thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3787
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.08 นาที | Online : 2012-04-16  
    ความแข็งของวัสดุ คุณครูอาทิตยา นุราฤทธิ์ รร.อนุบาลปรินายก  
    ชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูอาทิตยา นุราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปรินายก เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัสดุในชีวิตประจำวัน ซึ่งจำแนกได้เป็นวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ สมบัติของวัสดุในด้านความแข็ง และการใช้ประโยชน์ โดยศึกษาด้วยการใช้วิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการใช้คำถาม และประเมินตามสภาพจริง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
ดิฉันเป็นครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เหมือนกัน ดูแล้ว ครูอาทิตยา จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความแข็งของวัสดุได้น่าสนใจมากค่ะ ทำให้ได้คิดว่า สอนวิทยาศาสตร์ ต้องเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดเพื่อเร้าความสนใจ นำเข้าสู่บทเรียน และที่สำคัญคือครูต้องโยงให้นักเรียนเห็นว่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ทั้งประโยชน์ ทั้งโทษ จัดลำดับการเรียนได้ต่อเนื่อง ทำให้ครูได้เห็นภาพตัวอย่างการสอนวิทยาศาสตร์แบบ 5e สุดยอดมากเลยค่ะ
โดย เพ็ญศรี ขันคำ (2012-05-04 12:34:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ดีมาก โดยครูเริ่มต้นอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบวัสดุให้นักเรียนดูก่อน และให้นักเรียนได้ลงมือทำตาม ทำให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นจากการลงมือทำของนักเรียนเอง
โดย สุจิราภรณ์ อิทธิมะระ (2012-05-04 17:04:02) [แสดงความคิดเห็น]
มีการออกแบบกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ได้ดีมาก โดย เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัสดุในชีวิตประจำวัน ซึ่งจำแนกได้เป็นวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ สมบัติของวัสดุในด้านความแข็ง และการใช้ประโยชน์ โดยศึกษาด้วยการใช้วิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการใช้คำถาม และประเมินตามสภาพจริง สามารถนำไปประยุกต์ในการสอนวิชาอื่นๆ ได้ โดยเฉพาะวิทย์
โดย ศิริวุฒิ บัวสมาน (2012-05-05 00:32:09) [แสดงความคิดเห็น]
วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจ น่าศีกษา ยิ่งได้ทำการทดลองควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ยิ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เห็นภาพที่ชัดเจนมาก จากเรื่อง วัสดุ ความแข็งของวัสดุที่ได้ชม ถือว่าเป็นวิธีการที่น่าสนใจ ที่ทำให้นักเรียนได้เห็นสภาพจริงของการทดลองความแข็งของวัสดุต่าง ๆ ซึี่งการทดลองจะทำให้เห็นความแขงแรง ของวัสดุแต่ละชนิดจากการนำมาขูดกัน นั่นถือว่า เป็นการทดลองที่ได้ผล เห็นผลที่ชัดเจนมากที่สุดแล้วผลที่ได้เห็นนี่เอง ที่จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนมากกว่าการท่องจำ
โดย ระพี ใจเย็น (2012-05-07 10:11:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมเรื่อง ความแข็งของวัสดุ คุณครูอาทิตยา นุราฤทธิ์ รร.อนุบาลปรินายก
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัสดุในชีวิตประจำวัน ซึ่งจำแนกได้เป็นวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ สมบัติของวัสดุในด้านความแข็ง และการใช้ประโยชน์ โดยศึกษาด้วยการใช้วิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการใช้คำถาม และประเมินตามสภาพจริง โดยมีการนำเข้าสู่บทเรียน และที่สำคัญคือครูต้องโยงให้นักเรียนเห็นว่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ทั้งประโยชน์ ทั้งโทษ จัดลำดับการเรียนได้ต่อเนื่อง ทำให้ครูได้เห็นภาพตัวอย่างการสอนวิทยาศาสตร์แบบ 5e ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะ
:tv03:
โดย จิรภา บุญชูวงศ์ (2012-05-07 18:07:57) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมเรื่อง"ความแข็งของวัสดุ" วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 5 เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวและน่าสนใจของนักเรียน โดยมีกระบวนการเรียนการสอนที่ดี นักเรียนมีความรู้และทักษะคงทนถาวร
โดย สมหมาย เชาว์นะรัง (2012-05-08 17:10:22) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องของการออกแบกิจกรรมเป็นกระบวนการจัดการเรียนรูที่ดีมากโดยมีการเน้นให้ผ้เรียนได้มีการเรียนรู้จากวัสดุที่ใช้ในชวิตประจำวันซึ่งในการจำแนกนั้นมีทั้งวัสดุสังเคราะห์สมบัติของวัสดุในด้านของความแข็งและในเรื่องของการได้มีการนำไปใช้ประโยช์อย่างคงทนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ในสภาพของความเป็นจริงโดยมีการจัดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและในการใช้คำถามเพื่อการนำมาประยุกต์ใช้กับในรายวิชาอื่นๆโดยเฉพาะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทำให้เห็นภาพการสอนอย่างชัดเจน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 21:35:25) [แสดงความคิดเห็น]
ความแข็งของวัสดุ คุณครูอาทิตยา นุราฤทธิ์ รร.อนุบาลปรินายก
จัดลำดับการเรียนการสอนได้ดีมากเลยครับ มีกระบวนการสอนแบบ 5E ครูสามารถบูรณาการนำสิ่งรอบๆ ตัวมาใช้ในการเรียนการสอนได้ เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากวัสดุจริง ได้สัมผัสจริง ดีมากๆเลยครับ :tv15: :tv02:
โดย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย (2012-05-13 16:29:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สื่อการสอน หรือวัสดุรอบๆตัว ที่นักเรียนรู้จักและได้ง่าย นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง มีกระบวนการสอนที่ดี น่าสนใจมากเลยคะ
โดย ฮาสาน๊ะ สาและ (2012-05-14 14:41:31) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:การสอนของ คุณครูอาทิตยา นุราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปรินายก เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัสดุในชีวิตประจำวัน ซึ่งจำแนกได้เป็นวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ สมบัติของวัสดุในด้านความแข็ง และการใช้ประโยชน์ โดยศึกษาด้วยการใช้วิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการใช้คำถาม และประเมินตามสภาพจริงนักเรียนเกิดการเรียนรู้ ใช้คำถามในการกระตุ้นความสนใจ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้น่าชื่นชม
โดย ปราณี แก้วพวง (2012-05-16 08:29:25) [แสดงความคิดเห็น]
ความแข็งของวัสดุต่างๆจะมีไม่เหมือนกันดังนั้นการใช้วสดุต่างๆมาใช้เกี่ยวกับความสามารถรองรับความแข็งแรงจึงต้องเลือกให้เหมาะสมวัสดุในชีวิตประจำวัน ซึ่งจำแนกได้เป็นวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ การจัดกระบวนการเรียนทางวิทยาศสาตร์ต้องจัดให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงโดยจัดการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ในการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนต้องวัดตามสภาพจริงโดยดูที่ผลงานของนักเรียนที่ออกมาเป็นชิ้นงาน
โดย พยน เงินเศษ (2012-05-20 14:45:28) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเรียนรู้เรื่องการแข็งของวัสดุ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการเตรียมพร้อมอย่างมีคุณภาพเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด สังเกตู เปรียบเทียบให้เด็กเห็นภาพพจน์ที่เป็นจริง มีการนำวัสดุที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันมายกตัวอย่างให้เด็กดูและมีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือทำเพื่อหาทำตอบที่เป็นการกระตุ้นให้เด็กได้คิดตามในขณะที่เรียนว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และยังเป็นการฝึกให้เด็กกล้าที่จะแสดงออกโดยการแสดงความคิดของตนเองอย่างมีเหตุผลชึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เด็กนักเรียนพึงมี
โดย วรรณภา สุตะมา (2012-05-25 21:46:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีค่ะ นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง มีการนำวัสดุใกล้ตัวมาใช้ และให้นักเรียนได้ทดลองของจริง ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการเรียนวิทยาศาสต์ อีกทั้งนำวิธีการ 5e มาใช้ เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น รู้จักการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง เป็นการกล้าแสดงออกในทิศทางที่ถูกต้อง มีเหตุมีผล มีหลักการ กระตุ้นสมองซ้าย+ขวาของนักเรียน และเป็นการปลูกฝังจิตวิิทยาศาสตร์ได้ดี
โดย อังศนา มาทอง (2012-05-29 10:17:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมเรื่อง ความแข็งของวัสดุ คุณครูอาทิตยา นุราฤทธิ์ รร.อนุบาลปรินายก
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัสดุในชีวิตประจำวัน ซึ่งจำแนกได้เป็นวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ สมบัติของวัสดุในด้านความแข็ง และการใช้ประโยชน์ โดยศึกษาด้วยการใช้วิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการใช้คำถาม และประเมินตามสภาพจริง โดยมีการนำเข้าสู่บทเรียน และที่สำคัญคือครูต้องโยงให้นักเรียนเห็นว่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ทั้งประโยชน์ ทั้งโทษ จัดลำดับการเรียนได้ต่อเนื่อง ทำให้ครูได้เห็นภาพตัวอย่างการสอนวิทยาศาสตร์แบบ 5e ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะ

โดย จิรภา บุญชูวงศ์ (2012-05-07 18:07:57) [แสดงความคิดเห็น]
โดย กรุณา ละประโคน (2012-05-30 09:57:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ดีมาก โดยครูเริ่มต้นอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบวัสดุให้นักเรียนดูก่อน และให้นักเรียนได้ลงมือทำตาม ทำให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น การจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัสดุในชีวิตประจำวัน ซึ่งจำแนกได้เป็นวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ สมบัติของวัสดุในด้านความแข็ง และการใช้ประโยชน์ โดยศึกษาด้วยการใช้วิธีการสืบสวนสอบสวน (5 E)เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการใช้คำถาม และประเมินตามสภาพจริง ครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดี
โดย สมร บุญวัฒน์ (2012-05-30 22:30:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมจะเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมการเรียนการสอนมากที่สุด การสอนเน้นความสำคัญและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวผู้เรียนเลือกกิจกรรมที่พบเห็นในชีวิตประจำวันเชื่อมโยงได้ง่าย เป็นการสอนวิทยาศาสตร์ที่ฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนจัดเตรียมกิจกรรมให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดโดยใช้คำถามพร้อมทั้งนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวที่ผู้เรียนคุ้นเคยและรู้จักให้ นักเรียนดูพร้อมตอบคำถามและยกตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ 2 ชิ้นเปรียนเทียบกัน ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นขั้นตอนและให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันในการสำรวจตรวจสอบ และส่งเสริมให้ผู้เรียนอธิบายความคิดร่วมยอดหรือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำสิ่งที่นักเรียนได้เรียนไปประยุกต์ใช้หรือขยายความรู้ และทักษะในสถานการณใหม่ได้
โดย อลิศรา บุญยัง (2012-06-16 09:45:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมจะเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมการเรียนการสอนมากที่สุด การสอนเน้นความสำคัญและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวผู้เรียนเลือกกิจกรรมที่พบเห็นในชีวิตประจำวันเชื่อมโยงได้ง่าย เป็นการสอนวิทยาศาสตร์ที่ฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนจัดเตรียมกิจกรรมให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดโดยใช้คำถามพร้อมทั้งนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวที่ผู้เรียนคุ้นเคยและรู้จักให้ นักเรียนดูพร้อมตอบคำถามและยกตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ 2 ชิ้นเปรียนเทียบกัน ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นขั้นตอนและให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันในการสำรวจตรวจสอบ และส่งเสริมให้ผู้เรียนอธิบายความคิดร่วมยอดหรือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำสิ่งที่นักเรียนได้เรียนไปประยุกต์ใช้หรือขยายความรู้ และทักษะในสถานการณใหม่ได้ การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
โดย อลิศรา บุญยัง (2012-06-16 09:48:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีค่ะ นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง มีการนำวัสดุใกล้ตัวมาใช้ และให้นักเรียนได้ทดลองของจริง ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการเรียนวิทยาศาสต์ อีกทั้งนำวิธีการ 5e มาใช้ เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น รู้จักการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง เป็นการกล้าแสดงออกในทิศทางที่ถูกต้อง มีเหตุมีผล มีหลักการ กระตุ้นสมองซ้าย+ขวาของนักเรียน และเป็นการปลูกฝังจิตวิิทยาศาสตร์ได้ดี
โดย วิไล สดใสญาติ (2012-08-06 21:07:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี เนื่องจากนักเรียนเป็นกลุ่มเด็กประถมดังนั้นการเน้นให้ใช้ของจริงจะทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น มีการใช้คำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนตลอด ให้นักเรียนคิดวิธีการทดลองเองซึ่งกระตุ้นทักษะการคิด วิเคราะห์ และช่วยให้นักเรียนเกิดการเปรียบเทียบว่าวัตถุชนิดใดแข็ง การจัดกิจกรรมนี้จะเน้นเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน ทำให้น.รเชื่อมโยงความคิดได้ง่าย นำไปปฏิบัติได้จริง
โดย พิณรัตน์ อุดหนุน (2012-08-09 05:57:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ค่อยเป็นค่อยไป ก้าวเข้าสู่บทเรียนอย่างช้าๆ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ดีมากขึ้นครบ สุดยอดครับ
โดย ธนากร สุ่มมาตย์ (2012-09-04 12:04:48) [แสดงความคิดเห็น]
ชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูอาทิตยา นุราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปรินายก เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัสดุในชีวิตประจำวัน ซึ่งจำแนกได้เป็นวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ สมบัติของวัสดุในด้านความแข็ง และการใช้ประโยชน์ โดยศึกษาด้วยการใช้วิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการใช้คำถาม และประเมินตามสภาพจริง เป็นเรื่องราวที่ดีมากครับ ช่วยเพิ่มพูนแนวทาง ความรู้ให้กับครูใหม่อย่างผมมากครับ
โดย ธนากร สุ่มมาตย์ (2012-10-12 22:32:37) [แสดงความคิดเห็น]
ชมการจัดการเรียนการสอนแล้ว ดีมากเลยค่ะและสามารถทำให้ครูหลายท่านนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนของตัวเองค่ะ และยังได้รู้วิธีการสอนที่นักเรียนเข้าใจง่ายด้วยค่ะ และมีวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจและสร้างแรงจูงใจให้เด็กเลือกอุปกรณื เพื่อที่จะนำมาทดสอบกับเพื่อน ได้ความรู้ดีมากค่ะ
โดย แสงมณี เชื้อเพชร (2014-07-13 04:31:40) [แสดงความคิดเห็น]
ชมการจัดการเรียนการสอนแล้ว ดีมากเลยค่ะและสามารถทำให้ครูหลายท่านนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนของตัวเองค่ะ และยังได้รู้วิธีการสอนที่นักเรียนเข้าใจง่ายด้วยค่ะ และมีวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจและสร้างแรงจูงใจให้เด็กเลือกอุปกรณ์ เพื่อที่จะนำมาทดสอบกับเพื่อน ได้ความรู้ดีมากค่ะ และมีการนำเข้าบทเรียนโดยการอธิบายถึงวัสดุธรมมชาติและวัสดุสังเคราะห์ และยังมีการเปรียบเทียบเรื่องของความแข็งโดยมีการเปรียบเทียบกับตารางและการเปรียบเทียบกับของจริงด้วย ทำให้นักเรียนสามารถจำจดได้ดี เพราะได้ลงมือปฎิบัติจริง
โดย แสงมณี เชื้อเพชร (2014-07-13 04:40:07)
ชมการจัดการเรียนการสอนแล้ว ดีมากเลยค่ะและสามารถทำให้ครูหลายท่านนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนของตัวเองค่ะ และยังได้รู้วิธีการสอนที่นักเรียนเข้าใจง่ายด้วยค่ะ และมีวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจและสร้างแรงจูงใจให้เด็กเลือกอุปกรณ์ เพื่อที่จะนำมาทดสอบกับเพื่อน ได้ความรู้ดีมากค่ะ และมีการนำเข้าบทเรียนโดยการอธิบายถึงวัสดุธรมมชาติและวัสดุสังเคราะห์ และยังมีการเปรียบเทียบเรื่องของความแข็งโดยมีการเปรียบเทียบกับตารางและการเปรียบเทียบกับของจริงด้วย ทำให้นักเรียนสามารถจำจดได้ดี เพราะได้ลงมือปฎิบัติจริง
โดย แสงมณี เชื้อเพชร (2014-07-13 04:41:12)
ชมการจัดการเรียนการสอนแล้ว ดีมากเลยค่ะและสามารถทำให้ครูหลายท่านนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนของตัวเองค่ะ และยังได้รู้วิธีการสอนที่นักเรียนเข้าใจง่ายด้วยค่ะ และมีวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจและสร้างแรงจูงใจให้เด็กเลือกอุปกรณ์ เพื่อที่จะนำมาทดสอบกับเพื่อน ได้ความรู้ดีมากค่ะ และมีการนำเข้าบทเรียนโดยการอธิบายถึงวัสดุธรมมชาติและวัสดุสังเคราะห์ และยังมีการเปรียบเทียบเรื่องของความแข็งโดยมีการเปรียบเทียบกับตารางและการเปรียบเทียบกับของจริงด้วย ทำให้นักเรียนสามารถจำจดได้ดี เพราะได้ลงมือปฎิบัติจริง
โดย แสงมณี เชื้อเพชร (2014-07-13 04:41:12)
ชมการจัดการเรียนการสอนแล้ว ดีมากเลยค่ะและสามารถทำให้ครูหลายท่านนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนของตัวเองค่ะ และยังได้รู้วิธีการสอนที่นักเรียนเข้าใจง่ายด้วยค่ะ และมีวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจและสร้างแรงจูงใจให้เด็กเลือกอุปกรณ์ เพื่อที่จะนำมาทดสอบกับเพื่อน ได้ความรู้ดีมากค่ะ และมีการนำเข้าบทเรียนโดยการอธิบายถึงวัสดุธรมมชาติและวัสดุสังเคราะห์ และยังมีการเปรียบเทียบเรื่องของความแข็งโดยมีการเปรียบเทียบกับตารางและการเปรียบเทียบกับของจริงด้วย ทำให้นักเรียนสามารถจำจดได้ดี เพราะได้ลงมือปฎิบัติจริง
โดย แสงมณี เชื้อเพชร (2014-07-13 04:41:12)
ชมการจัดการเรียนการสอนแล้ว ดีมากเลยค่ะและสามารถทำให้ครูหลายท่านนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนของตัวเองค่ะ และยังได้รู้วิธีการสอนที่นักเรียนเข้าใจง่ายด้วยค่ะ และมีวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจและสร้างแรงจูงใจให้เด็กเลือกอุปกรณ์ เพื่อที่จะนำมาทดสอบกับเพื่อน ได้ความรู้ดีมากค่ะ และมีการนำเข้าบทเรียนโดยการอธิบายถึงวัสดุธรมมชาติและวัสดุสังเคราะห์ และยังมีการเปรียบเทียบเรื่องของความแข็งโดยมีการเปรียบเทียบกับตารางและการเปรียบเทียบกับของจริงด้วย ทำให้นักเรียนสามารถจำจดได้ดี เพราะได้ลงมือปฎิบัติจริง
โดย แสงมณี เชื้อเพชร (2014-07-13 04:41:13)
ชม 2 รอบเลย ชอบมาก เป็นเรื่องใกล้ตัว ได้ลองนำมาใช้กับเด็กนักเรียนแล้ว นักเรียนสนุกและเข้าใจ
โดย พิชโชบล สิงห์รัมย์ (2015-02-09 21:48:31) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv10:
โดย พิชโชบล สิงห์รัมย์ (2015-02-09 21:49:12) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv