thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 914
Rate :
 4
ความยาว : 14.16 นาที | Online : 2012-04-16  
    จุดประกายความคิด คุณครูอรพิน อินทรโฆษิต รร.ชลบุรี "สุขบท"  
    รุ่นพี่ ผลักดัน วิธีการทำวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ ให้รุ่นน้อง โดยผ่าน โครงงานวิทย์ฯ ที่ประสบความสำเร็จ ของรุ่นพี่ (ในอดีต) เพื่อให้รุ่นน้อง เกิดแรงจูงใจ และมีเป้าหมายในการทำโครงงานวิทย์ โดยครูผู้สอน คุณครูอรพิน อินทรโฆษิต รร.ชลบุรี "สุขบท"จังหวัดชลบุรี จะเสริมเติม หลัก และวิธีการทำโครงงานวิทย์ และสรุปผลการเรียน การสอน ให้กับเด็ก หลังจากเด็กได้เรียนรู้จากรุ่นพี่แล้ว  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
เป็นการสอนวิชาโครงงานที่น่าสนใจการสอนแบบโครงงานเป็นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป้นผู้คิดเป็น การสอนของคุณครูเป็นการนำรุ่นที่ประสบความสำเร็จในกาารทำโครงงานมาแนะนำรุ่นน้องเพื่อช่วยจุดประกายให้กับรุ่นน้อง และช่วยให้น้องได้เกิดแรงจูงใจที่อยากจะทำโครงงานให้สำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ ซึ่งผมคิดว่าการจัดกิจกรรมแบบนี้นับว่าเป็นการสอนที่ดีเพราะการที่นำรุ่นพี่มาแนะนำให้กับรุ่นน้อง รุ่นน้องจะมีความรู้สึกสนใจเรียนมากขึ้นเพราะวัยใกล้กัน กล้าที่ถาม ในสิ่งที่เขาสงสัย นับว่าเป็นกิจกรรมทีดีมากๆๆครับ
โดย เกียรติศักดิ์ อินกองงาม (2012-05-04 22:53:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากการขมตอนจุดประกายความคิด ซึ่งเป้นการสอนโครงงานที่น่าสนใจเพราะเป็นการทำโครงงานที่รุ่นพี่แนะนำหรือส่งเสริมรุ่นน้อง ซึ่งจะช่วยให้รุ่นน้องมีประสบการณืเพิ่มมากขึ้นและเข้าใจมากขึ้นเนืองจากเป้นวัยเดียวกัน ใช้ภาษาที่อาจเข้าใจกันง่ายขึ้นกว่าครุที่ปรึกษาจึงทำให้เป้นการสอนที่ดีโดยมีรุ่นพี่ ผลักดัน วิธีการทำวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ ให้รุ่นน้อง โดยผ่าน โครงงานวิทย์ฯ ที่ประสบความสำเร็จ ของรุ่นพี่ (ในอดีต) เพื่อให้รุ่นน้อง เกิดแรงจูงใจ และมีเป้าหมายในการทำโครงงานวิทย์
โดย นิภาพร เรือนแก้ว (2012-05-08 15:37:14) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนที่ให้รุ่นพี่เป็นคนช่วยผลักดัน วิธีการทำวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ ให้รุ่นน้อง โดยผ่าน โครงงานวิทย์ฯ ที่ประสบความสำเร็จ ของรุ่นพี่ (ในอดีต) เพื่อให้รุ่นน้อง เกิดแรงจูงใจ และมีเป้าหมายในการทำโครงงานวิทย์ จะเสริมเติม หลัก และวิธีการทำโครงงานวิทย์ และสรุปผลการเรียน การสอน ให้กับเด็ก หลังจากเด็กได้เรียนรู้จากรุ่นพี่แล้ว ซึ่งจะทำให้รุ่นน้องมีประสบการณ์มากขึ้นเนื่องจากรุ่นพี่น่าจะมีความสนิทสนมมากกว่า หรืออาจจะใช้ภาษาที่เข้าใจกันได้ง่ายกว่าเพราะเป็นวัยเดียวกันจึงทำให้โครงงานนี้ประสบความสำเร็จได้
โดย ทัศนีย์ ธารานาถ (2012-05-08 21:08:23) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ชมรายการ "จุดประกายความคิด คุณครูอรพิน อินทรโฆษิต" ที่ได้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้ระบบรุ่นพี่สอนที่ประสบความสำเร็จในการประกวดโครงงานระดับประเทศ และระดับชาติมาให้ความรู้แก่รุ่นน้องหลังจากที่ครูให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ทำให้น้องๆ มองเห็นประเด็นปัญหาตลอดจนวิธีการในการทำโครงงานจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงและมีวัยใกล้เคียงกันทำให้การใช้ภาษาในการสื่อสารทำได้อย่างดี อีกทั้งพี่ๆได้ชี้ประเด็นการได้มาซึ่งโครงงานอย่างชัดเจนถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
โดย รุจิดา สุขใส (2012-05-17 16:49:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการ "จุดประกายความคิด คุณครูอรพิน อินทรโฆษิต" ที่ได้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้ระบบรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการประกวดโครงงานระดับประเทศ และระดับชาติมาให้ความรู้แก่รุ่นน้องหลังจากที่ครูให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ทำให้น้องๆ มองเห็นประเด็นปัญหาตลอดจนวิธีการในการทำโครงงานจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงและมีวัยใกล้เคียงกันทำให้การใช้ภาษาในการสื่อสารทำได้อย่างดี อีกทั้งพี่ๆได้ชี้ประเด็นการได้มาซึ่งโครงงานอย่างชัดเจนถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และการทำโครงงานในสาระอื่นๆอีกด้วย :tv07:
โดย สงกรานต์ ทัพบำรุง (2012-05-17 19:30:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางในการจุดประกายความคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผ่านการทำโครงงาน ซึ่งการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพราะผู้เรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหาแล้วได้ความรู้ใหม่
ช่วยส่งเสริมให้จุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้สัมฤทธิ์ผล เพราะผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติตามลำดับขั้นตอน เทคนิคการสอนแบบโครงงาน จึงสามารถพัฒนาผู้เรียนได้การให้นักเรียนรุ่นพี่นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้จัดทำขึ้นโดยมีการอภิปรายซักถาม ซึ่งเป็นการได้รับประสบการณ์ตรงของผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการที่ผู้เรียนได้คิดโครงงานแต่ละกลุ่ม ผู้เรียนได้นำเสนอแนวคิด หัวข้อโครงงาน การสอนทุกขั้นตอนครูผู้สอนใช้คำถาม กระตุ้นผู้เรียนให้คิดตลอดเวลา
โดย จุฑาภรณ์ อุมาสะ (2012-05-19 23:00:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการ"จุดประกายความคิด ของคุณครูอรพิน อินทรโฆษิต"จัดได้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานซึ่งเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ของรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จเป็นสื่อในการกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจอยากจะประสบผลสำเร็จเหมือนรุ่นพี่บ้าง ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจกิจกรรมหนึ่ง
โดย อัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพรช (2012-05-22 14:35:58) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมโทรทัศน์ครูตอน จุดประกายความคิดของคุณครูอรพิน เป็นวิธีการนำเอาโครงงานทางวิทยาศาสตร์มาเป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นวิธีที่ดีอย่างมากเพราะจะทำให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ได้หลายด้าน ทั้งด้านความคิด การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นกลุ่ม และยังเอาโครงงานของรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จมาให้เป็นแนวทางแก่รุ่นน้อง ทำให้รุ่นน้องเกิดเแรงจูงใจที่อยากจะประสบความสำเร็จอย่างรุ่นพี่ เกิดความสามัคคีในโรงเรียน
โดย พัชรี ขรีดาโอ๊ะ (2012-05-22 15:14:43) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรายการ ตอน จุดประกายความคิด จบแล้วรู้สึกว่า คุณครูอรพิน อินทรโฆษิต มีเทคนิควิธีการสอนที่ดี เป็นนำเรื่องยากมาทำให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น สามารถเข้าใจได้ดี ทำให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ได้หลายด้าน ทั้งด้านความคิด การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นกลุ่ม และยังเอาโครงงานของรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จมาให้เป็นแนวทางแก่รุ่นน้อง ทำให้รุ่นน้องเกิดเแรงจูงใจ อยากจะประสบความสำเร็จอย่างรุ่นพี่บ้าง ขอชมเชยและเป็นกำลังใจต่อไปเพื่อการสรรค์สร้างเทคนิคใหม่ๆค่ะ
โดย ศศิมากาญน์ ปัทมะ (2012-05-25 20:43:14) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนแบบโครงงาน สามารถพัฒนาผู้เรียนได้การให้นักเรียนรุ่นพี่นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้จัดทำขึ้นโดยมีการอภิปรายซักถาม ซึ่งเป็นการได้รับประสบการณ์ตรงของผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการที่ผู้เรียนได้คิดโครงงานแต่ละกลุ่ม ผู้เรียนได้นำเสนอแนวคิด หัวข้อโครงงาน การสอนทุกขั้นตอนครูผู้สอนใช้คำถาม กระตุ้นผู้เรียนให้คิดตลอดเวลา
โดย รุ้งเพ็ชร สีลิ้นจี่ (2012-08-17 13:22:54) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันคิดว่าเป็นแนวทางในการจุดประกายความคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผ่านการทำโครงงาน ซึ่งการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพราะผู้เรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหาแล้วได้ความรู้ใหม่กิจกรรมโครงงานวิทนาศาสตร์จะช่วยส่งเสริมให้จุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้สัมฤทธิ์ผล เพราะผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติตามลำดับขั้นตอน เทคนิคการสอนแบบโครงงาน จึงสามารถพัฒนาผู้เรียนได้กิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้นักเรียนรุ่นพี่นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้จัดทำขึ้นโดยมีการอภิปรายซักถาม ซึ่งเป็นการได้รับประสบการณ์ตรงของผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการที่ผู้เรียนได้คิดโครงงานแต่ละกลุ่ม ผู้เรียนได้นำเสนอแนวคิด หัวข้อโครงงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอนครูผู้สอนใช้คำถาม กระตุ้นผู้เรียนให้คิดตลอดเวลา
โดย วสุรมย์ สุดประเสริฐ (2012-10-01 10:51:42) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv