thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 254
Rate :
 4
ความยาว : 14.37 นาที | Online : 2012-04-16  
    Uncut Classrooms : สถิติ 3 ตอน 2 คุณครูศุภชัย ยันต์พิเศษ รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
    (ตอนต่อ) เรื่องของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา โดยเน้นทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหา และกระบวนการปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูศุภชัย ยันต์พิเศษ โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ โดยนักเรียน และครูร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา โดยครูได้สรุปในเนื้อหาเรื่อง เรื่อง ฟังก์ชัน และข้อมูลในวิชาสถิติ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
เป็นการสอนเืรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั้น ซึ่งใช้สถานการณ์ที่นักเรียนสนใจเข้ามาบูรณาการโดยผ่านเป็นปัญหาให้นักเรียนได้คิดและหาวิธีในการแก้ปัญหา ซึ่งจะเห็นว่านักเรียนได้ลองผิดลองถูก ทดลองด้วยตนเอง และหาเหตุผลมาสนับสนุนแนวคิดของตนเอง เพื่อให้เพื่อนคล้อยตาม จะเห็นว่า นอกจากองค์ความรู้ที่นักเรียนจะได้ด้วยตัวเองแล้ว จะเห็นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างชัดเจน :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ครรชิต แซ่โฮ่ (2012-05-09 15:00:24) [แสดงความคิดเห็น]
การสถิติเรื่องของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา โดยเน้นทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหา และกระบวนการปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูศุภชัย ยันต์พิเศษ โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ โดยนักเรียน และครูร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา โดยครูได้สรุปในเนื้อหาเรื่อง เรื่อง ฟังก์ชัน และข้อมูลในวิชาสถิติ เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเลยครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียน และนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2012-05-11 07:12:45) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องสถิตติในเชิงฟังก์ชั่นเป็นกระบวนการเพื่อให้นักเรียนได้มีความสนใจในเรื่องของการบูรณาการเป้นการให้นักเรียนรู้จักในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการทดลองถูกและผิดซึ่งงเป็นการทดลองด้วยตนเองโดยเป็นการหาเหตุผลมาสนัสนุนความถูกผิดมาสนับสนุนแนวความคิดของตนเองเพื่อให้เพื่อนได้คล้อยตามใซ่งจะเห็นได้ว่าในเรื่องขององค์ความรู้เป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างชัดเจนซึ่งสามารถนำมาปรระยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียนและทำให้เกิดความรู้อย่างแท้จริง
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-18 19:08:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่แปลกใหม่น่าลองนำไปใช้ครับ
โดย เชาวลิต ไชยขันธุ์ (2012-11-26 11:59:03) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการคิดและทดลองปฏิบัติจากสถานการณ์ที่ครูกำหนดไว้ให้ โดยครูคอยกระตุ้นถามนักเรียน นี่แหละี่เรียกว่าการจุดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ :tv15: :tv18:
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2013-04-23 11:53:43) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv