thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3572
Rate :
 4
ความยาว : 14.27 นาที | Online : 2012-04-13  
    ชนิดของมุม ตอน 1 คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน  
    ชมเทคนิคการสอนของ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัด และคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดขนาดของมุม มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง คณิตศาสตร์ การนำเสนอและการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
การสอนเรื่องมุมโดยการใช้สื่อทำให้นักเเรียนสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้มากขึ้นและการสอนที่เริ่มต้นจากมุมฉากไปยังมุมอื่น ทำให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบขนาดของมุมต่างจากมุมฉาก ทำให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในการสรุปขนาดของมุมต่าง ๆ ได้ และการสรุปความคิดรวบยอดของครูโดยการใช้เพลง เกมโดยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมการการแสดงออกจะช่วยเน้นย้ำความจำความเข้าใจของนักเรียนได้มากขึ้นและเกิดเป้นความจำถาวรในระยะนาน
โดย อรพิน ปัญญาศรีวินัย (2012-05-01 15:31:27) [แสดงความคิดเห็น]
การอสนชนิดของมุมของคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากของ สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัด และคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดขนาดของมุม มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง คณิตศาสตร์ การนำเสนอและการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามรถนำไปใช้ได้จริงในชั้นเรียน
โดย ศิริพร ขวัญสิน (2012-05-09 12:51:02) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอนของคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริโรงเรียนอนุบาลสามเสน เรื่องชนิดของมุม ตอนที่1เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด และการคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดขนาดของมุม มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้เกม เพลง และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าการจดจำ
โดย ลัดดา วงษ์แหวน (2012-05-11 13:55:31) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่่องมุมของคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสนทำให้ได้เทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานของเด็กจากการนำความรู้เรื่องของมุมฉากมาเป็นจุดเริ่มให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ไปมุมชนิดอื่น นักเรียนมองเห็นเป็นรูปธรรม มีการใช้สื่อ ใช้เพลง ให้แรงเสริมนักเรียนให้ตื่นตัวตลอดกิจกรรม นักเรียนสามารถเกิดความคิดรวบยอด สามารถนำเสนอ ผลงานจากการจัดกิจกรรม ผู้เรียนสนุกสนาน การดำเนินกิจกรรมทำได้กระชับเข้าใจดี
โดย ลัดดา ตันอารีย์ (2012-05-15 19:29:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดูเทคนิคการสอนชนิดของมุม ของคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสนแล้วชื่นใจ คุณครูสวย น่ารัก เตรียมการสอนมาดีมีความกระตือรือร้น ส่งผลให้เกิดอยากมีส่วนร่วมและอยากเรียนรู้ สื่อที่ประกอบการสอนเรียบง่าย เมื่อเชื่อมโยงกับความรู้เดิมทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เด็กจึงเกิดความคิดรวบยอด สามารถเปรียบเทียบขนาดของมุมต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ขั้นสรุปใช้เกมและเพลงที่มีเนื้อหาสั้น กระชับและตรงประเด็นทำให้เด็กเกิดความรู้ที่คงทน เมื่อนำเสนอจึงสามารถเสนอผลการจัดกิจกรรมได้ถูกต้อง ตรงประเด็น ชอบมากค่ะ ขอบคุณและขออนุญาตนำไปปรับใช้นะคะ ขอบคุณค่ะ :tv15: :tv15:
โดย รุ่งทิวา จารุจิตร (2012-05-20 10:19:56) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่่องมุมของคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสนทำให้ได้เทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานของนักเรียนจากสิ่งที่นักเรียนได้พบเห็นในชีวิตจริงของตัวเอง มีการเชื่อมโยงความรู้เรื่องของมุมฉากซึ่งเป็นมุมที่นักเรียนรู้จักและเคยพบเห็นมากที่สุดมาเป็นจุดเริ่มให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ไปมุมชนิดอื่น นักเรียนมองเห็นเป็นรูปธรรม มีการใช้สื่อ ใช้เพลง ให้แรงเสริมนักเรียนให้ตื่นตัวตลอดกิจกรรม นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียน มีการตั้งคำถามให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ทำให้นักเรียนสามารถเกิดความคิดรวบยอด สามารถนำเสนอ ผลงานจากการจัดกิจกรรม ผู้เรียนสนุกสนาน การดำเนินกิจกรรมทำได้กระชับเข้าใจดีและทำให้นักเรียนไม่เบื่อ
โดย ประนอม บัวแก้ว (2012-05-26 14:21:52) [แสดงความคิดเห็น]
ค่ะ ชอบมากสำหรับสไตล์การสอนของครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ เป็นการสอนที่ทำให้วิชาคณิตศาสตร์กลายเป็นวิชาที่น่าตื่นเต้น น่าค้นหา ทำให้นักเรียนทราบว่าเรื่อง/ทฤษฎ๊ที่กำลังเรียนนั้น เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร มีการพูดคุยในลักษณะที่เป็นกันเองกับนักเรียน มีการถาม-ตอบ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน มีอุปกรณ์ต่างๆใกล้ตัวมาช่วยพิสูจน์ในเนื้อหาที่กำลังอธิบาย ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และจดจำเนื้อหาในส่วนนั้นๆได้ดี นอกจากนี้เทคนิคหลักๆที่ใช้ก็คือการใช้เกมและเพลง เป็นเทคนิคที่ช่วยสร้างความสนุกสนานในการเรียนแล้ว ยังช่วยให้การทบทวนเนื้อหากลายเป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลา

:tv01: :tv03: :tv10: :tv05: :tv06: :tv07:
โดย โชติกา สงคราม (2012-05-29 01:31:09) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่่องมุมของคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสนทำให้ได้เทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานของนักเรียนจากสิ่งที่นักเรียนได้พบเห็นในชีวิตจริงของตัวเอง มีการเชื่อมโยงความรู้เรื่องของมุมฉากซึ่งเป็นมุมที่นักเรียนรู้จักและเคยพบเห็นมากที่สุดมาเป็นจุดเริ่มให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ไปมุมชนิดอื่น นักเรียนมองเห็นเป็นรูปธรรม มีการใช้สื่อ ใช้เพลง ให้แรงเสริมนักเรียนให้ตื่นตัวตลอดกิจกรรม นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียน มีการตั้งคำถามให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ทำให้นักเรียนสามารถเกิดความคิดรวบยอด สามารถนำเสนอ ผลงานจากการจัดกิจกรรม ผู้เรียนสนุกสนาน การดำเนินกิจกรรมทำได้กระชับเข้าใจดีและทำให้นักเรียนไม่เบื่อ :tv12: :tv12:
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-06-14 21:44:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการสอนเรื่องมุม โดยการจัดการเรียนการสอนจะใช้เพลง ซึ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้นกว่าการเรียนเฉพาะในหนังสือซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ สามารถนำไปปรับ ประยุกต์ใช้กับการสอนในเรื่องต่างๆได้ เพราะการสอนควรจะมีความหลากหลายเพื่อที่จะเร้าความสนใจของนักเรียน ในฐานะของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ถือว่าได้รับความรู้และแนวคิดที่ดีจากการชมโทรทัศน์ครูตอนนี้ เพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนในอนาคตได้อย่างแน่นอน :tv15:
โดย ชญานิศ หนูขวัญ (2012-06-20 12:42:38) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเทคนิคการสอนของ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน เป็นการสอนที่ดีมากเพราะคุณครูได้นำเสนอเรื่องมุมชนิดต่างๆโดยใช้กระดาษทำเป็นมุมฉากประกอบการอธิบายทำให้นักเรียนรู้จักมุมต่างๆๆได้ง่ายขึ้น และคิดว่านักเรียนจะจดจำมุมต่างๆจากที่คุณครูได้สอนในวันนี้ และคิดว่านักเรียนจะมีพื้นฐานเรื่องมุมที่ค่อนข้่างดี เพืื่อใช้ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้คุรครุูยังใช้เพลงประกอบการเรียนการสอนอีกด้วยทำให้เป็นการเพิ่มบรรยากาศในการเรียนอีกด้วย :tv15:
โดย เมธี วรรณวงค์ (2012-06-30 14:07:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเทคนิคการสอนของ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน เป็นการสอนที่ดีมากเพราะคุณครูได้นำเสนอเรื่องมุมชนิดต่างๆโดยใช้กระดาษทำเป็นมุมฉากประกอบการอธิบายทำให้นักเรียนรู้จักมุมต่างๆๆได้ง่ายขึ้น และคิดว่านักเรียนจะจดจำมุมต่างๆจากที่คุณครูได้สอนในวันนี้ และคิดว่านักเรียนจะมีพื้นฐานเรื่องมุมที่ค่อนข้่างดี เพืื่อใช้ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้คุรครุูยังใช้เพลงประกอบการเรียนการสอนอีกด้วยทำให้เป็นการเพิ่มบรรยากาศในการเรียนอีกด้วย :tv15:
โดย เมธี วรรณวงค์ (2012-06-30 14:08:02) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่่องมุมของคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสนทำให้ได้เทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานของนักเรียนจากสิ่งที่นักเรียนได้พบเห็นในชีวิตจริงของตัวเอง มีการเชื่อมโยงความรู้เรื่องเก่าๆซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนรู้จักและเคยพบเห็นมาเป็นจุดเริ่มให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ไปมุมชนิดอื่น นักเรียนมองเห็นเป็นรูปธรรม มีการใช้สื่อ ใช้เพลง ให้แรงเสริมนักเรียนให้ตื่นตัวตลอด นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียน มีการตั้งคำถามให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ทำให้นักเรียนสามารถเกิดความคิดรวบยอด สามารถนำเสนอ ผลงานจากการจัดกิจกรรม ผู้เรียนสนุกสนาน การดำเนินกิจกรรมทำได้กระชับเข้าใจดีและทำให้นักเรียนไม่เบื่อ ถือว่าสุดยอดจริงๆ :tv09:
โดย ขุนพล ดีหามแห (2012-07-11 16:21:53) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่่องมุมของคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสนทำให้ได้เทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานของนักเรียนจากสิ่งที่นักเรียนได้พบเห็นในชีวิตจริงของตัวเอง มีการเชื่อมโยงความรู้เรื่องเก่าๆซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนรู้จักและเคยพบเห็นมาเป็นจุดเริ่มให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ไปมุมชนิดอื่น นักเรียนมองเห็นเป็นรูปธรรม มีการใช้สื่อ ใช้เพลง ให้แรงเสริมนักเรียนให้ตื่นตัวตลอด นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียน มีการตั้งคำถามให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ทำให้นักเรียนสามารถเกิดความคิดรวบยอด สามารถนำเสนอ ผลงานจากการจัดกิจกรรม ผู้เรียนสนุกสนาน การดำเนินกิจกรรมทำได้กระชับเข้าใจดีและทำให้นักเรียนไม่เบื่อ ถือว่าสุดยอดจริงๆ :tv09:
โดย ขุนพล ดีหามแห (2012-07-11 16:23:03) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่่องมุมของคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสนทำให้ได้เทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานของนักเรียนจากสิ่งที่นักเรียนได้พบเห็นในชีวิตจริงของตัวเอง มีการเชื่อมโยงความรู้เรื่องเก่าๆซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนรู้จักและเคยพบเห็นมาเป็นจุดเริ่มให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ไปมุมชนิดอื่น นักเรียนมองเห็นเป็นรูปธรรม มีการใช้สื่อ ใช้เพลง ให้แรงเสริมนักเรียนให้ตื่นตัวตลอด นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียน มีการตั้งคำถามให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ทำให้นักเรียนสามารถเกิดความคิดรวบยอด สามารถนำเสนอ ผลงานจากการจัดกิจกรรม ผู้เรียนสนุกสนาน การดำเนินกิจกรรมทำได้กระชับเข้าใจดีและทำให้นักเรียนไม่เบื่อ ถือว่าสุดยอดจริงๆ :tv09:
โดย ขุนพล ดีหามแห (2012-07-11 16:23:03) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่่องมุมของคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสนทำให้ได้เทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานของนักเรียนจากสิ่งที่นักเรียนได้พบเห็นในชีวิตจริงของตัวเอง มีการเชื่อมโยงความรู้เรื่องเก่าๆซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนรู้จักและเคยพบเห็นมาเป็นจุดเริ่มให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ไปมุมชนิดอื่น นักเรียนมองเห็นเป็นรูปธรรม มีการใช้สื่อ ใช้เพลง ให้แรงเสริมนักเรียนให้ตื่นตัวตลอด นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียน มีการตั้งคำถามให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ทำให้นักเรียนสามารถเกิดความคิดรวบยอด สามารถนำเสนอ ผลงานจากการจัดกิจกรรม ผู้เรียนสนุกสนาน การดำเนินกิจกรรมทำได้กระชับเข้าใจดีและทำให้นักเรียนไม่เบื่อ ถือว่าสุดยอดจริงๆ :tv09:
โดย ขุนพล ดีหามแห (2012-07-11 16:23:03) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบรูปแบบ การจัดการเรียนการสอน เรื่องมุม ของ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการเชื่อมโยงสิ่งที่อยู่รอบตัวของนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และเป็นรูปธรรม มีการใช้สื่อในการสอน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจง่ายขึ้น สื่อที่ใช้ก็เป็นสิ่งหาง่าย และสามารถทำได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังใช้เพลงประกอบในการสอน เพื่อเป็นส่วนช่วยทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย รสณี สาลีหมีน (2012-07-20 15:49:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนเรื่่องมุมของคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ทำให้ได้เทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานของเด็กจากการนำความรู้เรื่องของมุมฉากมาเป็นจุดเริ่มให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ไปมุมชนิดอื่น นักเรียนมองเห็นเป็นรูปธรรม มีการใช้สื่อ ใช้เพลง ให้แรงเสริมนักเรียนให้ตื่นตัวตลอดกิจกรรม นักเรียนสามารถเกิดความคิดรวบยอด สามารถนำเสนอ ผลงานจากการจัดกิจกรรม ผู้เรียนสนุกสนาน การดำเนินกิจกรรมทำได้กระชับเข้าใจดี :tv15: :tv15: :tv15:
โดย เบญจมาศ ณ บุตรจอม (2012-07-21 17:20:51) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน ว่า คุณครูมีการสอนที่ีน่าตื่นเต้นค่ะ ช่วยสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนได้ดี ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้มีการตอบสนองผู้สอนอยู่ตลอดเวลา ชอบเทคนิคนี้มากๆเลยค่ะ เพราะไม่ใช่แต่นักเรียนเท่านั้น แต่เพลงทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และทำให้ผู้เรียนมีความจำดีขี้
:tv15: :tv15: ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ และพัฒนาการสอนในรูปแบบนี้ต่อๆไปค่ะ :tv01: :tv01:
โดย สุกมล ไกรวารีย์ (2012-07-29 12:34:32) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องมุม ของคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ใช้เทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจ ได้ง่ายเพราะได้เชื่อมโยงความรู้เดิมจากประสบการณ์ของนักเรียนทีึ่เคยพบเห็นเป็นรูปธรรมจากการใช้สื่อและเพลงทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและสนใจการเรียน และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้เกิดความคิดรวบยอดในบทเรียน จึงทำให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-08-02 18:25:52) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย ของคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน จากการเกมและเพลง ทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ครูผู้สอนท่านอื่นสามารถนำไปปรับ ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในเรื่องต่างๆได้ เพราะการสอนควรจะมีความหลากหลายเพื่อที่จะเร้าความสนใจของนักเรียน เป็นอีกตอนที่น่าสนใจจริงๆค่ะ
โดย พันธ์อร ฉิมพิบูลย์ (2012-08-08 18:09:33) [แสดงความคิดเห็น]
ขอสามคำ... สุดยอดครับ :tv15: :tv15: :tv17:
โดย ภูริวัฒน์-ฤทธิ์เดช (2012-10-07 08:57:43) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09:คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก...ในการเรียนการสอนทุกวิชาต้องมีสื่อที่ทำไห้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย...ยิ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์แล้วสื่อที่ครูทำต้องทำไห้นักเรียนสอนอยากที่จะเรียนเพราะวิชาคณิต เป็นวิชายอดฮิตที่นักเรียนไม่อยากจะเรียนเพราะเบื่อการคำนวน..ถ้าครูนำสื่อหรือวิธีการสอนที่น่าสนใจมาสอนก็จะช่วยไห่นักเรียนสอนใจที่อยากจะเรียนขึ้นมาอีกระดับหนึง..เทคนิคการใช้เพลงในการสอนนี้ดีมากครับ...ผมขออนุญาตินำไปเผยแผ่หน่อยนะครับ
โดย ชล มะลิงาม (2012-11-29 11:43:54) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูน่ารักมากค่ะ เป็นครูพันธุ์ใหม่ ดิฉันเป็นครูมานานได้เห็นลีลาการสอนของคุณครูบริสุทธิ์ธรรมแล้วยังยิ้ม หัวเราะตลอด ทำให้ดิฉันได้ข้อคิดและจุดประกายอะไรหลายๆอย่าง ยอมรับว่าการสอนมานาน บางครั้งก็ทำให้เรามองข้ามจุดเล็กๆน้อยๆ ที่สำคัญไป อยากจะสร้างสีสันการสอนให้เหมือนก่อนหน้านี้อีกครั้ง ตอนนี้ที่โรงเรียนกำลังได้เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ใหม่มาพอดีเลย ทำห้องคณิตศาสตร์เลยก็แล้วกัน ขอบคุณคุณครูจริงๆ ขอให้คุณครูรักษามาตรฐานนี้และพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในอาชีพ อนาคตครูจะไปได้ไกลเลยค่ะ ขอเป็นกำลังใจ
โดย ศรีกัลยา เทียนน้อย (2013-02-03 20:06:10) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่่องมุมของคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ทำให้ได้เทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานของนักเรียนจากสิ่งที่นักเรียนได้พบเห็นในชีวิตจริงของตัวเอง มีการเชื่อมโยงความรู้เรื่องของมุมฉากซึ่งเป็นมุมที่นักเรียนรู้จักและเคยพบเห็นมากที่สุดมาเป็นจุดเริ่มให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ไปมุมชนิดอื่น นักเรียนมองเห็นเป็นรูปธรรม มีการใช้สื่อ ใช้เพลง ให้แรงเสริมนักเรียนให้ตื่นตัวตลอดกิจกรรม นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียน มีการตั้งคำถามให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ทำให้นักเรียนสามารถเกิดความคิดรวบยอด สามารถนำเสนอ ผลงานจากการจัดกิจกรรม ผู้เรียนสนุกสนาน สรุปบทเรียนด้วยเพลง นักเรียนจำได้ง่ายและเข้าใจทำให้นักเรียนไม่เบื่อ
โดย อโนทัย สนประเทศ (2013-05-08 21:49:22) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่่องมุมของคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสนทำให้ได้เทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานของเด็กจากการนำความรู้เรื่องของมุมฉากมาเป็นจุดเริ่มให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ มีการใช้สื่อ ใช้เพลง นักเรียนสามารถนำเสนอ ผลงานจากการจัดกิจกรรม ผู้เรียนสนุกสนาน การดำเนินกิจกรรมทำได้กระชับเข้าใจดี :tv17:
โดย สุวนันท์ อยู่เย็น (2014-02-13 23:45:28) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมต่อคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน คุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์สอนได้เร้าใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน คุณครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องมุมด้วยการให้นักเรียนหาคำตอบจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว แล้วชักจูงนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องที่จะสอนด้วยการถาม ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนออกมาอย่างเต็มความสามารถของเขา ถึงแม้เขาจะตอบผิดก็จะไม่มีคำว่าผิด แต่มีคำพูดให้กลับไปคิดใหม่อย่างไตร่ตรอง แล้วรอฟังคำตอบจากเพื่อนๆ คนต่อไปอย่างตั้งใจ..สื่อการเรียนการสอนก็ง่ายมากคือ กระดาษ นำมาพับให้เห็นภาพของมุมได้ และจะเขียนเส้นแสดงการเกิดมุมอีกครั้งที่กรบนกระดาน นอกจากนี้การนำบทเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานเข้ามาช่วยในการสร้างความจำในเรื่องของมุมนี้ก็เป็นไปอย่างได้ผล เพราะเนื้อเพลงก็ไม่มาก แต่งเพื่อการจดจำว่ามุมอะไรใหญ่กว่ามุมมอะไรไปเรื่อยๆ เด็กจึงได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานไม่เบื่อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15:
โดย สกุลลักษณ์ เพ็งกับหนู (2014-02-19 07:28:24) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมต่อคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน คุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์สอนได้เร้าใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน คุณครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องมุมด้วยการให้นักเรียนหาคำตอบจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว แล้วชักจูงนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องที่จะสอนด้วยการถาม ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนออกมาอย่างเต็มความสามารถของเขา ถึงแม้เขาจะตอบผิดก็จะไม่มีคำว่าผิด แต่มีคำพูดให้กลับไปคิดใหม่อย่างไตร่ตรอง แล้วรอฟังคำตอบจากเพื่อนๆ คนต่อไปอย่างตั้งใจ..สื่อการเรียนการสอนก็ง่ายมากคือ กระดาษ นำมาพับให้เห็นภาพของมุมได้ และจะเขียนเส้นแสดงการเกิดมุมอีกครั้งที่กรบนกระดาน นอกจากนี้การนำบทเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานเข้ามาช่วยในการสร้างความจำในเรื่องของมุมนี้ก็เป็นไปอย่างได้ผล เพราะเนื้อเพลงก็ไม่มาก แต่งเพื่อการจดจำว่ามุมอะไรใหญ่กว่ามุมมอะไรไปเรื่อยๆ เด็กจึงได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานไม่เบื่อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15:
โดย สกุลลักษณ์ เพ็งกับหนู (2014-02-19 07:30:19) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมต่อคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน คุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์สอนได้เร้าใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน คุณครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องมุมด้วยการให้นักเรียนหาคำตอบจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว แล้วชักจูงนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องที่จะสอนด้วยการถาม ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนออกมาอย่างเต็มความสามารถของเขา ถึงแม้เขาจะตอบผิดก็จะไม่มีคำว่าผิด แต่มีคำพูดให้กลับไปคิดใหม่อย่างไตร่ตรอง แล้วรอฟังคำตอบจากเพื่อนๆ คนต่อไปอย่างตั้งใจ..สื่อการเรียนการสอนก็ง่ายมากคือ กระดาษ นำมาพับให้เห็นภาพของมุมได้ และจะเขียนเส้นแสดงการเกิดมุมอีกครั้งที่กรบนกระดาน นอกจากนี้การนำบทเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานเข้ามาช่วยในการสร้างความจำในเรื่องของมุมนี้ก็เป็นไปอย่างได้ผล เพราะเนื้อเพลงก็ไม่มาก แต่งเพื่อการจดจำว่ามุมอะไรใหญ่กว่ามุมมอะไรไปเรื่อยๆ เด็กจึงได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานไม่เบื่อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15:
โดย สกุลลักษณ์ เพ็งกับหนู (2014-02-19 07:30:19) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมต่อคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน คุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์สอนได้เร้าใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน คุณครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องมุมด้วยการให้นักเรียนหาคำตอบจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว แล้วชักจูงนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องที่จะสอนด้วยการถาม ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนออกมาอย่างเต็มความสามารถของเขา ถึงแม้เขาจะตอบผิดก็จะไม่มีคำว่าผิด แต่มีคำพูดให้กลับไปคิดใหม่อย่างไตร่ตรอง แล้วรอฟังคำตอบจากเพื่อนๆ คนต่อไปอย่างตั้งใจ..สื่อการเรียนการสอนก็ง่ายมากคือ กระดาษ นำมาพับให้เห็นภาพของมุมได้ และจะเขียนเส้นแสดงการเกิดมุมอีกครั้งที่กรบนกระดาน นอกจากนี้การนำบทเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานเข้ามาช่วยในการสร้างความจำในเรื่องของมุมนี้ก็เป็นไปอย่างได้ผล เพราะเนื้อเพลงก็ไม่มาก แต่งเพื่อการจดจำว่ามุมอะไรใหญ่กว่ามุมมอะไรไปเรื่อยๆ เด็กจึงได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานไม่เบื่อต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15:
โดย สกุลลักษณ์ เพ็งกับหนู (2014-02-19 07:30:19) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv