thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3846
Rate :
 4
ความยาว : 14.27 นาที | Online : 2012-04-13  
    ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว คุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา  
    เป็นการเรียนการสอนเรียงความแก่นักเรียนที่อ่อนทักษะด้านภาษาไทย ของ คุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ โรงเรียน หนองขามวิทยา จังหวัด ชัยภูมิ โดยนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สนุกสนาน และสร้างความสนใจให้เด็ก เมื่อเด็กสามารถมีพื้นฐานได้แล้ว การสอนเนื้อหาที่ไกลตัว และเขยิบให้ยากขึ้นอีกนิด ก็เป็นไปได้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม

 
 
ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว คุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา เป็นการเล่าเรื่องที่นักเรียนทราบดีอยู่แล้ว เช่นเรื่องเกี่ยวกับชาวนา อาจเป็นเพราะนักเรียนส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีอาชีพทำนา นักเรียนจึงรู้เรื่องเป็นอย่างดี และสอดแทรกด้วยกระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ทำให้เรื่องชาวนาของนักเรียนมีความคิดที่หลากหลาย และนักเรียนแต่ละกลุ่มก็นำเสนอผลงาน สุดท้ายครูก็อธิบายความรู้เกียวกับการเขียนเรียงความทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นค่ะ
โดย ชุติมา ลายทอง (2012-05-01 14:59:30) [แสดงความคิดเห็น]
ตอน ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว คุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา เป็นการฝึกทักษะด้านการเขียนเรียงความ ครูตั้งโจทย์ให้นักเรียนได้ศึกษาในเรื่องที่ใกล้ตัว แล้วออกพื้นที่ที่ต้องการศึกษา เสร็จแล้วรวบรวมมานำเสนอหน้าชั้น ทำให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก แบ่งปันความคิดเห็นในสิ่งที่ได้จากประสบการณ์ เกิดมุมมองใหม่ๆ จากการแชร์ประสบการณ์ ก่อนที่ครูจะเข้าสู่บทเรียนในการเขียนเรียงความให้ถูกต้องดีมากครับ
โดย จิตรกร คำธิมา (2012-05-04 17:50:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจและน่าชมเชย "ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว " ของคุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวบ์ โรงเรียนหนองขามวิทยา จ.ชัยภูมิ ที่นำอาชีพการทำนา การทำสวนพืชไร่ อาชีพในชุมชนของโรงเรียนหนองขามวิทยา มาเป็นข้อมูลความจริงปูพื้นให้นักเรียนฝึกเขียนเรียงความ โดยนำนักเรียนออกไปสัมผัสชีวิตชาวนานอกห้องเรียนได้พบปะถามจากชาวนาตัวจริงถึงข้อมูลที่จะนำมาเขียนในห้องเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูออมทรัพย์ ไม่ใช่มุ่งให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเดียวแต่เป็นการฝึกให้นักเรียนรักบ้านเกิด ภูมิใจในชุมชนของตนเองอีกด้วย
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-04 20:26:36) [แสดงความคิดเห็น]
ครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา ได้เสนอแนวทางการเรียนการสอนเรียงความแก่นักเรียนที่อ่อนทักษะด้านภาษาไทย โดยนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สนุกสนาน และสร้างความสนใจให้เด็ก เมื่อเด็กสามารถมีพื้นฐานได้แล้ว การสอนเนื้อหาที่ไกลตัว และเพิ่มให้ยากขึ้น ด้วยการออกพื้นที่เพื่อศึกษาหาความรู้ แล้วรวบรวมมานำเสนอหน้าชั้นแล้วปูพื้นการฝึกเขียนเรียงความโดยการเล่าประสบการณ์ที่พบเห็นมาแล้วเชื่อมโยง เข้าสู่บทเรียนในการเขียนเรียงความที่มีคุณภาพ เป็นวิธีการสอนที่เกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างแท้จริง :tv17: :tv17: :tv18:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-05-05 21:12:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรทัศน์ครู ตอน ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว สามารถสรุปหลักที่ครูออมทรัพย์นำมาใช้ และ นำหลักเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้อีกหลายๆเรื่องค่ะ
1. การเข้าถึงข้อมูลด้วยตัวของนักเรียนเอง ทำให้นักเรียนรู้และซึ่มซับข้อมูลได้มากมายหลายมิติ
2. การแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน ทั้งระหว่างกลุ่มเพื่อน และในห้องเรียน ทำให้ขอบเขตของเรื่องกว้างมากขึ้น
3. การฝึกเขียน ลงมือปฏิบัติจริง ในเรื่องของการเขียนเรียงความ
4. ฝึกการนำเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง และการ Feedback เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากการนำเสนอของเพื่อน
คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆได้ด้วยค่ะ :tv02:
โดย มินตรา ลายสนิทเสรีกุล (2012-05-06 16:24:50) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ สอนโดยนำเรื่องใกล้ตัวนำมาประยุต์ใช้ในการสอนการเขียนเรียงความเป็นการฝึกทักษะ และเป็นการปูพื้นฐานความรู้ให้มีขึ้นกับเด็กเพื่อที่จะได้ใช้สอนในเนื้อหาสาระที่ยากขึ้นกว่าเดิม และทำให้เด็กมีความสนุกสนานในการเรียนการสอน การสอนแบบนี้เป้นเทคนิคที่ครูภาษาไทยที่สอนเด็กในระดับประถมน่าจะนำไปประยุต์ใช้กับชั้นเรียนของตัวเอง คุณครูมีกระบวนการในการสอนที่น่าสนใจ ให้เด็กหาข้อมูล นำเสนอและครูก็อธิบายสรุปให้ฟัง
โดย บรรพต สูงเจริญ (2012-05-10 22:40:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจและน่าชมเชยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นที่อยู่ต่างกันในแต่ละพื้นที่ดิฉันสอนอยู่ในจังหวัดภาคใต้นักเรียนส่วนใหญช่วยเหลือผู้ปกครองหารายได้โดยการเก็บนำ้ยางชีวิตประจำวันก็คลุกคลีกับอาชีพนี้อยู่แล้วถ้าได้นำมาใช้โดยให้ฝึกเขียนเรียงความคิดว่าจะทำให้นักเรียนที่ไม่ชอบเขียนเรียงความมีแรงจูงใจยิ่งขึ้นเพราะแหล่งข้อมูลก็คือสวนยางของตัวเองคุณครูที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดก็คือผู้ปกครองนั่นเอง
โดย นุชนารถ นาคพันธุ์ (2012-05-19 07:28:32) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนนเรียงความของ คุณครูออมทรัพย์ เป็นการสอนที่น่าสนใจโดยนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ทำให้นักเรียนตื่นตัว เกิดความภาคภูมิใจเรื่องที่จะเสนอ เกิดความสนุกสนาน และสร้างความเร้าใจให้เด็ก เมื่อเด็กนักเรียนมีพื้นฐานของการเรื่องที่จะเขียนเรียงความ มีการจัดการเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม ทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายหน้าชั้นเรียน มีการแลกประสบการณ์กัน และนำข้อมูลมาเขียนเรียงความ โดยครูสรุปขั้นตอนการเขียน
โดย พรทิภา แสงทับทิม (2012-05-19 20:54:02) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ฟังสื่อใจเรื่องของฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว ของคุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา มีวิธีการสอนที่น่าสนใจ ให้นักเรียนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน มีการแสดงความคิดเห็นและมีการนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอน ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เกิดความสนุกสนาน มีการให้หัวข้อกับนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน ทำให้นักเรียนได้ไปศึกษาจากของจริงค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย เบ็ญจา โกสุม (2012-05-27 13:27:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการได้แนวคิดในการสอนเขียนเรียงความสำหรับนักเรียน ด้วยการนำเรื่องที่ใกล้ตัวของนักเรียน
มาเขียน โดยให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่หน้าชั้นเรียน ให้นักเรียนไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างสมประสบการณ์ก่อนการเขียน สะสมประสบการณ์โดยจัดกิจกรรมกลุ่ม
ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วเตรียมนำเสนอหน้าชั้น
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นเมื่อให้เขียนเรียงความนักเรียนจะสามารถนำเอาความรู้ ประสบการณ์ที่สะสมมาเรียบเรียงเขียนเรียงความได้ดีขึ้น จะลองนำไปสอนบ้าง
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2012-05-28 15:07:50) [แสดงความคิดเห็น]
ถือได้ว่าการสอนของคุณครูเป็นการเรียนการสอนที่มีแบบแผนและขั้นตอนเป็นอย่างดี เพราะแต่ละอย่างทำให้นักเรียนได้รับความรู้ จากวิถีชีวิตจริง การค้นคว้าสืบค้นรวมถึงการแสดงความคิดเห็นของเด็กนักเรียนทำให้เป็นการฝึกด้านความคิดและการแสดงความคิดเห็น โดยถือได้ว่าเป็นการนำสิ่งต่างๆ ที่เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ลักษณะของการเขียนเรียงความทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆโดยเฉพาะการเขียนและการคิดได้เป็นอย่างดี
โดย พงศกร บุญมา (2012-05-29 11:59:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจุดประกายจากเรื่องใกล้ต้วซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอยู่แล้ว และยังมีกิจกรรมให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และระดมความรู้ ความคิดจากเพื่อนในกลุ่มทำให้นักเรียนมีข้อมูลที่จะนำไปเขียนเรียงความอยางหลากหลายซึ่งเป็นการสร้างความความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนก่อนที่จะเขียนเรียงความได้เป็นอย่างดี นักเรียนได้ใช้ทักษะการนำเสนอผลงานและการแสดงความคิดเห็นสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง
โดย จันทร์ทิพย์ จุนทการ (2012-05-30 05:59:29) [แสดงความคิดเห็น]
แนวทางการสอนเรียงความของคุณครู ใช้เป็นแนวทางการสอนนักเรียนให้รู้จักสังเกตสิ่งที่ใกล้ตัว เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้นัดเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย ตื่นเต้น เกิคความภาคภูมิใจ มีความสนุกสนาน นักเรียนได้ฝึกการคิด และแสดงความคิดเห็น และยังมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้่ การรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีข้อมูลที่จะนำไปเขียนเรียงความ สร้างความมั่นใจให้กับนักนักเรียนก่อนนำไปเขียนตามรูปแบบของเรียงความ
โดย นพวรรณ ไชยปันติ (2012-05-30 17:25:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีและสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนในชีวิตประจำวันได้มาก เพรราะทำให้เด็กเกิดทักษะในการเรียน ตื่นเต้น และสนใจในการเรียน
โดย วุฒิชาติ ไชยช่วย (2012-06-01 23:46:43)
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีและสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนในชีวิตประจำวันได้มาก เพรราะทำให้เด็กเกิดทักษะในการเรียน ตื่นเต้น และสนใจในการเรียน
โดย วุฒิชาติ ไชยช่วย (2012-06-01 23:46:44)
การฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว โดยคุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา เป็นแนวการสอนที่มีประโยชน์มาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกรายวิชา เน่ืองจากว่าในปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่านักเรียนยังขาดการฝึกฝนเร่ืองการเรียนอันเน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แหล่งข้อมูล ที่สามารถคัดลอกและส่งได้เลย การฝึกเขียนโดยการใช้ทักษะที่ดี สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนและนักเรียนสามารถฝึกได้จริงจะมีประโยชน์มากหากคุณครูได้นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป
โดย ภูวณัฐ โพธิ์งาม (2012-05-31 08:07:25) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนนเรียงความของ คุณครูออมทรัพย์ เป็นการสอนที่น่าสนใจโดยนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ทำให้นักเรียนตื่นตัว เกิดความภาคภูมิใจเรื่องที่จะเสนอ เกิดความสนุกสนาน และสร้างความเร้าใจให้เด็ก เมื่อเด็กนักเรียนมีพื้นฐานของการเรื่องที่จะเขียนเรียงความ มีการจัดการเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม ทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายหน้าชั้นเรียน มีการแลกประสบการณ์กัน และนำข้อมูลมาเขียนเรียงความ โดยครูสรุปขั้นตอนการเขียนและจากการที่ได้ฟังสื่อใจเรื่องของฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว ของคุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา มีวิธีการสอนที่น่าสนใจ ให้นักเรียนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน มีการแสดงความคิดเห็นและมีการนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอน ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เกิดความสนุกสนาน มีการให้หัวข้อกับนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน ทำให้นักเรียนได้ไปศึกษาจากของจริงค่ะ ขอบคุณค่ะ :tv15: :tv17: :tv17:
โดย ปาริชาติ เรือนวิน (2012-05-31 21:42:27) [แสดงความคิดเห็น]
การเขียนเรียงความเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ฝีกใช้ทักษะการเรียบเรียงความคิด โดยการถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ โดยมีการลำดับความคิดเป็นขั้นเป็นตอน การเตรียมข้อมูลความพร้อมที่ดีย่อมทำให้ผู้เรียนสามาถเรียนเรียงความได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการสำรวจตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นบองผู้เรียนในการเขียนเรียงความ จึงเปรียบเสมือนขั้นตอนแรกที่สำคัญ เพื่อเป็นพื้นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการรวบรวมเรียบเรียงความคิดในการเขียนเรียงความ
โดย สัมพันธ์ จูเภา (2012-06-02 02:45:53) [แสดงความคิดเห็น]
ครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา ได้เสนอแนวทางการเรียนการสอนเรียงความแก่นักเรียนที่อ่อนทักษะด้านภาษาไทย โดยนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สนุกสนาน และสร้างความสนใจให้เด็ก เมื่อเด็กสามารถมีพื้นฐานได้แล้ว การสอนเนื้อหาที่ไกลตัว และเพิ่มให้ยากขึ้น ด้วยการออกพื้นที่เพื่อศึกษาหาความรู้ แล้วรวบรวมมานำเสนอหน้าชั้นแล้วปูพื้นการฝึกเขียนเรียงความโดยการเล่าประสบการณ์ที่พบเห็นมาแล้วเชื่อมโยง เข้าสู่บทเรียนในการเขียนเรียงความที่มีคุณภาพ เป็นวิธีการสอนที่เกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างแท้จริง :tv12: :tv15:
โดย บงกชกาล อุ่นนันกาศ (2012-06-04 18:53:43) [แสดงความคิดเห็น]
ตอน ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว คุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา เป็นการฝึกทักษะด้านการเขียนเรียงความ ครูตั้งโจทย์ให้นักเรียนได้ศึกษาในเรื่องที่ใกล้ตัว แล้วออกพื้นที่ที่ต้องการศึกษา เสร็จแล้วรวบรวมมานำเสนอหน้าชั้น ทำให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก แบ่งปันความคิดเห็นในสิ่งที่ได้จากประสบการณ์ เกิดมุมมองใหม่ๆ จากการเรียนรู้จากสถานที่จริงเกิดประสบการณ์ตรง ก่อนที่ครูจะเข้าสู่บทเรียนในการเขียนเรียงความให้ถูกต้องเป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจดีค่ะ
โดย นฤมล กิจสกุณี (2012-06-05 13:30:37) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างความภาคภูมิใจความเป็นท้องถิ่น วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ คนที่ภาคภูมิใจในสิ่งเหล่านี้ จะรักบ้านเกิดเมืองนอน ไม่ทำร้ายกัน คนไม่หนีไปไหน ผมคิดว่าบ้านเมืองเราต้องสร้างส่วนนี้เอาไว้ ในฐานะเครื่องมือทางสังคม จากเครื่องมือทางวัฒนธรรมเหล่านี้เอง เมื่อเห็นรากเหง้าความเป็นมา เกิดความร่วมมือร่วมใจของผู้คน สามารถเกิดผลที่ตามมาได้อีกอเนกอนันต์ ไม่ว่าจะเป็นการ เอาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาธรรมชาติในท้องถิ่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ก็ย่อมได้ทั้งนั้น"แนวทางการสอนเรียงความของคุณครู ใช้เป็นแนวทางการสอนนักเรียนให้รู้จักสังเกตสิ่งที่ใกล้ตัว เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้นัดเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย ตื่นเต้น เกิคความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
โดย เอกสิทธิ์ มุลคุตร (2012-06-06 12:12:01) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างความภาคภูมิใจความเป็นท้องถิ่น วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ คนที่ภาคภูมิใจในสิ่งเหล่านี้ จะรักบ้านเกิดเมืองนอน ไม่ทำร้ายกัน คนไม่หนีไปไหน ผมคิดว่าบ้านเมืองเราต้องสร้างส่วนนี้เอาไว้ ในฐานะเครื่องมือทางสังคม จากเครื่องมือทางวัฒนธรรมเหล่านี้เอง เมื่อเห็นรากเหง้าความเป็นมา เกิดความร่วมมือร่วมใจของผู้คน สามารถเกิดผลที่ตามมาได้อีกอเนกอนันต์ ไม่ว่าจะเป็นการ เอาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาธรรมชาติในท้องถิ่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ก็ย่อมได้ทั้งนั้น"แนวทางการสอนเรียงความของคุณครู ใช้เป็นแนวทางการสอนนักเรียนให้รู้จักสังเกตสิ่งที่ใกล้ตัว เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้นัดเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย ตื่นเต้น เกิคความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
โดย เอกสิทธิ์ มุลคุตร (2012-06-06 12:12:04) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว คุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา
เป็นการเรียนการสอนเรียงความแก่นักเรียนที่อ่อนทักษะด้านภาษาไทย ของ คุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ โรงเรียน หนองขามวิทยา จังหวัด ชัยภูมิ โดยนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สนุกสนาน และสร้างความสนใจให้เด็ก เมื่อเด็กสามารถมีพื้นฐานได้แล้ว การสอนเนื้อหาที่ไกลตัว และเขยิบให้ยากขึ้นอีกนิด ก็เป็นไปได้ ถือได้ว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เด็กสามารถทำได้เพราะเป็นเรื่องที่เด็กมีความรู้เรื่องนั้น การเรียงความไม่ใช้เรื่องยากเลย เมื่อเด็กทำได้ทำให้มีกำลังใจ ที่จะสืบค้นเสาะแสวงหา ยอดเยี่ยมมาก ๆ ค่ะ
โดย แพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์ (2012-06-07 09:25:35) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูอนโดยนำเรื่องใกล้ตัวนำมาประยุต์ใช้ในการสอนการเขียนเรียงความเป็นการฝึกทักษะ และเป็นการปูพื้นฐานความรู้ให้มีขึ้นกับเด็กเพื่อที่จะได้ใช้สอนในเนื้อหาสาระที่ยากขึ้นกว่าเดิม และทำให้เด็กมีความสนุกสนานในการ ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ทำให้นักเรียนตื่นตัว เกิดความภาคภูมิใจเรื่องที่จะเสนอ เกิดความสนุกสนาน และสร้างความเร้าใจให้เด็ก เรียนการสอน เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจและน่าชมเชยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นที่อยู่ต่างกันในแต่ละพื้นที่ นักเรียนสามารถฝึกได้จริงจะมีประโยชน์มากหากคุณครูได้นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป
โดย ปิ่นทอง ไชยวาปิน (2012-07-09 10:49:46) [แสดงความคิดเห็น]
ตอน ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว คุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา เป็นการฝึกทักษะด้านการเขียนเรียงความ ครูตั้งโจทย์ให้นักเรียนได้ศึกษาในเรื่องที่ใกล้ตัว แล้วออกพื้นที่ที่ต้องการศึกษา เสร็จแล้วรวบรวมมานำเสนอหน้าชั้น ทำให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก แบ่งปันความคิดเห็นในสิ่งที่ได้จากประสบการณ์ เกิดมุมมองใหม่ๆ จากการเรียนรู้จากสถานที่จริงเกิดประสบการณ์ตรง ก่อนที่ครูจะเข้าสู่บทเรียนในการเขียนเรียงความให้ถูกต้องเป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจดีค่ะ
โดย กรกมล ทองเปี้ย (2012-07-15 13:28:03) [แสดงความคิดเห็น]
ตอน ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว คุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา เป็นการฝึกทักษะด้านการเขียนเรียงความ ครูตั้งโจทย์ให้นักเรียนได้ศึกษาในเรื่องที่ใกล้ตัว แล้วออกพื้นที่ที่ต้องการศึกษา เสร็จแล้วรวบรวมมานำเสนอหน้าชั้น ทำให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก แบ่งปันความคิดเห็นในสิ่งที่ได้จากประสบการณ์ เกิดมุมมองใหม่ๆ จากการเรียนรู้จากสถานที่จริงเกิดประสบการณ์ตรง ก่อนที่ครูจะเข้าสู่บทเรียนในการเขียนเรียงความให้ถูกต้องเป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจดีค่ะ
โดย กรกมล ทองเปี้ย (2012-07-15 13:29:18) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นเทคนิคการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจมาก "ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว " ของคุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวบ์ โรงเรียนหนองขามวิทยา จ.ชัยภูมิ ที่นำอาชีพการทำนา ถือว่าเป็นอาชีพที่ใกล้ตัวนักเรียน เป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน นำมาเป็นข้อมูลความจริงปูพื้นให้นักเรียนฝึกเขียนเรียงความ โดยนำนักเรียนออกไปสัมผัสชีวิตชาวนานอกห้องเรียนได้พบปะถามจากชาวนาตัวจริงถึงข้อมูลที่จะนำมาเขียนในห้องเรียน ทำให้นักเรียนสนุกที่ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง มีส่วนทำให้สร้างสรรค์ผลงานออกมาดี
โดย พิมพิลา บุญเลิศ (2012-07-24 16:33:08) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นเทคนิคการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจมาก "ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว " ของคุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวบ์ โรงเรียนหนองขามวิทยา จ.ชัยภูมิ ที่นำอาชีพการทำนา ถือว่าเป็นอาชีพที่ใกล้ตัวนักเรียน เป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน นำมาเป็นข้อมูลความจริงปูพื้นให้นักเรียนฝึกเขียนเรียงความ โดยนำนักเรียนออกไปสัมผัสชีวิตชาวนานอกห้องเรียนได้พบปะถามจากชาวนาตัวจริงถึงข้อมูลที่จะนำมาเขียนในห้องเรียน ทำให้นักเรียนสนุกที่ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง มีส่วนทำให้สร้างสรรค์ผลงานออกมาดี
โดย พิมพิลา บุญเลิศ (2012-07-24 16:34:29) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นเทคนิคการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจมาก "ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว " ของคุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวบ์ โรงเรียนหนองขามวิทยา จ.ชัยภูมิ ที่นำอาชีพการทำนา ถือว่าเป็นอาชีพที่ใกล้ตัวนักเรียน เป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน นำมาเป็นข้อมูลความจริงปูพื้นให้นักเรียนฝึกเขียนเรียงความ โดยนำนักเรียนออกไปสัมผัสชีวิตชาวนานอกห้องเรียนได้พบปะถามจากชาวนาตัวจริงถึงข้อมูลที่จะนำมาเขียนในห้องเรียน ทำให้นักเรียนสนุกที่ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง มีส่วนทำให้สร้างสรรค์ผลงานออกมาดี
โดย พิมพิลา บุญเลิศ (2012-07-24 16:34:29) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นเทคนิคการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจมาก "ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว " ของคุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวบ์ โรงเรียนหนองขามวิทยา จ.ชัยภูมิ ที่นำอาชีพการทำนา ถือว่าเป็นอาชีพที่ใกล้ตัวนักเรียน เป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน นำมาเป็นข้อมูลความจริงปูพื้นให้นักเรียนฝึกเขียนเรียงความ โดยนำนักเรียนออกไปสัมผัสชีวิตชาวนานอกห้องเรียนได้พบปะถามจากชาวนาตัวจริงถึงข้อมูลที่จะนำมาเขียนในห้องเรียน ทำให้นักเรียนสนุกที่ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง มีส่วนทำให้สร้างสรรค์ผลงานออกมาดี
โดย พิมพิลา บุญเลิศ (2012-07-24 16:34:29) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นเทคนิคการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจมาก "ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว " ของคุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวบ์ โรงเรียนหนองขามวิทยา จ.ชัยภูมิ ที่นำอาชีพการทำนา ถือว่าเป็นอาชีพที่ใกล้ตัวนักเรียน เป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน นำมาเป็นข้อมูลความจริงปูพื้นให้นักเรียนฝึกเขียนเรียงความ โดยนำนักเรียนออกไปสัมผัสชีวิตชาวนานอกห้องเรียนได้พบปะถามจากชาวนาตัวจริงถึงข้อมูลที่จะนำมาเขียนในห้องเรียน ทำให้นักเรียนสนุกที่ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง มีส่วนทำให้สร้างสรรค์ผลงานออกมาดี
โดย พิมพิลา บุญเลิศ (2012-07-24 16:34:30) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นเทคนิคการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจมาก "ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว " ของคุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวบ์ โรงเรียนหนองขามวิทยา จ.ชัยภูมิ ที่นำอาชีพการทำนา ถือว่าเป็นอาชีพที่ใกล้ตัวนักเรียน เป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน นำมาเป็นข้อมูลความจริงปูพื้นให้นักเรียนฝึกเขียนเรียงความ โดยนำนักเรียนออกไปสัมผัสชีวิตชาวนานอกห้องเรียนได้พบปะถามจากชาวนาตัวจริงถึงข้อมูลที่จะนำมาเขียนในห้องเรียน ทำให้นักเรียนสนุกที่ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง มีส่วนทำให้สร้างสรรค์ผลงานออกมาดี
โดย พิมพิลา บุญเลิศ (2012-07-24 16:34:30) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการนำเรื่องใกล้ตัวมาใช้ในการสอนเรียงความ เป็นแนวทางที่น่าสนใจ เนื่องจากไม่ต้องลงทุนมาก มีอยู่ในชุมชนของนักเรียนซึ่งพวกเขาคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก ทำให้เข้าใจได้ง่าย มองเห็นสำคัญและเห็นคุณค่าที่ได้ศึกษาจากประสบการณ์จริง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นการประยุกต์ใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม ทำให้บุคคลในชุมชนภูมิใจในตนเองทีได้ถ่ายทอดความรู้ ความคิดของท่านให้แก่บุตรหลาน นักเรียนเรียนด้วยความตั้งใจ กล้าแสดงออก เป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมมาก
โดย ประพิศ พรมศิลา (2012-07-24 18:38:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่เป็นรูปธรรมมากค่ะ ชอบแนวคิดวิธีการสอนของคุณครูออมทรัพย์ เพราะนอกจากจะได้วิธีการเขียนเรียงความที่ถูกต้องแล้ว การจัดการเรียนการสอนของคุณครูยังสามารถบูรณาการสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ นอกจากนี้การสอนจากสิ่งที่ใหล้ตัวนักเรียนยังสามารถปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึก รัก และภูมิใจในท้องถิ่นของตนและเห็นความสำคัญของอาชีพในชุมชน ขออนุญาตนำเอาเทคนิควิธีการสอนของคุณครูไปปรับใช้ในห้องเรียนด้วยนะคะ เพราะตอนนี้กำลังคิดหาวิธีอยู่ว่าจะสอนการเขียนเรียงความอย่างไร จึงจะได้รูปแบบที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ท้าทายและไม่น่าเบื่อสำหรับนักเรียน
โดย ลัดดา ธนะภูมิชัย (2012-07-24 20:17:40) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนการฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัวอของคุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ เป็นแนวคิดที่ให้เด็กได้ค้นหาข้อมูลจากเรื่องใกล้ตัว เรื่องที่เด็กมีความรู้ นำมาเชื่อมโยงกับการเขียนเรียงความ โดยใช้ข้อมูลเดิม บวกกับข้อมูลที่นักเรียนไปหาเพิ่มเติมมาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีข้อมูลมากขึ้น จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีการทำนาของคนไทยก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และเป็นการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาแล้วนำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทำให้นักเรียนมีข้อมูลมากขึ้นและเขียนเรียงความได้ดี
โดย นงลักษณ์ กลิ่นหอม (2012-07-25 20:18:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมการสนอของคุณครูออมทรัพย์แล้ว ประทับใจในแนวคิดการออกแบบการสอนของครู เพราะครูมีขั้นตอนการสอนที่ชัดเจน นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการสอน มีการให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลในตัวของนักเรียนอันจะเป็นพื้นฐานในการเขียนเรียงความ ทั้งการศึกษาค้นคว้าจากตำรา อินเตอร์เน็ต และการศึกษาค้นคว้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งทุกอย่างที่นักเรียนไปศึกษาค้นคว้ามานั้นนอกจากจะเป็นองค์ความรู้ด้านข้อมูลของการเขียนเรียงความแล้ว ยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ตระหนักเห็นความสำคัญของชาวนา และที่สำคัญตรงตามจุดประสงค์ของการสอนเลยคือ นักเรียนมีข้อมูลในการเขียนเรียงความ และสามารถเขียนเรียงความได้มี และง่ายยิ่งขึ้น ดิฉันจะนำเทคนิคการสอนของคุณครูไปใช้กับนักเรียน ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครู และขอบคุณคุณครูออมทรัพย์ที่ถ่ายทอดเทคนิคดี ๆ ให้เพื่อนร่วมวิชาชีพได้นำไปใช้ ขอบคุณมากค่ะ
โดย ปรางทอง แก้วเหล่ายูง (2012-07-29 12:07:38) [แสดงความคิดเห็น]
ครูได้เสนอแนวทางการเรียนการสอนเรียงความแก่นักเรียนที่อ่อนทักษะด้านภาษาไทย โดยนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สนุกสนาน และสร้างความสนใจให้เด็ก เมื่อเด็กสามารถมีพื้นฐานได้แล้ว การสอนเนื้อหาที่ไกลตัว และเพิ่มให้ยากขึ้น ด้วยการออกพื้นที่เพื่อศึกษาหาความรู้ แล้วรวบรวมมานำเสนอหน้าชั้นแล้วปูพื้นการฝึกเขียนเรียงความโดยการเล่าประสบการณ์ที่พบเห็นมาแล้วเชื่อมโยง เข้าสู่บทเรียนในการเขียนเรียงความที่มีคุณภาพ
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-08-01 21:21:16) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนนเรียงความของ คุณครูออมทรัพย์ เป็นการสอนที่น่าสนใจโดยนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ทำให้นักเรียนตื่นตัว เกิดความภาคภูมิใจเรื่องที่จะเสนอ เกิดความสนุกสนาน และสร้างความเร้าใจให้เด็ก เมื่อเด็กนักเรียนมีพื้นฐานของการเรื่องที่จะเขียนเรียงความ มีการจัดการเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม ทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายหน้าชั้นเรียน มีการแลกประสบการณ์กัน และนำข้อมูลมาเขียนเรียงความ โดยครูสรุปขั้นตอนการเขียนและจากการที่ได้ฟังสื่อใจเรื่องของฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว ของคุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา มีวิธีการสอนที่น่าสนใจ ให้นักเรียนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน มีการแสดงความคิดเห็นและมีการนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอน ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เกิดความสนุกสนาน มีการให้หัวข้อกับนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน ทำให้นักเรียนได้ไปศึกษาจากของจริงค่ะการสร้างความภาคภูมิใจความเป็นท้องถิ่น วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ คนที่ภาคภูมิใจในสิ่งเหล่านี้ จะรักบ้านเกิดเมืองนอน ไม่ทำร้ายกัน คนไม่หนีไปไหน ผมคิดว่าบ้านเมืองเราต้องสร้างส่วนนี้เอาไว้ ในฐานะเครื่องมือทางสังคม จากเครื่องมือทางวัฒนธรรมเหล่านี้เอง เมื่อเห็นรากเหง้าความเป็นมา เกิดความร่วมมือร่วมใจของผู้คน สามารถเกิดผลที่ตามมาได้อีกอเนกอนันต์ ไม่ว่าจะเป็นการ เอาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาธรรมชาติในท้องถิ่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ก็ย่อมได้ทั้งนั้น"แนวทางการสอนเรียงความของคุณครู ใช้เป็นแนวทางการสอนนักเรียนให้รู้จักสังเกตสิ่งที่ใกล้ตัว เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้นัดเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย ตื่นเต้น เกิคความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-08-03 19:18:18) [แสดงความคิดเห็น]
การเขียนเรียงความเป็นการสรุปเรื่องากการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดียิ่ง แสดงถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ของนักเรียนที่ยอดเยี่ยมยิ่ง แต่ส่วนมากนักเรียนค่อนข้างเห็นว่าเป็นเรื่องยากในการเขียน copy ลำบาก แต่เทคนิคที่คุณครูนำมาใช้นี้แสดงให้เห็นว่าคุณครูได้ปลูกฝังเจตคติที่ดีมนการเขียนเรียงความเพราะให้นักเรียนเขียนจากเรื่องใกล้ตัว ซึ่งทำให้การผุกเรื่องราวต่างๆสามารถทำได้ง่าย เมื่อเกิดเจตคติที่ดีแล้ว การเริ่มสร้างสรรค์เรื่องราวต่างๆก็ทำได้ไม่ลำบาก ที่น่าชื่นชมกว่านั้นคือการปลูกฝังเรื่องรักถิ่นฐานบ้านเกิดนักเรียได้วึมทราบถึงคุณค่าของภูมิปัญญาหรืออาชีพในท้องถิ่นไม่หลงลืมวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นการสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีควาสุขที่ดียิ่ง ควรได้รบการเผยแพร
โดย บังอร แสงวงค์ (2012-08-04 21:42:16) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจมาก "ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว " ของคุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวบ์ โรงเรียนหนองขามวิทยา จ.ชัยภูมิ ขอชื่นชมครุที่นำสิ่งต่างๆที่ใกล้ตัวเด้กมาสอน การสอนหนังสือจากสิ่งใกล้ตัว จะทำให้เด็กเห็นภาพและเกิดกระบวนการเรียนรู้ อีกทั้งเข้าใจในเนื้อหาและบทเรียนมากยิ่งขึ้น...
โดย ประจักษ์ น้อยเหนื่อย (2012-08-28 10:44:48) [แสดงความคิดเห็น]
จุดเด่นของรายการนี้การสอนให้นักเรียนรู้จักสืบค้นข้อมูลจากหลากหลายทางเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ นักเรียนสามารถใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูที่หลายหลาย นอกจากนี้การที่ให้นักเรียนไปสอบถามบุคคลในชุมชนทำให้ชุมชนรับรู้ถึงการเรียนการสอนของโรงเรียน ผู้ปกครองในชุมชนมีส่วในการเรียนการสอนของโรงเรียน นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
โดย พรหมมาศ แสงพลอย (2012-10-03 11:40:57) [แสดงความคิดเห็น]
จุดเด่นของรายการนี้การสอนให้นักเรียนรู้จักสืบค้นข้อมูลจากหลากหลายทางเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ นักเรียนสามารถใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูที่หลายหลาย นอกจากนี้การที่ให้นักเรียนไปสอบถามบุคคลในชุมชนทำให้ชุมชนรับรู้ถึงการเรียนการสอนของโรงเรียน ผู้ปกครองในชุมชนมีส่วในการเรียนการสอนของโรงเรียน นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
โดย พรหมมาศ แสงพลอย (2012-10-03 11:46:04) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อง ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว คุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา มีประโยชน์มากค่ะ เพราะนักเรียนบางคนจะบ่นเวลาที่ครูให้เขียนเรียงความ ว่า เขียนไม่ได้ คิดไม่ออก ซึ่งถ้านักเรียนหาความรู้ด้วยการศึกษาเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดีก็จะสามารถเขียนเรียงความได้
โดย สุมนทิพย์ เลิศนพรัตน์วงศ์ (2012-10-22 16:12:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องใกล้ตัว นักเรียนได้นำข้อมูลที่สืบค้น เรียนรู้จากสถานที่จริงมาเรียบเรียงและนำเสนอ นอกจากนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงแล้ว ยังสามารถฝึกทักษะการคิด การเขียน และการนำเสนอทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานค่ะ :tv17:
โดย สมบูรณ์ สิงหรา (2012-10-27 23:30:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเลยคะเพราะเป็นการนำเรื่องราวที่ใช้ในชีวิตมาบูรณาการณ์กับการสอนทำให้เด็กๆๆสามารถเรียนรู้ได้จริงจากชีวิตจริง :tv09:
โดย ภาวนา สุวรรณพุทธรัก (2012-11-18 21:45:22) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้า นางสาวเกศวรินทร์ รักมิตร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มีความประทับใจและชื่นชอบ การสอนโดยนำเรื่องใกล้ตัวนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนการเขียนเรียงความเป็นการฝึกทักษะ และเป็นการปูพื้นฐานความรู้ให้มีขึ้นกับเด็กเพื่อที่จะได้ใช้สอนในเนื้อหาสาระที่ยากขึ้นกว่าเดิม และทำให้เด็กมีความสนุกสนานในการเรียนการสอน มีวิธีการสอนที่น่าสนใจ ให้นักเรียนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน มีการแสดงความคิดเห็นและมีการนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอน ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น การรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีข้อมูลที่จะนำไปเขียนเรียงความ สร้างความมั่นใจให้กับนักนักเรียนก่อนนำไปเขียนตามรูปแบบของเรียงความ :tv17:
โดย เกศวรินทร์ รักมิตร (2013-01-02 14:15:53) [แสดงความคิดเห็น]
ครูไม่ใช่ผู้ให้เพียงอย่างเดียว แต่ครูคือผู้แนะนำด้วย นี่คือครูพันธุ์ใหม่เลยครับ ให้นักเรียนได้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยเฉพาะได้เรียนรู้ในเรื่องใกล้ตัวก็จะทำให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถเรียบเรียงความคิด เขียนออกมาเป็นเรียงความได้ รู้สึกทึ่งมากครับในวิธีการสอน ผมก็เป็นครูภาษาไทยคนหนึ่ง ได้เห็นวิธีการสอนของคุณครู ผมก็จะได้เอาเป็นแบบอย่าง จะได้นำไปฝึกให้แก่นักเรียน ให้รู้จักคิด ค้นคว้า และนำเสนอ ผมขอชื่นชมคุณครูอย่างจริงใจ ที่ได้ถ่ายทอดตัวอย่างดีๆ ครับ
โดย วรเวช ว่องศิริ (2013-03-30 23:35:19) [แสดงความคิดเห็น]
ได้แนวคิดไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สอนวิชาภาษาไทย แต่ก็ยังมีวิญญาณครูภาษาไทยอยู่ เป็นการฝึกให้นักเรียนได้คิดได้เขียนอย่างมีขั้นตอน ไม่ยาก นักเรียนทุกคนสามารถเขียนได้เล่าได้อย่างง่ายๆ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว เมื่อฝึกได้ระยะหนึ่ง ก็จะเพิ่มระดับความยากขึ้นไป ขอบคุณคุณครูออมทรัพย์คะ ที่แนวคิดวิธีสอนทีดี เป็นแบบอย่างได้
เมื่อก่อนเคยสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เคยพานักเรียนไปดูทุ่งนาใกล้โรงเรียน นักเรียนชอบมากตื่นเต้น
แล้วกลับมาให้นักเรียนวาดภาพที่เขาพบเห็น ห้องอื่นอยากไปบ้าง ก็แนะนำว่าให้ครูประจำชั้นพาไป
โดย ลำพรวน บัวเผียน (2013-04-01 15:06:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรทัศน์ครู ตอน ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว ของคุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ เป็นการเรียนการสอนเรียงความแก่นักเรียนที่อ่อนทักษะด้านภาษาไทย โดยนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สนุกสนาน และสร้างความสนใจให้เด็ก เมื่อเด็กสามารถมีพื้นฐานได้แล้ว การสอนเนื้อหาที่ไกลตัว และเขยิบให้ยากขึ้นอีกนิด ก็เป็นไปได้ :tv15:
โดย ศักดิ์ชัย พันธุ์แตง (2013-04-07 16:11:02) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรทัศน์ครู ตอน ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว ของคุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ เป็นการเรียนการสอนเรียงความแก่นักเรียนที่อ่อนทักษะด้านภาษาไทย โดยนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สนุกสนาน และสร้างความสนใจให้เด็ก เมื่อเด็กสามารถมีพื้นฐานได้แล้ว การสอนเนื้อหาที่ไกลตัว และเขยิบให้ยากขึ้นอีกนิด ก็เป็นไปได้ :tv15:
โดย ศักดิ์ชัย พันธุ์แตง (2013-04-07 16:11:05) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรทัศน์ครู ตอน ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว ของคุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ เป็นการเรียนการสอนเรียงความแก่นักเรียนที่อ่อนทักษะด้านภาษาไทย โดยนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สนุกสนาน และสร้างความสนใจให้เด็ก เมื่อเด็กสามารถมีพื้นฐานได้แล้ว การสอนเนื้อหาที่ไกลตัว และเขยิบให้ยากขึ้นอีกนิด ก็เป็นไปได้ :tv15:
โดย ศักดิ์ชัย พันธุ์แตง (2013-04-07 16:11:06) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรทัศน์ครู ตอน ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว ของคุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ เป็นการเรียนการสอนเรียงความแก่นักเรียนที่อ่อนทักษะด้านภาษาไทย โดยนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สนุกสนาน และสร้างความสนใจให้เด็ก เมื่อเด็กสามารถมีพื้นฐานได้แล้ว การสอนเนื้อหาที่ไกลตัว และเขยิบให้ยากขึ้นอีกนิด ก็เป็นไปได้ :tv15:
โดย ศักดิ์ชัย พันธุ์แตง (2013-04-07 16:11:12) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv