thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 388
Rate :
 5
ความยาว : 14.22 นาที | Online : 2012-04-16  
    Uncut Classrooms : สถิติ 3 ตอน 4 คุณครูศุภชัย ยันต์พิเศษ รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
    (ตอนต่อ) เรื่องของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา โดยเน้นทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหา และกระบวนการปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูศุภชัย ยันต์พิเศษ โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ โดยนักเรียน และครูร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา โดยครูได้สรุปในเนื้อหาเรื่อง เรื่อง ฟังก์ชัน และข้อมูลในวิชาสถิติ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
เป็นการรวบรวมแนวคิดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน บนกระดานพร้อมกันทุกกลุ่ม หลังจากนั้น ครูจึงให้นักเรียนดูข้อมูลบนกระดานว่าจะสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้อย่างไร โดยการใช้คำถามนำเพื่อให้นักเรียนตอบ และถามเหตุผลของนักเรียน และสรุปเป็นflow chart เพื่อให้เห็นลำดับการทำงาน หรือการหาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น และเน้นให้นักเรียนเห็นว่า สิ่งรอบตัวนี้สามารถอธิบายได้เพราะมีความสัมพันธ์กัน :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ครรชิต แซ่โฮ่ (2012-05-09 15:04:14) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องเป็นการนำแนวความคิดในนเรื่องของการแกปัญหาต่างๆของนักเรียนบนกระดานพร้อมกันในทุกกล่มหลังจากนั้นคุณครูได้ให้นักเรียนได้ดูข้อมูลบนกระดานว่าสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่าอย่างไรโดยคคำถามเป็นเรื่องของการต้องการคำตอบและในเรื่องเพียงต้องการคำตอบของนักเรียนเป็นการสรุปงานในเรื่องเป็นไปตามลำดับหรือความสัมมพันธ์ในเชิงด้านฟังก์ชั่นโดยมีการเน้นนักเรียนในเรื่องสามารถที่จะมีการอธิบายในเรื่องของความสัมพันธืได้อย่างเป็นกระบวนการที่มีความสมบูรณ์
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-18 18:54:46) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นขอ :tv15:ให้กับครูรุ่นใหม่ท่านนี้ที่มีวิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนและเห็นคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นและเกี่ยวข้องกับชีวิตจริง :tv18:
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2013-04-23 12:32:12) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv