้นตลอดเวลา ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกใช้สื่ออุปกรณ์ที่ครูผู้สอนได้คิดค้นขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสงสัย อยากรู้อยากเห็น แล้วนำไปสู่การทดลองค้นหาเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหา เรื่องวงจรไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น ผู้เรียนลงมือปฎิบัติกิจกรรมโดยใช้อุปกรณ์การทดลองศึกษาค้นคว้าโดยผู้เรียนได้หยิบจับทดลองด้วยตนเองโดยครูผู้สอนจะคอยดูแลกระตุ้นโดยใช้คำถามให้ผู้เรียนได้คิดตลอดเวลา ครูผู้สอนและผู้เรียนได้มีการสรุปบทเรียน โดยใช้คำถามกระตุ้นนำ และคำถามที่นำไปสู่การคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย สมพงษ์ จันทร์มา (2012-10-01 09:24:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูในดวงใจเลยนะคะ
โดย วิศนีย์ พาคำ (2012-11-05 07:49:35) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวสุภาพร คล้ายเข็ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน
จากที่ได้ดู ทำให้มีแรงบันดาลใจมากในการเรียนเรื่องไฟฟ้า แต่ก่อนไม่เคยชม พอได้มาดูอาจารย์กอบวิทย์ ทำให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น มีการทดลองให้เห็นได้ชัด กระตุ้นให้เด็กเกิดการอยากเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสรุปท้ายบทเรียน ยังใชเคถามที่ไม่ทำให้น่าเบื่ออีกด้วย และสุดท้ายชื่นชอบอาจารย์กอบวิทย์มากค่ะ :tv15:
โดย สุภาพร คล้ายเข็ม (2012-11-28 10:47:12) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวสุภาพร คล้ายเข็ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน
จากที่ได้ดู ทำให้มีแรงบันดาลใจมากในการเรียนเรื่องไฟฟ้า แต่ก่อนไม่เคยชม พอได้มาดูอาจารย์กอบวิทย์ ทำให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น มีการทดลองให้เห็นได้ชัด กระตุ้นให้เด็กเกิดการอยากเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสรุปท้ายบทเรียน ยังใชเคถามที่ไม่ทำให้น่าเบื่ออีกด้วย และสุดท้ายชื่นชอบอาจารย์กอบวิทย์มากค่ะ :tv15:
โดย สุภาพร คล้ายเข็ม (2012-11-28 10:47:25) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวสุภาพร คล้ายเข็ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน
จากที่ได้ดู ทำให้มีแรงบันดาลใจมากในการเรียนเรื่องไฟฟ้า แต่ก่อนไม่เคยชม พอได้มาดูอาจารย์กอบวิทย์ ทำให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น มีการทดลองให้เห็นได้ชัด กระตุ้นให้เด็กเกิดการอยากเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสรุปท้ายบทเรียน ยังใชเคถามที่ไม่ทำให้น่าเบื่ออีกด้วย และสุดท้ายชื่นชอบอาจารย์กอบวิทย์มากค่ะ :tv15:
โดย สุภาพร คล้ายเข็ม (2012-11-28 10:47:25) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าของครูกอบวิทย์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นั้น ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถพบเห็นได้ทั่วไป แต่นักเรียนอาจจะไม่เห็นภาพที่แท้จริง การสอนที่ให้นักเรียนเกิดการทดลอง การปฏิบัติจริง รู้จักลองถูกลองผิดนั้น ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีส่วนรวมในการเรียนการสอน มีการเรียนรู้ตลอดเวลา ได้สัมผัสรู้จักกับอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการสอนที่นักเรียนมีการเรียนรู้ที่สนุกคิด การสรุปบทเรียนนั้นรผู้สอนและผู้เรียนได้มีการสรุปบทเรียน โดยผู้สอนใช้คำถามกระตุ้น และคำถามนั้นไปสู่การคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อให้เชื่อมโยงไปยังการใช้ในชีวิตประจำวันได้ :tv13:
โดย ธนวุติ กระแสเทพ ชั้นปี 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย (2012-12-04 07:52:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นคลิปการสอนที่ดีคลิปหนึ่งที่ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ทำให้มีแรงบันดาลใจมากในการเรียนเรื่องไฟฟ้า แต่ก่อนไม่เคยชม พอได้มาดูอาจารย์กอบวิทย์ ทำให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น มีการทดลองให้เห็นได้ชัด กระตุ้นให้เด็กเกิดการอยากเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เป็นผู้ทำการทดลองค้นคว้าโดยครูใช้คำถามกระตุ้นตลอดเวลา ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกใช้สื่ออุปกรณ์ที่ครูผู้สอนได้คิดค้นขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสงสัย อยากรู้อยากเห็น แล้วนำไปสู่การทดลองค้นหาเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหามีการสรุปท้ายบทเรียน ยังใชเคถามที่ไม่ทำให้น่าเบื่ออีกด้วย
โดย กมลฉัตร สังข์โยค (2014-02-24 01:34:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นคลิปการสอนที่ดีคลิปหนึ่งที่ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ทำให้มีแรงบันดาลใจมากในการเรียนเรื่องไฟฟ้า แต่ก่อนไม่เคยชม พอได้มาดูอาจารย์กอบวิทย์ ทำให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น มีการทดลองให้เห็นได้ชัด กระตุ้นให้เด็กเกิดการอยากเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เป็นผู้ทำการทดลองค้นคว้าโดยครูใช้คำถามกระตุ้นตลอดเวลา ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกใช้สื่ออุปกรณ์ที่ครูผู้สอนได้คิดค้นขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสงสัย อยากรู้อยากเห็น แล้วนำไปสู่การทดลองค้นหาเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหามีการสรุปท้ายบทเรียน ยังใชเคถามที่ไม่ทำให้น่าเบื่ออีกด้วย
โดย กมลฉัตร สังข์โยค (2014-02-24 01:35:50) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv