thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3039
Rate :
 3.5
ความยาว : 15.15 นาที | Online : 2012-04-13  
    อ่านบทร้อยกรองอย่างมีสีสัน (กลอนสุภาพ) คุณครูน้ำเพชร แตงน้อย รร.น้ำปาดชนูปถัมภ์  
    การเรียนการสอนอ่านบทร้อยกรองภาษาไทยนั้น ถ้าจะทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย และรู้สึกสนุก ก็ต้องเพิ่มสีสันหรือความน่าสนใจเข้าไป ซึ่งครูน้ำเพชร แตงน้อย โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ ได้หากลวิธีทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้จดจำ และสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน โดยนำทำนองเพลงเตาะแตะที่เป็นเพลงพื้นบ้านมาใส่ใน กลอนสุภาพ เพื่อให้จังหวะในการอ่านที่สนุกมากขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม

 
 
ในเรื่องการอ่านบทร้อยกรองอย่างมีสีสันในเรื่องของกลอนสุภาพของคุณครูน้ำเพชร แตงน้อยโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ในการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทนนั้นเป็นการไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายและมีการเรียนที่สนุกตลอดจนทำให้มีสีสันในการเรียนเป็นอย่างดีคุณรครูได้มีการค้นหาวิธีการในการเรียนเพื่อไม่ให้เกิดความเบทื่อหน่ายและประกอบกับการเรียนที่ทำให้กระบวนการเรียนนักเรียนมีความเข้าใจไปพร้อมๆกันโดยมีการนำทำนองเพลงเตาะแตะที่เป็นเพลพื้นบ้านมาใส่ในกลอนสุภาพทำให้มีจังหวะที่สนุกสนานมาก
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-13 20:03:27) [แสดงความคิดเห็น]
ไพรุต พรมเทศ
โดย ไพรุต พรมเทศ (2012-05-23 14:54:23) [แสดงความคิดเห็น]
ไพรุต พรมเทศ
โดย ไพรุต พรมเทศ (2012-05-23 14:54:59) [แสดงความคิดเห็น]
ไพรุต พรมเทศ
โดย ไพรุต พรมเทศ (2012-05-23 14:57:50) [แสดงความคิดเห็น]
บทร้อยกรองเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีเอกลักษณ์ความเป็นได้ คนรุ่นหลังควรที่จะอนุรักษ์ไว้ ศึกษาไว้ จะเป็นสิ่งที่ดีมาก นักเรียนจะเกิดความสนใจมากหรือน้อย อาจเกิดจากวิธีการสอนของครูเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ถือว่ามาก หากสอนดีสนุกสนานแบบคุณครู ดิฉันคิดว่า กลอนแปดคงจะเป็นเรื่องที่น่าเรียนที่สุด สนุกที่สุด แผนผังฉันทลักษณ์ บังคับต่างๆที่ว่ายากๆ คงจะกลับกลายเป็นเรื่องที่ง่าย น่าจดจำแน่นอนค่ะ ดิฉันจะลองมาปรับวิธีสอนโคลงสี่สุภาพให้น่าสนใจแบบนี้บ้าง ขอบคุณมากสำหรับวิธีสอนดีดีน่าสนใจแบบนี้ค่ะ
โดย อังคณา วงค์อ้าย (2012-05-26 14:15:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ฟังสื่อใจเรื่องของอ่านบทร้อยกรองอย่างมีสีสัน (กลอนสุภาพ) คุณครูน้ำเพชร แตงน้อย รร.น้ำปาดชนูปถัมภ์ อาจารย์เข้าใจปัญหาของนักเรียน มีกระบวนการสอนทีเป็นขั้นตอนชัดเจน ให้นักเรียนเข้าใจความหมายของกลอนสุภาพ และลักษณะบังคับก่อน จากนั้นให้นักเรียนอ่านโดยการอ่านเป็นร้อยแก้ว แล้วนำมาใส่ทำนองเพลงเตาะแตะซึ่งเป็นพื้นบ้านทำให้เกิดความสนุกสนานมีจังหวะและน่าสนใจมากค่ะ มีการใช้เครื่องดนตรีมาใช้ในการสอนด้วยค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
โดย เบ็ญจา โกสุม (2012-05-27 13:44:41) [แสดงความคิดเห็น]
ตัวอย่างการสอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะการอ่านกลอนสุภาพที่นำลักษณะของเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ทำให้เด็กเกิดความสุข สนุกสนานกับการอ่านกลอนสุภาพมากขึ้น นอกจากนี้ครูผู้สอนอาจนะประยุกต์ให้ก้ับกับท้องถิ่นของตนเอง เช่นภาคใต้ก็ใช้เพลงบอก กลอนมโนราห์ กลอนหนังตะลุง มาใช้ให้นักเรียนอ่านกลอนสุภาพก็จะทำให้เด็กเห็นคุณค่าของเพลงพื้นบ้าน เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านมากขึ้น เพลงพื้นบ้านก็จะได้คงอยู่ตลอดไป เด็กเองก็จำบทกลอนได้ดีขึ้น บรรยากาศการเรียนก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้น
โดย ปฤษณา แจ้มแจ้ง (2012-05-29 12:43:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตัวอย่างการสอนอ่านบทร้อยกรองอย่างมีสีสันของคุณครู น้ำเพชร แตงน้อย รร.น้ำปาดชนูปถัมภ์ ประทับใจมาก ขอชื่นชมในวิธีคิดของท่านที่จัดลำดับขั้นตอนในการสอนโดยที่นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อและไม่รู้สึกว่ายากกลับทำให้รูสึกสนุกไปกับการประยุกต์เข้ากับเพลงท้องถิ่น มาใช้ให้นักเรียนอ่าโดยมี และเมื่อคุณครูนำทำนองเพลงเตาะแตะที่เป็นเพลพื้นบ้านมาใส่ในกลอนสุภาพทำให้การอ่านกลอนสุภาพ มีจังหวะที่สนุกสนานมาก ชอบ ๆ และจะขออนุญาตนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ขอบคุณค่ะ
โดย สุวดี บุญราศรี (2012-06-17 10:15:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนการอ่านทำนองเสนาะที่แปลกใหม่มาก ทำให้นักเรียนเกิดความไม่น่าเบื่อหน่ายถ้าเทียบกับการอ่านทำนองเสนาะแบบเดิมๆ มีการสอดแทรกดนดรีเข้าไป ทำให้นักเรียนมีความชื่นชอบ สนุกสนาน นอกจากนี้นักเรียนยยังเกิดความตระหนักในศิลปะ วัฒนธรรมของไทยที่มีมาช้านาน อีกทั้งบทร้อยกรองเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีเอกลักษณ์ความเป็นได้ คนรุ่นหลังควรที่จะอนุรักษ์ไว้ ศึกษาไว้ จะเป็นสิ่งที่ดีมาก นักเรียนจะเกิดความสนใจมากหรือน้อย อาจเกิดจากวิธีการสอนของครูหากสอนดีสนุกสนานา กลอนแปดคงจะเป็นเรื่องที่น่าเรียนที่สุด สนุกที่สุด แผนผังฉันทลักษณ์ บังคับต่างๆที่ว่ายากๆ คงจะกลับกลายเป็นเรื่องที่ง่าย น่าจดจำแน่นอนค่
โดย ปิ่นทอง ไชยวาปิน (2012-06-26 14:48:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่น่าสนใจ แปลกไปจากที่นักเรียนเคยได้อ่านทำนองเสนาะ ทำให้นักเรียนสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ สามารถจดจำบทกลอนได้เร็วขึ้น คิดว่าหากครูในท้องถิ่นอื่นๆนำไปปรับสอนการอ่านทำนองเสนาะโด :tv03:ยใช้เพลงพื้นบ้านของท้องถิ่นตนมาใส่ ก็น่าจะทำให้นักเรียนอยากเรียนภาษาไทยมากขึ้น ดีค่ะ เป็นแบบอย่างได้
โดย ศิริพรรณ รักร่วม (2012-07-04 21:45:38) [แสดงความคิดเห็น]
ตตัวอย่างการสอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะการอ่านกลอนสุภาพที่นำลักษณะของเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ทำให้เด็กเกิดความสุข สนุกสนานกับการอ่านกลอนสุภาพมากขึ้น นอกจากนี้ครูผู้สอนอาจนะประยุกต์ให้ก้ับกับท้องถิ่นของตนเอง เช่นภาคใต้ก็ใช้เพลงบอก กลอนมโนราห์ กลอนหนังตะลุง มาใช้ให้นักเรียนอ่านกลอนสุภาพก็จะทำให้เด็กเห็นคุณค่าของเพลงพื้นบ้าน เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านมากขึ้น เพลงพื้นบ้านก็จะได้คงอยู่ตลอดไป เด็กเองก็จำบทกลอนได้ดีขึ้น บรรยากาศการเรียนก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้. ทำให้การเรียนการสอนไม่เกิดความเบื่อหน่าย และสร้างความรักต่อภูมิลำเนาของตน :tv17:
โดย กัตติกา. คำอินทร์ (2012-09-19 09:26:30) [แสดงความคิดเห็น]
ตตัวอย่างการสอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะการอ่านกลอนสุภาพที่นำลักษณะของเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ทำให้เด็กเกิดความสุข สนุกสนานกับการอ่านกลอนสุภาพมากขึ้น นอกจากนี้ครูผู้สอนอาจนะประยุกต์ให้ก้ับกับท้องถิ่นของตนเอง เช่นภาคใต้ก็ใช้เพลงบอก กลอนมโนราห์ กลอนหนังตะลุง มาใช้ให้นักเรียนอ่านกลอนสุภาพก็จะทำให้เด็กเห็นคุณค่าของเพลงพื้นบ้าน เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านมากขึ้น เพลงพื้นบ้านก็จะได้คงอยู่ตลอดไป เด็กเองก็จำบทกลอนได้ดีขึ้น บรรยากาศการเรียนก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้. ทำให้การเรียนการสอนไม่เกิดความเบื่อหน่าย และสร้างความรักต่อภูมิลำเนาของตน :tv17:
โดย กัตติกา. คำอินทร์ (2012-09-19 09:27:06) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้สอนได้ใช้ลักษณะการอ่านกลอนสุภาพทำนองอื่นๆ ที่แตกต่างจากที่ใช้สอนกันในชั้นเรียนทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนเพลิดเพลิน และจดจำการแบ่งวรรคตอนในการอ่านได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
โดย ศรีนวล บุญมาพิลา (2012-10-03 12:17:19) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ฟังสื่อใจเรื่องของอ่านบทร้อยกรองอย่างมีสีสัน (กลอนสุภาพ) คุณครูน้ำเพชร แตงน้อย รร.น้ำปาดชนูปถัมภ์ เป้นเทคนิคที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ซึ่งได้นำทำนองเพลงฉ่อยมาประยุกย์ใช้กับการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่มีความสอดคล้องกัน ทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนด้วย ผู้เรียนจึงสามารถจดจำและอ่านออกเสียงบทร้อยกรองในทำน้องนั้นๆได้ เพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินั่นเอง นักเรียนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนและปฏิบัติในชีวิตประจำวันในเรื่องของการเรียนได้
โดย ชลิดา วงศ์อุทัย (2012-11-04 15:33:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการทที่ได้ชมวิดีโอการเรียนการสอนอ่านบทร้อยกรองภาษาไทยนั้น จะทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย และรู้สึกสนุก ก็ต้องเพิ่มสีสันหรือความน่าสนใจเข้าไป ซึ่งครูน้ำเพชร แตงน้อย โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ ได้หากลวิธีทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้จดจำ และสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน โดยนำทำนองเพลงเตาะแตะที่เป็นเพลงพื้นบ้านมาใส่ใน กลอนสุภาพ เพื่อให้จังหวะในการอ่านที่สนุกมากขึ้นตัวอย่างการสอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะการอ่านกลอนสุภาพที่นำลักษณะของเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ทำให้เด็กเกิดความสุข สนุกสนานกับการอ่านกลอนสุภาพมากขึ้น นอกจากนี้ครูผู้สอนอาจนะประยุกต์ให้กับท้องถิ่นของตนเอง เช่นภาคใต้ก็ใช้เพลงบอก กลอนมโนราห์ กลอนหนังตะลุง มาใช้ให้นักเรียนอ่านกลอนสุภาพก็จะทำให้เด็กเห็นคุณค่าของเพลงพื้นบ้าน เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านมากขึ้น เพลงพื้นบ้านก็จะได้คงอยู่ตลอดไป เด็กเองก็จำบทกลอนได้ดีขึ้น บรรยากาศการเรียนก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้น
โดย นางสาวลลิตา คุ้มรอด (2012-11-29 21:18:38) [แสดงความคิดเห็น]
จากการทที่ได้ชมวิดีโอการเรียนการสอนอ่านบทร้อยกรองภาษาไทยนั้น จะทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย และรู้สึกสนุก ก็ต้องเพิ่มสีสันหรือความน่าสนใจเข้าไป ซึ่งครูน้ำเพชร แตงน้อย โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ ได้หากลวิธีทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้จดจำ และสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน โดยนำทำนองเพลงเตาะแตะที่เป็นเพลงพื้นบ้านมาใส่ใน กลอนสุภาพ เพื่อให้จังหวะในการอ่านที่สนุกมากขึ้นตัวอย่างการสอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะการอ่านกลอนสุภาพที่นำลักษณะของเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ทำให้เด็กเกิดความสุข สนุกสนานกับการอ่านกลอนสุภาพมากขึ้น นอกจากนี้ครูผู้สอนอาจนะประยุกต์ให้กับท้องถิ่นของตนเอง เช่นภาคใต้ก็ใช้เพลงบอก กลอนมโนราห์ กลอนหนังตะลุง มาใช้ให้นักเรียนอ่านกลอนสุภาพก็จะทำให้เด็กเห็นคุณค่าของเพลงพื้นบ้าน เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านมากขึ้น เพลงพื้นบ้านก็จะได้คงอยู่ตลอดไป เด็กเองก็จำบทกลอนได้ดีขึ้น บรรยากาศการเรียนก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้น
โดย นางสาวลลิตา คุ้มรอด (2012-11-29 21:19:03) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวลลิตา คุ้มรอด เรียนสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนวิชาการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มีความรู้สึกชื่นชอบที่ได้ชมวิดีโอการเรียนการสอนอ่านบทร้อยกรองภาษาไทยนั้น จะทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย และรู้สึกสนุก ก็ต้องเพิ่มสีสันหรือความน่าสนใจเข้าไป ซึ่งครูน้ำเพชร แตงน้อย โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ ได้หากลวิธีทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้จดจำ และสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน โดยนำทำนองเพลงเตาะแตะที่เป็นเพลงพื้นบ้านมาใส่ใน กลอนสุภาพ เพื่อให้จังหวะในการอ่านที่สนุกมากขึ้นตัวอย่างการสอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะการอ่านกลอนสุภาพที่นำลักษณะของเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ทำให้เด็กเกิดความสุข สนุกสนานกับการอ่านกลอนสุภาพมากขึ้น นอกจากนี้ครูผู้สอนอาจนะประยุกต์ให้กับท้องถิ่นของตนเอง เช่นภาคใต้ก็ใช้เพลงบอก กลอนมโนราห์ กลอนหนังตะลุง มาใช้ให้นักเรียนอ่านกลอนสุภาพก็จะทำให้เด็กเห็นคุณค่าของเพลงพื้นบ้าน เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านมากขึ้น เพลงพื้นบ้านก็จะได้คงอยู่ตลอดไป เด็กเองก็จำบทกลอนได้ดีขึ้น บรรยากาศการเรียนก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้น :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย นางสาวลลิตา คุ้มรอด (2012-12-06 11:15:00) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวปัทมา คงเจริญ เรียนสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนวิชาการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน จาการที่ได้รับชมวิดีโอการเรียนรู้ อ่านบทร้อยกรองอย่างมีสีสัน (กลอนสุภาพ) คุณครูน้ำเพชร แตงน้อย รร.น้ำปาดชนูปถัมภ์ แล้วรู้สึกประทับใจสนุกกับการเรียนของอาจรย์ผู้สอนเป็นอย่างมากเพราะมีการสอนเพลง เตาะแตะที่เป็นเพลงที่มีทำนองสนุกและยังสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนอีกด้วย รู้สึกสนุกสนานไปกับการเรียนและยิ่งเป็นบทเพลงพื้นบ้านที่มีทำนอง สนุกสนาน ดิฉันรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากเราจะจำกลอนแปดได้แล้วยังสนุกไปกับการเรียนอีกด้วย นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังแทรกแง่คิดให้เราเห็นคุณค่าของเพลงพื้นบ้านอีกด้วย และที่สำคัญที่สุดก็จะทำให้ตัวเด็กเองจำบทกลอนได้ดีขึ้น และยังช่วยให้บรรยายกาศในห้องเรียนสนุกน่าสนใจอีกด้วย :tv15:
โดย ปัทมา คงเจริญ (2012-12-11 18:18:39) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv