thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1843
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.36 นาที | Online : 2012-04-16  
    แรงเสียดทานกับการเคลื่อนที่ผ่านพี่สอนน้อง คุณครูจรรยา ศรีใสคำ รร.เลิงนกทา  
    คุณครูจรรยา ศรีใสคำ โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้นำการจัดกระบวนการสอน ที่เน้นกระบวนการคิดด้วยกิจกรรม Science Show มาเร้าความสนใจของผู้เรียน จัดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และทดลองผ่านการแสดง โดยนักเรียนจะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลได้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยใช้แนวคิดหลักของโรงเรียน "แกนนำรุ่นพี่ชี้นำรุ่นน้อง" รุ่นพี่มีบทบาทในการแนะแนวทางเรื่องวิทยาศาสตร์แก่รุ่นน้องได้แทนครูผู้สอน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
จากการชมการจัดการสอนของ คุณครูจรรยา ศรีใสคำ ที่ได้นำการจัดกระบวนการสอน ที่เน้นกระบวนการคิดด้วยกิจกรรม Science Show มาเร้าความสนใจของผู้เรียน จัดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และทดลองผ่านการแสดง โดยนักเรียนจะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลได้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยใช้แนวคิดหลักของโรงเรียน "แกนนำรุ่นพี่ชี้นำรุ่นน้อง" รุ่นพี่มีบทบาทในการแนะแนวทางเรื่องวิทยาศาสตร์แก่รุ่นน้องได้แทนครูผู้สอนซึ่งเป็นการสอนที่ดีและเป็นตัวอย่างในการัดการสอนการสอนของครูที่สนใจต่อไป
โดย ทัศนีย์ ธารานาถ (2012-05-08 21:53:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวีดีโอเรื่อง แรงเสียดทานกับการเคลื่อนที่ผ่านพี่สอนน้อง ของคุณครูจรรยา ศรีใสคำ ที่ได้นำการสอนโดยเน้นกระบวนการคิดโดยใช้กิจกรรม Science Show มาเพิ่มในความคิดของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในากรเรียน มีส่วนร่วมในการแสดงความรู้ความสามารุและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ดียิ่งกว่าการสอนที่ครูสอนอย่างเดียว และการที่ให้รุ่นพี่มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดุงดูดความสนใจจากรุ่นน้อง
โดย อาซิ ดราแม (2012-05-13 14:28:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้มีการรับชมววีดีทัศน์ในเรื่องการสสอนของคุณครูจรรยา ศรีใสคำ ที่ได้มีการนำกระบวนในการสอนเน้นในเรื่องของการจีดกิจกรรมเพื่อให้มีความเร้าใจของผู้เรียนเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมระหหว่างการเรียนรู้ของครูกับนักเรียนเป็นการททดลองผ่านการแสดงโดยนักเรียนจะได้มีการฝึกทักษะในกระบวนการของการคิดเป็นการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลในการมีความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-18 21:12:17) [แสดงความคิดเห็น]
รู้จักคุณครูตอนเป้นครูใหม่ๆ และแอบชื้นชมว่าท่านเป้นครูวิทยาสาสตร์ท่ีใจดีมาก และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนเป้นเรื่องท่ีใกล้ตัว เมือเวลาผ่านไปไม่ได้พบครูนานมากแต่เมือเข้ามาชมผลงานตัวอย่างทางโทรทัศน์ครูก็พบท่านอีกเป้นตัวอย่างที่มีคุณประโยชน์ท่ีในอดีตเราเอามาเป้นไอดอลและผลก็เกิกให้เห้นแล้วว่าท่านอย่างรูปแบบในการสอนท่ีดีเยี่ยมและจะนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองเพื่อผู้เรียนโดยใช้กิจกรรม Science Show มาเพิ่มในความคิดของนักเรียน โดยใช้แนวคิดหลักของโรงเรียน "แกนนำรุ่นพี่ชี้นำรุ่นน้อง" รุ่นพี่มีบทบาทในการแนะแนวทางเรื่องวิทยาศาสตร์แก่รุ่นน้องได้และทำให้นักเรียนเชื่อมั่นในตนเองต่อไปคะ่
โดย ทัศนีย์ จวนสาง (2012-05-22 22:34:32) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูจรรยา ศรีใสคำ เป็นการสอนที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดจากประสบการณ์จริงเป็นการเรียนจากสิ่งที่ใกล้ตัวและเกิดขึ้นจริงในชีวิต ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนและเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งดิฉันจะได้นำความรู้และแบบอย่างของครูไปใช้กับผู้เรียนต่อไปจากการที่ได้มีการรับชมววีดีทัศน์ในเรื่องการสสอนของคุณครูจรรยา ศรีใสคำ ที่ได้มีการนำกระบวนในการสอนเน้นในเรื่องของการจีดกิจกรรมเพื่อให้มีความเร้าใจของผู้เรียนเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมระหหว่างการเรียนรู้ของครูกับนักเรียนเป็นการททดลองผ่านการแสดงโดยนักเรียนจะได้มีการฝึกทักษะในกระบวนการของการคิดเป็นการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลในการมีความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน
โดย สุภาวดี นามอุตวงษ์ (2012-05-28 14:10:11) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดโดยผ่านกิจกรรม Science Show มาเร้าความสนใจให้นักเรียน จัดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และทดลองผ่านการแสดง โดยนักเรียนจะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ
โดย พวงน้อย แสงจันทร์ (2012-05-28 15:19:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจ สอนโดยพี่สอนน้องเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้พี่ๆนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ จากห้องเรียนวิทยาศาสตร์อัจฉริยภาพมาสอนน้องโดยอยู่ภายใต้การดูแลของครูผู้สอน
พี่ๆได้จัดเตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจนำมาใช้สอนน้อง น้องๆสนใจกล้าคิด กล้าถามพี่ๆ เพราะบางทีไม้กล้าถามครูผู้สอน แต่จะกล้าถามพี่ๆมากกว่าเพราะวัยใกล้กันเคียงกัน ครูผู้สอนเกริ่นนำพี่สอนน้องให้น้องร่วมมือทำกิจกรรม
และสรุปบทเรียนร่วมกันซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียนไปด้วย
โดย จุฑาภรณ์ อุมาสะ (2012-05-29 05:51:35) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูจรรยา ศรีใสคำ เป็นการสอนที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเน้นกระบวนการคิดโดยผ่านกิจกรรม Science Show มาเร้าความสนใจให้นักเรียน จัดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และทดลองผ่านการแสดง โดยนักเรียนจะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลอย่างเป็นระบบ โดยใช้แนวคิดหลักของโรงเรียน "แกนนำรุ่นพี่ชี้นำรุ่นน้อง" จะมีความสนิทสนมและกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าถามกว่าการที่ครูเป็นผู้ดำเนินรายการเอง
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2012-05-29 16:08:13) [แสดงความคิดเห็น]
จัดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และทดลองผ่านการแสดง โดยนักเรียนจะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลอย่างเป็นระบบ
โดย กฤษณา ประทุมสาย (2012-05-29 20:17:01) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจรรยา ศรีใสคำ จัดกิจกรรมพี่สอนน้องได้อย่างน่าสนใจมากค่ะ เป็นการฝึกให้พี่ๆมีจิตสาธารณะ และถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมให้น้องๆทำเช่นเดียวกับรุ่นพี่ ส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างพี่กับน้อง นอกจากนนี้ พี่ๆยังได้รับความภาคภูมิใจ ได้ทบทวนเนื้อหาผ่านกิจกรรม Science Show ได้แสดงออก ได้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่าได้เรียนรู้ด้วยความสามารถที่หลากหลายแบบพหุปัญญา ส่วนน้องๆก็ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ได้แบบอย่างที่ดีจากพี่ๆ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-05-30 18:05:59) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกระบวนการสอน ที่เน้นกระบวนการคิดด้วยกิจกรรม Science Show มาเร้าความสนใจของผู้เรียน จัดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และทดลองผ่านการแสดง โดยนักเรียนจะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลได้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยใช้แนวคิดหลักของโรงเรียน "แกนนำรุ่นพี่ชี้นำรุ่นน้อง" รุ่นพี่มีบทบาทในการแนะแนวทางเรื่องวิทยาศาสตร์แก่รุ่นน้องได้แทนครูผู้สอน นับว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจ.ทำให้เด็กสนใจในการเรียน.และกล้าแสดงออกและมีความเป็นผู้นำมากขึ้น.
โดย สุปราณี ขจรวงศ์ศรี (2012-06-03 13:37:24) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูจรรยา ศรีใสคำ เป็นการสอนที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเน้นกระบวนการคิดโดยผ่านกิจกรรม Science Show มาเร้าความสนใจให้นักเรียน จัดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และทดลองผ่านการแสดง โดยนักเรียนจะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลอย่างเป็นระบบ เป็นการเพิ่มทักษะชีวิต ซึ่งในปัจจุบันธุระกิจขายตรงได้ ใช้Science Show มาทำให้สินค้าที่เสนอขายดูน่าเชื่อถือ ซึ่งต้องเน้นให้นักเรียนทราบ รู้เท่าทัน รู้อย่างวิทยาศาสตร์ และอธิบายได้ถึงสิ่งที่เห็น
โดย สุรินทร์ เวทย์วิทยานุวัฒน์ (2012-06-20 22:31:14) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย ทวีศักดิ์ ภู่ชัย (2012-06-22 00:58:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเลยคะ...การให้รุ่นพี่มาช่วยแนะนำให้รุ่นน้องจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น...ในบางครั้งผู้เรียนก็ไม่เข้าใจที่คุณครูพูดก็ได้,,ลและยังนำเอา science show เข้ามาดึงความสนใจ..ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ต่างๆๆอีกด้วย,,นับว่าเป็นการสอนที่ดีมากเลย :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย กมลพร ทักษิณ (2012-07-28 11:37:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูจรรยา ศรีใสคำ เป็นการสอนที่ดีมาก เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเน้นกระบวนการคิดโดยผ่านกิจกรรม Science Show ให้นักเรียน จัดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และทดลองผ่านการแสดง โดยนักเรียนจะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลอย่างเป็นระบบ โดยใช้แนวคิดหลักของโรงเรียน "แกนนำรุ่นพี่ชี้นำรุ่นน้อง" จะมีความสนิทสนมและกล้าพูดกล้าแสดงออก ครูมีบทบาทเป็นเพียงผู้ชี้แนะการแสวงหาความรู้
โดย ณพกฤษ เอมศิริ (2012-09-27 20:33:32) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันคิดว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยพี่สอนน้องเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้พี่ๆนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ จากห้องเรียนวิทยาศาสตร์อัจฉริยภาพมาสอนน้องโดยอยู่ภายใต้การดูแลของครูผู้สอนพี่ๆได้จัดเตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจนำมาใช้สอนน้อง น้องๆสนใจกล้าคิด กล้าถามพี่ๆ เพราะบางทีไม้กล้าถามครูผู้สอน แต่จะหล้าถามพี่ๆมากกว่าเพราะวัยใกล้กันเคียงกัน ครูผู้สอนเกริ่นนำพี่สอนน้องให้น้องร่วมมือทำกิจกรรมครูผู้สอนสรุปความรู้ให้กับผู้เรียนอีกครั้งจากกิจกรรมร่วมกับพี่ๆ เพื่อนำไปสู่การได้ความรู้ที่ถูกต้อง
โดย วสุรมย์ สุดประเสริฐ (2012-10-01 10:54:13) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเคยเป็นลูกศิษย์ คุณครูจรรยา ศรีใสคำ ตอนม.ต้นที่รร.กุดชุมวิทยาคม ยโสธร ค่ะ คุณครูสอนดีมากยอดเยี่ยมจริงๆๆค่ะ
โดย อิสรา ภูพวก (2012-10-11 10:29:49) [แสดงความคิดเห็น]
จัดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และทดลองผ่านการแสดง โดยนักเรียนจะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลอย่างเป็นระบบ :tv07:
โดย บุญกรณ์ สกุลสวน (2012-10-18 21:28:57) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆครับมีสาระ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
เด็กชาย ชินภัทร ม.1/14 เลขที่ 2
โดย ชินภัทร ซีซอง (2012-11-15 10:03:10) [แสดงความคิดเห็น]
มีความรู้ มีสาระมากมาย สุดยอดมากเลยครับ
ชนะชัย ม.1/14 เลขที่1 :tv15:
โดย ชนะชัย แสนทวีสุข (2012-11-15 10:05:57) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นครับ
อภิชา ม.1/14 เลขที่ 5
โดย อภิชา เถาว์ชาลี (2012-11-15 10:08:42) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: :tv07: :tv15: :tv15: :tv15:
:tv09:ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น นำความรุ้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนได้ ค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
นะริตา ม.1/14 เลขที่15
โดย นะริตา เหล่าศรี (2012-11-15 10:12:07) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
:tv09:ได้ความรู้ มีสาระ นำไปใช้ในการเรียนได้ ค่ะ
โดย บุษบง เทียมวงค์ (2012-11-15 10:14:32) [แสดงความคิดเห็น]
ทั้งสนุกและได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นในเรื่อง แรงเสียดทานและการเคลื่อนที่ และนำไปใช้ในการเรียนการสอนของ จรรยา ได้อีก ขอบคุณสำหรับคลิบวิดิโอนี้ด้วยนะค่ะ

ด.ญ.วิลาวัณย์ :tv18:
โดย วิลาวัณย์ ไชยสัจ (2012-11-15 10:17:01) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยค่ะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะ :tv15: :tv17: :tv17
สิริยาภรณ์ ม.1/14
โดย สิริยาภรณ์ รมย์รส (2012-11-15 10:20:23) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วยิ้มไปด้วยเลยค่ะ แต่รุ่นพี่ที่มาชี้นำน้องมีเวลา ในการเรียน และเตรียมตัวสอบ ยังไงค่ะ :tv09: :tv15: :tv14: :tv07:
โดย ดวงเดือน ภูทองเงิน (2012-11-16 16:50:12) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวปุณยวีย์ วารีย์ นักศึกษาสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่2 จากการที่ได้ดูเรื่อง แรงเสียดทานกับการเคลื่อนที่ผ่านพี่สอนน้อง คุณครูจรรยา ศรีใสคำ รร.เลิงนกทา พบว่า เป็นการสอนที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเน้นกระบวนการคิดโดยผ่านกิจกรรม Science Show มาเร้าความสนใจให้นักเรียน จัดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และทดลองผ่านการแสดง โดยนักเรียนจะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
โดย ปุณยวีย์ วารีย์ (2012-12-03 15:59:08) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูจรรยา นั้นเป็นการสอน ที่เน้นกระบวนการคิดด้วยกิจกรรม Science Show มาเร้าความสนใจของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และทดลองผ่านการแสดง โดยนักเรียนจะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลได้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยใช้แนวคิดหลักของโรงเรียน "แกนนำรุ่นพี่ชี้นำรุ่นน้อง" รุ่นพี่มีบทบาทในการแนะแนวทางเรื่องวิทยาศาสตร์แก่รุ่นน้องได้แทนครูผู้สอน ซึ่งจะทำให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องเกิดปฏิสัมพัธ์กันรหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด การแนะนำหรือข้อแลกเปลี่ยนในด้านอื่นๆ
โดย บัณฑิต รุจิเรข ชั้นปี 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย (2012-12-04 07:59:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv