thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 393
Rate :
 5
ความยาว : 14.23 นาที | Online : 2012-04-12  
    Uncut Classrooms : เชื่อมโยงจากกลอนสี่ สู่ กาพย์สุรางคนางค์ ตอน 4 คุณครูฤทธิ์จักร ชื่นจิตต์ รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
    (ตอนต่อ) ปัญหาในการสอนเรื่องกาพย์กลอน คือ นักเรียนมักจะสับสนในการจดจำ รูปแบบต่างๆ และ การสัมผัส ของคำประพันธ์ไม่ได้ คุณครูฤทธิจักร์ ชื่นจิตต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัด เชียงใหม่ จึงแก้ปัญหาด้วยการด้วยการเชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิมที่นักเรียนมีความรู้อยู่แล้วสู่คำประพันธ์ใหม่ โดยในการเรียนการสอนกาพย์สุรางคนางค์ 28 นี้ คุณครูได้ใช้กลอนสี่ที่นักเรียนเคยเรียนแล้ว มาปรับให้ ไปสู่กาพย์สุรางคนางค์ 28 เพื่อให้นักเรียนจดจำ และเข้าใจได้ง่ายขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม

 
 
เป็นการฝึกให้นักเรียนปฏิบัติคือลงมือแต่งคำประพันธ์เองให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง
จากความเข้าใจนำไปสู้การปฏิบัติได้และการจัดการชั้นเรียนของครูโดดเด่นมากครูสามารถทำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม สามารถควบคุมชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย จุรีภรณ์ น้อยวงศ์ (2012-05-23 09:25:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมกับการจัดการเรียนการสอนของคุณครูฤทธิ์จักร
นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่
ทำให้เห็นว่าการแต่งคำประพันธ์ไม่ยากเลย
โดย สมบูรณ์ สิงหรา (2012-10-07 18:53:03) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv