thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2052
Rate :
 3
ความยาว : 14.00 นาที | Online : 2012-04-13  
    พิธีกรรุ่นเยาว์ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  
    เป็นการจัดการชั้นเรียนภาษาไทย ของ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีช่วงเวลาในการให้ความรู้เด็กได้ไม่เพียงพอ จึงนำเด็กที่มีทักษะในการพูดที่โดดเด่นมาพัฒนาเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กที่มีแววในการพูดได้มีโอกาสเพิ่มเติมทักษะของตนเองให้มากขึ้น และโรงเรียนยังสามารถนำศักยภาพของเด็กที่ได้รับการฝึกฝนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนได้อีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม

 
 
ชมตอนพิธีกรรุ่นเยาว์แล้วรู้สึกชื่นชมครูวรรณศรี ซื่อตรง มาก เพราะครูเป็นนักพูดและนักสอนพูดที่ยอดเยี่ยมมาก การสอนของครูมีลำดับขั้นตอนชัดเจน ครูเริ่มสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากพูดเก่ง โดยนำตัวอย่างของนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ มากระตุ้นให้เด็กคิดว่า พี่ เพื่อน น้อง ยังเป็นนักพูดที่ดีได้ แล้วเขาจะเป็นไม่ได้หรือ จากนั้นครูวรรณศรีจะเริ่มที่การฝึกบุคลิก ฝึกการใช้อุปกรณ์ประกอบการพูดมีทั้งการสาธิตให้ดูและให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ การสอนพูดเป็นเรื่องของทักษะ ที่นักเรียนต้องฝึกฝน ครูได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกอย่างกว้างขวาง มีการบูรณาการทุกทักษะทั้งฟัง พูด อ่านเขียน อย่างกลมกลืน เด็กๆมีความกระตือรือร้นและกล้าแสดงออก ได้ทำงานร่วมกัน ได้แสดงความคิด นับเป็นการสอนทีน่าสนใจ และน่านำไปฝึกนักพูดได้ดีทีเดียว
โดย พิสูจน์ ใจเที่ยงกุล (2012-05-06 20:01:42) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมชมรมนักพูดรุ่นเยาว์ค่ะ ทำให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านการพูดได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นักพูดที่ดี ที่สำคัญคุณครูก็เป็นนักพูดเสริมแรงที่ดีและใช้ภาษาไทยชัดเจนดีมากค่ะเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเด็กๆเลยค่ะ นอกจากนี้ครูได้เสริมองค์ประกอบที่สำคัญต่อการพูดในฐานะพิธีกรซึ่งนักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน หรือการศึกษาต่อในอนาคต ชื่นชมที่ครูใส่ใจในรายละเอียด อีกทั้งมีการใช้กระบวนการฝึกเป็นกลุ่มทำให้เด็กๆ สนุก และเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ชอบค่ะ อยากเห็นเด็กไทยพูดภาษาไทยชัดเจน พูดถูกกาลเทศะ และเป็นคนรุ่นใหม่ที่มั่นใจในตนเอง :tv18: :tv18: :tv18:
โดย รุจิดา สุขใส (2012-05-09 16:31:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเทคนิคการพูดมาสู่ห้องเรียน โดยยกตัวอย่างนักพูดน้อย รุ่นพี่ รุ่นน้อง เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความต้องการที่จะเป็นนักพูดตามแบบอย่าง จากนั้นแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ในการพูดให้นักเรียนฟัง นับว่าเป็นการใช้เทคนิคสุดยอดมาก สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ เยี่ยมมากๆ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วันเพ็ญ พานพิกุล (2012-05-09 17:08:30) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรมนักพุดรุ่นเยาว์ ทำได้ดีมากค่ะ เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการพูด สู่การเป็นนักพูดมืออาชีพ กระบวนการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการสาธิต มีการฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้สื่ออุปกรณ์จริง และใช้สถานการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติจึงทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ ตั้งใจเรียนและพัฒนาทักษะการพูดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งใช้เทคนิครุ่นพี่ รุ่นน้องเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เกิดแรงจูงใจ มีต้นแบบที่ดี มีการบูรณาการทั้งทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
สามารถนำไปใช้ในชีวืิตประจำวันได้จริง สุดยอดมาก
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2012-05-10 13:15:53) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องของการจัดการฑูตร่นเยาว์ซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมกสำหรับในเรื่องของการการรู้จักการส่งเสิรมด้านการฑูตถือว่าเป็นเรื่องของมืออาชีพจากในเรื่องของหารจัดระเบียบการเรียนการสอนจะมีทั้งเรื่องของการสาธิตมีการฝึกปฎิบัติได้ในเรื่องของการใช้สื่อปุปกรณืจริงและสามารถใช้สถานการณ์จริงในด้านการฝึกปฏิบัติทำให้นักเรียนมีควาะมีความกระตือรือร้นมีความสนใจในการเรียนทำให้เกิดทักษะและเกิดกระบวนการสามารถนำไปใช้ได้ในชิตจริงไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังการพูดการการอ่านและการเขียน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-14 10:22:00) [แสดงความคิดเห็น]
พิธีกรรุ่นเยาว์ ของคุณครูวรรณศรี ซื่อตรง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปภัมถ์ จังหวัดเชียงใหม่ิิ ได้ฝึกนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณครูวรรณศรีได้เห็นแววนักเรียนที่พูดดี แล้วเปิดชมรมเพื่อฝึกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านการพูด โดยฝึกตามขั้นตอนด้านบุคลิกภาพ ฝึกการเดิน การนั่ง การยืน การใช้ไมโครโฟน นับว่าเป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก เป็นการสร้างความมั่นใจในการพูดให้กับนักเรียน
โดย อรวรรณ คงปาน (2012-05-14 18:42:56) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนเรื่อง พิธีกรรุ่นเยาว์ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านการพูดให้มีการฝึกฝนและเป็นที่ยกย่องในการเป็นพิธีกร และมีชุมนุมนักพูด คุณครูสอนด้านบุคลิกภาพภายในและภายนอก แบ่งขั้นตอนในการพูดซึ่งเริ่มจากการออกเสียงที่ชัดเจนโดยการฝึกเป็นกลุ่ม ซึ่งจะทำให้นักเรียนทราบข้อบกพร่องของตนเอง และได้รับทราบตัวอย่างที่ดีจากเพื่อน เป็นเทคนิคการสอนที่น่าชื่นชมมากค่ :tv18:
โดย ชุติมา ลายทอง (2012-05-17 10:33:15) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะเมื่อเด็กเข้าใจก็ทำให้บรรยากาศในการเรียนรู้น่าสนใจขึ้นค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2012-05-17 20:47:08) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมรายการโทรทัศน์ครู ตอน พิธีกรรุ่นเยาว์ โดยคุณครูวรรณศรี ซื่อตรง แล้วก็ต้องบอกคำเดียวว่าสุดยอดค่ะ เก่งมากทั้งคุณครูและนักเรียน โดยเฉพาะคุณครูวรรณศรี ซื่อตรง มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก เป็นขั้นเป็นตอน เป็นลำดับขั้น มีการเตรียมการสอนที่ดีมาก สื่อการสอนก็ทำได้ดีมากเช่นกันเพราะเป็นตัวอย่างจากรุ่นพี่และรุ่นน้องของนักเรียนเอง ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกท้าทายว่าเพื่อนหรือรุ่นพี่ รุ่นน้องทำได้ นักเรียนก็น่าจะทำได้เช่นกัน แบบฝึกและเอกสารประกอบการสอนของคุณครูก็จัดทำได้ดีมากค่ะ อีกทั้งคุณครูวรรณศรีเองก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากสำหรับนักเรียนด้วย ไม่ว่าจะเป็นการพูด อักขระชัดเจนมาก คำควบกล้ำไม่พลาดเลย บุคลิกก็ดี ต้องนับถือคุณครูจริงๆค่ะ ที่กล้าพูดเช่นนี้เพราะเป็นครูภาษาไทยมาได้ ๑ เทอม (ด้วยเหตุผลกลใดก็ไม่ทราบ อาจเพราะชะตาชีวิต) พบว่าในการฝึกทักษะทางภาษาให้กับนักศึกษาของดิฉันเอง ฟัง พูด อ่าน เขียน กิจกรรมการพูดนี่แหล่ะค่ะที่คิดว่ายากที่สุด และนักศึกษาให้ความร่วมมือน้อยที่สุด แต่มาวันนี้ได้เห็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็จะขออนุญาตนำเทคนิคของคุณครูไปประยุกต์ใช้ค่ะ ขอบพระคุณนะคะ อ้อ...แถมอีกนิด ดูรายการตอนนี้แล้วแอบปลื้มเป็นพิเศษ เพราะ "ซื่อตรง" เนี่ย เป็นนามสกถลเดิมของดิฉันก่อนแต่งงานด้วยนะคะ พอเห็นมีคนตระกูลนี้ เก่งๆ ก็เลยแอบภูมิใจ ทั้งที่อาจบังเอิญเหมือนกันก็ตาม 555555 :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-05-18 23:47:04) [แสดงความคิดเห็น]
พิธีกรรุ่นเยาว์ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ฝึกฝนเด็กที่มีทักษะในการพูดที่โดดเด่นมาพัฒนาเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กที่มีแววในการพูดได้มีโอกาสเพิ่มเติมทักษะของตนเองให้มากขึ้น และโรงเรียนยังสามารถนำศักยภาพของเด็กที่ได้รับการฝึกฝนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนได้อีกด้วย และควรส่งเสริเข้าร่วมการแข่งในระดับสูงขึ้นไป สามารถรับงานเสริมเกี่ยวกับพิธีกรในงานต่างๆได้อีกด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ธิดารัตน์ ประสมสุข (2012-05-19 16:00:55) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์จัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพิ่มพูนให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะของตนเองให้มากขึ้น และยังสามารถนำศักยภาพของเด็กจากการเรียนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี โดยสร้างพิธีกรรุ่นเยาว์ ฝึกพูดจนพูดเก่ง และยังต่อยอดถึงรุ่นน้องโดยเป็นตัวอย่างที่ดี เมื่อชมแนวคิดและวิธีการจัดกิจกรรมแล้วจะนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนขอบคุณครูและนักเรียนทุกคนที่เป็นแบบอย่างผ่านจอtvครูมาฝากนะคะ :tv15: :tv17: :tv18:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-05-19 20:29:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณที่ได้ส่งเสริมนักเรียนให้สามารถแสดงออกอย่างเต็มความสามารถ จนประสบผลสำเร็จอย่างงดงามครับ
โดย ธีระศักดิ์ โพธินาม (2012-05-19 22:58:49) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนเรื่อง พิธีกรรุ่นเยาว์ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านการพูดให้มีการฝึกฝนและเป็นที่ยกย่องในการเป็นพิธีกร และมีชุมนุมนักพูด คุณครูสอนด้านบุคลิกภาพภายในและภายนอก แบ่งขั้นตอนในการพูดซึ่งเริ่มจากการออกเสียงที่ชัดเจนโดยการฝึกเป็นกลุ่ม ควรส่งเสริเข้าร่วมการแข่งในระดับสูงขึ้นไปทำให้นักเรียนทราบข้อบกพร่องของตนเอง และได้รับทราบตัวอย่างที่ดีจากเพื่อน เป็นเทคนิคการสอนที่น่าชื่นชมมาก
โดย จามจุรี หาดสาร (2012-05-20 16:06:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมกสำหรับในเรื่องของการการรู้จักการส่งเสิรมด้านการฑูตถือว่าเป็นเรื่องของมืออาชีพจากในเรื่องของหารจัดระเบียบการเรียนการสอนจะมีทั้งเรื่องของการสาธิตมีการฝึกปฎิบัติได้ในเรื่องของการใช้สื่ออุปกรณ์จริงและสามารถใช้สถานการณ์จริงในด้านการฝึกปฏิบัติทำให้นักเรียนมีควาะมีความกระตือรือร้นมีความสนใจในการเรียนทำให้เกิดทักษะและเกิดกระบวนการสามารถนำไปใช้ได้ในชิตจริงไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังการพูดการการอ่านและการเขียนครับ
โดย ประพจน์ ภูพาดทอง (2012-05-21 18:31:31) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรายการโทรทัศน์ครูตอน พิธีกรรุ่นเยาว์ ของคุณครูวรรณศรี ซื่อตรง แล้วทำให้ได้แนวคิดในการนำมาสอนเรื่องการพูดให้กับนักเรียนชั้นม.๓ และม.๕ ของโรงเรียนเชียงคาน การให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสนุกกับการเรียนรู้ ขอบชื่นชมคุณครูและนักเรียนค่ะ
โดย กมลชน กรวยทอง (2012-05-21 19:27:39) [แสดงความคิดเห็น]
เม่อชมรายการตอนนี้แล้ว มีความรู้สึกชื่นชมคุณครูวรรณศรี ซื่อตรงที่ได้ให้ประสบการณ์ดี ๆ แก่นักเรียนทำให้นักเรียนมีความสามารถตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ เ็ป็นสิ่งที่ดีที่ปรากฏในโทรทัศน์ครู เพราะจะได้แบ่งปันให้ครูอื่น ๆ โดยเฉพาะครูภาษาไทยมีแบบที่ดีเป็นตัวอย่าง นักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่คุณครูสอน และมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่ไม่ได้จบภาษาไทยแต่ต้องสอนภาษาไทย รายการนี้จึงมีประโยชน์ในการเรียนการสอนจริงๆ
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2012-05-22 03:48:45) [แสดงความคิดเห็น]
เม่อชมรายการตอนนี้แล้ว มีความรู้สึกชื่นชมคุณครูวรรณศรี ซื่อตรงที่ได้ให้ประสบการณ์ดี ๆ แก่นักเรียนทำให้นักเรียนมีความสามารถตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ เ็ป็นสิ่งที่ดีที่ปรากฏในโทรทัศน์ครู เพราะจะได้แบ่งปันให้ครูอื่น ๆ โดยเฉพาะครูภาษาไทยมีแบบที่ดีเป็นตัวอย่าง นักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่คุณครูสอน และมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่ไม่ได้จบภาษาไทยแต่ต้องสอนภาษาไทย รายการนี้จึงมีประโยชน์ในการเรียนการสอนจริงๆ
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2012-05-22 03:48:48) [แสดงความคิดเห็น]
เม่อชมรายการตอนนี้แล้ว มีความรู้สึกชื่นชมคุณครูวรรณศรี ซื่อตรงที่ได้ให้ประสบการณ์ดี ๆ แก่นักเรียนทำให้นักเรียนมีความสามารถตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ เ็ป็นสิ่งที่ดีที่ปรากฏในโทรทัศน์ครู เพราะจะได้แบ่งปันให้ครูอื่น ๆ โดยเฉพาะครูภาษาไทยมีแบบที่ดีเป็นตัวอย่าง นักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่คุณครูสอน และมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่ไม่ได้จบภาษาไทยแต่ต้องสอนภาษาไทย รายการนี้จึงมีประโยชน์ในการเรียนการสอนจริงๆ
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2012-05-22 03:48:55) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีโอโทรทัศน์ครู ตอนพิธีกรรุ่นเยาว์ โดยคุณครูวรรณครี ซื่อตรง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ มีความน่าสนใจมาก ที่สามารถจัดกิจกรรมเสริมซึ่งต่อยอดความสามารถพิเศษของนักเรียนได้ จนได้รับรางวัลที่ยอดเยี่ยมหลายรายการ โดยเฉพาะเทคนิควิธีการนำเสนอของคุณครูเป็นไปตามขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างราบรื่น และที่สำคัญนักเรียนสามารถนำผลจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้จริง ชมวิดิโอตอนนี้ ขอชมว่า คุณครูเยี่ยมจริงๆค่ะ
โดย นิซอฟวาณี กาแม (2012-05-22 04:45:33) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมการจัดการชั้นเรียนภาษาไทย พิธีกรรุ่นเยาว์ของ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เปิดโอกาสเด็กที่มีทักษะในการพูดที่โดดเด่น นำมาพัฒนาเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กที่มีแววในการพูดได้มีโอกาสเพิ่มเติมทักษะของตนเองให้มากขึ้น ซึ่งมีเทคนิคการสอนการสาธิต มีการฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้สื่ออุปกรณ์จริงทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำและโรงเรียนยังสามารถนำศักยภาพของเด็กที่ได้รับการฝึกฝนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน
โดย จุไรรัตน์ สุริยงค์ (2012-05-22 21:53:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมการทำกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจ ส่งเสริมพัฒนาการพูดของนักเรียน เพราะการพูดทำให้เด็กกล้าแสดงออก และทำให้เด็กชอบ อยากเป็น และเก่งเหมือนต้นแบบที่ได้ประสบความสำเร็จ เพราะดิฉันชอบพิธีกร การดต้วาที แต่ต้องการให้เด็กเก่งบ้าง บางครั้งก็ท้อที่เด็กไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่เราอย่างให้เป็น อย่างน้อยจะได้นำแรงบันดาลใจจากการพูดของครูเพื่อไปพัฒนานักเรียนของดิฉันต่อไป
โดย รัตนา แหล่งหล้า (2012-05-23 09:56:07) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมการทำกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจ ส่งเสริมพัฒนาการพูดของนักเรียน เพราะการพูดทำให้เด็กกล้าแสดงออก และทำให้เด็กชอบ อยากเป็น และเก่งเหมือนต้นแบบที่ได้ประสบความสำเร็จ เพราะดิฉันชอบพิธีกร การดต้วาที แต่ต้องการให้เด็กเก่งบ้าง บางครั้งก็ท้อที่เด็กไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่เราอย่างให้เป็น อย่างน้อยจะได้นำแรงบันดาลใจจากการพูดของครูเพื่อไปพัฒนานักเรียนของดิฉันต่อไป
โดย รัตนา แหล่งหล้า (2012-05-23 09:56:10) [แสดงความคิดเห็น]
ชมตอนพิธีกรรุ่นเยาว์แล้วรู้สึกชื่นชมครูวรรณศรี ซื่อตรง มาก เพราะครูเป็นนักพูดและนักสอนพูดที่ยอดเยี่ยมมาก การสอนของครูมีลำดับขั้นตอนชัดเจน ครูเริ่มสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากพูดเก่ง โดยนำตัวอย่างของนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ มากระตุ้นให้เด็กคิดว่า พี่ เพื่อน น้อง ยังเป็นนักพูดที่ดีได้ แล้วเขาจะเป็นไม่ได้หรือ จากนั้นครูวรรณศรีจะเริ่มที่การฝึกบุคลิก ฝึกการใช้อุปกรณ์ประกอบการพูดมีทั้งการสาธิตให้ดูและให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ การสอนพูดเป็นเรื่องของทักษะ ที่นักเรียนต้องฝึกฝน ครูได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกอย่างกว้างขวาง :tv01: :tv02: :tv03: :tv04: :tv05: :tv06: :tv07: :tv08: :tv09: :tv10: :tv11: :tv12: :tv13: :tv14: :tv15:
โดย สมศรี ชุมสวัสดิ์ (2012-05-23 13:45:41) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมโทรทัศน์ครู ตอน พิธีกรรุ่นเยาว์ ของคุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ แล้วรู้สึกชื่นชมในวิธีการสอน และวิธีการฝึกของคุณครู มีขั้นตอนการฝึกที่มีลำดับขั้นตอน ชัดเจน และเนื่องจากเป็นการต่อยอดจากเด็กที่มีความสามารถและมีความสนใจเป็นพิเศษ เด็กจึงสามารถปฏิบัติได้ดี เพราะการที่เด็กชอบและสนใจสิ่งใด ย่อมประสบความสำเร็จในการปฏิบัติ การฝึกนั้น ๆ อีกทั้งครูนำตัวอย่างของนักเรียนที่ประสบความสำเร็จมาเป็นตัวอย่าง เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่ ๆ น้อง ๆ ให้มีความมุ่งมั่นในการฝึกปฏิบัติ และครูมุ่งหมายให้นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาความสามารถของตนเองได้ในอนาคต ขอบคุณที่นความรู้มาเผยแพร่ครับ
โดย ภัชรกฤษฎิ์ สิงห์แก้ว (2012-05-23 15:40:15) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องของการจัดการฑูตร่นเยาว์ซึ่งเป็นเป็นเรื่อง ที่น่าสนใจมกสำหรับในเรื่องของการการรู้จักการส่งเสิรมด้านการฑูตถือว่าเป็น เรื่องของมืออาชีพจากในเรื่องของหารจัดระเบียบการเรียนการสอนจะมีทั้งเรื่อง ของการสาธิตมีการฝึกปฎิบัติได้ในเรื่องของการใช้สื่อปุปกรณืจริงและสามารถ ใช้สถานการณ์จริงในด้านการฝึกปฏิบัติทำให้นักเรียนมีควาะมีความกระตือรือร้น มีความสนใจในการเรียนทำให้เกิดทักษะและเกิดกระบวนการสามารถนำไปใช้ได้ในชิต จริงไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังการพูดการการอ่านและการเขียน
โดย ณัฐกฤช ชัยชนะ (2012-05-24 11:43:55) [แสดงความคิดเห็น]
ให้นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นสนใจในการใช้ความรู้ความสามารถขิงตนเองในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองด้วยการฝึกฝนพัฒนาเป้นการจัดระเบียบตนเองที่จะศึกษาในเรื่องนั้นๆโดยใช้ทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์และสืบค้นสังเกต ในกลุ่มของประชากรทุกอาชีพ โดยการใช้สื่ออุปกรณ์ ใช้หลักความจริงบวกกับทักษะที่เกิดจากการอ่าน การฟัง การสนทนา กับบุคคลทั่วไปทำให้เกิดแนวทางการปฏิบัติและการสาธิตเกิดขึ้นเป็นการพัฒนาตนเองอย่างเห้นได้ชัดเจนว่ามีความคิดความอ่านที่ดีขึ้นสามารถนำพาประเทศให้ก้าวหน้าในอนาคต
โดย ปราณี จีรพรชัย (2012-05-24 12:30:58) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการสอนการพูดให้เป็น "พิธีกรรุ่นเยาว์" โดยคุณครูวรรณศรี ถือได้ว่าเป็นการสอนที่เรียกความสนใจของนักเรียนได้เป้นอย่างดี มีการใช้ตัวอย่างจริง ที่ประสบผลสำเร็จมาดึงความสนใจของเด็กได้เป้นอย่างดี วิธีการ รูปแบบการสอนเป้นเทคนิคที่น่าสนใจ เป็นแบบอย่างที่ดีแกเพื่อนครูได้ ช่วยให้การสอนการพูดนี้ เด็กมีความกล้า แรงจุงใจในการพูดที่ดี ทั้งที่ส่วนใหญ่เด็กมักจะเขินอาย เมื่อได้ออกไปยืนพูดหน้าห้อง ซึ่งจริง ๆ แล้ว เด็กทุกคนล้วนเป็นเด็กช่างพูด ช่างซักถาม เมื่อมีการสอนที่เป็นแรงจุงใจเด็กแล้ว จึงเป็นการดึงความสามารถเด็กออกมาใช้ได้ถูกวิธี น่าฟัง รวมทั้งมีสาระ อีกทั้งเป้นประโยชนืแก่ตัวเด็กเองอีกด้วย :tv18:
โดย รินแก้ว โนนนอก (2012-05-25 11:57:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชม การสอนเรื่องการพูด "พิธีกรรุ่นเยาว์" ดิฉันชื่นชอบในวิธีสอนมาก คุณครูเน้นให้นักเรียนปฏิบัติ ฝึกฝน ทดลองทำด้วยตนเอง โดยครุเป็นผู้แนะแนวทางเรื่องการพูดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะใช้ในการสื่อสาร การพูดที่ดีไม่ว่าจะเป็นการพูดในโอกาสใด หรือประเภทใด ผู้พูดต้องคำนึงถึงมารยาทในการพูด ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมให้ผู้พูดได้รับการชื่นชมจากผู้ฟัง ซึ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการพูดซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากหากไม่มีใจรักและไม่มีการฝึกฝนที่ดีพอ แต่หากครูมีวิธีการสอนที่ดี ชักชวนให้รักในการพูดพิธีกร นักเรียนของเราคงจะเป็นนักพูกพิธีกรที่ดีในอนาคตอันใกล้นี้เป็นแน่แท้ค่ะ ดิฉันจะนำวิธีการสอนไปปรับใช้ในห้องเรียนต่อไปค่ะ :tv18:
โดย อังคณา วงค์อ้าย (2012-05-25 23:42:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวิดีทัศน์ตอน พิธีกรรุ่นเยาว์ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ พบว่าคุณครูวรรณศรี ซื่อตรง ได้หาวิธีที่จะดึงความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยนำเอานำเอาตัวอย่างมาให้ศึกษา และนอกจากนี้ยังให้ผูเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสหลายๆ ด้าน ซ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้กับตัวผู้เรียนเองและทำให้ผู้เรียนเกิดการจดจำที่ยาวนานกว่าการแค่ฟังบรรยายจากครูเพียงอย่างดี และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาอื่นๆได้อีด้วย
โดย มินตรา กระเป๋าทอง (2012-05-26 20:52:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวิดีทัศน์ตอน พิธีกรรุ่นเยาว์ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ พบว่าคุณครูวรรณศรี ซื่อตรง ได้หาวิธีที่จะดึงความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยนำเอานำเอาตัวอย่างมาให้ศึกษา และนอกจากนี้ยังให้ผูเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสหลายๆ ด้าน ซ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้กับตัวผู้เรียนเองและทำให้ผู้เรียนเกิดการจดจำที่ยาวนานกว่าการแค่ฟังบรรยายจากครูเพียงอย่างดี และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาอื่นๆได้อีด้วย
โดย มินตรา กระเป๋าทอง (2012-05-26 20:52:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวิดีทัศน์ตอน พิธีกรรุ่นเยาว์ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ พบว่าคุณครูวรรณศรี ซื่อตรง ได้หาวิธีที่จะดึงความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยนำเอานำเอาตัวอย่างมาให้ศึกษา และนอกจากนี้ยังให้ผูเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสหลายๆ ด้าน ซ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้กับตัวผู้เรียนเองและทำให้ผู้เรียนเกิดการจดจำที่ยาวนานกว่าการแค่ฟังบรรยายจากครูเพียงอย่างดี และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาอื่นๆได้อีด้วย
โดย มินตรา กระเป๋าทอง (2012-05-26 20:52:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวิดีทัศน์ตอน พิธีกรรุ่นเยาว์ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ พบว่าคุณครูวรรณศรี ซื่อตรง ได้หาวิธีที่จะดึงความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยนำเอานำเอาตัวอย่างมาให้ศึกษา และนอกจากนี้ยังให้ผูเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสหลายๆ ด้าน ซ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้กับตัวผู้เรียนเองและทำให้ผู้เรียนเกิดการจดจำที่ยาวนานกว่าการแค่ฟังบรรยายจากครูเพียงอย่างดี และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาอื่นๆได้อีด้วย
โดย มินตรา กระเป๋าทอง (2012-05-26 20:53:02) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวิดีทัศน์ตอน พิธีกรรุ่นเยาว์ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ พบว่าคุณครูวรรณศรี ซื่อตรง ได้หาวิธีที่จะดึงความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยนำเอานำเอาตัวอย่างมาให้ศึกษา และนอกจากนี้ยังให้ผูเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสหลายๆ ด้าน ซ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้กับตัวผู้เรียนเองและทำให้ผู้เรียนเกิดการจดจำที่ยาวนานกว่าการแค่ฟังบรรยายจากครูเพียงอย่างดี และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาอื่นๆได้อีด้วย
โดย มินตรา กระเป๋าทอง (2012-05-26 20:53:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวิดีทัศน์ตอน พิธีกรรุ่นเยาว์ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ พบว่าคุณครูวรรณศรี ซื่อตรง ได้หาวิธีที่จะดึงความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยนำเอานำเอาตัวอย่างมาให้ศึกษา และนอกจากนี้ยังให้ผูเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสหลายๆ ด้าน ซ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้กับตัวผู้เรียนเองและทำให้ผู้เรียนเกิดการจดจำที่ยาวนานกว่าการแค่ฟังบรรยายจากครูเพียงอย่างดี และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาอื่นๆได้อีด้วย
โดย มินตรา กระเป๋าทอง (2012-05-26 20:53:12) [แสดงความคิดเห็น]
คอมมันค้างค่ะ เลยกด submitหลายครั้งเลยออกมาเยอะอย่างนี้ ถ้าจะลบโพสต์ที่เกินมากก็ทำไม่เป็นค่ะ ขอโทษด้วยนะคะ
โดย มินตรา กระเป๋าทอง (2012-05-26 21:00:52) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมเรื่องพิธีกรรุ่นเยาว์ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รวมทั้งการฝึกเรื่องการเดิน ยืน และนั่งที่ถูกต้องอย่างมีหลักการ ได้มีการสาธิตถึงขั้นตอนต่างๆ ที่ส่งเสริมบุคลิกภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ได้เห็นการเข้ากลุ่มเพื่อฝึกการใช้ต่างๆ มีการเปรียบเที่ยบรูปภาพและให้มีการแสดงความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม มีการถามตอบ รุ้จักการใช้บันไดสิบสามขั้นที่นำไปสู่การเป็นนักพูดที่สมบุรณ์
โดย เบ็ญจา โกสุม (2012-05-26 22:15:16) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านการพูดได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นักพูดที่ดี ที่สำคัญคุณครูก็เป็นนักพูดเสริมแรงที่ดีและใช้ภาษาไทยชัดเจนดีมากเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเด็กๆ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้หาวิธีที่จะดึงความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยนำเอานำเอาตัวอย่างมาให้ศึกษา และนอกจากนี้ยังให้ผูเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆ เป็นการสอนที่เรียกความสนใจของนักเรียนได้เป้นอย่างดี มีการใช้ตัวอย่างจริง ที่ประสบผลสำเร็จมาดึงความสนใจของเด็กได้เป้นอย่างดี วิธีการ รูปแบบการสอนเป้นเทคนิคที่น่าสนใจ
โดย ณรงค์ฤทธิ์ จิตสุทธิประเสริฐ (2012-05-26 23:37:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการพูด สู่การเป็นนักพูดมืออาชีพ กระบวนการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการสาธิต มีการฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้สื่ออุปกรณ์จริง และใช้สถานการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติจึงทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ ตั้งใจเรียนและพัฒนาทักษะการพูดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งใช้เทคนิครุ่นพี่ รุ่นน้องเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เกิดแรงจูงใจ มีต้นแบบที่ดี มีการบูรณาการทั้งทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
สามารถนำไปใช้ในชีวืิตประจำวันได้จริง :tv17:
โดย อัมพร ศรีลาศักดิ์ (2012-05-27 16:38:40) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ มีเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะดึงความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยนำเอานำเอาตัวอย่างมาให้ศึกษา และนอกจากนี้ยังให้ผูเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสหลายๆ ด้าน ซ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้กับตัวผู้เรียนเองและทำให้ผู้เรียนเกิดการจดจำที่ยาวนานกว่าการแค่ฟังบรรยายจากครูเพียงอย่างดี และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของตนเองได้ ขอบคุณที่มอบอาวุธสำคัญให้ :tv15: :tv17: :tv18:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-05-27 19:25:39) [แสดงความคิดเห็น]
พิธีกรรุ่นเยาว์ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ครูวรรณศรี นำเข้าส่บทเรียนโดยให้ผ้ที่ประสบผลสำเร็จในการพูดสุนทรพจน หลังจากนั้นสาธิตการเดินการยืน ต่อมาฝึกการใช้ไมโครโฟน และแนะนำ นักพูดที่ดีต้องใช้สูตรสำเร็จการพูด 13 ขั้น อีกประการหนึ่งฝึกพูดออกเสียงควบกลำ การใช้อิริยาบถในการประกอบการพูด ถ้าอิริยาบทดีถูกต้องเหมาะสม จะทำให้การพูดประสบความสำเร็จ คุณครูนำภาพให้ดูแล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็น ถามถึงพิธีกรในหัวใจ ขั้นสุดท้ายให้เตรียมบทพูด ให้นักเรียนทำใบงาน องค์ประกอบของบทพูด สุดท้ายให้ช่วยกันเขียนบทพูด
โดย เบ็ญจา โกสุม (2012-05-27 22:43:48) [แสดงความคิดเห็น]
ชมการจัดชั้นเรียนภาษาไทย พิธีกรรุ่นเยาว์ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎ์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีช่วงเวลาในการให้ความรู้นักเรียนได้ไม่เพียงพอ จึงนำนักเรียนที่มีทักษะในการพูดที่โดดเด่น มาพัฒนาเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กที่มีแววในการพูด ได้มีโอกาสเพิ่มเติมทักษะของตนเองให้มากขึ้น และโรงเรียนยังสามารถนำศักยภาพของนักเรียนที่ได้รับการฝึกฝน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนอีกด้วย ขอชมเชยว่าเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพมากๆค่ะ
โดย อุบล จันทร์สว่าง (2012-05-28 22:04:52) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม เทคนิคฝึกของคุณครู ที่ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะทางการพูดที่ดี เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้านำเสนอ กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าพูด กล้าทำ จนสามารถเป็นพิธีกรในงานต่างๆได้ :tv15:
โดย วิสูตร แก้วสวัสดิ์ (2012-06-08 12:19:04) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมกับคุณครูวรรณศรี ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักพูดรุ่นเยาว์ ด้วยชุมนุมนักพูด คุณครูเริ่มจากบุคลิกภาพภายนอก เข้าสู่บุคลิกภาพภายใน ฝึกการเดิน การนั่ง ฝึกการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นใจในตนเอง มีการฝึกใช้ไมค์ ศึกษาจากใบงาน หลักการพูดบันได 13 ขั้นซึ่งจะเป็นพื้นฐานของนักพูดที่ดี รวมถึงเทคนิคอื่นๆที่คุณครูได้นำเสนอ จุดประกายความคิดที่ว่าหากนำบทเรียนนี้ไปให้คุณครู เพื่อนร่วมงานได้ชม แล้วให้เด็กๆในระดับประถมต้นได้ชม ได้ฝึกการพูด คงจะได้เยาวชนที่กล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ชยานนท์ มูลพิมพ์ (2012-06-08 22:51:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมกสำหรับในเรื่องของการการรู้จักการส่งเสิรมด้านการฑูตถือว่าเป็นเรื่องของมืออาชีพจากในเรื่องของหารจัดระเบียบการเรียนการสอนจะมีทั้งเรื่องของการสาธิตมีการฝึกปฎิบัติได้ในเรื่องของการใช้สื่ออุปกรณ์จริงและสามารถใช้สถานการณ์จริงในด้านการฝึกปฏิบัติทำให้นักเรียนมีควาะมีความกระตือรือร้นมีความสนใจในการเรียนทำให้เกิดทักษะและเกิดกระบวนการสามารถนำไปใช้ได้ในชิตจริงไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังการพูดการการอ่านและการเขียนครับ
โดย บุญมา ชุษณะวัคคีย์ (2012-06-09 12:13:41) [แสดงความคิดเห็น]
ตามที่ได้ชมโทรทัศน์ครู ตอน พิธีกรรุ่นเยาว์ ของคุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ แล้วรู้สึกชื่นชมในวิธีการสอน และวิธีการฝึกของคุณครู มีขั้นตอนการฝึกที่มีลำดับขั้นตอน ชัดเจน เช่น การแสดงบุคลิกภาพ การเดิน การยืน การไหว้ การใช้ไมโครโฟน การพูดให้ชัดถ้อยชัดคำเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การใช้อิริยาบถในการประกอบการพูด ถ้าอิริยาบทดีถูกต้องเหมาะสม จะทำให้การพูดประสบความสำเร็จ คุณครูนำภาพให้ดูแล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็น ถามถึงพิธีกรในหัวใจ ขั้นสุดท้ายให้เตรียมบทพูด ให้นักเรียนทำใบงาน องค์ประกอบของบทพูด สุดท้ายให้ช่วยกันเขียนบทพูด การสอนให้นักเรียนฝึกพูดนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาอื่นๆได้อีกด้วย :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย เกศรินทร์ หมูคำ (2012-06-10 12:15:57) [แสดงความคิดเห็น]
I am very glad to see this educational project because the students can improve their presented skills, especially in English which they can be brave to speak English as a second language in the city or at school. Moreover, they can have a chance to share the ideas or knowledges to others, too. And I really hope she can hold a similar project as like this one again because Thailand needs the teacher as like her. Good luck !!!
โดย Asst. Prof. Suphawatthananon Banchuen (2012-06-11 17:16:01) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านการพูดให้มีการฝึกฝนและเป็นที่ยกย่องในการเป็นพิธีกร และมีชุมนุม มีการบูรณาการทุกทักษะทั้งฟัง พูด อ่านเขียน อย่างกลมกลืน เด็กๆมีความกระตือรือร้นและกล้าแสดงออก ได้ทำงานร่วมกัน ได้แสดงความคิด นับเป็นการสอนทีน่าสนใจ และน่านำไปฝึกนักพูดได้ดีทีเดียวนักพูด คุณครูสอนด้านบุคลิกภาพภายในและภายนอก แบ่งขั้นตอนในการพูดซึ่งเริ่มจากการออกเสียงที่ชัดเจนโดยการฝึกเป็นกลุ่ม ซึ่งจะทำให้นักเรียนทราบข้อบกพร่องของตนเอง และได้รับทราบตัวอย่างที่ดีจากเพื่อน
โดย ยุทธภูมิ ประทุมเมือง (2012-06-12 14:09:16) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านการพูดให้มีการฝึกฝนและเป็นที่ยกย่องในการเป็นพิธีกร และมีชุมนุม มีการบูรณาการทุกทักษะทั้งฟัง พูด อ่านเขียน อย่างกลมกลืน เด็กๆมีความกระตือรือร้นและกล้าแสดงออก ได้ทำงานร่วมกัน ได้แสดงความคิด นับเป็นการสอนทีน่าสนใจ และน่านำไปฝึกนักพูดได้ดีทีเดียวนักพูด คุณครูสอนด้านบุคลิกภาพภายในและภายนอก แบ่งขั้นตอนในการพูดซึ่งเริ่มจากการออกเสียงที่ชัดเจนโดยการฝึกเป็นกลุ่ม ซึ่งจะทำให้นักเรียนทราบข้อบกพร่องของตนเอง และได้รับทราบตัวอย่างที่ดีจากเพื่อน
โดย ยุทธภูมิ ประทุมเมือง (2012-06-12 14:09:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนเรื่อง พิธีกรรุ่นเยาว์ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านการพูดให้มีการฝึกฝนและเป็นที่ยกย่องในการเป็นพิธีกร และมีชุมนุมนักพูด คุณครูสอนด้านบุคลิกภาพภายในและภายนอก แบ่งขั้นตอนในการพูดซึ่งเริ่มจากการออกเสียงที่ชัดเจนโดยการฝึกเป็นกลุ่ม ควรส่งเสริเข้าร่วมการแข่งในระดับสูงขึ้นไปทำให้นักเรียนทราบข้อบกพร่องของตนเอง และได้รับทราบตัวอย่างที่ดีจากเพื่อน เป็นเทคนิคการสอนที่น่าชื่นชมมากครับ
โดย ขจรศักดิ์ ธังดิน (2012-06-14 07:28:07) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณที่ได้ส่งเสริมนักเรียนให้สามารถแสดงออกอย่างเต็มความสามารถเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านการพูดให้มีการฝึกฝนและเป็นที่ยกย่องในการเป็นพิธีกรเป็นการสอนทีน่าสนใจสามารถนำไปใช้ได้ในชิตจริงไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังการพูดการการอ่านและการเขียน
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-06-16 17:14:37) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบสอนวิชานี้มากเลยค่ะ ตอนท่สอนปีแรก ๆ ก็ยังหาวิธีการไม่ถูกว่าจะทำอย่างไรเด็กจึงอยากจะพูด มีความกล้าในการพูด แต่พอเริ่มมีประสบการณ์เรียนรู้จากเด็ก ๆ ก็สนุกกับวิชาการพูด สังเกตได้ว่าทุกครั้งที่ให้แบบฝึกให้เด็กกลับไปพูดเขาจะกระตือรือร้น ยิ่งให้สวมบทบาทสมมติเป็นพิธีกรอย่างที่อาจารย์วรรณศรีเสนอแนะเด็ก ๆ ยิ่งชอบ ขอบคุณนะคะที่อาจารย์นำวิธีการสอนมาแบ่งปัน
โดย ธิดารัตน์ อิ่มใจ (2012-06-17 14:50:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิดีทัศน์ที่แสดงเทคนิควิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการพูดที่มีคุณภาพมากเลยครับ ขอบคุณครูวรรณศรี ซื่อตรง มากเพราะหลังจากได้ชมแล้ว ได้รับประโยชน์มากเลย แล้วจะนำไปพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ :tv15:
โดย นัฐพงศ์ สีนวล (2012-06-18 08:54:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิดีทัศน์ที่แสดงเทคนิควิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะการพูดในรูปแบบหรือสถานการณ์ที่ต่างกัน ถือว่ามีประโยชน์มากเลยครับ ขอบคุณครูวรรณศรี ซื่อตรง มากเพราะหลังจากได้ชมแล้ว ได้รับประโยชน์มากเลย แล้วจะนำไปพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ เคยไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนนี้ครับ ได้เจอตัวจริงแล้วครูผู้สอนมีทักษะการพูดที่น่าฟัง น่าสนใจมากครับ
โดย ขวัญชัย จันทร์แดง (2012-06-18 10:52:35) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมการจัดการชั้นเรียนภาษาไทย พิธีกรรุ่นเยาว์ของ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เปิดโอกาสเด็กที่มีทักษะในการพูดที่โดดเด่น นำมาพัฒนาเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กที่มีแววในการพูดได้มีโอกาสเพิ่มเติมทักษะของตนเองให้มากขึ้น ซึ่งมีเทคนิคการสอนการสาธิต มีการฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้สื่ออุปกรณ์จริงทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำและโรงเรียนยังสามารถนำศักยภาพของเด็กที่ได้รับการฝึกฝนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-18 14:02:21) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและชุมนุมพิธีกรรุ่นเยาว์ของท่านคุณครูวรรณศรี ซื่อตรง เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนเข้าใจง่าย สนุก บรรยากาศในห้องเรียนดีมาก สามารถนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ขอบคุณสิ่งดีๆจากโทรทัศน์ครูคะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-06-18 22:10:54) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์วรรณศรี ซื่อตรง เป็นอาจารย์ที่มีเทคนิควิธีการสอนที่ดี สอนจากสิ่งที่ง่ายให้ไปหายาก อาจารย์เป็นผู้คอยชี้แนะนักเรียนได้เป็นอย่างดี สอนให้นักเรียนได้เล็งเห็นศักยภาพตัวเองพร้อมทั้งเป็นบุคลที่คอยส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้า เชื่อมั่นในตนเอง อาจารย์จะคอยเสนอเนะวิธีการเป็นพิธีกรตั้งแต่เบื้องต้นจนไปถึงระดับยาก เท๕นิคการสอนของอาจารย์จึงเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย และทำให้นักเรียนมีทักษะที่ดีในการพูด
โดย สมฤดี คงธนมณีโรจน์ (2012-06-27 14:56:06) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์วรรณศรี ซื่อตรง เป็นอาจารย์ที่มีเทคนิควิธีการสอนที่ดี สอนจากสิ่งที่ง่ายให้ไปหายาก อาจารย์เป็นผู้คอยชี้แนะนักเรียนได้เป็นอย่างดี สอนให้นักเรียนได้เล็งเห็นศักยภาพตัวเองพร้อมทั้งเป็นบุคลที่คอยส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้า เชื่อมั่นในตนเอง อาจารย์จะคอยเสนอเนะวิธีการเป็นพิธีกรตั้งแต่เบื้องต้นจนไปถึงระดับยาก เท๕นิคการสอนของอาจารย์จึงเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย และทำให้นักเรียนมีทักษะที่ดีในการพูด
โดย สมฤดี คงธนมณีโรจน์ (2012-06-27 14:56:11) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีการวางขั้นบันได ที่เป็น step ในการเรียนรู้ในการเป็นนักพูดที่ดี จากนั้นจัดกิจกรรมการเรียนในแต่ละขั้นจนนถึงขั้นสุดท้าย ในการเรียนรู้ครูให้นักเรียนตัวตัวอย่าง จากนั้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ดี นอกจากนั้นการทำงานเป็นกลุ่มทำให้ฝึกการระดมความคิดเห็น ฝึกการยอมรับความคิดของผู้อืน การอยู่ในสังคม การยมรับคำวิภาค วิจารณ์จากเพื่อนๆ เพื่อพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระสามารถดูเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ คือวางแผนกิจกรรมการเรียนเนื้อหาของตนเป็นลำดับ และฝึกทีละลำดับเพือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิทางการเรียนที่ดี
โดย เบญจวรรณ โถนคำ (2012-10-03 09:50:44) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของคุณครูวรรณศรี ซื่อตรง เป็นกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการพูด สู่การเป็นนักพูดมืออาชีพได้เป็นอย่างดี กระบวนการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการสาธิต มีการฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้สื่ออุปกรณ์จริง และใช้สถานการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติจึงทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ ตั้งใจเรียนและพัฒนาทักษะการพูดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งใช้เทคนิครุ่นพี่ รุ่นน้องเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เกิดแรงจูงใจ มีต้นแบบที่ดี มีการบูรณาการทั้งทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน สามารถนำไปใช้ในชีวืิตประจำวันได้จริง :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วรรณิภา อ่อนสาคร (2012-12-01 00:11:07) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมนักเรียนและคุณครูที่ตั้งใจจริงที่จะพัฒนาทักษะด้านการพูด
โดย รุจิรา วงศ์ประทุม (2012-12-06 09:18:37) [แสดงความคิดเห็น]
นายวัชรพงศ์ วัฒนประสิทธิ์ เทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "พิธีกรรุ่นเยาว์" ของคุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กระผมขอชื่นชมในความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้มีการกล้าแสดงออก มีการพัฒนาตนเอง และที่สำคัญคุณครูยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนได้มีความรู้ความถูกต้องในการเป็นนักพูดที่ดี และยังนำเอารุ่นพี่รุ่นน้องที่พูดได้ดีมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นมีความกระตือรือร้น ในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป :tv15:
โดย วัชรพงศ์ วัฒนประสิทธิ์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2012-12-11 22:07:23) [แสดงความคิดเห็น]
นายวัชรพงศ์ วัฒนประสิทธิ์ เทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "พิธีกรรุ่นเยาว์" ของคุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กระผมขอชื่นชมในความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้มีการกล้าแสดงออก มีการพัฒนาตนเอง และที่สำคัญคุณครูยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนได้มีความรู้ความถูกต้องในการเป็นนักพูดที่ดี และยังนำเอารุ่นพี่รุ่นน้องที่พูดได้ดีมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นมีความกระตือรือร้น ในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป :tv15:
โดย วัชรพงศ์ วัฒนประสิทธิ์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2012-12-11 22:07:46) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv