thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1888
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.14 นาที | Online : 2012-04-13  
    ร่ายยาวอย่างมีสีสัน (มหาเวสสันดรชาดก) คุณครูน้ำเพชร แตงน้อย รร.น้ำปาดชนูปถัมภ์  
    การอ่านทำนองเสนาะร่ายยาว มหาเวสสันดรชาดก นักเรียนอาจจะทำไม่ได้ทุกคน ครูน้ำเพชร แตงน้อย ครูสอนภาษาไทย โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ ได้ใช้วิธีให้เพื่อนที่อ่านทำนองเสนาะได้ช่วยสอน เพื่อนที่อ่านไม่ได้ รวมทั้งให้นักเรียนทำละครเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องราว ในวรรณคดีได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม

 
 
เรื่องราวในมหาเวสันดรชาดกของคุณครูน้ำเพชร แตงน้อยโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ในเรื่องของการอ่านทำนองเสนาะแบบร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกซึ่งอาจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวซึ่งนักเรียนอาจจะทำไม่ได้ทุกคนในเรื่องครูน้ำเพชร แตงน้อยโรงเรียนน้ำปาชนูปถัมภ์ซึ่งอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีวิธีการให้เพื่อนที่ได้มีการอ่านทำนองเนาะได้มีการช่วยสอนเพื่อนที่อ่านไม่ได้รวมถึงการได้ให้นักเรียนมีการละครในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดี
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-13 19:56:08) [แสดงความคิดเห็น]
ร่ายยาวอย่างมีสีสัน (มหาเวสสันดรชาดก) ของคุณครูน้ำเพชร แตงน้อย โรงเรียนน้ำปาดชนูปภัมถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ คุณครูน้ำเพชร ได้ใช้เทคนิคการเรียนการสอนเริ่มจากให้นักเรียนรู้จักแผนภูมิของคำประพันธื แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านร้อยแก้ว อ่านร้อยกรอง โดยให้นักเรียนที่อ่านทำนองเสนาะได้ อ่านเก่ง ช่วยสอนเพื่อน ๆ ในห้องเรียนที่อ่านไม่ได้ นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ได้แสดงบทบาท
สมมุต ชมการแสดงละครของนักเรียนสนุกค่ะ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อรวรรณ คงปาน (2012-05-13 22:11:20) [แสดงความคิดเห็น]
เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นนวัตกรรมการสอนที่ดี เพราะครูสอนภาษาไทยไม่ได้เสียงดีทุกคน แต่ครูภาษาไทยสามารถบอกได้ว่านักเรียนอ่านทำนองเสนาะถูกต้องหรือไม่ ฉะนั้นการสอนที่ใช้ความรู้ของครูบวกความสามารถของนักเรียน จึงเป็นนวัตกรรมที่ดี ขอชื่นชมคุณครูค่ะ
โดย ขนิษฐา สิงห์ทองลา (2012-05-24 07:57:35) [แสดงความคิดเห็น]
ร่ายยาวอย่างมีสีสัน (มหาเวสสันดรชาดก) ของคุณครูน้ำเพชร แตงน้อย โรงเรียนน้ำปาดชนูปภัมถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ คุณครูน้ำเพชร ได้ใช้เทคนิคการเรียนการสอนเริ่มจากง่ายไปยาก โดยให้นักเรียนรู้จักแผนภูมิของคำประพันธื แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านร้อยแก้ว เพื่อให้ถูกอักขระวิธี แบ่งวรรคตอนได้ถูกต้อง และมีอารมณ์ของผู้อา่าน เสร็จแล้วครูก็อ่านเป็นร้อยแก้วให้นักเรียนฟัง ทีละวรรค แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านเอง จากนั้นก็ให้คนเก่ง ช่วยสอนเพื่อน ๆ ในห้องเรียนที่อ่านไม่ได้ นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ได้แสดงบทบาท ตามความถนัดของตนเอง ในการที่ใช้เทคนิคแสดงบทบาทสมมุตินั้น ก็เพื่อให้นักเรียนสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี และนักเรียนสามารถจดจำได้ดีอีกด้วย
โดย วรัญญา นันชม (2012-07-16 17:59:12) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมเทคนิคการสอนของคุณครูคะ
โดย ปรียาภรณ์ มาสาซ้าย (2012-08-13 15:50:58) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้สอนมีการวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนก่อนจัดการเรียนการสอนทำให้สามารถเลือกกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเริ่มจากสิ่งที่เป็นพื้นฐาน (ร้อยแก้ว) ไปจนถึงการใช้บทบาทสมมติที่ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ในช่วงท้ายยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น โดยการตอบคำถามที่เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับชีวิตประจำวันมีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยให้เพื่อนในกลุ่มให้คำแนะนำกันเอง
โดย สมจิตต์ ตุนา (2012-10-03 11:01:52) [แสดงความคิดเห็น]
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการสอนการอ่านในลักษณะที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ แต่ผู้สอนควรจะปูพื้นความรู้ที่จำเป็นเพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถทำกิจกรรมบทบาmสมมติได้
โดย บุญญมุข ภาคภูมิ (2012-10-04 18:08:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการสอนให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองสู่บทบาทสมมุติเป็นสิงที่ดีนักเรียนชอบเพราะตนเองมีส่วนรวมในกิจกรรมเหมาพสมกับวัย ชื่นชมนะคะ :tv02:
โดย สมจิตร ทิพรส (2012-10-30 15:28:02) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบแะน่าสนใจ สามารถนำไปปรับในการสอนได้ และเป็นเทคนิคที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสมัครใจของผู้เรียนภายใต้ความอิสระนั้น คุณครูคอยให้คำแนะนำต่างๆ เป็นบางช่วงไปซึ่งให้ภาพออกมาแ้วน่าติดตามดูแล้วเชื่อ ว่านักเรียนมีความสุข ผมมองว่าสามารถนำมาใช้ในโรงเรียนของผู้ได้ เพราะโรงเรียนของผมนักเรียนค่อนข้างเบื่อหน่าย เทคนิคการสอนที่ให้แสดงกิจกรรมละครก็เป็นหนึ่งที่ทำใ้การสอนประสบความสำเร็จ ของขอบคุณคุณที่นำเสนอคลิป :tv15:
โดย สักรี ดอเลาะ (2012-11-24 23:26:25) [แสดงความคิดเห็น]
ร่ายยาวอย่างมีสีสัน (มหาเวสสันดรชาดก) ของคุณครูน้ำเพชร แตงน้อย โรงเรียนน้ำปาดชนูปภัมถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ คุณครูน้ำเพชร ได้ใช้เทคนิคการเรียนการสอนเริ่มจากง่ายไปยาก โดยให้นักเรียนรู้จักแผนภูมิของคำประพันธื แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านร้อยแก้ว เพื่อให้ถูกอักขระวิธี แบ่งวรรคตอนได้ถูกต้อง และมีอารมณ์ของผู้อา่าน เสร็จแล้วครูก็อ่านเป็นร้อยแก้วให้นักเรียนฟัง ทีละวรรค แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านเอง จากนั้นก็ให้คนเก่ง ทำให้นักเรียนหัดอ่านกันอย่างคล่องแคล่ว แล้วก็มีการทำให้เพื้่อนในห้องช่วยเหลือกัน
โดย ขวัญจีรา วิทยาพร (2012-12-12 09:24:26) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมเทคนิคนี้แล้ว คิดถึงสมัยตอนเด็กๆ ในชั้น ม.5 ก็ได้แสดงบทบาทสมมุติเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ตอนเป็นนักเรียนได้แสดงก็สนุกสนานดี ต้องอาศัยการฝึกซ้อม เป็นการเรียนภาษาไทยที่สนุกสนานมากๆ ค่ะ :tv17: :tv03:
โดย อัญชิษฐา คำแก้ว (2013-08-25 22:19:41) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv